om ändrade regler för bankinstitutens kreditgivning, m.m.

Proposition 1983/84:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1983/84:146

Regeringens proposition

1983/84:146

om
ändrade regler för bankinstitutens kreditgivning, m.m.;

beslutad
den 8 mars 1984.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som uppiagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

KJELL-OLOF
FELDT

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslås vissa ändringar i reglerna för bankernas kredit­givning.
Förslagen innebär all del i banklagarna anges dels att kredit endast får beviljas
om det pä goda grunder kan förväntas alt länesökanden kan svara för
låneförbindelsens fullgörande, dels att bankerna kan avstå från atl kräva
särskild säkerhet, om sådan kan anses
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.