om ändrad beskattning av gasol

Proposition 1985/86:53

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:53

om ändrad beskattning av gasol


Prop.

1985/86:53


Regeringen föreslär riksdagen atl anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 31 oktober 1985.

På regeringens vägnar OlofPalme

Kjell-Olof Feldt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att skatten pä den gasol som används för annat än motordrift och stadsgasframslällning skall höjas till 220 kr. per ton fr. o. m. den 1 januari är 1986 och lill 370 kr. per ton fr. o. m. den 1 januari 1987.

1    Riksdagen 1985/86. I saml. Nr 53Prop. 1985/86: 53     Förslag till

Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt

Härigenom föreskrivs att bilaga 1 lill lagen (1957:262) om allmän energi­skatt' skall ha följande lydelse.

Bilaga I till lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Nuvarande lydelse

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulltaxe-    Bränsle                                          Skattesats

nummer


ur 27.01,

27.02

eller

27.04

ur 27.10

ur 27.10

ur 27.II

ur 27.11

eller

38.19


Kolbränslen   ............................   140 kr. per lon

Fotogen med tillsats som möjliggör drift av

snabbgående dieselmotorer  ... . 411 kr. per m'

Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunker-
oljor   ........................................
  411 kr, per m

Naturgas   .................................   308 kr. per 1 000 m'

Gasol som används för

a)   motordrifl   .........................    92 öre per liter

b)   framställning av stadsgas      24 kr. per ton

c)   annat   ändamål  än   motordrift   eller stadsgasframslällning         70 kr. per ton

Anm. Skatten på oljor beräknas efter va­rans fakturerade volym. Kan skatten icke beräknas på sådant sätt eller sker fakture­ring annorledes än enligt vedertagna grun­der, äger beskattningsmyndigheten faststäl­la grunder för beräkning av volymen.


' Lagen omtryckt 1984:994.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:272.Föreslagen lydelse                                                                         Prop. 1985/86: 53

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulltaxe-     Bränsle                                          Skattesats

nummer

ur 27.01, 27.02 eller

27.04     Kolbränslen    ...........................     140 kr. per ton

ur 27.10     Fotogen med tillsats som

möjliggör drift av snabbgående

dieselmotorer   .........................    411 kr. per m

ur 27.10     Motorbrännoljor, eldningsoljor

och bunkeroljor   ......................    411 kr. per m'

ur 27.11     Naturgas   ................................    308 kr. per 1 000 m

ur 27.11 eller

38.19     Gasol som används för

a)   motordrifl   ..........................    92 öre per liter

b)  framställning av siadsgas   .    24 kr. per ton

c)   annat ändamål än moiordrift eller stadsgasframslällning            370 kr. per ton

Anm. Skatten på oljor beräknas efter va­rans fakturerade volym. Kan skatten icke beräknas på sådant sätt eller sker fakture­ring annorledes än enligt vedertagna grun­der, äger beskattningsmyndigheten faststäl­la grunder för beräkning av volymen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Under är 1986 skall dock skatten för gasol som används för annat ändamål än motordrift eller stadsgasframslällning utgå med 220 kr. per ton.Prop. 1985/86:53     Finansdepartementet    Prop. 1985/86: 53

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 oktober 1985

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden 1. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Leijon, Hjelm-Wallén, Andersson, Görans­son, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson, Hul­terström, Lindqvist

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om ändrad beskattning av gasol Inledning

I prop. 1984/85:64 om ändringar i energibeskattningen angav jag att skat­ten pä den gasol som används för annat än motordrift och stadsgasfram­slällning bör relateras till skatten pä naturgas, dvs. per energienhet mot­svara tre fjärdedelar av skatten på olja. Med hänsyn till energiinnehållet i gasol skulle skatten då bestämmas till ca 370 kr. per ton. Inledningsvis borde dock skatten inte utgå med mer än 70 kr. per ton för all successivt höjas till i nivå med skatten på naturgas. Jag redovisade min avsikt att är 1985 återkomma med förslag till ny höjning av skatten pä denna gasol. Förslaget godtogs av riksdagen (SkU 1984/85: 19, rskr 79).

Jag avser nu efter samråd med statsrådet Dahl att ta upp frågan om skatten pä gasol.

Föredragandens överväganden

Såsom redovisades i den nämnda propositionen bör skatten pä den gasol som används för annat än motordrift och stadsgasframslällning höjas till 370 kr. per ton. Denna höjning bör dock genomföras i tvä steg. Skatten bör utgå med 220 kr. per ton under år 1986 och med 370 kr. per ton från den I januari 1987.

En ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt bör göras i enlighet härmed.

Den nu föreslagna ändringen i beskattningen av gasol kan beräknas medföra en inkomstförstärkning på statsbudgeten om ca 20 milj. kr. under år 1986 och ca 40 milj. kr. under år 1987.

Lagrådets hörande

Med hänsyn till lagstiftningsfrågans enkla beskaffenhet anser jag att något yttrande från lagrådet inte behöver inhämtas.Hemställan                                                                   Prop. 1985/86:53

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen

atl anta ett inom finansdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt. Ärendet bör, med hänsyn till det föreslagna ikraftträdandet, behandlas under innevarande höst.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan­den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985
Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.