om alkoholpolitiken

Proposition 1976/77:108

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1976/77:108 Regeringens proposition

1976/77:108

om
alkoholpolitiken;

beslutad
den 24 februari 1977.

Regeringen föreslår
riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar
THORBJÖRN FÄLLDIN

RUNE GUSTAVSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen presenteras ett samlat alkoholpolitiskt program. Missbruk av
alkohol bedöms vara ett av våra största sociala problem. Propositionen
innehåller förslag till socialpolitiska insatser av skilda slag i syfte all
söka undanröja orsakerna lill alkoholmissbruk och motverka ett bruk av alkohol
som leder lill skador. 1 samma syfte föreslås att åtgärder vidtas med
inriktning på en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.