Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

Proposition 2017/18:48

Regeringens proposition 2017/18:48

Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och Prop.

deras familjemedlemmar

2017/18:48

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 december 2017

Stefan Löfven

Ann Linde

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen lagändringar i syfte att genomföra Europeiska unionens råds direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till
icke-företrädda
unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG.

Förslaget innebär att bistånd enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd även ska kunna lämnas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-12-12 Bordlagd: 2017-12-13 Hänvisad: 2017-12-14 Motionstid slutar: 2018-01-19
Förslagspunkter (2)