om ändrad administration av studiehjälp och vuxenstudiestöd m.m.

Proposition 1984/85:184

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1984/85:184

Regeringens proposition

1984/85:184

om
ändrad administration av studiehjälp och vuxenstudiestöd m. m.;

beslutad den 28 mars 1985.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLOF PALME

LENA HJELM-WALLÉN

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den studiehjälp som utgår till alla elever under 20 år i
gymnasiala skolformer betalas i dag ut via kommuner och landstingskommuner, som
också tar emot elevernas ansökningar. Timersättningen vid grundutbild­ningen
för vuxna handläggs också av kommunerna.

I propositionen föresläs att hanteringen av studiehjälpen
och timersätt­ningen överförs till centrala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.