om ändrade avdragsregler för kostnader för tryggande av pensionsåtaganden, m.m.

Proposition 1976/77:48

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1976/77: 48 Regeringens proposition

1976/77: 48

om
ändrade avdragsregler för kostnader för tryggande av pensions­åtaganden, m. m.

beslutad
den 18 november 1976.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagils i bifogade uldrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

INGEMAR
MUNDEBO

Propositionens
huvudsakliga innehåll

För
att underlätta genomförandet av 1975 års lagstiftning om nya be-skaltaingsregler
för pensionsförsäkringar m. m. föreslås i propositionen vissa ändringar i de
regler som gäller för arbetsgivares avdrag för kost­nader för tryggande av
anställdas pensionering.

Genom
1975 års lagstiftning har arbetsgivares avdragsgilla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.