Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

Proposition 2021/22:131

Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

Regeringens proposition 2021/22:131

Nytt regelverk för kvalificerade

Prop.

säkerhetsärenden

2021/22:131

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 februari 2022

Magdalena Andersson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Arbetet mot terrorism är en högt prioriterad fråga för regeringen. Rege- ringen föreslår därför en mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering när det gäller de utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet. Den nya regleringen är samtidigt förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

I den nya lagen föreslår regeringen därför bland annat

•utvidgade möjligheter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-01 Bordlagd: 2022-03-01 Hänvisad: 2022-03-02 Motionstid slutar: 2022-03-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (12)