Offentlighetsprincipen och informationstekniken Prop. 2001/02:70

Proposition 2001/02:70

Regeringens proposition
2001/02:70

Offentlighetsprincipen och informationstekniken
Prop.
2001/02:70

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 december 2001

Göran Persson
Britta Lejon
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen tar regeringen upp frågor som rör offentlighetsprincipens
tillämpning mot bakgrund av informationsteknikens utveckling.
Regeringen gör bedömningen att begreppet handling bör behållas som det centrala
grundbegreppet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF).
I propositionen föreslås att det i 2 kap. TF skall komma till klart uttryck att
en sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling
anses förvarad hos myndigheten om myndigheten kan göra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-12-11 Bordläggning: 2001-12-12 Hänvisning: 2001-12-13 Motionstid slutar: 2002-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.