Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Regeringens proposition 2021/22:61

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra

Prop.

ändringar

2021/22:61

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 november 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar för att genomföra rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt. Ändringarna innebär huvudsakligen att även flyttningar av vissa varor som har beskattats i ett EU-land och därefter flyttas till ett annat EU-land ska hanteras i det datoriserade systemet EMCS. I samband med ändringarna införs tre nya lagar, lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om Europeiska unionens punktskatteområde. Förslagen medför vidare ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi, följdändringar i ett antal andra lagar samt att de nuvarande lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt upphävs. Ändringarna med anledning av det nya punktskattedirektivet föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Vidare föreslås vissa ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och ett flertal punktskattelagar med anledning av rådets direktiv (EU) 2019/2235 av den 16 december 2019 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma försvarsinsatser inom unionen. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

1

Prop. 2021/22:61 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

6

2

Lagtext

..............................................................................................

8

 

2.1

Förslag till lag om tobaksskatt............................................

8

 

2.2

Förslag till lag om alkoholskatt ........................................

49

 

2.3

Förslag till lag om Europeiska unionens

 

 

 

punktskatteområde ...........................................................

88

 

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om

 

 

 

förverkande av alkohol m.m.............................................

90

 

2.5

Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen

 

 

 

(1971:69) ..........................................................................

92

 

2.6

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

 

(1994:200) ........................................................................

93

 

2.7

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

 

(1994:200) ......................................................................

101

 

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om

 

 

 

frihet från skatt vid import, m.m. ...................................

102

 

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

 

 

 

tobaksskatt......................................................................

103

 

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

 

 

 

alkoholskatt ....................................................................

106

 

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

 

 

 

skatt på energi.................................................................

109

 

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

 

 

 

skatt på energi.................................................................

111

 

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om

 

 

 

punktskattekontroll av transporter m.m. av

 

 

 

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter..............

155

 

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om

 

 

 

exportbutiker ..................................................................

171

 

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om

 

 

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

 

beskattningsverksamhet..................................................

173

 

2.16

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:598) om

 

 

 

hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen ...

177

 

2.17

Förslag till lag om ändring i alkohollagen

 

 

 

(2010:1622) ....................................................................

179

 

2.18

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

183

 

2.19

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

187

 

2.20

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

188

 

2.21

Förslag om lag om ändring i tullagen (2016:253) ..........

201

 

2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1067) om

 

 

 

skatt på kemikalier i viss elektronik ...............................

202

 

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) om

 

 

 

reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila

 

2

 

drivmedel........................................................................

207

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ..........................

208

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ..........................

209

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (2020:32) om

 

 

skatt på plastbärkassar ...................................................

215

3

Ärendet och dess beredning .........................................................

219

4

Gällande rätt.................................................................................

220

 

4.1

EU-rätt ...........................................................................

220

 

4.2

Nationell lagstiftning .....................................................

221

5

Det nya punktskattedirektivet ......................................................

221

 

5.1

Bakgrunden till det nya direktivet .................................

221

 

5.2

Huvuddragen i nya punktskattedirektivet ......................

223

6

Genomförandet av det nya punktskattedirektivet i nationell

 

 

lagstiftning ...................................................................................

225

7

Hantering av beskattade varor......................................................

230

7.1Ett nytt förfarande för flyttningar av beskattade

 

varor införs ....................................................................

232

7.2

Nya aktörer inom förfarandet för beskattade varor .......

236

7.3Hantering av varor som flyttas under förfarandet för

 

beskattade varor och skattskyldighet .............................

246

7.4

Beskattning vid distansförsäljning.................................

251

7.5Oegentlighetsbeskattning av varor som inte flyttas

 

 

under förfarandet för beskattade varor ..........................

263

8

Kontroll och sanktioner................................................................

268

9

Bättre överensstämmelse med tullförfarandet i samband med

 

 

import och export .........................................................................

276

 

9.1

Nya definitioner av import och otillåten införsel...........

276

9.2Möjlighet att avsluta en flyttning mot tullförfarandet

för extern transitering ....................................................

280

9.3Förbättrade förutsättningar för kontroll vid export

 

 

och import......................................................................

281

10

Andra ändringar med anledning av det nya

 

 

punktskattedirektivet ....................................................................

285

 

10.1

Partiella förluster till följd av varornas beskaffenhet.....

285

 

10.2

Flyttningar av energiprodukter via fasta rörledningar ...

290

11

Undantag från punktskatt och mervärdesskatt för vissa

 

 

ändamål

........................................................................................

291

12

Följdändringar och vissa andra frågor..........................................

294

12.1Ändringar i skatteförfarandelagen och

personuppgiftsbehandling..............................................

294

12.2Hanteringen av solidariskt ansvar vid s.k.

 

oegentlighetsbeskattning ...............................................

300

12.3

Följdändringar i andra lagar ..........................................

305

12.4

Vissa andra ändringar ....................................................

307

13 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................

317

Prop. 2021/22:61

3

Prop. 2021/22:61

13.1

Nya lagar och ändringar som genomför det nya

 

 

 

punktskattedirektivet ......................................................

317

 

13.2

Lagändringar som avser undantag från punktskatt

 

 

 

och mervärdesskatt för vissa ändamål ............................

323

14

Konsekvenser................................................................................

324

15

Författningskommentar.................................................................

337

 

15.1

Förslaget till lag om tobaksskatt.....................................

337

 

15.2

Förslaget till lag om alkoholskatt ...................................

412

 

15.3

Förslaget till lag om Europeiska unionens

 

 

 

punktskatteområde .........................................................

445

 

15.4

Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

 

(1994:200) ......................................................................

446

 

15.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

 

 

 

tobaksskatt......................................................................

450

 

15.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

 

 

 

alkoholskatt ....................................................................

451

 

15.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

 

 

 

skatt på energi.................................................................

451

 

15.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

 

 

 

skatt på energi.................................................................

451

 

15.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om

 

 

 

punktskattekontroll av transporter m.m. av

 

 

 

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter..............

480

 

15.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:445) om

 

 

 

exportbutiker ..................................................................

490

 

15.11

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om

 

 

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

 

beskattningsverksamhet..................................................

491

 

15.12

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

492

 

15.13

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

492

 

15.14

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

493

 

15.15

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1067) om

 

 

 

skatt på kemikalier i viss elektronik ...............................

498

 

15.16

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:696) om

 

 

 

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ...........................

500

 

15.17

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:696) om

 

 

 

skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ...........................

500

 

15.18

Förslaget till lag om ändring i lagen (2020:32) om

 

 

 

skatt på plastbärkassar ....................................................

502

 

15.19

Övriga lagförslag............................................................

503

Bilaga 1

Direktiv (EU) 2020/262..................................................

504

Bilaga 2

Direktiv (EU) 2019/2235................................................

543

Bilaga 3

Promemorians lagförslag................................................

547

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna ...............................

745

4

 

 

 

Prop. 2021/22:61

1

Förslag till riksdagsbeslut

 

Regeringens förslag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tobaksskatt,

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om alkoholskatt,

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Europeiska unionens punktskatteområde,

4.lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.,

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen,

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253),

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel,

6

24. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen Prop. 2021/22:61 (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

26.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

7

Prop. 2021/22:61

2

Lagtext

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen har följande förslag till lagtext.

 

 

2.1

Förslag till lag om tobaksskatt

 

 

Härigenom föreskrivs1 följande.

 

 

 

1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar

 

Innehåll

 

 

 

 

 

1 § I denna lag finns bestämmelser om beskattning av tobaksvaror.

 

Lagens innehåll är uppdelat enligt följande.

 

 

1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar

 

2 kap. Skattepliktens omfattning, skattebelopp och kontrollmärkning

 

3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

 

 

4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet

 

 

5 kap. Dokumenthantering

vid

flyttningar av

varor under

 

uppskovsförfarandet

 

 

 

 

6 kap. Distansförsäljning

 

 

 

 

7 kap. Förfarandet för beskattade varor

 

 

8 kap. Dokumenthantering

vid

flyttningar under

förfarandet för

 

beskattade varor

 

 

 

9kap. Skattskyldighet för EU-harmoniserade tobaksvaror

10kap. Hantering och skattskyldighet avseende snus, tuggtobak och övrig tobak

11kap. Avdrag

12kap. Återbetalning av skatt

13kap. Generella förfaranderegler, omprövning och överklagande.

Lagens tillämpningsområde

2 § Tobaksskatt ska betalas till staten enligt denna lag för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak.

3 § Genom denna lag genomförs rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror.

 

Vidare genomförs rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december

 

2019 om allmänna regler för punktskatt såvitt avser de EU-harmoniserade

 

tobaksvarorna. De EU-harmoniserade tobaksvarorna omfattas av

 

bestämmelserna i 2 kap. 2–8 och 11–22 §§, 3–9 kap., 11 kap. 1, 2, 6 och

 

7 §§, 12 kap. 2–5 och 7–10 §§ och 13 kap. Vad som avses med EU-

 

harmoniserad tobaksvara framgår av 5 §.

 

1 Jfr rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för

 

punktskatt, i den ursprungliga lydelsen, samt rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni

8

2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror, i den ursprungliga

lydelsen.

Snus, tuggtobak och övrig tobak omfattas av bestämmelserna i 2 kap. Prop. 2021/22:61 9–11 §§, 10 kap., 11 kap. 3–7 §§, 12 kap. 6–10 §§ och 13 kap. 2, 3 och

10 §§.

Definitioner och förklaringar

Benämningar på vissa EU-rättsakter

4 § I denna lag avses med

punktskattedirektivet: rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen,

unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

Tobaksvara och EU-harmoniserad tobaksvara

5 § Med tobaksvara avses i denna lag cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak samt snus, tuggtobak och övrig tobak.

Med EU-harmoniserad tobaksvara avses cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak.

Bestämmelser om vad som avses med cigaretter, cigarrer och cigariller, röktobak samt övrig tobak finns i 2 kap. 2, 5, 6 och 10 §§.

EU och EU-land samt tredjeland

6 § Med EU eller ett EU-land avses de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde enligt lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde.

Med ett tredjeland avses länder och områden utanför detta skatteområde.

Import

7 § Med import avses varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen.

Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

Otillåten införsel

8 § Med otillåten införsel avses införsel till EU av varor som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilka en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om varorna hade varit belagda med tull.

Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

9

Prop. 2021/22:61

Export

 

9 § Med export avses att en vara, direkt från Sverige eller via ett annat

 

EU-land, förs ut från EU.

Vissa tullrelaterade termer och uttryck

10 § Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen.

Med förfarandet för extern transitering avses förfarandet enligt artikel

226.2i unionstullkodexen, när förfarandet används för punktskattepliktiga varor enligt artikel 189.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex.

Särskilda definitioner för förfarandet vad avser EU-harmoniserade tobaksvaror

11 § I denna lag avses med

uppskovsförfarandet: det särskilda förfarande som innebär att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring, lagring eller flyttning inom EU av EU-harmoniserade tobaksvaror,

släppas för konsumtion: att EU-harmoniserade tobaksvaror

1.avviker från ett uppskovsförfarande,

2.förvaras eller lagras utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3.tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

4.importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande, eller

5.är föremål för otillåten införsel,

beskattade varor: EU-harmoniserade tobaksvaror som släppts för konsumtion i ett EU-land,

förfarandet för beskattade varor: det förfarande som enligt 7 kap. ska användas vid flyttning av beskattade varor till, från eller via ett annat EU- land,

det datoriserade systemet: det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

2 kap. Skattepliktens omfattning, skattebelopp och kontrollmärkning

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

skatt på cigaretter (2–4 §§),

skatt på cigarrer och cigariller (5 §),

skatt på röktobak (6 §),

produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak (7 och 8 §§),

10

– skatt på snus och tuggtobak (9 §),

 

– skatt på övrig tobak (10 §),

Prop. 2021/22:61

skatteomräkning (11 §),

undantag från skatteplikt (12–18 §§), och

kontrollmärkning och andra regler om försäljning av cigaretter (19–22 §§).

Skatt på cigaretter

2 § Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 62 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Med cigaretter avses

1.tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt 5 § andra stycket,

2.tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas

icigarettpappersrör, eller

3.tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in

icigarettpapper.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 11 §.

3 § Med detaljhandelspris avses i denna lag varje cigarettprodukts högsta tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller avgift. Detaljhandelspriset fastställs av tillverkaren eller dennes representant eller, i fråga om cigaretter som importeras, av importören.

Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset.

Om detaljhandelspris inte har fastställts får beskattningsmyndigheten uppskatta priset efter vad som kan anses skäligt.

4 § Tillverkaren eller dennes representant eller, i fråga om cigaretter som importeras, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret.

Skatt på cigarrer och cigariller

5 § Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 42 öre per styck.

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är,

1.tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,

2.tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b) styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram, och

11

Prop. 2021/22:61 c) omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden. För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i

första stycket räknas om enligt 11 §.

Skatt på röktobak

6 § Skatt på röktobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram. Med röktobak avses

1.tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,

2.tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 2 § andra stycket eller 5 § andra stycket.

Med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak

7 § Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 5 § andra stycket behandlas som cigarrer och cigariller.

8 § Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 2 § andra stycket eller 6 § andra stycket behandlas som cigaretter respektive röktobak.

Produkter som inte innehåller någon tobak och som uteslutande används för medicinska ändamål behandlas dock inte som tobaksvaror.

Skatt på snus och tuggtobak

9 § Skatt ska betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförande- förordning (EU) 2020/2159. Skatt tas ut med 462 kronor per kilogram för snus och med 510 kronor per kilogram för tuggtobak.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

Skatt på övrig tobak

10 § Skatt på övrig tobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

12

Skatteomräkning

11 § För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2020. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalender- år.

Undantag från skatteplikt

Varor som förs in till Sverige för en enskild persons personliga bruk

12 § Tobaksskatt ska inte betalas för EU-harmoniserade tobaksvaror som förs in till Sverige

1.under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att bevilja återbetalning av skatten enligt 12 kap. 10 §,

2.av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3.som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, eller

5.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

13 § Om en enskild person själv transporterar EU-harmoniserade tobaksvaror i större mängder än de som anges i andra stycket ska de vid en bedömning enligt 12 § 2 inte anses vara avsedda för personligt bruk, såvida inte personen kan visa att varorna i det enskilda fallet är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Vid en sådan bedömning ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas.

De mängder som avses i första stycket är

cigaretter: 800 stycken,

cigariller (med en vikt av högst 3 gram per styck): 400 stycken,

cigarrer: 200 stycken,

röktobak: 1,0 kilogram.

Varor som fullständigt förstörts eller gått förlorade

14 § Tobaksskatt ska inte betalas för EU-harmoniserade tobaksvaror som under ett uppskovsförfarande

Prop. 2021/22:61

13

Prop. 2021/22:61 1. blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av oförutsedda händelser eller force majeure, eller

2. blivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket.

15 § Den som gör gällande att varorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

16 § Bestämmelserna i 14 och 15 §§ gäller även beskattade varor under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige om varorna flyttas

1.under förfarandet för beskattade varor, eller

2.genom distansförsäljning.

Om varor flyttas genom distansförsäljning ska undantaget enligt 14 § 2 endast gälla

1.om varorna avsänds av en tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 2 eller 3 §, eller

2.om mottagaren har fullgjort anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 6 § eller deklarationsskyldighet enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

17 § Vid en partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet ska tobaksskatt inte betalas för det som gått förlorat i den utsträckning förlusten understiger den gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådana varor, om förlusten inträffar

1.vid en flyttning under uppskovsförfarandet till eller från en plats i ett annat EU-land,

2.vid en flyttning under förfarandet för beskattade varor, eller

3.vid en flyttning genom distansförsäljning.

Med den gemensamma tröskeln för partiella förluster av en viss vara avses den gemensamma tröskel som har fastställts av Europeiska kommissionen med stöd av artikel 6.10 i punktskattedirektivet.

18 § Tobaksskatt ska inte heller betalas för det som gått förlorat vid en partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet under uppskovs- förfarandet i andra fall än vid en flyttning till eller från en plats i ett annat EU-land. I sådana fall tillämpas 15 §.

Första stycket gäller även förluster vid flyttningar som omfattas av 17 § men där det inte har fastställts någon gemensam tröskel för partiella förluster för de aktuella varorna.

Kontrollmärkning och andra regler om försäljning av cigaretter

19 § Cigaretter får inte tillhandahållas för försäljning annat än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset. Detta gäller dock inte cigaretter som upplagshavare tillhandahåller för försäljning i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

14

20 § Den som säljer cigaretter till högre pris än detaljhandelspriset ska Prop. 2021/22:61 av beskattningsmyndigheten påföras belopp motsvarande den ytterligare

skatt som skulle ha tagits ut enligt 2 § första stycket om detaljhandelspriset hade varit fastställt till det pris som varan sålts för.

Om det saknas nödvändiga uppgifter eller om beloppet av någon annan anledning inte kan beräknas tillförlitligt, får beskattningsmyndigheten uppskatta beloppet efter vad som kan anses skäligt.

21 § Den som tillhandahåller cigaretter till försäljning på annat sätt än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

22 § Cigaretter som varit föremål för brott enligt 21 §, eller värdet av cigaretterna om dessa inte finns kvar, ska förklaras förverkade om det inte är uppenbart oskäligt.

3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

upplagshavare och skatteupplag (2–8 §§),

registrerad varumottagare (9–14 §§),

tillfälligt registrerad varumottagare (15 §),

registrerad avsändare (16 §),

ansökan och beslut (17 §),

återkallelse av godkännande (18 §),

konkurs (19 §), och

jämkning av säkerhetsbelopp (20 §).

Upplagshavare och skatteupplag

Vem får godkännas som upplagshavare?

2 § Som upplagshavare får den godkännas som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

1.tillverka, bearbeta eller i större omfattning förvara eller lagra EU- harmoniserade tobaksvaror,

2.för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot EU- harmoniserade tobaksvaror som flyttats under uppskovsförfarandet,

3.för försäljning till näringsidkare inom EU importera EU- harmoniserade tobaksvaror, eller

4.bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

För godkännande som upplagshavare krävs att den som ansöker

1.är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och

2.disponerar över ett utrymme i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som

registrerad avsändare.

15

 

Prop. 2021/22:61

16

Skatteupplag

3 § Upplagshavares hantering av skattepliktiga varor ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, ske i ett godkänt skatteupplag.

Ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad får inte godkännas som skatteupplag.

Lagerbokföring

4 § En upplagshavare ska för varje skatteupplag löpande bokföra varurörelser som rör skattepliktiga varor och regelbundet inventera lagret av sådana varor.

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

5 § En upplagshavare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 §. Varor som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget.

Säkerhet för flyttning av varor under uppskovsförfarandet

6 § En upplagshavare som avser att flytta varor under uppskovsförfarandet enligt 4 kap. 3, 5 eller 6 § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av varorna.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatten på de varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn bara tas till de dygn under ett år då flyttningar av varor sker enligt 4 kap. 3, 5 eller 6 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerhet för betalning av skatt

7 § Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 9 kap. 3 eller 4 §. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på de varor som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten får dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de tre senaste kalendermånaderna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Säkerhet vid återkallelse av godkännande

8 § Säkerheterna enligt 6 och 7 §§ ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt 6 § får efter återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de varor för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 4 kap. 9 §.

Registrerad varumottagare

9 § Som registrerad varumottagare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovs- förfarande från ett annat EU-land. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Ordinarie mottagningsplats

10 § En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet (ordinarie mottagningsplats).

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

11 § Varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska tas emot på den registrerade varumottagarens ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 §.

Säkerhet

12 § En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare återkallas.

13 § Säkerheten enligt 12 § ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatt som har beslutats för

1.de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, eller

2.det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

Vid beräkning av genomsnittet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

Om det belopp som säkerheten som lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som då är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

14 § Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för tobaksskatt som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt 13 §, som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

1.den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och

2.skatten på de varor som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Prop. 2021/22:61

17

Prop. 2021/22:61

18

Tillfälligt registrerad varumottagare

15 § Som tillfälligt registrerad varumottagare får den godkännas som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna särskilt angivna flyttning.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varorna kommer att tas emot.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Registrerad avsändare

16 § Som registrerad avsändare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 6 och 8 §§ tillämpas även på registrerad avsändare. Det som där sägs om flyttningar under uppskovs- förfarandet ska då avse flyttningar enligt 4 kap. 4–6 §§.

Ansökan och beslut

17 § Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag efter särskild ansökan.

Återkallelse av godkännande

18 § Godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag får återkallas, om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.den som är godkänd begär det.

Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Konkurs

19 § Om en godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för

vilka skattskyldighet enligt 9 kap. 3, 4 eller 7 § inträder efter Prop. 2021/22:61 konkursbeslutet.

Om sådana varor ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för varorna i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren eller varumottagaren enligt 9 kap. 3, 4 eller 7 §.

Kravet på säkerhet enligt 7 § gäller inte en upplagshavares konkursbo.

Jämkning av säkerhetsbelopp

20 § I de fall som avses i 7 och 12–14 §§ får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av de bestämmelserna, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

när varor får flyttas under uppskovsförfarandet (2–6 §§),

krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet (7 §),

ytterligare krav vid import (8 §),

när en flyttning avslutas (9 §), och

flyttningar som påbörjas utanför Sverige (10 §).

När får varor flyttas under uppskovsförfarandet?

2 § EU-harmoniserade tobaksvaror får flyttas under uppskovs- förfarandet endast i de fall som anges i 3–6 §§.

För flyttningar som påbörjas i ett annat EU-land gäller dock 10 §.

Flyttningar från ett skatteupplag

3 § Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga varor flyttas från ett skatteupplag till

1.ett annat skatteupplag,

2.en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

3.en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU,

4.ett utförseltullkontor som samtidigt är avgångstullkontor för förfarandet för extern transitering, eller

5.någon av följande mottagare:

a)en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,

b)en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

19

Prop. 2021/22:61 c) väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit varorna flyttas och som deltar i försvarsinsatser för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om varorna är avsedda för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, eller

d)väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och som är part i Nordatlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier.

Första stycket 5 gäller om varorna flyttas till en plats i ett annat EU-land och endast i den omfattning frihet från tobaksskatt gäller i det andra EU- landet.

Flyttningar från platsen för import

4 § Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga varor flyttas från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 3 § första stycket, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Flyttningar till en direkt leveransplats

5 § Skattepliktiga varor får även flyttas under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Särskilda bestämmelser om flyttningar till fartyg och luftfartyg

6 § Skattepliktiga varor får även flyttas under uppskovsförfarandet från

1.ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2.ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Första stycket gäller bara om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller nationell lagstiftning i det EU- land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

Krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet

7 § För flyttning under uppskovsförfarandet krävs att de varor som flyttas omfattas av

1.sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 §, och

2.sådan säkerhet för skatten som avses i 3 kap. 6 eller 16 §.

Ytterligare krav vid import

8 § Vid flyttning under uppskovsförfarandet från en plats för import i Sverige ska deklaranten eller någon annan person som är direkt eller indirekt involverad i fullgörandet av tullformaliteter enligt artikel 15 i unionstullkodexen till Tullverket lämna

20

1. det punktskattenummer som identifierar den registrerade avsändaren Prop. 2021/22:61 för flyttningen,

2.det punktskattenummer som identifierar den mottagare som varorna sänds till, och

3.bevis för att avsikten är att de importerade varorna ska avsändas under uppskovsförfarandet.

Första stycket gäller inte om platsen för import är en plats som är godkänd som skatteupplag.

Om tulldeklaration för varorna ges in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering enligt artikel 179 i unionstull- kodexen, får uppgifterna i första stycket lämnas i tulldeklarationen i det andra EU-landet.

När avslutas en flyttning?

9 § En flyttning under uppskovsförfarandet avslutas när mottagaren har tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 3–6 §§. Vid export avslutas flyttningen när varorna har lämnat EU. Vid en sådan flyttning som avses i 3 § första stycket 4 avslutas flyttningen när varorna har hänförts till förfarandet för extern transitering.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

10 § EU-harmoniserade tobaksvaror som flyttas enligt artiklarna 16–28 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarandet i denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium.

5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under uppskovsförfarandet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

det datoriserade systemet (2–13 §§), och

reservsystemet (14–17 §§).

Det datoriserade systemet

2 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under uppskovsförfarandet:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,

4.underrättelser enligt 8 § om att varor inte längre ska föras ut från unionens tullområde,

5.mottagningsrapporter enligt 10 §, och

6.exportrapporter enligt 11 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

21

Prop. 2021/22:61

22

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 14–16 §§.

Bestämmelserna i 4–6, 8, 9, 14, 15 och 17 §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

3 § Den som upprättar ett elektroniskt administrativt dokument, en mottagningsrapport eller en exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Elektroniskt administrativt dokument och administrativ referenskod

4 § Innan en sådan flyttning av varor som avses i 4 kap. 3–6 §§ påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet så länge flyttningen av varorna inte har påbörjats.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det.

Den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 § Avsändaren ska lämna den administrativa referenskoden till den person som medför varorna eller, om ingen person medför varorna, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

Ändrad destination

6 § Den som har avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya platsen eller mottagaren måste vara en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 eller en direkt leveransplats.

Avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Den administrativa referenskoden ska lämnas till Tullverket vid export

7 § Om en exportdeklaration har getts in till Tullverket för varor som omfattas av en flyttning under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4, ska deklaranten lämna den administrativa referenskoden för de skattepliktiga varor som avses i exportdeklarationen till Tullverket.

Underrättelse om att varor inte längre ska föras ut ur unionens tullområde

8 § Om varor har avsänts under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4 från en plats i Sverige, och Skatteverket får uppgifter från Tullverket om att varorna inte längre ska

föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket underrätta avsändaren Prop. 2021/22:61 om detta.

Om en exportdeklaration för varorna har getts in i ett annat EU-land och Skatteverket från de behöriga myndigheterna i det landet tagit emot en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket utan dröjsmål vidarebefordra denna underrättelse till avsändaren.

När en underrättelse enligt första eller andra stycket har tagits emot ska avsändaren, beroende på vad som är lämpligt, återkalla det elektroniska administrativa dokumentet enligt 4 § första stycket eller ändra flyttningens destination enligt 6 §.

Intyg om skattefrihet ska medfölja varor i vissa fall

9 § Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 4 kap. 3 § första stycket 5, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EU-landet.

Mottagningsrapport

10 § Den som på en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 1, 2 eller 5 eller 5 § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande ska, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Exportrapport

11 § Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att varorna har lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna har exporterats (exportrapport).

Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 4 ska Skatteverket, efter det att uppgifter tagits emot från Tullverket om att varorna hänförts till förfarandet för extern transitering, lämna en exportrapport via det datoriserade systemet.

Vid flyttning enligt 4 kap. 6 § första stycket 2 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att varorna tagits emot på fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrapport.

Bevis om att flyttningen har avslutats

12 § Mottagningsrapporter och exportrapporter utgör bevis på att flyttningen har avslutats på en sådan destination som avses i 4 kap. 3, 5 eller 6 §.

Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att varorna har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att varorna har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

23

Prop. 2021/22:61

24

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

13 § Bestämmelserna i 12 § andra stycket gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I ett sådant fall ska Tullverket lämna ett intyg enligt 11 § till Skatteverket.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

14 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en varuflyttning under uppskovsförfarandet påbörjas, om

1.varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

15 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska avsändaren av en flyttning till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4 lämna en kopia av ersättningsdokumentet till deklaranten.

Om en deklarant har gett in en exportdeklaration till Tullverket som omfattar varor vilka följs av ett ersättningsdokument, ska deklaranten lämna en kopia av det eller de ersättningsdokument som avser varor som omfattas av exportdeklarationen till Tullverket.

16 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 10 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna inte fått ett elektroniskt administrativt dokument för den aktuella varuflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när det inte går att lämna en exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut. I ett sådant fall ska Skatteverket upprätta rapporten eller underrättelsen, efter det att ett intyg enligt 11 § första eller tredje stycket eller uppgifter enligt 8 § första stycket eller 11 § andra stycket har tagits emot från Tullverket.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

Prop. 2021/22:61

17 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt varor enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § ska lämna en mottagningsrapport.

4.Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde.

En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Så snart det har kontrollerats enligt 4 § att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet är giltiga, ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 14 §.

6 kap. Distansförsäljning

1 § Med distansförsäljning avses att beskattade varor

1.köps av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet,

och

2.avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU- land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

2 § Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning, och som inte är registrerad distansförsäljare enligt 3 §, ska innan varorna avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning och ska göras bara om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land för varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt registrerade distans- försäljaren blir gällande.

Registrerad distansförsäljare

3 § Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket för registrering som

registrerad distansförsäljare.

 

En sådan registrering ska göras om avsändaren

 

1. har ställt säkerhet för skatten enligt 4 §,

25

Prop. 2021/22:61 2. inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

3.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

4 § En registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras distansförsäljaren för varorna i Sverige eller ett annat EU-land. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som är under flyttning från den registrerade distansförsäljaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om distansförsäljaren avregistreras.

Avregistrering

5 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad distansförsäljare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en registrerad distansförsäljare, om

1.förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.distansförsäljaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning

6 § Den som avser att ta emot varor som avsänds till Sverige genom distansförsäljning från någon som varken är tillfälligt registrerad distans- försäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad distansförsäljare, ska anmäla flyttningen av varorna till Skatteverket innan varorna avsänds från det andra EU-landet.

7 kap. Förfarandet för beskattade varor

 

Innehåll

 

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

 

– när förfarandet för beskattade varor ska användas (2 och 3 §§),

 

– krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument (4 §),

 

– aktörer inom förfarandet för beskattade varor (5–12 §§),

 

– när en flyttning påbörjas och avslutas (13 §), och

26

– flyttningar som påbörjas utanför Sverige (14 §).

När ska förfarandet för beskattade varor användas?

2 § Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattade varor flyttas till eller förs in från ett annat EU-land om inte flyttningen

1.omfattas av undantag från skatt enligt 2 kap. 12 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

2.utgör distansförsäljning enligt 6 kap. 1 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning.

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattade varor ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land.

3 § Förfarandet för beskattade varor behöver inte användas för beskattade varor som för yrkesmässig försäljning ombord förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium än det land där varorna har beskattats.

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

4 § För att en flyttning ska anses vara förenlig med kraven för förfarandet för beskattade varor krävs att de varor som flyttas omfattas av ett sådant elektroniskt förenklat administrativt dokument som avses i 8 kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 8 kap. 10 §.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare.

Aktörer inom förfarandet för beskattade varor

Tillfälligt certifierad mottagare

5 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad mottagare enligt 7 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad mottagare. Även en enskild person som avser att ta emot varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare.

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress där varorna kommer att tas emot.

6 § En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska begränsas till att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning.

En registrering ska göras när säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir gällande.

Prop. 2021/22:61

27

Prop. 2021/22:61

28

Certifierad mottagare

7 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad mottagare.

En sådan registrering ska göras om mottagaren

1.har ställt säkerhet för skatten enligt 8 §,

2.har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 9 §,

3.inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

4.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

8 § En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som är under flyttning till den certifierade mottagaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren avregistreras.

9 § En certifierad mottagare ska till Skatteverket ange en adress där mottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie mottagningsplats). Den certifierade mottagaren får även ta emot varor på en annan adress (alternativ mottagningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna påbörjas.

En certifierad mottagare som tar emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det på den ordinarie mottagningsplats eller alternativa mottagningsplats som angetts i det förenklade elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet.

Tillfälligt certifierad avsändare

10 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad avsändare enligt 11 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad avsändare. Även en enskild person som avser att avsända varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare.

En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning.

En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket ange den adress från vilken varorna kommer att avsändas.

Certifierad avsändare

11 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, avsända varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad avsändare.

En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress från vilken avsändaren kommer att avsända varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie avsändningsplats). Den certifierade avsändaren får även avsända varor från en annan adress (alternativ avsändningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna påbörjas.

En certifierad avsändare som avsänder varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats som angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet.

Avregistrering

12 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad avsändare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en certifierad mottagare eller certifierad avsändare, om

1.förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar när det gäller mottagaren, eller

3.mottagaren respektive avsändaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

När påbörjas och avslutas en flyttning?

13 § En flyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas när varorna lämnar

1.den tillfälligt certifierade avsändaren, eller

2.den ordinarie eller alternativa avsändningsplats för den certifierade avsändaren i avsändarmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas när varorna tagits emot av

1.den tillfälligt certifierade mottagaren, eller

2.den certifierade mottagaren på den ordinarie eller alternativa mottagningsplats för den certifierade mottagaren i destinationsmedlems- staten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

Prop. 2021/22:61

29

Prop. 2021/22:61 Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

14 § Beskattade varor som flyttas enligt artiklarna 33–42 i punktskatte- direktivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor i denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium.

8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

det datoriserade systemet (2–9 §§), och

reservsystemet (10–12 §§).

Det datoriserade systemet

2 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under förfarandet för beskattade varor:

1.elektroniska förenklade administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

2.förenklade administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 6 §, och

4.mottagningsrapporter enligt 7 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 10 och 11 §§.

Bestämmelserna i detta kapitel om certifierade avsändare och certifierade mottagare gäller även tillfälligt certifierade avsändare och tillfälligt certifierade mottagare.

3 § Den som upprättar ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Elektroniskt förenklat administrativt dokument och förenklad administrativ referenskod

4 § Innan en flyttning av varor under förfarandet för beskattade varor påbörjas, ska den certifierade avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument till Skatteverket.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en förenklad administrativ referenskod och meddela koden till den certifierade avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta den certifierade avsändaren om det.

30

Den förenklade administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 § Den certifierade avsändaren ska lämna den förenklade administrativa referenskoden till den person som medför varorna eller, om ingen person medför varorna, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

Ändrad destination

6 § Den certifierade avsändaren får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen får vara

1.en annan mottagningsplats för den certifierade mottagaren i samma EU-land som den ursprungliga mottagningsplatsen, eller

2.avsändningsplatsen.

Den certifierade avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Mottagningsrapport

7 § Vid mottagandet av varor som flyttats under förfarandet för beskattade varor ska den certifierade mottagaren, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

8 § Mottagningsrapporten utgör bevis på att varorna har tagits emot av den certifierade mottagaren.

När Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport ska verket, efter det att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter, sända mottagningsrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten. Den mottagningsrapport som vidaresänds av Skatteverket ska anses utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter och, i tillämpliga fall och såvida varan inte är undantagen från punktskatt, betalat all punktskatt i Sverige.

9 § Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att varorna har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att varorna har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

10 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får den certifierade avsändaren påbörja en varuflyttning under förfarandet för beskattade varor, om

Prop. 2021/22:61

31

Prop. 2021/22:61 1. varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.den certifierade avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om den certifierade avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får den certifierade avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

11 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 7 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska den certifierade mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den certifierade mottagaren inte fått ett elektroniskt förenklat administrativt dokument för den aktuella varuflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

12 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den certifierade avsändaren ska lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument.

2.En certifierad avsändare som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den certifierade mottagaren ska lämna en mottagningsrapport.

En mottagningsrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Så snart det har kontrollerats att uppgifterna i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet är giltiga ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 10 §.

 

9 kap. Skattskyldighet för EU-harmoniserade tobaksvaror

 

Innehåll

 

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

 

– godkänd upplagshavare (2–5 §§),

 

– registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare

32

(6 och 7 §§),

– distansförsäljning (8–10 §§),

Prop. 2021/22:61

certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare (11 och 12 §§),

import och otillåten införsel (13–15 §§),

tillverkning eller användning för annat ändamål (16–18 §§),

särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats eller påförts (19–21 §§),

vissa särskilda undantag (22–24 §§), och

beskattning vid oegentligheter (25–30 §§).

Godkänd upplagshavare

2 § Skattskyldig är den som i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 kap. 2 § hanterar EU-harmoniserade tobaksvaror enligt uppskovs- förfarandet.

3 § Skattskyldigheten inträder när

1.skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 4 kap. 3 och 5–7 §§,

2.skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,

3.skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller

4.godkännandet av skatteupplaget återkallas.

4 § Skattskyldigheten inträder även när varor som flyttats under uppskovsförfarandet tas emot av upplagshavaren, om

1.varorna tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet,

2.mottagandet av varorna accepteras genom en mottagningsrapport enligt 5 kap. 10 § eller genom ett ersättningsdokument enligt 5 kap. 16 §, och

3.varorna inte tas in i skatteupplaget.

5 § Skattskyldighet enligt 3 § 3 gäller inte i fråga om varor som

1.har tagits i anspråk för tillverkning av skattepliktiga tobaksvaror, eller

2.uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget.

Registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare

6 § Skattskyldig är den som i egenskap av registrerad varumottagare enligt 3 kap. 9 § eller tillfälligt registrerad varumottagare enligt 3 kap. 15 § tar emot varor som flyttats under uppskovsförfarandet.

7 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktiga varor.

Distansförsäljning

 

8 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt

registrerad

distansförsäljare enligt 6 kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt

6 kap. 3 § avsänder varor genom distansförsäljning.

33

Prop. 2021/22:61 Skattskyldigheten omfattar även varor som avsänts enligt första stycket men där skattskyldigheten inträder först efter avregistreringen av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren eller den registrerade distansförsäljaren.

9 § Mottagaren av varor som avsänts till Sverige genom distans- försäljning ska vara skattskyldig för varorna i stället för avsändaren, om avsändaren inte vid avsändandet är registrerad som tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen enligt 6 kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 3 §.

10 § Skattskyldigheten för distansförsäljaren inträder när de skattepliktiga varorna tas emot av mottagaren.

Skattskyldigheten för mottagaren vid distansförsäljning inträder när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige.

Certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare

11 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare enligt 7 kap. 5 § eller certifierad mottagare enligt 7 kap. 7 § tar emot varor som flyttats enligt förfarandet för beskattade varor.

Skattskyldig enligt första stycket är även den som efter avregistrering tar emot varor för vilka denne var tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare vid den tidpunkt då det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för flyttningen utfärdades.

12 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktiga varor.

Import och otillåten införsel

13 § Skattskyldig för import eller otillåten införsel av skattepliktiga varor till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

14 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

34

15 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om varor som från platsen för import avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt

4kap. 4–7 §§.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om varor för vilka

tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull.

Tillverkning eller användning för annat ändamål

16 § Skattskyldig är den som

1.i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag,

2.använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller

3.använder varor som vid införsel till landet undantagits från skatteplikt enligt 2 kap. 12 § för annat ändamål än det som var förutsättningen för att varorna undantogs från skatteplikt.

Varor som har förvärvats skattefritt och som går förlorade ska vid tillämpningen av första stycket 2 anses ha använts för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

17 § Skattskyldigheten inträder för

1.den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 1, när varorna tillverkas,

2.den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 2 eller 3, när varorna används för annat än avsett ändamål.

18 § Skattskyldighet enligt 16 § första stycket 2 gäller inte i fråga om varor som förvärvats skattefritt enligt 23 § och som blivit fullständigt förstörda genom oförutsedda händelser eller force majeure.

Särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats eller påförts

19 § Skattskyldig är den som förvarar eller lagrar skattepliktiga varor utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats eller påförts i Sverige.

En sådan skattskyldighet gäller inte för

1.den som är skattskyldig för varorna enligt 2, 6, 8, 9, 11, 13 eller 16 §,

eller

2.den som före tidpunkten för redovisning av skatten, förvarar eller lagrar varor för vilka skattskyldighet har inträtt enligt 3, 4, 7, 10, 12, 14 eller 17 §, om denne har skälig anledning att anta att skatten för varorna kommer att redovisas.

20 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då varorna kom att förvaras eller lagras utanför ett uppskovsförfarande.

För den som omfattas av undantag från skattskyldighet enligt 19 § andra stycket 2 inträder skattskyldigheten när undantaget från skattskyldighet upphör.

Prop. 2021/22:61

35

Prop. 2021/22:61

36

21 § Om den som är skattskyldig enligt 19 § visar att skatt därefter har påförts eller redovisats för samma varor med anledning av att varorna beskattats enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel, eller om detta framkommer på annat sätt, ska Skatteverket besluta om befrielse från den skatt på varorna som har beslutats enligt 19 §.

Vissa särskilda undantag

Varor för yrkesmässig försäljning ombord på fartyg och luftfartyg

22 § Bestämmelserna i 11 och 19 §§ gäller inte den som förvarar beskattade varor för yrkesmässig försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, för de varor som inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium än det land där varorna har beskattats.

Proviantering

23 § Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot varor utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett tredjeland.

Första stycket gäller bara om varorna tas emot

1.från en upplagshavare i Sverige, eller

2.under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller en plats för import i ett annat EU-land.

Beskattade varor som omhändertagits av Tullverket

24 § Om beskattade varor för vilka skattskyldighet inträtt enligt denna lag har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § samma lag, ska Skatteverket besluta om befrielse från skatten på varorna.

Första stycket gäller bara om beslut om skatt för varorna har fattats av Skatteverket.

Beskattning vid oegentligheter

Varor som flyttas under uppskovsförfarandet

25 § Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion, ska varorna beskattas här i landet om oegentligheten har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna släpptes för konsumtion.

26 § Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet ändå anses ha begåtts här i landet och varorna beskattas här, om

1.varorna avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige,

och

2.det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § på ett tillfredsställande sätt visas

a) att flyttningen har avslutats i enlighet med 4 kap. 9 § eller motsvarande reglering i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

b) på vilken plats oegentligheten har begåtts.

Skatten ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes.

Varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en distansförsäljare

27 § Om varor, som flyttas till eller via Sverige under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts från ett annat EU-land av en i destinationsmedlemsstaten registrerad distansförsäljare, inte når angiven mottagare ska varorna beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes.

Flyttningar som inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument

28 § En oegentlighet vid flyttning av beskattade varor anses föreligga om varor flyttas till eller via Sverige utan att uppfylla kravet för varor som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor på att omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller ersättningsdokument.

Prop. 2021/22:61

37

Prop. 2021/22:61 Om det föreligger en sådan oegentlighet i fråga om varor som förts in i Sverige, ska de beskattas här i landet.

Skattskyldig ska vara

1.den som för in eller tar emot varorna från det andra EU-landet, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den som för in eller tar emot varorna. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna fördes in i landet.

Undantag från skatt

29 § Bestämmelserna i 2 kap. 14 § 1, 15, 17 och 18 §§ om undantag från skatt ska tillämpas även vid beskattning enligt 25–28 §§.

Särskilt ansvar för betalning

30 § Den som omfattas av 25 § andra stycket, 27 § andra stycket eller

28§ tredje stycket, men som inte omfattas av Skatteverkets beslut om skatt enligt 13 kap. 4 § för den aktuella flyttningen, får beslutas vara skyldig att tillsammans med den som beslutet om skatt gäller betala det belopp som denne gjorts ansvarig för.

Beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som beslutet om skatt gäller har preskriberats.

10 kap. Hantering och skattskyldighet avseende snus, tuggtobak och övrig tobak

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

godkännande som lagerhållare (2–4 §§),

distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak (5–10 §§),

vissa krav vid införsel från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning (11 §),

skattskyldiga och skattskyldighetens inträde (12–23 §§), och

mottagande av varor utan skatt vid proviantering (24 §).

Godkännande som lagerhållare

Vem får godkännas som lagerhållare?

2 § Som lagerhållare får den godkännas som

1. avser att yrkesmässigt

a)tillverka snus, tuggtobak eller övrig tobak,

b)föra in eller ta emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land,

c)importera snus, tuggtobak eller övrig tobak,

d)från godkänd lagerhållare köpa snus, tuggtobak eller övrig tobak för återförsäljning till näringsidkare, eller

e)sälja snus, tuggtobak eller övrig tobak i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och

38

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna Prop. 2021/22:61 i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av lagerhållare efter

särskild ansökan.

 

Återkallelse av godkännande

 

3 § Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för

 

godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut

 

om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

 

Konkurs

 

4 § Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår

 

godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för

 

vilka skattskyldighet enligt 13 § inträder efter konkursbeslutet.

 

Distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak

 

5 § Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet

 

förvärvar snus, tuggtobak eller övrig tobak som transporteras hit från ett

 

annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning

 

(distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak), är säljaren

 

skattskyldig.

 

Anmälan och säkerhet för distansförsäljare av snus, tuggtobak och övrig

 

tobak

 

6 § Den som säljer snus enligt 5 § ska, innan varorna avsänds från det

 

andra EU-landet, anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för

 

skatten på varorna. Detsamma gäller den som säljer tuggtobak eller övrig

 

tobak enligt 5 § och inte är godkänd som registrerad distansförsäljare för

 

tuggtobak och övrig tobak enligt 7 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om

 

skatten inte betalas i rätt tid.

 

Godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig

 

tobak

 

7 § En säljare som bedriver eller avser att bedriva distansförsäljning av

 

tuggtobak eller övrig tobak vid mer än enstaka tillfällen får godkännas som

 

registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak om denne med

 

hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är

 

lämplig som registrerad distansförsäljare.

 

En registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska ställa

 

säkerhet för betalning av skatten på de varor som sänds från det andra EU-

 

landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av

 

den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk

 

om skatten inte betalas i rätt tid.

 

8 § Godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och

 

övrig tobak ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte

 

längre finns eller om den registrerade distansförsäljaren begär det. Ett

 

beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i

 

beslutet.

39

 

Prop. 2021/22:61

9 § Om en registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 16 § inträder efter konkursbeslutet.

Mottagare vid distansförsäljning

10 § Den som tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak som avsänts till Sverige enligt 5 § eller av en registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt 7 § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte har ställt säkerhet för skatten i Sverige.

Vissa krav vid införsel från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning

11 § Den som inte är godkänd som lagerhållare och yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan sådana varor flyttas från det andra EU-landet, anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde

Godkänd lagerhållare

12 § Skattskyldig är den som har godkänts som lagerhållare enligt 2 §.

13 § Skattskyldigheten inträder när

1.snus, tuggtobak eller övrig tobak levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

2.snus, tuggtobak eller övrig tobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

3.godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar snus, tuggtobak eller övrig tobak som då ingår i dennes lager.

14 § Skattskyldighet enligt 13 § 2 gäller inte i fråga om snus, tuggtobak eller övrig tobak som

1.fullständigt har förstörts under tillsyn av Skatteverket,

2.har tagits i anspråk för tillverkning av skattepliktiga tobaksvaror, eller

3.uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet.

Distansförsäljning

15 § Skattskyldig är den som

1.säljer snus, tuggtobak eller övrig tobak till Sverige genom distansförsäljning enligt 6 eller 7 §, eller

2.tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak enligt 10 §.

16 § Skattskyldigheten inträder när snus, tuggtobak eller övrig tobak förs in till Sverige.

40

Import och otillåten införsel

17 § Skattskyldig för import eller otillåten införsel av snus, tuggtobak och övrig tobak till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

18 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

19 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om snus, tuggtobak och övrig tobak som ägs av en godkänd lagerhållare vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om varor för vilka tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull.

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde i andra fall

20 § Skattskyldig är den som

1.yrkesmässigt tillverkar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att vara godkänd som lagerhållare,

2.i annat fall än som avses i 15 §, yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land utan att vara godkänd som lagerhållare, eller

3.använder snus, tuggtobak eller övrig tobak som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

Varor som har förvärvats skattefritt och som går förlorade ska vid tillämpningen av första stycket 3 anses ha använts för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

21 § Skattskyldigheten inträder för

1.den som är skattskyldig enligt 20 § 1, när snus, tuggtobak eller övrig tobak tillverkas,

2.den som är skattskyldig enligt 20 § 2, när snus, tuggtobak eller övrig tobak förs in till Sverige,

Prop. 2021/22:61

41

Prop. 2021/22:61 3. den som är skattskyldig enligt 20 § 3, när snus, tuggtobak eller övrig tobak används för annat än avsett ändamål.

Särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats

22 § Skattskyldig är den som, i annat fall än som avses i 12–21 §§, yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatten för dessa varor har redovisats i Sverige.

23 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då varorna kom att innehas.

Mottagande av varor utan skatt vid proviantering

24 § Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, från en godkänd lagerhållare ta emot snus, tuggtobak och övrig tobak utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett tredjeland.

11 kap. Avdrag

Avdrag för upplagshavare

1 § En upplagshavare får göra avdrag för skatt på EU-harmoniserade tobaksvaror

1.för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag, eller

2.som uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet utanför skatteupplaget.

2 § Om en upplagshavare vid tillverkningen av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak har tagit i anspråk snus, tuggtobak eller övrig tobak som skattskyldigheten har inträtt för, får upplagshavaren göra avdrag för skatt med ett belopp som motsvarar skatten på snuset, tuggtobaken eller den övriga tobaken.

Avdrag för godkända lagerhållare

3 § En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på snus, tuggtobak och övrig tobak för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

1.har förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare, eller

2.innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet.

4 § En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på

1.tuggtobak och övrig tobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, och

2.snus, tuggtobak och övrig tobak som

42

a) har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

Prop. 2021/22:61

b)har exporterats eller förts till en frizon för annat ändamål än att förbrukas där, eller

c)har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet.

5 § Om en godkänd lagerhållare vid tillverkningen av snus, tuggtobak eller övrig tobak har tagit i anspråk cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak som skattskyldigheten har inträtt för, får lagerhållaren göra avdrag för skatt med ett belopp som motsvarar skatten på cigaretterna, cigarrerna, cigarillerna eller röktobaken.

Avdrag i samband med proviantering och exportbutiker

6 § En upplagshavare eller godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på varor

1.som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

2.som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

7 § Upplagshavare eller godkänd lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker får göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till ett tredjeland. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

12 kap. Återbetalning av skatt

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige (2 §),

återbetalning för EU-harmoniserade tobaksvaror som flyttats till ett annat EU-land (3–5 §§),

återbetalning för tuggtobak och övrig tobak som flyttats till ett annat EU-land (6 §),

återbetalning vid export (7 §),

återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket (8 §),

formkrav på en ansökan om återbetalning (9 §), och

återbetalning för vissa skattebefriade subjekt (10 §).

Återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige

 

2 § Har en vara beskattats enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § och visar

 

den skattskyldige att varan inom tre år efter det att flyttningen påbörjades

 

har beskattats i enlighet med artikel 9 eller 46 i punktskattedirektivet i ett

 

annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige betalas tillbaka, om

 

det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

43

Prop. 2021/22:61

44

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft.

Återbetalning för EU-harmoniserade tobaksvaror som flyttats till ett annat EU-land

Varor som har flyttats under förfarandet för beskattade varor

3 § Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land under förfarandet för beskattade varor, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Ett beslut om återbetalning får fattas först efter det att Skatteverket har tagit emot en sådan mottagningsrapport som avses i 8 kap. 7 och 8 §§ eller tagit emot och godtagit ett sådant alternativt bevis som avses i 8 kap. 9 §.

Varor som har varit föremål för distansförsäljning

4 § Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land genom distansförsäljning, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna beskattats i destinationsmedlems- staten. Återbetalning enligt denna paragraf beviljas inte om 5 § är tillämplig.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalender- kvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång.

Varor som har varit föremål för oegentlighetsbeskattning i ett annat EU- land

5 § Om skatt har betalats i Sverige för varor i andra fall än i 2 § och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att varorna beskattats där i enlighet med artikel 46 i punktskattedirektivet, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna har beskattats i ett annat EU-land.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft.

Återbetalning för tuggtobak och övrig tobak som flyttats till ett annat EU-land

6 § Om skatt har betalats i Sverige för tuggtobak eller övrig tobak som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalender- kvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets

utgång. Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som för Prop. 2021/22:61 kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

Återbetalning vid export

7 § Om skatt har betalats i Sverige för tobaksvaror som sedan exporterats, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

Återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket

8 § Om skatt har betalats till Skatteverket för beskattade varor eller för snus, tuggtobak eller övrig tobak och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut tobaksvarorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Formkrav på en ansökan om återbetalning

9 § En ansökan om återbetalning enligt 2–8 §§ ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

Återbetalning för vissa skattebefriade subjekt

10 § Skatteverket ska efter ansökan besluta om återbetalning av tobaksskatt på varor som har förvärvats av

1.utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2.medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar

iSverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, eller

3.väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig

organisation om detta.

45

 

Prop. 2021/22:61 13 kap. Generella förfaranderegler, omprövning och överklagande

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

vilka allmänna bestämmelser som gäller i fråga om förfarandet vid beskattning (2 §),

förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel (3 §),

förfarandet vid beskattning vid oegentligheter (4–9 §§), och

omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag (10 §).

Allmänna bestämmelser i fråga om förfarandet vid beskattning

2 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i 3–9 §§, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel

3 § Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 9 kap. 13 § eller 10 kap. 17 § är skattskyldig vid import eller otillåten införsel. Skatten ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

Förfarandet vid beskattning vid oegentligheter

4 § Skatteverket beslutar om skatt som avses i 9 kap. 25–28 §§ och ansvar enligt 9 kap. 30 §. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Om skatten enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.

5 § Om skatt som avses i 9 kap. 25–28 §§ eller ansvar som avses i 9 kap. 30 § har beslutats, ska bestämmelserna om ansvar för delägare i svenska handelsbolag och ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap. 11, 13, 15–21, 26 och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gälla i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet.

6 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt enligt dessa bestämmelser. Skatteverket får vidare förelägga den som omfattas eller kan antas omfattas av 9 kap. 25, 27 eller 28 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 §.

Skatteverket får tillämpa bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om föreläggande när det gäller förhållanden som är av betydelse för ett beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § eller beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § vad avser någon annan än den som föreläggs.

7 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

46

1.skattskyldighet enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 §, eller

2.om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar enligt 9 kap. 30 §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Vid revisionen gäller bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

8 § Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden samt vid omprövning och överklagande av beslut enligt 4–7 §§:

3 kap. 4 § om beskattningsår,

43 kap. om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning,

45 kap. om bevissäkring,

46 kap. om betalningssäkring,

47 kap. om undantag från kontroll,

60 kap. om befrielse från skatt,

61 kap. om skattekonton,

62 kap. 2, 11–16 och 19 §§ om betalning av skatt,

63 kap. 2, 4–6, 8–10, 15, 16, 22 och 23 §§ om anstånd med betalning av skatt,

64 kap. 2–4, 9 och 10 §§ om återbetalning av skatt,

65 kap. 2–4, 7, 8, 11, 13–15, 16 och 18–20 §§ om ränta,

66 kap. om omprövning,

67 kap. om överklagande,

68–71 kap. om verkställighet.

Vid tillämpning av 61 kap. 1 § andra stycket, 62 kap. 12 §, 65 kap. 2 § andra stycket, 19 och 20 §§ och 66 kap. 20 § skatteförfarandelagen ska det som sägs om ansvar enligt 59 kap. skatteförfarandelagen även gälla ansvar enligt 9 kap. 30 § denna lag.

9 § Om Skatteverket har beslutat om ansvar enligt 9 kap. 30 §, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 27 eller 28 § som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller. Vid ett sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut enligt 66 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag

10 § Beslut enligt denna lag som inte omfattas av 8 och 9 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då

Prop. 2021/22:61

47

Prop. 2021/22:61 den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 6 kap. 2–4 §§, 7 kap. 5–11 §§ och 13 kap. 10 § och i övrigt den 13 februari 2023.

2.Genom lagen upphävs lagen (1994:1563) om tobaksskatt den 13 februari 2023.

3.Skyldigheten enligt 6 kap. 2 § och 7 kap. 5 och 10 §§ att anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare, tillfälligt certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad avsändare gäller bara flyttningar som påbörjas eller avses att påbörjas från och med den 13 februari 2023.

4.Om en flyttning av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet gäller 9 § första stycket 3 och 4, 16–16 c §§ och 20 § första stycket 3 i den upphävda lagen.

5.Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet och varan förs in eller tas emot senast den 31 december 2023 gäller 9 § första stycket 5, 9 a och 17 §§, 20 § första stycket 4 samt 26 § i den upphävda lagen.

6.I övrigt gäller den upphävda lagen fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

7.Om skattepliktiga varor har flyttats under uppskovsförfarandet enligt bestämmelserna i 8 b, 8 c och 8 e §§ i den upphävda lagen ska de nya bestämmelserna i 4 kap. 2–7 och 10 §§ anses ha tillämpats.

8.Om en flyttning av snus, tuggtobak eller övrig tobak har påbörjats enligt kraven i 38 b, 38 c eller 38 e § i den upphävda lagen ska de nya bestämmelserna i 10 kap. 5–7 eller 11 § anses ha tillämpats.

9.Med tobaksskatt enligt den nya lagen likställs tobaksskatt som har betalats enligt den upphävda lagen.

10.Ett godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare, lagerhållare eller registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak eller ett godkännande av skatteupplag som har beslutats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande och ska likställas med ett godkännande enligt den nya lagen.

11.Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket tillämpas inte på skatte- upplag som har godkänts före den 1 januari 2018.

12.Underrättelser enligt 5 kap. 8 § får lämnas på annat sätt än via det datoriserade systemet till och med den 13 februari 2024.

13.De omräknade skattebelopp för år 2023 som fastställs av regeringen med stöd av 42 § i den upphävda lagen gäller även vid tillämpning av denna lag.

48

2.2

Förslag till lag om alkoholskatt

Prop. 2021/22:61

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar

Innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om beskattning av alkoholvaror. Lagens innehåll är uppdelat enligt följande.

1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar

2 kap. Skattepliktens omfattning och skattebelopp

3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet

5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under uppskovs- förfarandet

6 kap. Distansförsäljning

7 kap. Förfarandet för beskattade varor

8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

9 kap. Skattskyldighet

10 kap. Skattebefriade förbrukare

11 kap. Avdrag

12 kap. Återbetalning av skatt

13 kap. Övriga förfaranderegler, omprövning och överklagande.

Lagens tillämpningsområde

2 § Alkoholskatt ska betalas till staten enligt denna lag för öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol.

3 § Genom denna lag genomförs rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker och rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker.

Vidare genomförs rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt såvitt avser alkoholvaror.

Definitioner och förklaringar

Hänvisningar till KN-nr

4 § Hänvisningar i denna lag till KN-nr avser Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om

1Jfr rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen, rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2020/1151 samt rådets direktiv 92/84/EEG av den

19oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker, i den

ursprungliga lydelsen.

49

Prop. 2021/22:61 Gemensamma tulltaxan, i lydelsen enligt kommissionens genomförande- förordning (EU) 2018/1602.

Benämningar på vissa EU-rättsakter

5 § I denna lag avses med

punktskattedirektivet: rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen,

unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

Alkoholvara

6 § Med alkoholvara avses i denna lag öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol.

Bestämmelser om vad som avses med öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol finns i 2 kap. 2–6 §§.

EU och EU-land samt tredjeland

7 § Med EU eller ett EU-land avses de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde enligt lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde.

Med ett tredjeland avses länder och områden utanför detta skatteområde.

Import

8 § Med import avses varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen.

Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

Otillåten införsel

9 § Med otillåten införsel avses införsel till EU av varor som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilka en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om varorna hade varit belagda med tull.

Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

Export

10 § Med export avses att en vara, direkt från Sverige eller via ett annat EU-land, förs ut från EU.

50

Vissa tullrelaterade termer och uttryck

Prop. 2021/22:61

11 § Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen.

Med förfarandet för extern transitering avses förfarandet enligt artikel

226.2i unionstullkodexen, när förfarandet används för punktskattepliktiga varor enligt artikel 189.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex.

Särskilda definitioner för förfarandet

12 § I denna lag avses med

uppskovsförfarandet: det särskilda förfarande som innebär att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring, lagring eller flyttning inom EU av skattepliktiga alkoholvaror,

släppas för konsumtion: att alkoholvaror

1.avviker från ett uppskovsförfarande,

2.förvaras eller lagras utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3.tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

4.importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande, eller

5.är föremål för otillåten införsel,

beskattade varor: alkoholvaror som släppts för konsumtion i ett EU- land,

förfarandet för beskattade varor: det förfarande som enligt 7 kap. ska användas vid flyttning av beskattade varor till, från eller via ett annat EU- land,

det datoriserade systemet: det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

2 kap. Skattepliktens omfattning och skattebelopp Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– skatt på öl (2 §),

– skatt på vin (3 §),

– skatt på andra jästa drycker (4 §),

– skatt på mellanklassprodukter (5 §),

– skatt på etylalkohol (6 §),

– undantag från skatteplikt för vissa varor (7–9 §§), och

– undantag från skatteplikt i vissa situationer (10–16 §§).

Skatt på öl

 

2 § Skatt på öl tas ut per liter med 2,02 kronor för varje volymprocent

 

alkohol.

 

För öl med en alkoholhalt på högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med

 

0 kronor.

51

Prop. 2021/22:61

52

Med öl avses varor som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent samt varor som innehåller en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck som hänförs till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt på vin

 

 

 

 

 

 

 

 

3 § Skatt på vin tas ut per liter för

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

2,25

men

inte

4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

4,5

men

inte

7 volymprocent med 13,58 kronor,

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

7

men

inte

8,5 volymprocent med 18,69 kronor,

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

8,5

men

inte

15 volymprocent med 26,18 kronor, och

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

15

men

inte

18 volymprocent med 54,79 kronor.

 

 

 

 

 

För vin med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0kronor.

Med vin avses varor som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om

alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1.alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men inte 15 volymprocent,

eller

2.alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men inte 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt på andra jästa drycker

 

 

 

 

 

4 § Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

2,25

men

inte

4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

4,5

men

inte

7 volymprocent med 13,58 kronor,

 

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

7

men

inte

8,5 volymprocent med 18,69 kronor, och

 

 

 

 

– drycker

med

en

alkoholhalt

som

överstiger

8,5

men

inte

15 volymprocent med 26,18 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med andra jästa drycker avses varor som hänförs till KN-nr 2206 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 2 § och drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om

1.alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent, eller

2.alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent och alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

Skatt på mellanklassprodukter

5 § Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med 32,99 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med Prop. 2021/22:61 54,79 kronor.

Med mellanklassprodukter avses varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2–4 §§ och vars alkoholhalt överstiger 1,2 men inte 22 volymprocent.

Skatt på etylalkohol

6 § Skatt på etylalkohol tas ut med 516,59 kronor per liter ren alkohol. Med etylalkohol avses

1.varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 om alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel, och

2.varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Undantag från skatteplikt för vissa varor

Fullständigt denaturerad alkohol

7 § Alkoholskatt ska inte betalas för alkoholvaror som distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet med kraven i det EU-land där den har släppts för konsumtion om dessa krav blivit skriftligen anmälda och godkända i föreskriven ordning.

Om sådana varor flyttas till ett annat EU-land, ska de flyttas under förfarandet för beskattade varor.

Delvis denaturerad alkohol i vissa produkter

8 § Alkoholskatt ska inte betalas för alkohol som har denaturerats i enlighet med ett EU-lands krav för det avsedda ändamålet och som

1.ingår i produkter som inte är avsedda att ätas eller drickas, eller

2.är motorbränsle.

Alkohol i livsmedel och läkemedel

9 § Alkoholskatt ska inte betalas för alkoholvaror som

1.ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,

2.ingår i läkemedel,

3.ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent, eller

4.ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel.

Undantag från skatteplikt i vissa situationer

Varor som förs in till Sverige för en enskild persons personliga bruk

10 § Alkoholskatt ska inte betalas för skattepliktiga alkoholvaror som förs in till Sverige

53

Prop. 2021/22:61 1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att bevilja återbetalning av skatten enligt 12 kap. 10 §,

54

2.av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3.som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, eller

5.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

11 § Om en enskild person själv transporterar alkoholvaror i större mängder än de som anges i andra stycket ska de vid en bedömning enligt 10 § 2 inte anses vara avsedda för personligt bruk, såvida inte personen kan visa att varorna i det enskilda fallet är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Vid en sådan bedömning ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas.

De mängder som avses i första stycket är

öl: 110 liter,

vin och andra jästa drycker: totalt 90 liter, varav högst 60 liter mousserande,

mellanklassprodukter: 20 liter,

etylalkohol: 10 liter.

Varor som fullständigt förstörts eller gått förlorade

12 § Alkoholskatt ska inte betalas för alkoholvaror som under ett uppskovsförfarande

1.blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av oförutsedda händelser eller force majeure, eller

2.blivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket.

13 § Den som gör gällande att varorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

14 § Bestämmelserna i 12 och 13 §§ gäller även beskattade varor under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige om varorna flyttas

1.under förfarandet för beskattade varor, eller

2.genom distansförsäljning.

Om varor flyttas genom distansförsäljning ska undantaget enligt 12 § 2 endast gälla

1. om varorna avsänds av en tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 2 eller 3 §, eller

2. om mottagaren har fullgjort anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 6 § Prop. 2021/22:61 eller deklarationsskyldighet enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen

(2011:1244).

15 § Vid en partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet ska alkoholskatt inte betalas för det som gått förlorat i den utsträckning förlusten understiger den gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådana varor, om förlusten inträffar

1.vid en flyttning under uppskovsförfarandet till eller från en plats i ett annat EU-land,

2.vid en flyttning under förfarandet för beskattade varor, eller

3.vid en flyttning genom distansförsäljning.

Med den gemensamma tröskeln för partiella förluster av en viss vara avses den gemensamma tröskel som har fastställts av Europeiska kommissionen med stöd av artikel 6.10 i punktskattedirektivet.

16 § Alkoholskatt ska inte heller betalas för det som gått förlorat vid en partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet under uppskovs- förfarandet i andra fall än vid en flyttning till eller från en plats i ett annat EU-land. I sådana fall tillämpas 13 §.

Första stycket gäller även förluster vid flyttningar som omfattas av 15 § men där det inte har fastställts någon gemensam tröskel för partiella förluster för de aktuella varorna.

3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

upplagshavare och skatteupplag (2–9 §§),

registrerad varumottagare (10–15 §§),

tillfälligt registrerad varumottagare (16 §),

registrerad avsändare (17 §),

ansökan och beslut (18 §),

återkallelse av godkännande (19 §),

konkurs (20 §), och

jämkning av säkerhetsbelopp (21 §).

Upplagshavare och skatteupplag

Vem får godkännas som upplagshavare?

2 § Som upplagshavare får den godkännas som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

1.tillverka, bearbeta eller i större omfattning förvara eller lagra skattepliktiga alkoholvaror,

2.för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga alkoholvaror som flyttats under uppskovsförfarandet,

3.för försäljning till näringsidkare inom EU importera skattepliktiga alkoholvaror, eller

4.bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om

exportbutiker.

55

 

Prop. 2021/22:61 För godkännande som upplagshavare krävs att den som ansöker

1.är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och

2.disponerar över ett utrymme i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare.

Skatteupplag

3 § Upplagshavares hantering av skattepliktiga alkoholvaror ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, ske i ett godkänt skatteupplag.

Ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad får inte godkännas som skatteupplag.

Lagerbokföring

4 § En upplagshavare ska för varje skatteupplag löpande bokföra varurörelser som rör skattepliktiga alkoholvaror och regelbundet inventera lagret av sådana varor.

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

5 § En upplagshavare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokumentet som avses i 5 kap. 4 §, ett sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 § eller, när det gäller varor som omfattas av 4 kap. 11 §, ett följedokument för transport av vinprodukter. Varor som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget.

Säkerhet för flyttning av varor under uppskovsförfarandet

6 § En upplagshavare som avser att flytta varor under uppskovs- förfarandet enligt 4 kap. 3, 5 eller 6 § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU- land vid flyttningen av varorna.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatten på de varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn bara tas till de dygn under ett år då flyttningar av alkoholvaror sker enligt 4 kap. 3, 5 eller 6 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

7 § Vid sådan flyttning enligt 6 § första stycket av varor hänförliga till KN-nr 2207 som sker i bulk med fartyg eller via rörledning, ska säkerhet ställas med ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på dessa varor. Vid beräkningen av genomsnittet enligt 6 § andra stycket ska i dessa fall 10 procent av skatten på de varor som omfattas av en sådan flyttning ingå i beräkningsunderlaget.

56

Säkerhet för betalning av skatt

8 § Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 9 kap. 3 eller 4 §. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på de varor som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten får dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de tre senaste kalendermånaderna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Säkerhet vid återkallelse av godkännande

9 § Säkerheterna enligt 6 och 8 §§ ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt 6 § får efter återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de varor för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 4 kap. 9 §.

Registrerad varumottagare

10 § Som registrerad varumottagare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovs- förfarande från ett annat EU-land. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Ordinarie mottagningsplats

11 § En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under uppskovs- förfarandet (ordinarie mottagningsplats).

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

12 § Varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska tas emot på den registrerade varumottagarens ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 §, ett sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 § eller, när det gäller varor som omfattas av 4 kap. 11 §, ett följe- dokument för transport av vinprodukter.

Säkerhet

13 § En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare återkallas.

14 § Säkerheten enligt 13 § ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatt som har beslutats för

Prop. 2021/22:61

57

Prop. 2021/22:61

58

1.de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, eller

2.det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

Vid beräkning av genomsnittet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

Om det belopp som säkerheten som lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som då är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

15 § Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för alkoholskatt som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt 14 §, som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

1.den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och

2.skatten på de varor som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Tillfälligt registrerad varumottagare

16 § Som tillfälligt registrerad varumottagare får den godkännas som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna särskilt angivna flyttning.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varorna kommer att tas emot.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Registrerad avsändare

17 § Som registrerad avsändare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 6, 7 och 9 §§ tillämpas även på registrerad avsändare. Det som där sägs om flyttningar under uppskovsförfarandet ska då avse flyttningar enligt 4 kap. 4–6 §§.

Ansökan och beslut

18 § Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag efter särskild ansökan.

Återkallelse av godkännande

Prop. 2021/22:61

19 § Godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, till- fälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag får återkallas, om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.den som är godkänd begär det.

Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Konkurs

20 § Om en godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 9 kap. 3, 4 eller 7 § inträder efter konkurs- beslutet.

Om sådana varor ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för varorna i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren eller varumottagaren enligt 9 kap. 3, 4 eller 7 §.

Kravet på säkerhet i 8 § gäller inte en upplagshavares konkursbo.

Jämkning av säkerhetsbelopp

21 § I de fall som avses i 8 och 13–15 §§ får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av de bestämmelserna, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– när varor får flyttas under uppskovsförfarandet (2–6 §§),

– krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet (7 §),

– ytterligare krav vid import (8 §),

– när en flyttning avslutas (9 §), och

– flyttningar som påbörjas utanför Sverige (10 och 11 §§).

När får varor flyttas under uppskovsförfarandet?

 

2 § Skattepliktiga alkoholvaror får flyttas under uppskovsförfarandet

 

endast i de fall som anges i 3–6 §§.

 

För flyttningar som påbörjas i ett annat EU-land gäller dock 10 och

 

11 §§.

59

Prop. 2021/22:61

60

Flyttningar från ett skatteupplag

3 § Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga alkoholvaror flyttas från ett skatteupplag till

1.ett annat skatteupplag,

2.en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

3.en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU,

4.ett utförseltullkontor som samtidigt är avgångstullkontor för förfarandet för extern transitering, eller

5.någon av följande mottagare:

a)en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,

b)en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

c)väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit varorna flyttas och som deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om varorna är avsedda för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, eller

d)väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och som är part i Nordatlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier.

Första stycket 5 gäller om varorna flyttas till en plats i ett annat EU-land och endast i den omfattning frihet från alkoholskatt gäller i det andra EU- landet.

Flyttningar från platsen för import

4 § Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga alkoholvaror flyttas från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 3 § första stycket, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Flyttningar till en direkt leveransplats

5 § Skattepliktiga alkoholvaror får även flyttas under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten av den mottagande upplags- havaren eller den registrerade varumottagaren.

Särskilda bestämmelser om flyttningar till fartyg och luftfartyg

6 § Skattepliktiga alkoholvaror får även flyttas under uppskovsförfarandet från

1.ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2.ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Första stycket gäller bara om varorna enligt lagen (1999:446) om Prop. 2021/22:61 proviantering av fartyg och luftfartyg eller nationell lagstiftning i det EU-

land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

Krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet

7 § För flyttning under uppskovsförfarandet krävs att de varor som flyttas omfattas av

1.sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 §, och

2.sådan säkerhet för skatten som avses i 3 kap. 6 eller 17 §.

Ytterligare krav vid import

8 § Vid flyttning under uppskovsförfarandet från en plats för import i Sverige ska deklaranten eller någon annan person som är direkt eller indirekt involverad i fullgörandet av tullformaliteter enligt artikel 15 i unionstullkodexen till Tullverket lämna

1.det punktskattenummer som identifierar den registrerade avsändaren för flyttningen,

2.det punktskattenummer som identifierar den mottagare som varorna sänds till, och

3.bevis för att avsikten är att de importerade varorna ska avsändas under uppskovsförfarandet.

Första stycket gäller inte om platsen för import är en plats som är godkänd som skatteupplag.

Om tulldeklaration för varorna ges in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering enligt artikel 179 i unionstull- kodexen, får uppgifterna i första stycket lämnas i tulldeklarationen i det andra EU-landet.

När avslutas en flyttning?

9 § En flyttning under uppskovsförfarandet avslutas när mottagaren har tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 3–6 §§. Vid export avslutas flyttningen när varorna har lämnat EU. Vid en sådan flyttning som avses i 3 § första stycket 4 avslutas flyttningen när varorna har hänförts till förfarandet för extern transitering.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

10 § Alkoholvaror som flyttas enligt artiklarna 16–28 i punktskatte- direktivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarandet i denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium.

Varor som avsänds av mindre vinproducenter

11 § Alkoholvaror som avsänds av en vinproducent i ett annat EU-land anses flyttas under uppskovsförfarandet när varorna befinner sig på svenskt territorium, om

61

Prop. 2021/22:61 1. den avsändande vinproducenten enligt nationella bestämmelser med stöd av artikel 48 i punktskattedirektivet undantas från kraven i artiklarna 14–31 i direktivet,

2.varorna flyttas under uppskovsförfarandet enligt de nationella kraven

iavsändarmedlemsstaten, och

3.varorna flyttas till en sådan destination som anges i artikel 16 i punktskattedirektivet, med undantag för en sådan som anges i artikel 16.1 a iii eller 16.1 a v.

Den administrativa referenskod som enligt artikel 20.5 i punktskatte- direktivet ska följa varorna under flyttningen får i de fall som avses i första stycket ersättas av ett följedokument för transport av vinprodukter enligt artikel 10.1 a iii i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560.

Kraven på mottagningsrapport i 5 kap. 10 § och 17 § första stycket 3 och dokument enligt 5 kap. 16 § gäller inte vid mottagande av varor som flyttats enligt första stycket.

5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under uppskovsförfarandet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

det datoriserade systemet (2–13 §§),

reservsystemet (14–17 §§), och

mottagande av varor från små vinproducenter (18 §).

Det datoriserade systemet

2 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under uppskovsförfarandet:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,

4.underrättelser enligt 8 § om att varor inte längre ska föras ut från unionens tullområde,

5.mottagningsrapporter enligt 10 §, och

6.exportrapporter enligt 11 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

62

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 14–16 §§.

Bestämmelserna i 4–6, 8, 9, 14, 15 och 17 §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

3 § Den som upprättar ett elektroniskt administrativt dokument, en mottagningsrapport eller en exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Elektroniskt administrativt dokument och administrativ referenskod

4 § Innan en sådan flyttning av varor som avses i 4 kap. 3–6 §§ påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet så länge flyttningen av varorna inte har påbörjats.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det.

Den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 § Avsändaren ska lämna den administrativa referenskoden till den person som medför varorna eller, om ingen person medför varorna, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

Ändrad destination

6 § Den som har avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya platsen eller mottagaren måste vara en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 eller en direkt leveransplats.

Avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Den administrativa referenskoden ska lämnas till Tullverket vid export

7 § Om en exportdeklaration har getts in till Tullverket för varor som omfattas av en flyttning under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4, ska deklaranten lämna den administrativa referenskoden för de skattepliktiga varor som avses i exportdeklarationen till Tullverket.

Underrättelse om att varor inte längre ska föras ut ur unionens tullområde

8 § Om varor har avsänts under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4 från en plats i Sverige, och Skatteverket får uppgifter från Tullverket om att varorna inte längre ska

Prop. 2021/22:61

63

Prop. 2021/22:61 föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket underrätta avsändaren om detta.

Om en exportdeklaration för varorna har getts in i ett annat EU-land och Skatteverket från de behöriga myndigheterna i det landet får en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket utan dröjsmål vidarebefordra denna underrättelse till avsändaren.

När en underrättelse enligt första eller andra stycket har tagits emot ska avsändaren, beroende på vad som är lämpligt, återkalla det elektroniska administrativa dokumentet enligt 4 § första stycket eller ändra flyttningens destination enligt 6 §.

Intyg om skattefrihet ska medfölja varor i vissa fall

9 § Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 4 kap. 3 § första stycket 5 ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EU-landet.

Mottagningsrapport

10 § Den som på en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 1, 2 eller 5 eller 5 § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande ska, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Exportrapport

11 § Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att varorna har lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna har exporterats (exportrapport).

Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 4 ska Skatteverket, efter det att uppgifter tagits emot från Tullverket om att varorna hänförts till förfarandet för extern transitering, lämna en exportrapport via det datoriserade systemet.

Vid flyttning enligt 4 kap. 6 § första stycket 2 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att varorna tagits emot på fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrapport.

Bevis om att flyttningen har avslutats

12 § Mottagningsrapporter och exportrapporter utgör bevis på att flyttningen har avslutats på en sådan destination som avses i 4 kap. 3, 5 eller 6 §.

Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att varorna har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att varorna har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

64

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

13 § Bestämmelserna i 12 § andra stycket gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I ett sådant fall ska Tullverket lämna ett intyg enligt 11 § till Skatteverket.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

14 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en varuflyttning under uppskovsförfarandet påbörjas, om

1.varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

15 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska avsändaren av en flyttning till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4 lämna en kopia av ersättningsdokumentet till deklaranten.

Om en deklarant har gett in en exportdeklaration till Tullverket som omfattar varor vilka följs av ett ersättningsdokument, ska deklaranten lämna en kopia av det eller de ersättningsdokument som avser varor som omfattas av exportdeklarationen till Tullverket.

16 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 10 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna inte fått ett elektroniskt administrativt dokument för den aktuella varuflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när det inte går att lämna en exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut. I ett sådant fall ska Skatteverket upprätta rapporten eller underrättelsen, efter det att ett intyg enligt 11 § första eller tredje stycket eller uppgifter enligt 8 § första stycket eller 11 § andra stycket har tagits emot från Tullverket.

Prop. 2021/22:61

65

Prop. 2021/22:61

66

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

17 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt varor enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § ska lämna en mottagningsrapport.

4.Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde.

En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Så snart det har kontrollerats enligt 4 § att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet är giltiga, ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 14 §.

Mottagande av varor från små vinproducenter

18 § Den som tar emot varor som flyttats enligt 4 kap. 11 § från en vinproducent i ett annat EU-land ska underrätta Skatteverket om mottagandet av varorna.

6 kap. Distansförsäljning

1 § Med distansförsäljning avses att beskattade varor

1.köps av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet,

och

2.avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU- land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

2 § Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning, och som inte är registrerad distansförsäljare enligt 3 §, ska innan varorna avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning och ska göras bara om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land för varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt registrerade distans- försäljaren blir gällande.

Registrerad distansförsäljare

3 § Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket för registrering som registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska göras om avsändaren

1.har ställt säkerhet för skatten enligt 4 §,

2.inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

3.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

4 § En registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras distansförsäljaren för varorna i Sverige eller ett annat EU-land. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som är under flyttning från den registrerade distansförsäljaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om distansförsäljaren avregistreras.

Avregistrering

5 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad distansförsäljare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en registrerad distansförsäljare, om

1.förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.distansförsäljaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning

6 § Den som avser att ta emot alkoholvaror som avsänds till Sverige genom distansförsäljning från någon som varken är tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad distans- försäljare, ska anmäla flyttningen av varorna till Skatteverket innan varorna avsänds från det andra EU-landet.

Prop. 2021/22:61

67

Prop. 2021/22:61 7 kap. Förfarandet för beskattade varor

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

när förfarandet för beskattade varor ska användas (2 och 3 §§),

krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument (4 §),

aktörer inom förfarandet för beskattade varor (5–12 §§),

när en flyttning påbörjas och avslutas (13 §), och

flyttningar som påbörjas utanför Sverige (14 §).

När ska förfarandet för beskattade varor användas?

2 § Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattade varor flyttas till eller förs in från ett annat EU-land om inte flyttningen

1.omfattas av undantag från skatt enligt 2 kap. 10 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

2.utgör distansförsäljning enligt 6 kap. 1 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning.

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattade varor ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land.

3 § Förfarandet för beskattade varor behöver inte användas för beskattade varor som för yrkesmässig försäljning ombord förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium än det land där varorna har beskattats.

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

4 § För att en flyttning ska anses vara förenlig med kraven för förfarandet för beskattade varor krävs att de varor som flyttas omfattas av ett sådant elektroniskt förenklat administrativt dokument som avses i 8 kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 8 kap. 10 §.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare.

Aktörer inom förfarandet för beskattade varor

Tillfälligt certifierad mottagare

5 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad mottagare enligt 7 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad mottagare. Även en enskild person som avser att ta emot varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare.

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress där varorna kommer att tas emot.

6 § En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska begränsas till

att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning.

68

En registrering ska göras när säkerhet ställts för den skatt som kan Prop. 2021/22:61 påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet

av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir gällande.

Certifierad mottagare

7 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad mottagare.

En sådan registrering ska göras om mottagaren

1.har ställt säkerhet för skatten enligt 8 §,

2.har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 9 §,

3.inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

4.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

8 § En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten för de varor som är under flyttning till den certifierade mottagaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren avregistreras.

9 § En certifierad mottagare ska till Skatteverket ange en adress där mottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie mottagningsplats). Den certifierade mottagaren får även ta emot varor på en annan adress (alternativ mottagningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna påbörjas.

En certifierad mottagare som tar emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det på den ordinarie

mottagningsplats eller alternativa mottagningsplats som angetts i det

69

Prop. 2021/22:61 förenklade elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet.

Tillfälligt certifierad avsändare

10 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad avsändare enligt 11 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad avsändare. Även en enskild person som avser att avsända varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare.

En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning.

En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket ange den adress från vilken varorna kommer att avsändas.

Certifierad avsändare

11 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, avsända varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad avsändare.

En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress från vilken avsändaren kommer att avsända varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie avsändningsplats). Den certifierade avsändaren får även avsända varor från en annan adress (alternativ avsändningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna påbörjas.

En certifierad avsändare som avsänder varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats som angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet.

Avregistrering

12 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad avsändare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en certifierad mottagare eller certifierad avsändare, om

1.förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar när det gäller mottagaren, eller

3.mottagaren respektive avsändaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

När påbörjas och avslutas en flyttning?

13 § En flyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas när varorna lämnar

1. den tillfälligt certifierade avsändaren, eller

70

2. den ordinarie eller alternativa avsändningsplats för den certifierade Prop. 2021/22:61 avsändaren i avsändarmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska

förenklade administrativa dokumentet.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas när varorna tagits emot av

1.den tillfälligt certifierade mottagaren, eller

2.den certifierade mottagaren på den ordinarie eller alternativa mottagningsplats för den certifierade mottagaren i destinations- medlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

14 § Beskattade varor som flyttas enligt artiklarna 33–42 i punktskatte- direktivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor i denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium.

8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

det datoriserade systemet (2–9 §§), och

reservsystemet (10–12 §§).

Det datoriserade systemet

2 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under förfarandet för beskattade varor:

1.elektroniska förenklade administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

2.förenklade administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 6 §, och

4.mottagningsrapporter enligt 7 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 10 och 11 §§.

Bestämmelserna i detta kapitel om certifierade avsändare och certifierade mottagare gäller även tillfälligt certifierade avsändare och tillfälligt certifierade mottagare.

3 § Den som upprättar ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

71

Prop. 2021/22:61

72

Elektroniskt förenklat administrativt dokument och förenklad administrativ referenskod

4 § Innan en flyttning av varor under förfarandet för beskattade varor påbörjas, ska den certifierade avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument till Skatteverket.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en förenklad administrativ referenskod och meddela koden till den certifierade avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta den certifierade avsändaren om det.

Den förenklade administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 § Den certifierade avsändaren ska lämna den förenklade administrativa referenskoden till den person som medför varorna eller, om ingen person medför varorna, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

Ändrad destination

6 § Den certifierade avsändaren får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen får vara

1.en annan mottagningsplats för den certifierade mottagaren i samma EU-land som den ursprungliga mottagningsplatsen, eller

2.avsändningsplatsen.

Den certifierade avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Mottagningsrapport

7 § Vid mottagandet av varor som flyttats under förfarandet för beskattade varor ska den certifierade mottagaren, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

8 § Mottagningsrapporten utgör bevis på att varorna har tagits emot av den certifierade mottagaren.

När Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport ska verket, efter det att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter, sända mottagningsrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändar- medlemsstaten. Den mottagningsrapport som vidaresänds av Skatteverket ska anses utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter och, i tillämpliga fall och såvida varan inte är undantagen från punktskatt, betalat all punktskatt i Sverige.

9 § Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att varorna har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att varorna har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit Prop. 2021/22:61 emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det

datoriserade systemet.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

10 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får den certifierade avsändaren påbörja en varuflyttning under förfarandet för beskattade varor, om

1.varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.den certifierade avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om den certifierade avsändaren är förhindrad att fullgöra informations- skyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får den certifierade avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

11 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 7 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska den certifierade mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den certifierade mottagaren inte fått ett elektroniskt förenklat administrativt dokument för den aktuella varuflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

12 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den certifierade avsändaren ska lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument.

2.En certifierad avsändare som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den certifierade mottagaren ska lämna en mottagningsrapport.

En mottagningsrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

73

Prop. 2021/22:61 Så snart det har kontrollerats att uppgifterna i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet är giltiga ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 10 §.

9 kap. Skattskyldighet

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

godkänd upplagshavare (2–5 §§),

registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare (6 och 7 §§),

distansförsäljning (8–10 §§),

certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare (11 och 12 §§),

import och otillåten införsel (13–15 §§),

tillverkning eller användning för annat ändamål (16–18 §§),

särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats eller påförts (19–21 §§),

vissa särskilda undantag (22–24 §§), och

beskattning vid oegentligheter (25–30 §§).

Godkänd upplagshavare

2 § Skattskyldig är den som i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 kap. 2 § hanterar alkoholvaror enligt uppskovsförfarandet.

3 § Skattskyldigheten inträder när

1.skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 4 kap. 3 och 5–7 §§,

2.skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,

3.skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller

4.godkännandet av skatteupplaget återkallas.

4 § Skattskyldigheten inträder även när varor som flyttats under uppskovsförfarandet tas emot av upplagshavaren, om

1.varorna tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet,

2.mottagandet av varorna accepteras genom en mottagningsrapport enligt 5 kap. 10 § eller genom ett ersättningsdokument enligt 5 kap. 16 §, och

3.varorna inte tas in i skatteupplaget.

5 § Skattskyldighet enligt 3 § 3 gäller inte i fråga om varor som

1.har tagits i anspråk för tillverkning av skattepliktiga alkoholvaror,

eller

2.uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet i skatte- upplaget.

74

Registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare Prop. 2021/22:61

6 § Skattskyldig är den som i egenskap av registrerad varumottagare enligt 3 kap. 10 § eller tillfälligt registrerad varumottagare enligt 3 kap. 16 § tar emot alkoholvaror som flyttats under uppskovsförfarandet.

7 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktiga varor.

Distansförsäljning

8 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 3 § avsänder alkoholvaror genom distansförsäljning.

Skattskyldigheten omfattar även varor som avsänts enligt första stycket men där skattskyldigheten inträder först efter avregistreringen av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren eller den registrerade distans- försäljaren.

9 § Mottagaren av varor som avsänts till Sverige genom distansförsäljning ska vara skattskyldig för varorna i stället för avsändaren, om avsändaren inte vid avsändandet är registrerad som tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen enligt 6 kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 3 §.

10 § Skattskyldigheten för distansförsäljaren inträder när de skatte- pliktiga varorna tas emot av mottagaren.

Skattskyldigheten för mottagaren inträder när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige.

Certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare

11 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare enligt 7 kap. 5 § eller certifierad mottagare enligt 7 kap. 7 § tar emot alkoholvaror som flyttats enligt förfarandet för beskattade varor.

Skattskyldig enligt första stycket är även den som efter avregistrering tar emot varor för vilka denne var tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare vid den tidpunkt då det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för flyttningen utfärdades.

12 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktiga varor.

Import och otillåten införsel

13 § Skattskyldig för import eller otillåten införsel av skattepliktiga varor till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är

involverad i den otillåtna införseln.

75

Prop. 2021/22:61

14 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

15 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om varor som från platsen för import avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 4 kap. 4–7 §§.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om varor för vilka tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull.

Tillverkning eller användning för annat ändamål

16 § Skattskyldig är den som

1. i Sverige utanför ett skatteupplag

a)tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol, eller

b)yrkesmässigt tillverkar öl, vin eller andra jästa drycker,

2.använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller

3.använder varor som vid införsel till landet undantagits från skatteplikt enligt 2 kap. 10 § för annat ändamål än det som var förutsättningen för att varorna undantogs från skatteplikt.

Varor som har förvärvats skattefritt och som går förlorade ska vid tillämpningen av första stycket 2 anses ha använts för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

17 § Skattskyldigheten inträder för

1.den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 1, när varorna tillverkas,

2.den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 2 eller 3, när varorna används för annat än avsett ändamål.

18 § Skattskyldighet enligt 16 § första stycket 2 gäller inte i fråga om varor som

1.förvärvats skattefritt enligt 23 § och som blivit fullständigt förstörda genom oförutsedda händelser eller force majeure,

2.förvärvats skattefritt enligt 10 kap. 1 § eller 11 kap. 2 § första stycket 2 och som blivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket.

76

Särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats eller påförts

19 § Skattskyldig är den som förvarar eller lagrar skattepliktiga alkoholvaror utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats eller påförts i Sverige.

En sådan skattskyldighet gäller inte för

1.den som är skattskyldig för varorna enligt 2, 6, 8, 9, 11, 13 eller 16 §,

eller

2.den som före tidpunkten för redovisning av skatten, förvarar eller lagrar varor för vilka skattskyldighet har inträtt enligt 3, 4, 7, 10, 12, 14 eller 17 §, om denne har skälig anledning att anta att skatten för varorna kommer att redovisas.

20 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då varorna kom att förvaras eller lagras utanför ett uppskovsförfarande.

För den som omfattas av undantag från skattskyldighet enligt 19 § andra stycket 2 inträder skattskyldigheten när undantaget från skattskyldighet upphör.

21 § Om den som är skattskyldig enligt 19 § visar att skatt därefter har påförts eller redovisats för samma varor med anledning av att varorna beskattats enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel, eller om detta framkommer på annat sätt, ska Skatteverket besluta om befrielse från den skatt på varorna som har beslutats enligt 19 §.

Vissa särskilda undantag

Varor för yrkesmässig försäljning ombord på fartyg och luftfartyg

22 § Bestämmelserna i 11 och 19 §§ gäller inte den som förvarar beskattade varor för yrkesmässig försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, för de varor som inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium än det land där varorna har beskattats.

Proviantering

23 § Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot alkoholvaror utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett tredjeland.

Första stycket gäller bara om alkoholvarorna tas emot

1.från en upplagshavare i Sverige, eller

2.under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller en plats för import i ett annat EU-land.

Alkoholvaror som omhändertagits av Tullverket

24 § Om beskattade alkoholvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt denna lag har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen

Prop. 2021/22:61

77

Prop. 2021/22:61 (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § första stycket samma lag, ska Skatteverket besluta om befrielse från skatten på varorna.

Första stycket gäller bara om beslut om skatt för varorna har fattats av Skatteverket.

Beskattning vid oegentligheter

Varor som flyttas under uppskovsförfarandet

25 § Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion, ska varorna beskattas här i landet om oegentligheten har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna släpptes för konsumtion.

26 § Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet ändå anses ha begåtts här i landet och varorna beskattas här, om

1.varorna avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige,

och

2.det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § på ett tillfredsställande sätt visas

a) att flyttningen har avslutats i enlighet med 4 kap. 9 § eller motsvarande reglering i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

b) på vilken plats oegentligheten har begåtts.

Skatten ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes.

Varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en distansförsäljare

27 § Om varor, som flyttas till eller via Sverige under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts från ett annat EU-land av en i destinationsmedlemsstaten registrerad distansförsäljare, inte når angiven mottagare ska varorna beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

1. begåtts i Sverige, eller

78

2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har Prop. 2021/22:61 begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes.

Flyttningar som inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument

28 § En oegentlighet vid flyttning av beskattade varor anses föreligga om varor flyttas till eller via Sverige utan att uppfylla kravet för varor som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor på att omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller ersättningsdokument.

Om det föreligger en sådan oegentlighet i fråga om varor som förts in i Sverige, ska de beskattas här i landet.

Skattskyldig ska vara

1.den som för in eller tar emot varorna från det andra EU-landet, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den som för in eller tar emot varorna. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna fördes in i landet.

Undantag från skatt

29 § Bestämmelserna i 2 kap. 12 § 1, 13, 15 och 16 §§ om undantag från skatt ska tillämpas även vid beskattning enligt 25–28 §§.

Särskilt ansvar för betalning

30 § Den som omfattas av 25 § andra stycket, 27 § andra stycket eller

28§ tredje stycket, men som inte omfattas av Skatteverkets beslut om skatt enligt 13 kap. 4 § för den aktuella flyttningen, får beslutas vara skyldig att tillsammans med den som beslutet om skatt gäller betala det belopp som denne gjorts ansvarig för.

Beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som beslutet om skatt gäller har preskriberats.

10 kap. Skattebefriade förbrukare

Godkännande som skattebefriad förbrukare

1 § Som skattebefriad förbrukare får den godkännas som

1. använder alkoholvaror

a)som en del av tillverkningsprocessen av sådana produkter som anges

i2 kap. 8 och 9 §§,

b)vid tillverkningen av andra produkter än som avses i a, under

förutsättning att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

79

 

Prop. 2021/22:61 c) för vetenskapligt ändamål, och

2.med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna

iövrigt är lämplig som skattebefriad förbrukare.

Alkohol anses vara använd som en del av tillverkningsprocessen enligt första stycket 1 a dels när alkoholen har införlivats i produkten, dels när den används för underhåll och rengöring av tillverkningsutrustning som används i tillverkningsprocessen.

2 § Ett godkännande enligt 1 § får meddelas för en viss tid eller tills vidare. Ett godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattade alkoholvaror utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en upplags- havare ta emot alkoholvaror utan skatt.

3 § Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av skattebefriad förbrukare efter särskild ansökan.

4 § En skattebefriad förbrukare ska löpande bokföra mottagande och förbrukning av obeskattade varor och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att varor som tagits emot utan skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattefriheten.

Återkallelse av godkännande

5 § Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas, om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännandet,

3.förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 4 §,

4.förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

5.förbrukaren begär det.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

11 kap. Avdrag

1 § En upplagshavare får göra avdrag för skatt på alkoholvaror för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag.

 

Avdrag vid användning och leverans i vissa fall

 

2 § En upplagshavare får göra avdrag för skatt på alkoholvaror

 

1. som har använts

 

a) som en del av en tillverkningsprocess för sådana produkter som anges

 

i 2 kap. 8 och 9 §§,

 

b) vid tillverkningen av andra produkter än de som avses i a, under

 

förutsättning att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

80

c) för vetenskapligt ändamål,

 

2. som har levererats till

Prop. 2021/22:61

a)universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller

b)sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål, eller

3.som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande.

Alkohol anses vara använd som en del av tillverkningsprocessen enligt första stycket 1 a dels när alkoholen har införlivats i produkten, dels när den används för underhåll och rengöring av tillverkningsutrustning som används i tillverkningsprocessen.

3 § En registrerad varumottagare, som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 10 kap. 1 §, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som använts

1.för framställning av sådana produkter som anges i 2 kap. 8 och 9 §§,

2.i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

3.för vetenskapligt ändamål.

Avdrag i samband med proviantering och exportbutiker

4 § En upplagshavare får göra avdrag för skatt på alkoholvaror

1.som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

2.som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

5 § Upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till ett tredjeland. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

12 kap. Återbetalning av skatt

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige (2 §),

återbetalning för varor som flyttats till ett annat EU-land (3–5 §§),

återbetalning vid export (6 §),

återbetalning för varor som använts för vissa skattebefriade ändamål (7 §),

återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket (8 §),

formkrav på en ansökan om återbetalning (9 §), och

återbetalning för vissa skattebefriade subjekt (10 §).

Återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige

 

2 § Har en vara beskattats enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § och visar

 

den skattskyldige att varan inom tre år efter det att flyttningen påbörjades

81

Prop. 2021/22:61 har beskattats i enlighet med artikel 9 eller 46 i punktskattedirektivet i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige betalas tillbaka, om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft.

Återbetalning för varor som flyttats till ett annat EU-land

Varor som har flyttats under förfarandet för beskattade varor

3 § Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land under förfarandet för beskattade varor, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Ett beslut om återbetalning får fattas först efter det att Skatteverket har tagit emot en sådan mottagningsrapport som avses i 8 kap. 7 och 8 §§ eller tagit emot och godtagit ett sådant alternativt bevis som avses i 8 kap. 9 §.

Varor som har varit föremål för distansförsäljning

4 § Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land genom distansförsäljning, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna beskattats i destinations- medlemsstaten. Återbetalning enligt denna paragraf beviljas inte om 5 § är tillämplig.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång.

Varor som har varit föremål för oegentlighetsbeskattning i ett annat

EU-land

5 § Om skatt har betalats i Sverige för varor i andra fall än i 2 § och varorna därefter flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att varorna beskattats där i enlighet med artikel 46 i punktskattedirektivet, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna har beskattats i ett annat EU-land.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet fått laga kraft.

Återbetalning vid export

6 § Om skatt har betalats i Sverige för varor som sedan exporterats, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter

82

kvartalets utgång. Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som för Prop. 2021/22:61 kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

Återbetalning för varor som använts för vissa skattebefriade ändamål

7 § Om skattepliktiga varor använts för ändamål som avses i 11 kap. 2 § första stycket 1 av någon som inte är upplagshavare eller skattebefriad förbrukare, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning beviljas inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Ansökan ska åtföljas av dokumentation som styrker användningen.

Återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket

8 § Om skatt har betalats till Skatteverket för alkoholvaror och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § första stycket lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter

m.m.av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Formkrav på en ansökan om återbetalning

9 § En ansökan om återbetalning enligt 2–8 §§ ska göras skriftligen till Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

Återbetalning för vissa skattebefriade subjekt

10 § Skatteverket ska efter ansökan besluta om återbetalning av alkoholskatt på varor som har förvärvats av

1.utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2.medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar

iSverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, eller

3.väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till

återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat

83

 

Prop. 2021/22:61 överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

13 kap. Övriga förfaranderegler, omprövning och överklagande

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

vilka allmänna bestämmelser som gäller i fråga om förfarandet vid beskattning (2 §),

förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel (3 §),

förfarandet vid beskattning vid oegentligheter (4–9 §§),

intyg till små, oberoende producenter av alkoholdrycker (10 och 11 §§), och

omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag (12 §).

Allmänna bestämmelser i fråga om förfarandet vid beskattning

2 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i 3–9 §§, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel

3 § Tullverket beslutar om alkoholskatt för den som enligt 9 kap. 13 § är skattskyldig vid import eller otillåten införsel. Skatten ska betalas till Tull- verket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

Förfarandet vid beskattning vid oegentligheter

4 § Skatteverket beslutar om skatt som avses i 9 kap. 25–28 §§ och ansvar enligt 9 kap. 30 §. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Om skatten enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § inte kan beräknas till- förlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med

 

hänsyn till uppgifterna i ärendet.

 

5 § Om skatt som avses i 9 kap. 25–28 §§ eller ansvar som avses i 9 kap.

 

30 § har beslutats, ska bestämmelserna om ansvar för delägare i svenska

 

handelsbolag och ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap. 11,

 

13, 15–21, 26 och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gälla i

 

tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet.

 

6 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara

 

skattskyldig enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § att lämna uppgift som är av

 

betydelse för beslut om skatt enligt dessa bestämmelser. Skatteverket får

 

vidare förelägga den som omfattas eller kan antas omfattas av 9 kap. 25,

 

27 eller 28 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar

 

enligt 9 kap. 30 §.

 

Skatteverket får tillämpa bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och

 

10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om föreläggande när det gäller

84

förhållanden som är av betydelse för ett beslut om skatt enligt 9 kap. 25,

26, 27 eller 28 § eller beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § vad avser någon annan än den som föreläggs.

7 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1.skattskyldighet enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 §, eller

2.om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar enligt 9 kap. 30 §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Vid revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ skatteförfarande- lagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

8 § Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden samt vid omprövning och överklagande av beslut enligt 4–7 §§:

3 kap. 4 § om beskattningsår,

43 kap. om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning,

45 kap. om bevissäkring,

46 kap. om betalningssäkring,

47 kap. om undantag från kontroll,

60 kap. om befrielse från skatt,

61 kap. om skattekonton,

62 kap. 2, 11–16 och 19 §§ om betalning av skatt,

63 kap. 2, 4–6, 8–10, 15, 16, 22 och 23 §§ om anstånd med betalning av skatt,

64 kap. 2–4, 9 och 10 §§ om återbetalning av skatt,

65 kap. 2–4, 7, 8, 11, 13–15, 16 och 18–20 §§ om ränta,

66 kap. om omprövning,

67 kap. om överklagande,

68–71 kap. om verkställighet.

Vid tillämpning av 61 kap. 1 § andra stycket, 62 kap. 12 §, 65 kap. 2 § andra stycket, 19 och 20 §§ och 66 kap. 20 § skatteförfarandelagen ska det som sägs om ansvar enligt 59 kap. skatteförfarandelagen även gälla ansvar enligt 9 kap. 30 § denna lag.

9 § Om Skatteverket har beslutat om ansvar enligt 9 kap. 30 §, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 27 eller 28 § som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller. Vid ett sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut enligt 66 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Intyg till små, oberoende producenter av alkoholdrycker

10 § Skatteverket utfärdar sådana intyg som avses i artikel 23 a i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2020/1151.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter som tas ut om en producent om denne till

Prop. 2021/22:61

85

Prop. 2021/22:61 Skatteverket har lämnat felaktiga uppgifter till grund för utfärdandet av intyg eller inte till Skatteverket i rätt tid har anmält att förhållandena som ligger till grund för ett utfärdat intyg har ändrats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1.intygens innehåll, och

2.förfarandet vid utfärdande av intygen.

11 § Skatteverket får förelägga den som ansökt om intyg enligt 10 § att lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter. Skatteverket får även förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgifter om en rättshandling med någon annan. Ett sådant föreläggande ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggs lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i ett ärende om ett sådant intyg.

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera att den som ansökt om intyg lämnat riktiga och fullständiga uppgifter. Vid revisionen gäller bestämmelserna i 41 kap. 4–14 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

Vid föreläggande och revision gäller bestämmelserna om undantag från kontroll för uppgifter och handlingar i 47 kap. skatteförfarandelagen i tillämpliga delar.

Omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag

12 § Beslut enligt denna lag som inte omfattas av 8 och 9 §§ får över- klagas till allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 6 kap. 2–4 §§, 7 kap. 5–11 §§ och 13 kap. 12 § och i övrigt den 13 februari 2023.

2.Genom lagen upphävs lagen (1994:1564) om alkoholskatt den 13 februari 2023.

3.Skyldigheten enligt 6 kap. 2 § och 7 kap. 5 och 10 §§ att anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare, tillfälligt certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad avsändare gäller bara flyttningar som påbörjas eller avses att påbörjas från och med den 13 februari 2023.

86

4.Om en flyttning av alkoholvaror genom distansförsäljning har Prop. 2021/22:61 påbörjats före ikraftträdandet gäller 8 § första stycket 3 och 4, 15–15 c §§

och 19 § första stycket 3 i den upphävda lagen.

5.Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land på annat

sätt än genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet och varan förs in eller tas emot senast den 31 december 2023 gäller 8 § första stycket 5, 8 a §, 16 §, 19 § första stycket 4 samt 25 § i den upphävda lagen.

6.I övrigt gäller den upphävda lagen fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

7.Om skattepliktiga alkoholvaror har flyttats under uppskovs- förfarandet enligt bestämmelserna i 7 b, 7 c, 7 e och 7 f §§ i den upphävda lagen ska de nya bestämmelserna i 4 kap. 2–7, 10 och 11 §§ anses ha tillämpats.

8.Med alkoholskatt enligt den nya lagen likställs alkoholskatt som har betalats enligt den upphävda lagen.

9.Ett godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatte- befriad förbrukare eller ett godkännande av skatteupplag som har beslutats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande och ska likställas med ett godkännande enligt den nya lagen.

10.Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket tillämpas inte på skatte- upplag som har godkänts före den 1 januari 2018.

11.Underrättelser enligt 5 kap. 8 § får lämnas på annat sätt än via det datoriserade systemet till och med den 13 februari 2024.

87

Prop. 2021/22:61

88

2.3Förslag till lag om Europeiska unionens punktskatteområde

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 § Vid tillämpningen av lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:000) om tobaksskatt och lagen (2022:000) om alkoholskatt ska Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2 § Följande territorier, som ingår i Europeiska unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

1.Kanarieöarna,

2.de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

3.Åland,

4.Kanalöarna.

3 § De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

4 § Följande territorier, som inte ingår i Europeiska unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

1.ön Helgoland,

2.territoriet Büsingen,

3.Ceuta,

4.Melilla,

5.Livigno.

5 § Monaco, San Marino, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

Flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda för

1.Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,

2.San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,

3.Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket,

4.Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,

5.Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

1Jfr rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

Prop. 2021/22:61

89

Prop. 2021/22:61

90

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 §2

Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

1. Beslagtagen

egendom

får

1. Beslagtagen

egendom

får

bevisligen förstöras om värdet är

bevisligen förstöras om värdet är

ringa eller om det annars måste

ringa eller om det annars måste

anses

försvarligt

 

att

förstöra

anses

försvarligt

 

att

förstöra

egendomen. I annat fall får

egendomen. I annat fall får

egendomen säljas.

Spritdrycker,

egendomen säljas.

Spritdrycker,

vin, starköl och öl får säljas till den

vin, starköl och öl får säljas till den

som har rätt att tillverka eller att

som har rätt att tillverka eller att

bedriva

partihandel

med sådana

bedriva

partihandel

med sådana

varor

 

enligt

 

alkohollagen

varor

 

enligt

 

alkohollagen

(2010:1622). I fråga om försäljning

(2010:1622). I fråga om försäljning

till partihandlare

omfattas

även

till partihandlare

omfattas

även

alkoholdrycksliknande preparat om

alkoholdrycksliknande preparat om

de är skattepliktiga varor enligt

de är skattepliktiga varor enligt

lagen (1994:1564) om alkohol-

lagen (2022:000) om alkoholskatt.

skatt. Annan egendom får säljas på

Annan egendom får säljas på det

det sätt som med hänsyn till

sätt som med hänsyn till

egendomen är lämpligt. Intäkter vid

egendomen är lämpligt. Intäkter vid

försäljning

av

 

beslagtagen

försäljning

av

 

beslagtagen

egendom tillfaller staten.

 

 

egendom tillfaller staten.

 

 

Beslut om att förstöra eller sälja

Beslut om att förstöra eller sälja

egendom får fattas av under-

egendom får fattas av under-

sökningsledaren eller

åklagaren. I

sökningsledaren eller

åklagaren. I

de fall som avses i 23 kap. 22 §

de fall som avses i 23 kap. 22 §

första stycket rättegångsbalken får

första stycket rättegångsbalken får

ett sådant beslut fattas även av

ett sådant beslut fattas även av

Polismyndigheten

eller

Kust-

Polismyndigheten

eller

Kust-

bevakningen.

 

 

 

 

bevakningen.

 

 

 

 

Om ett beslag hävs och

Om ett beslag hävs och

egendomen är förstörd eller såld

egendomen är förstörd eller såld

enligt

denna

paragraf,

ska

enligt

denna

paragraf,

ska

ersättning

betalas

av

allmänna

ersättning

betalas

av

allmänna

medel.

Ersättningens

storlek

ska

medel.

Ersättningens

storlek

ska

motsvara

egendomens

pris

vid

motsvara

egendomens

pris

vid

försäljning

till allmänheten

eller

försäljning

till allmänheten

eller

vad som annars är skäligt. Beslut

vad som annars är skäligt. Beslut

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2019:347.

2Senaste lydelse 2019:347.

om ersättning fattas av åklagaren.

om ersättning fattas av åklagaren.

Den som drabbats av beslaget får

Den som drabbats av beslaget får

begära rättens prövning av beslutet

begära rättens prövning av beslutet

om ersättning. Det ska göras inom

om ersättning. Det ska göras inom

en månad från det att han eller hon

en månad från det att han eller hon

fick del av beslutet. Ansökan görs

fick del av beslutet. Ansökan görs

vid den domstol som kunnat pröva

vid den domstol som kunnat pröva

beslaget. Ersättning betalas ut av

beslaget. Ersättning betalas ut av

länsstyrelsen på begäran av

länsstyrelsen på begäran av

åklagaren.

åklagaren.

1 a. Om värdet på beslagtagen alkohol är ringa, får en polisman eller en kustbevakningstjänsteman besluta att den bevisligen ska förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.

2.Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om beslaget göras till Polismyndigheten.

3.I fråga om sådana drycker eller preparat som avses i 1 § tredje stycket och som intas eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

Prop. 2021/22:61

91

I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2–4 §§, om brottet rör skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:000) om tobaksskatt eller lagen (2022:000) om alkoholskatt.

Prop. 2021/22:61

92

2.5Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Härigenom föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte i fråga om

1.gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

2.skatt enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter, och

3.skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift.

I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2–4 §§, om brottet rör skatt enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

1Senaste lydelse 2014:1490.

I 2–9 och 11 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv ska anses som ett unionsinternt förvärv.

2.6

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2021/22:61

 

mervärdesskattelagen (1994:200)

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)2 dels att 2 a kap. 1–3 §§, 3 kap. 30 §, 7 kap. 3 §, 9 d kap. 3 §, 10 kap.

11 §, 19 kap. 1 och 37 §§ samt 20 kap. 1 och 2 a §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 a kap. 11 §, 3 kap. 31 b §

och 10 kap. 8 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a kap.

1 §3

I 2–9 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv ska anses som ett unionsinternt förvärv.

2§4

Med unionsinternt förvärv förstås

1.att någon under de förutsättningar som anges i 3–5 §§ mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EU-land,

2.att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till ett annat EU-land från Sverige eller ett annat EU-land,

3.att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första stycket för över en vara från en verksamhet i ett annat EU-land till Sverige, om inget annat följer av 7 § andra stycket eller 8 och 8 b–8 f §§,

4. att någon i de fall som anges i

4. att någon i de fall som anges i

9 § för över en vara från ett annat

9 § för över en vara från ett annat

EU-land till Sverige, eller

 

EU-land till Sverige,

 

 

5. att

någon

under

de

5. att

någon

under

de

förutsättningar som

anges i

8 a §

förutsättningar som anges i 8 a §

mot ersättning förvärvar en vara

mot ersättning förvärvar en vara

från ett avropslager i Sverige.

 

från ett avropslager i Sverige, eller

 

 

 

 

6. att

någon

under

de

 

 

 

 

förutsättningar som anges i 11 §

 

 

 

 

för över en vara från ett annat EU-

 

 

 

 

land till Sverige.

 

 

1Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2019/2235.

2Lagen omtryckt 2000:500.

3Senaste lydelse 2011:283.

4 Senaste lydelse 2019:789.

93

Prop. 2021/22:61

3 §5

 

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

1.ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a §,

2.en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, eller

3.en annan vara än ett nytt transportmedel eller en punktskattepliktig vara och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i andra stycket från en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och som inte är befriad från mervärdesskatt enligt bestämmelserna om små företag i artiklarna 282–292 i direktiv 2006/112/EG i ett annat EU-land.

Första stycket 3 avser köpare som är

1.en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars verksamhet medför rätt till avdrag för ingående skatt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § andra stycket eller 9–13 §§ av sådan skatt, eller

2.en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person, under förutsättning

– att det sammanlagda värdet av dennes skattepliktiga förvärv av andra varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det löpande eller det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

– att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.

Första stycket gäller inte förvärv av en vara avsedd för väpnade styrkor tillhörande ett annat EU- land, om förvärvet görs under sådana förutsättningar att det skulle medföra rätt till åter- betalning enligt 10 kap. 8 a §.

11 §

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 6, om

– varan används av de väpnade styrkorna i ett EU-land, för styrkornas eget bruk eller för bruk av den civilpersonal som följer med dem, och dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken,

– varan inte har förvärvats enligt de allmänna regler om beskattning som gäller för ett EU-lands hemmamarknad, och

94

5 Senaste lydelse 2013:368.

import av varan inte skulle Prop. 2021/22:61 omfattas av undantag från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 § sjunde stycket.

3kap. 30 §6

Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen ska omsättas till ett annat EU-land enligt

1.30 a § första stycket 2 eller 3 eller 30 c §, eller

2.30 a § första stycket 1 eller andra stycket, om importören

a)har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige,

b)har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU-land dit varan överförs eller det registreringsnummer till mervärdesskatt som köparen av varan har i ett annat EU-land än Sverige, och

c)har, innan varan övergår till fri omsättning, inkommit till Tullverket med bevisning om att varan är avsedd att transporteras eller sändas till ett annat EU-land.

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 § om importen hade varit skattepliktig.

Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan bevisning. Från skatteplikt undantas även import av

1. gas som

a)transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, eller

b)förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem eller till ett rörledningsnät uppströms,

2. el, eller

3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Från skatteplikt undantas import som görs av en beskattningsbar person eller en representant som har ett identifieringsbeslut och identifieringsnummer enligt 4 e och 7 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land, om identifieringsnumret har tillhandahållits Tullverket senast i samband med inlämnandet av tulldeklarationen.

Från skatteplikt undantas import av en vara som görs av väpnade styrkor tillhörande ett annat EU- land för användning av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att

6 Senaste lydelse 2020:1170.

95

Prop. 2021/22:61

96

genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

31 b §

Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster som har ett annat EU-land som destinationsland, om

– omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande ett annat EU-land än destinations- landet,

– varorna eller tjänsterna är avsedda att användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, och

– styrkorna deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Skattefrihet enligt första stycket medges i den omfattning som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande omsättning.

7 kap.

3 §7

Om inget annat följer av 3 a eller 3 b § utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet

1. vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,

2 a. vid uttag av varor: av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för uttaget,

2 b. vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och 5 §§: av kostnaden vid tidpunkten för uttaget för att utföra tjänsten,

3.vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 eller 2: av ersättningen och punktskatt som köparen påförts i ett annat EU-land, och

4. vid

förvärv

enligt 2 a kap.

4. vid

förvärv

enligt 2 a kap.

2 § 3 eller 4:

av

varornas

eller

2 § 3, 4 eller 6: av varornas eller

liknande

varors

inköpspris

eller,

liknande

varors

inköpspris eller,

om ett sådant pris saknas, av

om ett sådant pris saknas, av

självkostnadspriset, vid tidpunkten

självkostnadspriset, vid tidpunkten

för överföringen av varorna.

 

för överföringen av varorna.

7Senaste lydelse 2011:283.

Lydelse enligt prop. 2021/22:35

Föreslagen lydelse

Prop. 2021/22:61

9 d kap.

3 §

I den omsättning som avses i 1 § ska följande inräknas:

1.beskattningsunderlaget för skattepliktig omsättning av varor och tjänster inom landet,

2. ersättning för omsättning som

2. ersättning för omsättning som

är undantagen från skatteplikt

är undantagen från skatteplikt

enligt 3 kap. 19 § 2, 21, 21 a, 21 b,

enligt 3 kap. 19 § 2, 21, 21 a, 21 b,

22, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a, 30 c, 31,

22, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a, 30 c, 31,

31 a eller 31 c §,

31 a, 31 b eller 31 c §,

3.ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2, 9 eller 10 §, om omsättningen inte endast har karaktären av en bitransaktion, och

4.ersättning för omsättning som anses gjord utomlands enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1, 2, 3, 7 eller 8 eller 19 § 2 a, 2 b, 3 eller 4.

Ersättning för omsättning av anläggningstillgångar ska inte ingå i omsättningen enligt första stycket.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.

8 a §

Väpnade styrkor tillhörande ett annat EU-land har efter ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster, om

varorna eller tjänsterna är avsedda att användas av dessa styrkor eller av den civilpersonal som följer med dem eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, och

styrkorna deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Lydelse enligt prop. 2021/22:35

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

11 §

 

 

 

Den som i en ekonomisk

Den som i en ekonomisk

 

verksamhet omsätter varor

eller

verksamhet omsätter varor

eller

 

tjänster inom landet har rätt till

tjänster inom landet har rätt till

 

återbetalning av ingående skatt för

återbetalning av ingående skatt för

 

vilken denne saknar rätt till avdrag

vilken denne saknar rätt till avdrag

 

enligt 8 kap.

på grund av

att

enligt 8 kap.

på grund av

att

 

omsättningen

är undantagen

från

omsättningen

är undantagen

från

97

Prop. 2021/22:61

98

skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första

skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första

stycket 2, 21 §, 21 a §, 21 b §, 22 §,

stycket 2, 21 §, 21 a §, 21 b §, 22 §,

23 § 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §,

23 § 2, 4 eller 7,

26 a §,

30 a §,

30 c §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 31 c §,

30 c §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 31 b §,

32 §, 33 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

31 c §, 32 §, 33 §

eller

enligt

 

9 c kap. 1 §.

 

 

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig till sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1.förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, den beskattningsbara personen är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2.förvärvaren inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3.omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under förutsättning att

1.omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsvarande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen görs,

2.omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet, och

3.rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av 1 eller 2 §.

Den som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap. har inte rätt till återbetalning av ingående skatt enligt första och andra styckena, utom för ingående skatt som avser sådan omsättning av nya transportmedel som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19kap. 1 §8

En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller 12 § ska ansöka om detta hos Skatteverket, om denne under den återbetalningsperiod som avses i 6 §

1.varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast etableringsställe här från vilket affärstransaktioner genomförts, eller, om ett säte eller fast etableringsställe saknas, inte har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige, och

2.inte har omsatt varor eller tjänster inom landet.

8Senaste lydelse 2020:1170.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige Prop. 2021/22:61 får den beskattningsbara personen under återbetalningsperioden inom

landet ha omsatt

 

 

 

 

 

 

 

 

1. transporttjänster

eller

stöd-

1. transporttjänster

eller

stöd-

tjänster till dessa som är

tjänster till dessa som är

undantagna från

skatteplikt

enligt

undantagna från

skatteplikt

enligt

3 kap. 21 § första stycket 2, 21 b §

3 kap. 21 § första stycket 2, 21 b §

första

stycket

1,

30 c §

andra

första

stycket

1,

30 c §

andra

stycket,

30 e, 31, 31 a eller 32 §

stycket,

30 e, 31, 31 a, 31 b eller

eller 9 c kap. 1 §,

 

 

32 § eller 9 c kap. 1 §,

 

2.varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c, eller

3.varor och tjänster om mervärdesskatten för dessa varor och tjänster redovisats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de

särskilda

ordningarna

i

artiklarna 369a–369x

i

rådets

direktiv 2006/112/EG.

 

 

 

 

En ansökan enligt första stycket ska göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad. Om den beskattningsbara personen är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarande- lagen (2011:1244), ska ansökan dock göras i enlighet med vad som föreskrivs i 34 och 35 §§.

37 §9

Regeringen meddelar föreskrifter

Regeringen meddelar föreskrifter

om förfarandet vid återbetalning

om förfarandet vid återbetalning

enligt 10 kap. 5–8 §§.

enligt 10 kap. 5–8 a §§.

20kap.

1 §10

Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), med undantag för överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket av någon annan än en sådan beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 §.

Beslut som

Skatteverket

har

Beslut som

Skatteverket

har

fattat

om

betalningsskyldighet

fattat

om

betalningsskyldighet

enligt 3 kap. 26 b §, i ärende som

enligt 3 kap. 26 b §, i ärende som

rör återbetalning enligt 10 kap. 1–3

rör återbetalning enligt 10 kap. 1–3

och 5–8 §§

och

om betalnings-

och 5–8 a §§ och om betalnings-

skyldighet

och

avräkning enligt

skyldighet

och

avräkning enligt

19 kap.

28 §

får överklagas

till

19 kap.

28 § får överklagas

till

Förvaltningsrätten i Falun.

 

Förvaltningsrätten i Falun.

 

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas till den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvudmannen.

9Senaste lydelse 2009:1333.

10 Senaste lydelse 2015:888.

99

Prop. 2021/22:61 Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket ska ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det allmännas talan av Skatteverket.

Lydelse enligt prop. 2021/22:23

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

20 kap.

 

 

 

 

 

2 a §

 

 

 

En begäran om omprövning av

En begäran om omprövning av

Skatteverkets beslut om åter-

Skatteverkets beslut om åter-

betalning enligt 10 kap. 5–8 §§ ska

betalning

enligt

 

10 kap.

ha kommit in till Skatteverket inom

5–8 a §§ ska

ha kommit

in till

två månader från den dag då den

Skatteverket inom två månader från

som beslutet gäller fick del av det. I

den dag då den som beslutet gäller

övrigt

gäller bestämmelserna i

fick del av det. I övrigt gäller

66 kap.

skatteförfarandelagen

bestämmelserna

i

66 kap.

(2011:1244) vid omprövning av ett

skatteförfarandelagen

(2011:1244)

sådant beslut.

vid omprövning av ett sådant

 

 

 

beslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

100

2.7

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2021/22:61

 

mervärdesskattelagen (1994:200)

 

Härigenom föreskrivs att 9 c kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200)1

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

9 c kap.

 

 

3 §2

 

Med skatteupplag avses

 

 

1. för

varor i 9 §, som utgör

1. för varor i 9 §, som utgör

energiprodukter enligt 1 kap. 3 §

energiprodukter enligt

1 kap. 3 §

lagen (1994:1776) om skatt på

lagen (1994:1776) om skatt på

energi och omfattas av de

energi och omfattas av de

förfaranderegler som anges i 3 a § i

förfaranderegler som anges i 3 a § i

samma

kapitel, sådana godkända

samma kapitel, sådana

godkända

skatteupplag som bedrivs av en

skatteupplag som bedrivs av en

upplagshavare som godkänts enligt

upplagshavare som godkänts enligt

4 kap. 3 § i den lagen,

4 kap. 1 § i den lagen,

 

2. för

etylalkohol, sådana god-

2. för etylalkohol, sådana god-

kända skatteupplag som bedrivs av

kända skatteupplag som bedrivs av

en upplagshavare som godkänts

en upplagshavare som

godkänts

enligt 9 § lagen (1994:1564) om

enligt 3 kap. 2 § lagen (2022:000)

alkoholskatt, och

om alkoholskatt, och

 

3.för övriga varor i 9 §, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av en upplagshavare som godkänts enligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

1

Lagen omtryckt 2000:500.

101

2

Senaste lydelse 2013:1105.

Prop. 2021/22:61

102

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3kap. 2 §1

I denna lag förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym- procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volym- procent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

tobaksvaror: cigaretter, cigarrer,

tobaksvaror: cigaretter, cigarrer,

cigariller och röktobak samt snus,

cigariller och röktobak samt snus,

tuggtobak och övrig tobak i den

tuggtobak och övrig tobak i den

mening som avses med dessa

mening som avses med dessa

begrepp i lagen (1994:1563) om

begrepp i lagen (2022:000) om

tobaksskatt,

tobaksskatt,

e-vätskor: e-vätskor enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotin- haltiga produkter,

högkoncentrerade e-vätskor: högkoncentrerade e-vätskor enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

andra nikotinhaltiga produkter: andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

1Senaste lydelse 2021:427.

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) Prop. 2021/22:61

 

om tobaksskatt

 

Härigenom

föreskrivs att 8 b och

31 d §§ lagen (1994:1563) om

tobaksskatt ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 b §1

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga tobaksvaror flyttas endast

1.från ett skatteupplag till a) ett annat skatteupplag,

b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

c) en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU, eller

 

 

d) antingen

 

 

 

d) någon av följande mottagare:

– en

beskickning

eller

ett

– en

beskickning

eller

ett

konsulat i ett annat EU-land, en

konsulat i ett annat EU-land, en

medlem

av

den

diplomatiska

medlem

av

den

diplomatiska

personalen

vid

en

sådan

personalen

vid

en

sådan

beskickning

eller

ett sådant

beskickning

eller

ett sådant

konsulat, eller

 

 

 

konsulat,

 

 

 

 

– en internationell

organisation

– en internationell

organisation

med säte i ett annat EU-land, en

med säte i ett annat EU-land, en

medlemsstats ombud vid en sådan

medlemsstats ombud vid en sådan

organisation eller en person med

organisation eller en person med

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

organisation,

 

 

 

organisation,

 

 

 

väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit varorna flyttas och som deltar i en försvars- insats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om varorna är avsedda för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och mark- etenterier, eller

väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och som är part i Nord- atlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier,

2.från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

1 Senaste lydelse 2011:285.

103

Prop. 2021/22:61

104

Första stycket 1 d gäller endast i

Första stycket

1 d

gäller om

den

omfattning

frihet

från

varorna flyttas till en plats i ett

tobaksskatt gäller i det andra EU-

annat EU-land och endast i den

landet.

 

 

 

omfattning frihet

från

tobaksskatt

 

 

 

 

gäller i det andra EU-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från

1.ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2.ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller nationell lagstiftning i det EU- land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

31 d §2 Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av

tobaksskatt på varor som har förvärvats av

1.utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska

2. medlem av den diplomatiska

personalen vid utländska beskick-

personalen vid utländska beskick-

ningar i Sverige och karriärkonsul

ningar i Sverige och karriärkonsul

vid utländska konsulat i Sverige,

vid utländska konsulat i Sverige,

under förutsättning att denne inte är

under förutsättning att denne inte är

svensk medborgare eller stadig-

svensk medborgare eller stadig-

varande bosatt i Sverige.

 

varande bosatt i Sverige, eller

 

 

 

3. väpnade styrkor som tillhör ett

 

 

 

annat EU-land, för styrkornas eget

 

 

 

bruk, för civilpersonal som följer

 

 

 

med dem eller för mässar och

 

 

 

marketenterier,

om dessa

styrkor

 

 

 

deltar i en försvarsinsats för att

 

 

 

genomföra

en

unionsverksamhet

 

 

 

inom ramen för den gemensamma

 

 

 

säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters

ombud

vid

Medlemsstaters

ombud

vid en

internationell organisation med säte

internationell organisation med säte

i Sverige och personal hos en sådan

i Sverige och personal hos en sådan

organisation har efter ansökan rätt

organisation har efter ansökan rätt

till återbetalning

enligt

första

till återbetalning

enligt

första

stycket, om Sverige har

träffat

stycket, om

Sverige har

träffat

2Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 1998:1678.

överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

överenskommelse med en annan Prop. 2021/22:61 stat eller med en mellanfolklig

organisation om detta.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

105

Prop. 2021/22:61

106

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 7 b och 31 d §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 b §1

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga alkoholvaror flyttas endast

1.från ett skatteupplag till a) ett annat skatteupplag,

b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

c) en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU, eller

 

 

d) antingen

 

 

 

d) någon av följande mottagare:

– en

beskickning

eller

ett

– en

beskickning

eller

ett

konsulat i ett annat EU-land, en

konsulat i ett annat EU-land, en

medlem

av

den

diplomatiska

medlem

av

den

diplomatiska

personalen

vid

en

sådan

personalen

vid

en

sådan

beskickning

eller

ett sådant

beskickning

eller

ett sådant

konsulat, eller

 

 

 

konsulat,

 

 

 

 

– en internationell

organisation

– en internationell

organisation

med säte i ett annat EU-land, en

med säte i ett annat EU-land, en

medlemsstats ombud vid en sådan

medlemsstats ombud vid en sådan

organisation eller en person med

organisation eller en person med

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

organisation,

 

 

 

organisation,

 

 

 

 

 

 

 

 

– väpnade styrkor som tillhör ett

 

 

 

 

 

annat EU-land än det dit varorna

 

 

 

 

 

flyttas och som deltar i en

 

 

 

 

 

försvarsinsats för att genomföra en

 

 

 

 

 

unionsverksamhet inom ramen för

 

 

 

 

 

den gemensamma säkerhets- och

 

 

 

 

 

försvarspolitiken, om

varorna är

 

 

 

 

 

avsedda för styrkornas eget bruk,

 

 

 

 

 

för civilpersonal som följer med

dem eller för mässar och marketenterier, eller

– väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och som är part i Nord- atlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier,

2.från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

1Senaste lydelse 2011:286.

Första stycket 1 d gäller endast i

Första stycket 1 d gäller om

den omfattning frihet från alkohol-

varorna flyttas till en plats i ett

skatt gäller i det andra EU-landet.

annat EU-land och endast i den

 

omfattning frihet från alkoholskatt

 

gäller i det andra EU-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från

1.ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2.ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller enligt nationell lagstiftning i det EU-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

31 d §2 Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av

alkoholskatt på varor som har förvärvats av

1.utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska

2. medlem av den diplomatiska

personalen vid utländska beskick-

personalen vid utländska beskick-

ningar i Sverige och karriärkonsul

ningar i Sverige och karriärkonsul

vid utländska konsulat i Sverige,

vid utländska konsulat i Sverige,

under förutsättning att denne inte är

under förutsättning att denne inte är

svensk medborgare eller stadig-

svensk medborgare eller stadig-

varande bosatt i Sverige.

 

varande bosatt i Sverige, eller

 

 

 

3. väpnade styrkor som tillhör ett

 

 

 

annat EU-land, för styrkornas eget

 

 

 

bruk, för civilpersonal som följer

 

 

 

med dem eller för mässar och

 

 

 

marketenterier,

om dessa

styrkor

 

 

 

deltar i en försvarsinsats för att

 

 

 

genomföra

en

unionsverksamhet

 

 

 

inom ramen för den gemensamma

 

 

 

säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters

ombud

vid

Medlemsstaters

ombud

vid en

internationell organisation med säte

internationell organisation med säte

i Sverige och personal hos en sådan

i Sverige och personal hos en sådan

organisation har efter ansökan rätt

organisation har efter ansökan rätt

till återbetalning

enligt

första

till återbetalning

enligt

första

stycket, om Sverige har

träffat

stycket, om

Sverige har

träffat

2Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 1998:1679.

Prop. 2021/22:61

107

Prop. 2021/22:61 överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

108

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) Prop. 2021/22:61

 

om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 3 a kap. 2 § och 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a kap.

2 §1

Under uppskovsförfarande får bränsle som avses i 1 kap. 3 a § flyttas endast

1.från ett skatteupplag till a) ett annat skatteupplag,

b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

c) en plats där det skattepliktiga bränslet lämnar EU, eller

 

 

d) antingen

 

 

 

d) någon av följande mottagare:

– en

beskickning

eller ett

– en

beskickning

eller

ett

konsulat i ett annat EU-land, en

konsulat i ett annat EU-land, en

medlem

av

den

diplomatiska

medlem

av

den

diplomatiska

personalen

vid

en

sådan

personalen

vid

en

sådan

beskickning

eller

ett

sådant

beskickning

eller

ett sådant

konsulat, eller

 

 

 

konsulat,

 

 

 

 

– en internationell

organisation

– en internationell

organisation

med säte i ett annat EU-land, en

med säte i ett annat EU-land, en

medlemsstats ombud vid en sådan

medlemsstats ombud vid en sådan

organisation eller en person med

organisation eller en person med

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

organisation,

 

 

 

organisation,

 

 

 

väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit varorna flyttas och som deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om varorna är avsedda för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, eller

väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och som är part i Nord- atlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier,

1 Senaste lydelse 2011:287.

109

Prop. 2021/22:61

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1,

 

om bränslet avsänds av en registrerad avsändare.

 

Första stycket 1 d gäller endast i

Första stycket 1 d gäller om

 

den

omfattning

frihet

från

bränslet flyttas till en plats i ett

 

bränsleskatt gäller i det andra EU-

annat EU-land och endast i den

 

landet.

 

 

 

omfattning frihet från bränsleskatt

 

 

 

 

 

gäller i det andra EU-landet.

Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

9 kap.

1 §2

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förvärvats av

1.utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska

2. medlem av den diplomatiska

personalen vid utländska beskick-

personalen vid utländska beskick-

ningar i Sverige och karriärkonsul

ningar i Sverige och karriärkonsul

vid utländskt konsulat i Sverige,

vid utländskt konsulat i Sverige,

under förutsättning att denne inte är

under förutsättning att denne inte är

svensk medborgare eller stadig-

svensk medborgare eller stadig-

varande bosatt i Sverige.

varande bosatt i Sverige, eller

 

3. väpnade styrkor som tillhör ett

 

annat EU-land, för styrkornas eget

 

bruk, för civilpersonal som följer

 

med dem eller för mässar och

 

marketenterier,

om dessa styrkor

 

deltar i en försvarsinsats för att

 

genomföra en

unionsverksamhet

 

inom ramen för den gemensamma

 

säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

110

2 Senaste lydelse 1996:1324.

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) Prop. 2021/22:61

 

om skatt på energi

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi2 dels att 3 a6 kap., 7 kap. 6 § och 12 kap. ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 1 kap. 1 och 2 a §§ ska betecknas 1 kap. 1 a och

2 b §§,

dels att 1 kap. 7 och 11 b §§, 2 kap. 1, 8 och 11 §§, 3 kap. 4 §, 7 kap. 1 och 2 a §§, 8 kap. 2 § och 9 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 1 kap. 1 och 2 a §§ ska sättas närmast före den nya 1 kap. 1 a § respektive den nya 2 b §,

dels att det ska införas nio nya kapitel, 4–6 kap. och 12 kap., 14 nya paragrafer, 1 kap. 1, 2 a, 2 c, 19 och 20 §§, 2 kap. 12–17 §§, 8 kap. 1 a § och 9 kap. 10 c och 11 a §§ och närmast före 1 kap. 1 § en ny rubrik av följande lydelse.

1Jfr rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen.

2Senaste lydelse av

1 kap. 2 a § 2018:1887

4 kap. 12 § 2015:747

3 a kap. 1 § 2011:287

4 kap. 13 § 2016:266

3 a kap. 2 § 2011:287

4 kap. 15 § 2006:1508

3 a kap. 3 § 2013:1075

4 kap. 16 § 2013:1075

3 a kap. 4 § 2011:287

5 kap. 1 § 2012:678

3 a kap. 5 § 2009:1493

5 kap. 1 a § 2009:1493

4 kap. 1 § 2015:747

5 kap. 1 b § 2013:1075

4 kap. 1 a § 2012:678

5 kap. 2 § 2016:266

4 kap. 1 b § 2016:266

5 kap. 3 § 2015:747

4 kap. 2 § 2009:1493

5 kap. 4 § 2012:678

4 kap. 2 a § 2017:1208

5 kap. 4 a § 2010:1820

4 kap. 2 b § 2017:1208

5 kap. 5 § 2012:678

4 kap. 3 § 2017:1208

6 kap. 1 § 2016:266

4 kap. 3 a § 2001:518

6 kap. 1 a § 2017:1208

4 kap. 3 b § 2013:1075

6 kap. 2 § 2013:1075

4 kap. 4 § 2018:1887

6 kap. 3 § 2009:1493

4 kap. 5 § 2009:1493

6 kap. 4 § 2009:1493

4 kap. 5 a § 2013:1075

6 kap. 5 § 2009:1493

4 kap. 6 § 2018:1887

6 kap. 6 § 2009:1493

4 kap. 6 a § 2013:1075

6 kap. 7 § 2011:287

4 kap. 7 § 2013:1074

6 kap. 8 § 2011:287

4 kap. 7 a § 2013:1075

6 kap. 8 a § 2011:287

4 kap. 8 § 2018:1887

6 kap. 9 § 2009:1493

4 kap. 8 a § 2011:101

6 kap. 10 § 2011:101

4 kap. 9 § 2011:287

6 kap. 11 § 2011:101

4 kap. 9 a § 2009:1493

6 kap. 12 § 2011:287

4 kap. 9 b § 2011:287

7 kap. 6 § 2011:287

4 kap. 10 § 2009:1493

12 kap. 1 § 2015:747.

4 kap. 11 § 2011:287

 

111

Prop. 2021/22:61

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna lag finns bestämmelser

 

 

om beskattning av bränslen och

 

 

elektrisk kraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagens

innehåll

är

uppdelat

 

 

enligt följande.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kap. Lagens

 

 

 

 

 

 

 

 

tillämpningsområde m.m.

 

 

 

 

 

2 kap. Energiskatt och koldioxid-

 

 

skatt på bränslen

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kap. Svavelskatt

 

 

 

 

 

 

 

4 kap. Godkännanden inom upp-

 

 

skovsförfarandet

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a kap. Flyttningar

under

upp-

 

 

skovsförfarandet

 

 

 

 

 

 

 

 

4 b kap. Dokumenthantering

vid

 

 

flyttningar

av

bränsle

 

under

 

 

uppskovsförfarandet

 

 

 

 

 

 

 

4 c kap. Distansförsäljning

 

 

 

 

4 d kap. Förfarandet

 

 

 

för

 

 

beskattade varor

 

 

 

 

 

 

 

 

4 e kap. Dokumenthantering

vid

 

 

flyttningar

under

förfarandet

för

 

 

beskattade varor

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kap. Skattskyldighet

 

 

för

 

 

bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

 

 

6 kap. Hantering

 

 

 

 

och

 

 

skattskyldighet avseende

övriga

 

 

bränslen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 a kap. Skattebefriade

 

 

 

 

 

användningsområden m.m.

 

 

 

 

7 kap. Avdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

8 kap. Skattebefriade förbrukare

 

 

9 kap. Återbetalning

av

skatt

 

 

m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kap. Sanktioner

vid

otillåten

 

 

användning av märkta olje-

 

 

produkter, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kap. Energiskatt

 

elektrisk

 

 

kraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kap. Generella

 

förfarande-

 

 

regler, omprövning och över-

 

 

klagande.

 

 

 

 

 

 

 

112

2 a §

Genom denna lag genomförs rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskaps-

ramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet.

Vidare genomförs rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt avseende de energi- produkter som omfattas av 3 a §.

2 c §

I denna lag avses med

punktskattedirektivet: rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen,

unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av

den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för

unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

7§3

Med införsel förstås att en

produkt förs in till Sverige eller tas

 

 

 

 

 

emot här i landet.

 

 

 

 

 

 

Med import avses att en produkt

Med import

avses

varors

förs in till Sverige från tredje land

övergång till fri omsättning i

under förutsättning att

produkten

enlighet med artikel 201 i

inte omfattas av sådant suspensivt

unionstullkodexen.

Med

import

tullförfarande

eller

suspensivt

avses även införsel till EU av

tullarrangemang

som

avses i

unionsvaror från något av de

artikel 4.6 i rådets direktiv

territorier som anges i 2 § lagen

2008/118/EG av den 16 december

(2022:000)

om

Europeiska

2008 om allmänna regler för

unionens punktskatteområde om de

punktskatt och om upphävande av

skyldigheter

som

följer

av

direktiv 92/12/EEG. Med import

tullagstiftningen vid sådan införsel

avses även att produkten frisläpps

har fullgjorts.

 

 

 

 

från ett sådant

förfarande eller

 

 

 

 

 

arrangemang. Med export avses att en produkt förs ut till tredje land

3Senaste lydelse 2011:287.

Prop. 2021/22:61

113

Prop. 2021/22:61

från Sverige eller via ett annat EU- land.

Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatte- område.

Med otillåten införsel avses införsel till EU av en produkt som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilken en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om produkten hade varit belagd med tull. Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatte- område om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

Med export avses att en produkt, direkt från Sverige eller via ett annat EU-land, förs ut från EU.

Med EU eller ett EU-land avses de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde enligt lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde. Med ett tredjeland avses länder och områden utanför detta skatte- område.

114

11 b §4

Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1–5,

2. i Sverige producerat motor-

2. i Sverige producerat motor-

bränslet eller fört in motorbränslet

bränslet eller fört in motorbränslet

till Sverige genom införsel från

till Sverige från ett annat EU-land

annat EU-land eller import från

eller genom import i fall som avses

tredjeland i fall som avses i 11 a §

i 11 a § 6 eller 7,

6 eller 7,

 

3.förbrukat elektrisk kraft eller bränsle för framställning av värme eller kyla som levererats för något av de ändamål som avses i 11 a § 8, eller

4.förbrukat elektrisk kraft för något av de ändamål som avses i 11 a § 9–15.

4Senaste lydelse 2021:410.

19 §

Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen.

Med förfarandet för extern transitering avses förfarandet enligt artikel 226.2 i unionstull- kodexen, när förfarandet används för punktskattepliktiga varor enligt artikel 189.4 i kommissionens

delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om

komplettering av Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex.

20 §

I denna lag avses med

uppskovsförfarandet: det särskilda förfarande som innebär att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring, lagring eller flyttning inom EU av bränsle som avses i 3 a §,

släppas för konsumtion: att bränsle som avses i 3 a §

1. avviker från ett uppskovs- förfarande,

2. förvaras eller lagras utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande, eller

5. är föremål för otillåten införsel,

beskattat bränsle: bränsle som avses i 3 a § som släppts för konsumtion i ett EU-land,

förfarandet för beskattade varor: det förfarande som enligt 4 d kap. ska användas vid flyttning av beskattat bränsle till, från eller via ett annat EU-land,

det datoriserade systemet: det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och

Prop. 2021/22:61

115

Prop. 2021/22:61

rådets beslut (EU) 2020/263 av den

 

15 januari 2020 om datorisering av

 

uppgifter

om

förflyttningar och

 

kontroller

av

punktskattepliktiga

 

varor.

 

 

Nuvarande lydelse

2 kap.

 

 

 

 

1 §5

 

 

 

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket

 

eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

 

 

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa

 

 

 

 

 

 

skatt

 

1.

2710 11 41,

Bensin som

 

 

 

 

 

2710 11 45

uppfyller krav

 

 

 

 

 

eller

för

 

 

 

 

 

2710 11 49

 

 

 

 

 

 

 

a) miljöklass 1

 

 

 

 

 

 

– motorbensin

4 kr 13 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 74

 

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

 

liter

 

 

 

– alkylatbensin

2 kr 08 öre

2 kr 61 öre per

4 kr 69

 

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

 

liter

 

 

 

b) miljöklass 2

4 kr 16 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 77

 

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

 

liter

 

2.

2710 11 31,

Annan bensin

5 kr 05 öre

2 kr 61 öre per

7 kr 66

 

 

2710 11 51

än som avses

per liter

liter

öre per

 

 

eller

under 1 eller 7

 

 

liter

 

 

2710 11 59

 

 

 

 

 

3.

2710 19 21,

Eldningsolja,

 

 

 

 

 

2710 19 25,

dieselbrännolja,

 

 

 

 

 

2710 19 41–

fotogen, m.m.

 

 

 

 

 

2710 19 49

som

 

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

2710 19 61–

 

 

 

 

 

 

2710 19 69

 

 

 

 

 

 

 

a) har försetts

909 kr per

3 444 kr per

4 353 kr

 

 

 

med märk- och

m3

m3

per m3

 

 

 

färgämnen eller

 

 

 

 

 

 

ger mindre än

 

 

 

 

 

 

85 volympro-

 

 

 

 

 

 

cent destillat

 

 

 

 

 

 

vid 350°C,

 

 

 

 

 

 

b) inte har för-

 

 

 

 

 

 

setts med

 

 

 

 

 

 

märk- och

 

 

 

 

 

 

färgämnen och

 

 

 

 

 

 

ger minst

 

 

 

 

 

 

85 volympro-

 

 

 

 

 

 

cent destillat

 

 

 

116

5 Senaste lydelse 2020:1155.

 

 

 

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

 

Prop. 2021/22:61

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa

 

 

 

 

 

skatt

 

 

vid 350°C, till-

 

 

 

 

 

 

hörig

 

 

 

 

 

 

miljöklass 1

2 478 kr

2 262 kr per

4 740 kr

 

 

 

per m3

m3

per m3

 

 

miljöklass 2

2 797 kr per

2 262 kr per

5 059 kr

 

 

 

m3

m3

per m3

 

 

miljöklass 3

2 962 kr per

2 262 kr per

5 224 kr

 

 

eller inte tillhör

m3

m3

per m3

 

 

någon

 

 

 

 

 

 

miljöklass

 

 

 

 

4.

2711 12 11–

Gasol m.m.

 

 

 

 

 

2711 19 00

som används

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

a) drift av

0 kr per

3 624 kr per

3 624 kr

 

 

motordrivet

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

fordon, fartyg

 

 

1 000 kg

 

 

eller luftfartyg

 

 

 

 

 

 

b) annat ända-

1 168 kr per

3 624 kr per

4 792 kr

 

 

mål än som

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

avses under a

 

 

1 000 kg

5.

2711 11 00,

Naturgas som

 

 

 

 

 

2711 21 00

används för

 

 

 

 

 

 

a) drift av

0 kr per

2 579 kr per

2 579 kr

 

 

motordrivet

1 000 m3

1 000 m3

per

 

 

fordon, fartyg

 

 

1 000 m3

 

 

eller luftfartyg

 

 

 

 

 

 

b) annat ända-

1005 kr per

2 579 kr per

3 584 kr

 

 

mål än som

1 000 m3

1 000 m3

per

 

 

avses under a

 

 

1 000 m3

6.

2701, 2702

Kol och koks

692 kr per

2 997 kr per

3 689 kr

 

eller 2704

 

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

 

 

 

1 000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin

4 kr 16 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 77

 

 

med en blyhalt

per liter

liter

öre per

 

 

om högst

 

 

liter

 

 

0,005 gram

 

 

 

 

 

 

per liter

 

 

 

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

1.skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

2.skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

3.skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

117

Prop. 2021/22:61

118

4.skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och

5.skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

Föreslagen lydelse

2kap. 1 §

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

 

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa

 

 

 

 

 

skatt

1.

2710 11 41,

Bensin som

 

 

 

 

2710 11 45

uppfyller krav

 

 

 

 

eller

för

 

 

 

 

2710 11 49

 

 

 

 

 

 

a) miljöklass 1

 

 

 

 

 

– motorbensin

4 kr 13 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 74

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

liter

 

 

– alkylatbensin

2 kr 08 öre

2 kr 61 öre per

4 kr 69

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

liter

 

 

b) miljöklass 2

4 kr 16 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 77

 

 

 

per liter

liter

öre per

 

 

 

 

 

liter

2.

2710 11 31,

Annan bensin

5 kr 05 öre

2 kr 61 öre per

7 kr 66

 

2710 11 51

än som avses

per liter

liter

öre per

 

eller

under 1 eller 7

 

 

liter

 

2710 11 59

 

 

 

 

3.

2710 19 21,

Eldningsolja,

 

 

 

 

2710 19 25,

dieselbrännolja,

 

 

 

 

2710 19 41–

fotogen, m.m.

 

 

 

 

2710 19 49

som

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

2710 19 61–

 

 

 

 

 

2710 19 69

 

 

 

 

 

 

a) har försetts

909 kr per

3 444 kr per

4 353 kr

 

 

med märk- och

m3

m3

per m3

 

 

färgämnen eller

 

 

 

ger mindre än 85 volympro- cent destillat vid 350°C, b) inte har för- setts med märk- och färgämnen och ger minst

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

 

Prop. 2021/22:61

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa

 

 

 

 

 

skatt

 

 

85 volympro-

 

 

 

 

 

 

cent destillat

 

 

 

 

 

 

vid 350°C, till-

 

 

 

 

 

 

hörig

 

 

 

 

 

 

miljöklass 1

2 478 kr

2 262 kr per

4 740 kr

 

 

 

per m3

m3

per m3

 

 

miljöklass 2

2 797 kr per

2 262 kr per

5 059 kr

 

 

 

m3

m3

per m3

 

 

miljöklass 3

2 962 kr per

2 262 kr per

5 224 kr

 

 

eller inte tillhör

m3

m3

per m3

 

 

någon

 

 

 

 

 

 

miljöklass

 

 

 

 

4.

2711 12 11–

Gasol m.m.

 

 

 

 

 

2711 19 00

som används

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

a) drift av

0 kr per

3 624 kr per

3 624 kr

 

 

motordrivet

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

fordon, fartyg

 

 

1 000 kg

 

 

eller luftfartyg

 

 

 

 

 

 

b) annat ända-

1 168 kr per

3 624 kr per

4 792 kr

 

 

mål än som

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

avses under a

 

 

1 000 kg

5.

2711 11 00,

Naturgas som

 

 

 

 

 

2711 21 00

används för

 

 

 

 

 

 

a) drift av

0 kr per

2 579 kr per

2 579 kr

 

 

motordrivet

1 000 m3

1 000 m3

per

 

 

fordon, fartyg

 

 

1 000 m3

 

 

eller luftfartyg

 

 

 

 

 

 

b) annat ända-

1005 kr per

2 579 kr per

3 584 kr

 

 

mål än som

1 000 m3

1 000 m3

per

 

 

avses under a

 

 

1 000 m3

6.

2701, 2702

Kol och koks

692 kr per

2 997 kr per

3 689 kr

 

eller 2704

 

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

 

 

 

1 000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin

4 kr 16 öre

2 kr 61 öre per

6 kr 77

 

 

med en blyhalt

per liter

liter

öre per

 

 

om högst

 

 

liter

 

 

0,005 gram

 

 

 

 

 

 

per liter

 

 

 

 

I fall som avses i 5 kap. 16 § 3 och 4 samt 6 kap. 10 § 3 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 a och b och 6 kap. 10 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

1.skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

2.skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

3.skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

119

Prop. 2021/22:61

120

4.skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och

5.skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap. 8 §6

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b

skall inte tas ut om oljeprodukten

ska inte tas ut om oljeprodukten har

har försetts med märk- och

försetts med märk- och färgämnen

färgämnen som avses i 1 § första

som avses i 1 § första stycket 3 a

stycket 3 a

 

 

 

 

 

1. vid import av

den som är

1. vid

import

senast

när

skattskyldig enligt

4 kap. 1 b §

produkten deklareras för övergång

första stycket 1 eller 2 senast när

till fri omsättning, eller

 

produkten deklareras för övergång

 

 

 

 

till fri omsättning, eller

 

 

 

 

2.i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

Om tulldeklaration för importen lämnas i ett annat EU-land med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen eller om bränslet förs in från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:000) om Europeiska unionens punktskatteområde, ska första stycket 2 tillämpas.

Märkning och färgning enligt första stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning och färgning i fall som avses i 2.

11 §7

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

1.bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,

2.bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

6Senaste lydelse 2007:779.

7Senaste lydelse 2012:678.

3.bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

4.bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit

fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a) bränslets beskaffenhet,

b) oförutsedda händelser eller force majeure.

Den som gör gällande att bränsle

fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1.under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 5 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap.

11 § eller i 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller

2.vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 § fullgjort

deklarationsskyldigheten enligt

26 kap. 37 § skatteförfarande- lagen.

3. bränsle som tillhandahålls i en Prop. 2021/22:61 särskild förpackning om högst en

liter.

12 §8

Energi och koldioxidskatt ska inte betalas för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § som

8 Tidigare 12 § upphävd genom 2014:285.

121

Prop. 2021/22:61

1. förs

 

in

till

Sverige under

 

sådana

 

omständigheter

att

 

förutsättningar

skulle

finnas

att

 

bevilja

återbetalning

av

skatten

 

enligt 9 kap. 1 §,

 

 

 

 

 

 

2. förs in till Sverige i normal

 

bränsletank på motordrivet fordon

 

eller

till

fordonet

 

kopplad

 

släpvagn,

fartyg

eller

luftfartyg

 

som

används

yrkesmässigt

om

 

bränslet är motorbränsle och är

 

avsett att användas i motor på

 

fordonet, släpvagnen, fartyget eller

 

luftfartyget under transporten, eller

 

3. förs

 

in

till

Sverige

av

en

 

enskild person som har förvärvat

 

bränslet i ett annat EU-land och

 

som

själv

transporterar

bränslet

 

hit, om bränslet är avsett för dennes

 

eller

dennes

 

familjs

 

personliga

 

bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första stycket 3 gäller inte

 

 

1. motorbränsle som förs in till

 

Sverige på annat sätt än i

 

fordonstank, bränsletank på fartyg

 

eller luftfartyg eller i reservdunk

 

som rymmer högst 10 liter, och

 

 

2. bränsle som avses i 2 kap. 1 §

 

första stycket 3 och som

 

 

 

 

a) är

avsett

att

förbrukas

för

 

uppvärmning här i landet, och

 

 

b) förs in hit på annat sätt än i

 

tankfordon

som

används

vid

 

yrkesmässig

handel

med

sådant

 

bränsle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som under ett uppskovsförfarande, på grund av oförutsedda händelser eller force majeure, blivit fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskatte- pliktigt bränsle.

 

14 §

 

 

 

Den som gör gällande att bränsle

122

fullständigt

förstörts

eller

oåterkalleligen gått förlorat ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

15 §

Bestämmelserna i 13 och 14 §§ gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige om bränslet flyttas

1. under förfarandet för beskattade varor, eller

2. genom distansförsäljning.

16 §

Vid en partiell förlust till följd av bränslets beskaffenhet ska energi- skatt och koldioxidskatt inte betalas för det som har gått förlorat i den utsträckning förlusten understiger den gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådant bränsle, om förlusten inträffar

1. vid en flyttning under uppskovsförfarandet till eller från en plats i ett annat EU-land,

2.vid en flyttning under för- farandet för beskattade varor, eller

3.vid en flyttning genom distansförsäljning.

Med den gemensamma tröskeln för partiella förluster av ett visst bränsle avses den gemensamma tröskel som har fastställts av Europeiska kommissionen med stöd av artikel 6.10 i punktskatte- direktivet.

17 §

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte heller betalas för det som gått förlorat vid en partiell förlust till följd av bränslets beskaffenhet under uppskovsförfarandet i andra fall än vid en flyttning till eller från en plats i ett annat EU-land. I sådana fall tillämpas 14 §.

Prop. 2021/22:61

123

Prop. 2021/22:61

Första

stycket gäller

även

 

förluster

vid

flyttningar

som

 

omfattas av 16 § men där det inte

 

har fastställts

någon gemensam

 

tröskel för partiella förluster för det

 

aktuella bränslet.

 

3 kap.

4 §

Svavelskatt skall inte betalas för svavelinnehållet i bränsle som avses i 2 kap. 11 §.

Svavelskatt ska inte betalas för svavelinnehållet i bränsle som avses i 2 kap. 11–17 §§.

4 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet

Upplagshavare och skatteupplag

Vem får godkännas som upplagshavare?

1 § Som upplagshavare får den godkännas som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

1.tillverka eller bearbeta bränslen som avses i 1 kap. 3 a §,

2.på flygplats lagra flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), som flyttats under ett uppskovsförfarande, för försäljning till förbrukning i luftfartyg när luftfartyget inte används för privat ändamål, eller

3.i större omfattning hålla bränslen som avses i 1 kap. 3 a § i lager. För godkännande som upplagshavare krävs att den som ansöker

1.är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska

förhållanden och omständigheterna i övrigt, och

2.disponerar över ett utrymme i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare.

Skatteupplag

2 § Upplagshavares hantering av skattepliktigt bränsle ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, ske i ett godkänt skatteupplag.

Ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad får inte godkännas som skatteupplag.

Lagerbokföring

3 § En upplagshavare ska för varje skatteupplag löpande bokföra varurörelser som rör skattepliktigt bränsle och regelbundet inventera lagret av sådant bränsle.

Krav vid mottagande av bränsle under uppskovsförfarandet

4 § En upplagshavare som tar emot bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i

124

4 b kap. 14 §. Bränsle som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget.

Säkerhet för flyttning av bränsle under uppskovsförfarandet

5 § En upplagshavare som avser att flytta bränsle under uppskovsförfarandet enligt 4 a kap. 2 eller 4 § ska ställa säkerhet för betal- ning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av bränslet.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatten på de bränslen som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn bara tas till de dygn under ett år då flyttningar av bränsle sker enligt 4 a kap. 2 eller 4 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerhet för betalning av skatt

6 § Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 5 kap. 3 eller 4 §. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatte- upplag. Säkerheten får dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de tre senaste kalendermånaderna. Vid beräkningen får det bortses från bränslen som beredskapslagras enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Säkerhet vid återkallelse av godkännande

7 § Säkerheterna enligt 5 och 6 §§ ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt 5 § får efter återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de bränslen för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 4 a kap. 7 §.

Registrerad varumottagare

8 § Som registrerad varumottagare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas enligt ett uppskovs- förfarande från ett annat EU-land. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Ordinarie mottagningsplats

9 § En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot bränslen som flyttas under uppskovsförfarandet (ordinarie mottagningsplats).

Prop. 2021/22:61

125

Prop. 2021/22:61

126

Krav vid mottagande av bränsle under uppskovsförfarandet

10 § Bränslen som flyttas under uppskovsförfarandet ska tas emot på den registrerade varumottagarens ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i 4 b kap. 14 §.

Säkerhet

11 § En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare återkallas.

12 § Säkerheten enligt 11 § ska som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatt som har beslutats för

1.de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, eller

2.det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

Vid beräkning av genomsnittet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

Om det belopp som säkerheten som lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de bränslen som då är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

13 § Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för energi- och koldioxidskatt på bränslen som avses i 1 kap. 3 a § som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt 12 §, som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

1.den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och

2.skatten på de bränslen som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Tillfälligt registrerad varumottagare

14 § Som tillfälligt registrerad varumottagare får den godkännas som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av bränsle vid denna särskilt angivna flyttning.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där bränslet kommer att tas emot.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Registrerad avsändare

15 § Som registrerad avsändare får den godkännas som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 5 och 7 §§ tillämpas även på registrerad avsändare. Det som där sägs om flyttningar under uppskovs- förfarandet ska då avse flyttningar enligt 4 a kap. 3 och 4 §§.

Ansökan och beslut

16 § Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag efter särskild ansökan.

Återkallelse av godkännande

17 § Godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatte- upplag får återkallas, om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.den som är godkänd begär det.

Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Konkurs

18 § Om en godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 3, 4 eller 7 § inträder efter konkurs- beslutet.

Om sådant bränsle ägs av någon annan än konkursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för bränslet i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren eller varumottagaren enligt 5 kap. 3, 4 eller 7 §.

Kravet på säkerhet enligt 6 § gäller inte en upplagshavares konkursbo.

Jämkning av säkerhetsbelopp

19 § Om leverans av bränsle sker via rörledning behöver säkerhet enligt 5 eller 15 § inte ställas. Skatteverket får dock besluta att säkerhet ska ställas om det finns särskilda skäl.

Prop. 2021/22:61

127

Prop. 2021/22:61 Om leverans av bränsle sker med fartyg får Skatteverket medge att upplagshavaren eller den registrerade avsändaren inte behöver ställa säkerhet enligt 5 eller 15 §. Ett sådant medgivande får endast lämnas om det är förenligt med överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater.

20 § I de fall som avses i 6 och 11–13 §§ får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av de bestämmelserna, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

4 a kap. Flyttningar under uppskovförfarandet

När får bränsle flyttas under uppskovsförfarandet?

1 § Bränsle som avses i 1 kap. 3 a § får flyttas under uppskovs- förfarandet endast i de fall som anges i 2–4 §§.

För flyttningar som påbörjas i ett annat EU-land gäller dock 8 §.

Flyttningar från ett skatteupplag

2 § Under uppskovsförfarandet får bränsle flyttas från ett skatteupplag till

1.ett annat skatteupplag,

2.en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare

iett annat EU-land,

3.en plats där det skattepliktiga bränslet lämnar EU,

4.ett utförseltullkontor som samtidigt är avgångstullkontor för förfarandet för extern transitering, eller

5.någon av följande mottagare:

a)en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,

b)en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

c)väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit bränslet flyttas och som deltar i försvarsinsatser för att genomföra en unions- verksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om bränslet är avsett för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, eller

d)väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit bränslet flyttas och som är part i Nordatlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier.

Första stycket 5 gäller om bränslet flyttas till en plats i ett annat EU-land och endast i den omfattning frihet från bränsleskatt gäller i det andra EU- landet.

128

Flyttningar från platsen för import

Prop. 2021/22:61

3

§ Under uppskovsförfarandet får bränsle flyttas från platsen för import

till någon av de destinationer som avses i 2 §, om bränslet avsänds av en

registrerad avsändare.

 

Flyttningar till en direkt leveransplats

 

4

§

Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarandet från

ett

skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den som avses i

2

§ första stycket 1 eller 2 (direkt leveransplats), om denna plats i förväg

har anmälts till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten av

den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

 

Krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet

 

5

§

För flyttning under uppskovsförfarandet krävs att det bränsle som

flyttas omfattas av

1.sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 4 b kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 4 b kap. 14 §, och

2.sådan säkerhet för skatten som avses i 4 kap. 5 eller 15 §.

Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt territorium och där bränslets slutdestination finns på svenskt territorium om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare.

Ytterligare krav vid import

6 § Vid flyttning under uppskovsförfarandet från en plats för import i Sverige ska deklaranten eller någon annan person som är direkt eller indirekt involverad i fullgörandet av tullformaliteter enligt artikel 15 i unionstullkodexen till Tullverket lämna

1.det punktskattenummer som identifierar den registrerade avsändaren för flyttningen,

2.det punktskattenummer som identifierar den mottagare som bränslet sänds till, och

3.bevis för att avsikten är att det importerade bränslet ska avsändas under uppskovsförfarandet.

Första stycket gäller inte om platsen för import är en plats som är godkänd som skatteupplag.

Om tulldeklaration för bränslet ges in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd för centraliserad klarering enligt artikel 179 i unionstullkodexen, får uppgifterna i första stycket lämnas i tulldeklarationen i det andra EU-landet.

När avslutas en flyttning?

7 § En flyttning under uppskovsförfarandet avslutas när mottagaren har tagit emot bränslet på en sådan destination som avses i 2–4 §§. Vid export avslutas flyttningen när bränslet har lämnat EU. Vid en sådan flyttning som avses i 2 § första stycket 4 avslutas flyttningen när bränslet har hänförts till förfarandet för extern transitering.

129

Prop. 2021/22:61 Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

130

8 § Bränsle som flyttas enligt artiklarna 16–28 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarandet i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium.

4 b kap. Dokumenthantering vid flyttningar av bränsle under uppskovsförfarandet

Det datoriserade systemet

1 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under uppskovsförfarandet:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,

4.underrättelser enligt 8 § om att bränsle inte längre ska föras ut från unionens tullområde,

5.mottagningsrapporter enligt 10 §, och

6.exportrapporter enligt 11 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 14–16 §§.

Bestämmelserna i 4–6, 8, 9, 14, 15 och 17 §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

2 § När en flyttning under uppskovsförfarandet sker enbart på svenskt territorium och bränslets slutdestination finns på svenskt territorium gäller inte bestämmelserna i detta kapitel om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare.

3 § Den som upprättar ett elektroniskt administrativt dokument, en mottagningsrapport eller en exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Elektroniskt administrativt dokument och administrativ referenskod

4 § Innan en sådan flyttning av bränsle som avses i 4 a kap. 2–4 §§ på- börjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet så länge flyttningen av bränslet inte har påbörjats.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det.

Den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

5 § Avsändaren ska lämna den administrativa referenskoden till den person som medför bränslet eller, om ingen person medför bränslet, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen.

Ändrad destination

6 § Den som har avsänt bränsle under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya platsen eller mottagaren måste vara en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 eller en direkt leveransplats.

Avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Den administrativa referenskoden ska lämnas till Tullverket vid export

7 § Om en exportdeklaration har getts in till Tullverket för bränsle som omfattas av en flyttning under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4, ska deklaranten lämna den administrativa referenskoden för det bränsle som avses i export- deklarationen till Tullverket.

Underrättelse om att bränsle inte längre ska föras ut ur unionens tullområde

8 § Om bränsle har avsänts under uppskovsförfarandet till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4 från en plats i Sverige och Skatteverket får uppgifter från Tullverket om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket underrätta avsändaren om detta.

Om en exportdeklaration för bränslet har getts in i ett annat EU-land och Skatteverket från de behöriga myndigheterna i det landet får en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket utan dröjsmål vidarebefordra denna under- rättelse till avsändaren.

När en underrättelse enligt första eller andra stycket har tagits emot ska avsändaren, beroende på vad som är lämpligt, återkalla det elektroniska administrativa dokumentet enligt 4 § första stycket eller ändra flyttningens destination enligt 6 §.

Intyg om skattefrihet ska medfölja bränsle i vissa fall

9 § Vid flyttning av bränsle till mottagare som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 5, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EU-landet.

Mottagningsrapport

10 § Den som på en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 1, 2 eller 5 eller 4 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande ska, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

Prop. 2021/22:61

131

Prop. 2021/22:61

132

Exportrapport

11 § Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att bränslet har lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet har exporterats (exportrapport).

Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 4 ska Skatteverket, efter det att uppgifter tagits emot från Tullverket om att bränslet hänförts till förfarandet för extern transitering, lämna en exportrapport via det datoriserade systemet.

Bevis om att flyttningen har avslutats

12 § Mottagningsrapporter och exportrapporter utgör bevis på att flyttningen har avslutats på en sådan destination som avses i 4 a kap. 2 eller 4 §.

Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att bränslet har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att bränslet har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

13 § Bestämmelserna i 12 § andra stycket gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I ett sådant fall ska Tullverket lämna ett intyg enligt 11 § till Skatteverket.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

14 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en bränsleflyttning under uppskovsförfarandet påbörjas, om

1.bränslet åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

15 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska avsändaren av en flyttning till en destination som avses i 4 a kap. 2 § första stycket 3 eller 4 lämna en kopia av ersättningsdokumentet till deklaranten.

Om en deklarant har gett in en exportdeklaration till Tullverket som Prop. 2021/22:61 omfattar bränsle vilket följs av ett ersättningsdokument, ska deklaranten

lämna en kopia av det eller de ersättningsdokument som avser bränsle som omfattas av exportdeklarationen till Tullverket.

16 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 10 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet inte fått ett elektroniskt administrativt dokument för den aktuella bränsleflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när det inte går att lämna en exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut. I ett sådant fall ska Skatteverket upprätta rapporten eller underrättelsen, efter det att ett intyg enligt 11 § första stycket eller uppgifter enligt 8 § första stycket eller 11 § andra stycket har tagits emot från Tullverket.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

17 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt bränsle enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § ska lämna en mottagningsrapport.

4.Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde.

En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om att bränslet inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

Så snart det har kontrollerats enligt 4 § att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet är giltiga, ska detta dokument ersätta ersättningsdokumentet enligt 14 §.

4 c kap. Distansförsäljning

1 § Med distansförsäljning avses att beskattat bränsle

1.köps av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet,

och

2.avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU- land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

133

Prop. 2021/22:61

134

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

2 § Den som avser att avsända bränsle genom distansförsäljning, och som inte är registrerad distansförsäljare enligt 3 §, ska innan bränslet avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning och ska göras bara om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land för bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt registrerade distans- försäljaren blir gällande.

Registrerad distansförsäljare

3 § Den som avser att avsända bränsle genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket för registrering som registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska göras om avsändaren

1.har ställt säkerhet för skatten enligt 4 §,

2.inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

3.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

4 § En registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras distansförsäljaren för bränslet i Sverige eller ett annat EU-land. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på det bränsle som är under flyttning från den registrerade distansförsäljaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om distansförsäljaren avregistreras.

Avregistrering

5 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad distansförsäljare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en registrerad distansförsäljare, om 1. förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

Prop. 2021/22:61

3. distansförsäljaren begär det.

 

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat

 

anges i beslutet.

 

Anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning

 

6 § Den som avser att ta emot bränsle som avsänds till Sverige genom

 

distansförsäljning från någon som varken är tillfälligt registrerad

 

distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad

 

distansförsäljare, ska anmäla flyttningen av bränslet till Skatteverket innan

 

bränslet avsänds från det andra EU-landet.

 

4 d kap. Förfarandet för beskattade varor När ska förfarandet för beskattade varor användas?

1 § Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattat bränsle flyttas till eller förs in från ett annat EU-land om inte flyttningen

1.omfattas av undantag från skatt enligt 2 kap. 12 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning,

2.omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket eller motsvarande bestämmelser

idestinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

3.utgör distansförsäljning enligt 4 c kap. 1 § eller motsvarande bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning.

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattat bränsle ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land.

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

2 § För att en flyttning ska anses vara förenlig med kraven för förfarandet för beskattade varor krävs att det bränsle som flyttas omfattas av ett sådant elektroniskt förenklat administrativt dokument som avses i 4 e kap. 3 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 4 e kap. 9 §.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en

 

certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad

 

mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare.

 

Aktörer inom förfarandet för beskattade varor

 

Tillfälligt certifierad mottagare

 

3 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränsle som enligt

 

1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är

 

certifierad mottagare enligt 5 §, ska anmäla sig till Skatteverket för

 

registrering som tillfälligt certifierad mottagare. Även en enskild person

 

som avser att ta emot bränsle under förfarandet för beskattade varor ska

 

anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare.

 

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress

 

där bränslet kommer att tas emot.

 

4 § En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska begränsas till

 

att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning.

135

Prop. 2021/22:61 En registrering ska göras när säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

136

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir gällande.

Certifierad mottagare

5 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, ta emot bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad mottagare.

En sådan registrering ska göras om mottagaren

1.har ställt säkerhet för skatten enligt 6 §,

2.har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 7 §,

3.inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

4.inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde- myndigheten för indrivning.

6 § En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tillfälle motsvarar skatten för det bränsle som är under flyttning till den certifierade mottagaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren avregistreras.

7 § En certifierad mottagare ska till Skatteverket ange en adress där mottagaren kommer att ta emot bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie mottagningsplats). Den certifierade mottagaren får även ta emot bränsle på en annan adress (alternativ mottagningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av bränslet påbörjas.

En certifierad mottagare som tar emot bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det på den ordinarie mottagningsplats eller alternativa mottagningsplats som angetts i det

förenklade elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- Prop. 2021/22:61 dokumentet.

Tillfälligt certifierad avsändare

8 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad avsändare enligt 9 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad avsändare. Även en enskild person som avser att avsända bränsle under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare.

En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning.

En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket ange den adress från vilken bränslet kommer att avsändas.

Certifierad avsändare

9 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, avsända bränsle som enligt 1 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad avsändare.

En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress från vilken avsändaren kommer att avsända bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie avsändningsplats). Den certifierade avsändaren får även avsända bränsle från en annan adress (alternativ avsändningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av bränslet påbörjas.

En certifierad avsändare som avsänder bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats som angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet.

Avregistrering

10 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad avsändare när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en certifierad mottagare eller certifierad avsändare, om

1.förutsättningarna för registrering inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar när det gäller mottagaren, eller

3.mottagaren respektive avsändaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

När påbörjas och avslutas en flyttning?

11 § En flyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas när bränslet lämnar

1. den tillfälligt certifierade avsändaren, eller

137

Prop. 2021/22:61 2. den ordinarie eller alternativa avsändningsplats för den certifierade avsändaren i avsändarmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas när bränslet tagits emot av

1.den tillfälligt certifierade mottagaren, eller

2.den certifierade mottagaren på den ordinarie eller alternativa mottagningsplats för den certifierade mottagaren i destinations- medlemsstaten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

12 § Beskattat bränsle som flyttas enligt artiklarna 33–42 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium.

Särskild bestämmelse för bränsle som omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket

13 § Den som för in bränsle enligt 2 kap. 12 § andra stycket ska, innan bränslet flyttas från det andra EU-landet, anmäla bränslet till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

4 e kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

Det datoriserade systemet

1 § I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter hanteras i samband med flyttningar under förfarandet för beskattade varor:

1.elektroniska förenklade administrativa dokument enligt 3 § första stycket,

2.förenklade administrativa referenskoder enligt 3 § tredje stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 5 §, och

4.mottagningsrapporter enligt 6 §.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 9 och 10 §§.

Bestämmelserna i detta kapitel om certifierade avsändare och certifierade mottagare gäller även tillfälligt certifierade avsändare och tillfälligt certifierade mottagare.

2 § Den som upprättar ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

138

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Elektroniskt förenklat administrativt dokument och förenklad administrativ referenskod

3 § Innan en flyttning av bränsle under förfarandet för beskattade varor påbörjas, ska den certifierade avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument till Skatteverket.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.

Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en förenklad administrativ referenskod och meddela koden till den certifierade avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta den certifierade avsändaren om det.

Den förenklade administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

4 § Den certifierade avsändaren ska lämna den förenklade administrativa referenskoden till den person som medför bränslet eller, om ingen person medför bränslet, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen.

Ändrad destination

5 § Den certifierade avsändaren får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen får vara

1.en annan mottagningsplats för den certifierade mottagaren i samma EU-land som den ursprungliga mottagningsplatsen, eller

2.avsändningsplatsen.

Den certifierade avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Mottagningsrapport

6 § Vid mottagandet av bränsle som flyttats under förfarandet för beskattade varor ska den certifierade mottagaren, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

7 § Mottagningsrapporten utgör bevis på att bränslet har tagits emot av den certifierade mottagaren.

När Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport ska verket, efter det att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter, sända mottagningsrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten. Den mottagningsrapport som vidaresänds av Skatteverket ska anses utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter och, i tillämpliga fall och såvida bränslet inte är undantaget från punktskatt, betalat all punktskatt i Sverige.

Prop. 2021/22:61

139

Prop. 2021/22:61 8 § Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade systemet, får Skatteverket intyga att bränslet har tagits emot om verket har tillfredsställande bevis för att bränslet har nått den angivna destinationen (alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

Reservsystemet

Ersättningsdokument

9 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får den certifierade avsändaren påbörja en bränsleflyttning under förfarandet för beskattade varor, om

1.bränslet åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2.den certifierade avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om den certifierade avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får den certifierade avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 5 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

10 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 6 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska den certifierade mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den certifierade mottagaren inte fått ett elektroniskt förenklat administrativt dokument för den aktuella bränsleflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

11 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den certifierade avsändaren ska lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument.

2.En certifierad avsändare som ändrat flyttningens destination enligt 5 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

140

3. Den certifierade mottagaren ska lämna en mottagningsrapport.

Prop. 2021/22:61

En mottagningsrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade

 

systemet förrän det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för

 

den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

 

Så snart det har kontrollerats att uppgifterna i det elektroniska

 

förenklade administrativa dokumentet är giltiga ska detta dokument ersätta

 

ersättningsdokumentet enligt 9 §.

 

5 kap. Skattskyldighet för bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

Tillämpningsområdet för bestämmelserna

1 § Detta kapitel tillämpas i fråga om skattskyldighet för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 1 kap. 3 a §.

Godkänd upplagshavare

2 § Skattskyldig är den som i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 4 kap. 1 § hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet.

3 § Skattskyldigheten inträder när

1.bränsle tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 4 a kap. 2, 4 och 5 §§,

2.bränsle tas emot på en direkt leveransplats,

3.bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer,

eller

4.godkännandet av skatteupplaget återkallas.

4 § Skattskyldigheten inträder även när bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet tas emot av upplagshavaren, om

1.bränslet tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings- dokumentet,

2.mottagandet av bränslet accepteras genom en mottagningsrapport enligt 4 b kap. 10 § eller genom ett ersättningsdokument enligt 4 b kap. 16 §, och

3.bränslet inte tas in i skatteupplaget.

5 § Skattskyldighet enligt 3 § 2 inträder inte för bränsle som mottagaren för in i skatteupplag i Sverige.

Registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare

6 § Skattskyldig är den som i egenskap av registrerad varumottagare enligt 4 kap. 8 § eller tillfälligt registrerad varumottagare enligt 4 kap. 14 § tar emot bränsle som flyttats under uppskovsförfarandet.

7 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av bränslet.

141

Prop. 2021/22:61

142

Distansförsäljning

8 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § avsänder bränsle genom distansförsäljning.

Skattskyldigheten omfattar även bränsle som avsänts enligt första stycket men där skattskyldigheten inträder först efter avregistreringen av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren eller den registrerade distansförsäljaren.

9 § Mottagaren av bränsle som avsänts till Sverige genom distans- försäljning ska vara skattskyldig för bränslet i stället för avsändaren, om avsändaren inte vid avsändandet är registrerad som tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen enligt 4 c kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 §.

10 § Skattskyldigheten för distansförsäljaren inträder när bränslet tas emot av mottagaren.

Skattskyldigheten för mottagaren inträder när bränslet förs in till Sverige.

Certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare

11 § Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare enligt 4 d kap. 3 § eller certifierad mottagare enligt 4 d kap. 5 § tar emot bränsle som flyttats enligt förfarandet för beskattade varor.

Skattskyldig enligt första stycket är även den som efter avregistrering tar emot bränsle för vilket denne var certifierad mottagare vid den tidpunkt då det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för flyttningen utfärdades.

12 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktigt bränsle.

Import och otillåten införsel

13 § Skattskyldig för import eller otillåten införsel av bränsle till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om bränslet hade varit belagt med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

14 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering

som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

15 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om bränsle som från platsen för import avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt

4a kap. 3–5 §§.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om bränsle för

vilket tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om bränslet hade varit belagt med tull.

Tillverkning eller användning för annat ändamål

16 § Skattskyldig är den som

1.i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,

2.för in bränsle som omfattas av 2 kap. 12 § andra stycket från ett annat EU-land,

3.förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,

4.förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350℃ och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,

5.använder bränsle som vid införseln till landet undantagits från skatteplikt enligt 2 kap. 12 § för annat ändamål än det som var förutsättningen för att bränslet undantogs från skatteplikt,

6.förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet

a) i skepp, när skeppet används för privat ändamål,

b) i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål, eller

c) i luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål.

17 § Skattskyldigheten inträder för

1.den som är skattskyldig enligt 16 § 1, när bränslet tillverkas eller bearbetas,

2.den som är skattskyldig enligt 16 § 2, när bränslet förs in till Sverige,

3.den som är skattskyldig enligt 16 § 3, 4, 5 eller 6, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp.

Särskild skattskyldighet i vissa fall för bränsle för vilket skatten inte har redovisats eller påförts

18 § Skattskyldig är den som förvarar eller lagrar skattepliktigt bränsle utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats eller påförts i Sverige.

En sådan skattskyldighet gäller inte för

Prop. 2021/22:61

143

Prop. 2021/22:61 1. den som är skattskyldig för bränslet enligt 2, 6, 8, 9, 11, 13 eller 16 §, eller

2.den som före tidpunkten för redovisning av skatten, förvarar eller lagrar bränsle för vilket skattskyldighet har inträtt enligt 3, 4, 7, 10, 12, 14 eller 17 §, om denne har skälig anledning att anta att skatten för bränslet kommer att redovisas.

19 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då bränslet kom att förvaras eller lagras utanför ett uppskovsförfarande.

För den som omfattas av undantag från skattskyldighet enligt 18 § andra stycket 2 inträder skattskyldigheten när undantaget från skattskyldighet upphör.

20 § Om den som är skattskyldig enligt 18 § visar att skatt därefter har påförts eller redovisats för samma bränsle med anledning av att bränslet beskattats enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel, eller om detta framkommer på annat sätt, ska Skatteverket besluta om befrielse från den skatt på bränslet som har beslutats enligt 18 §.

Särskilt undantag för biogas

21 § Skattskyldighet enligt detta kapitel inträder inte när

1.biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett skatteupplag,

2.biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en lagerhållare, eller

3.biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt.

Beskattning vid oegentligheter

Bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet

22 § Om bränsle som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion, ska bränslet beskattas här i landet om oegentligheten har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet släpptes för konsumtion.

144

23 § Om bränsle som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet ändå anses ha begåtts här i landet och bränslet beskattas här, om

1.bränslet avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige,

och

2.det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt 4 a kap. 2, 3 eller 4 § på ett tillfredsställande sätt visas

a) att flyttningen har avslutats i enlighet med 4 a kap. 7 § eller motsvarande reglering i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

b) på vilken plats oegentligheten har begåtts.

Skatten ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes.

Bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en distansförsäljare

24 § Om bränsle som flyttas till eller via Sverige under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts från ett annat EU-land av en i destinationsmedlemsstaten registrerad distansförsäljare inte når angiven mottagare, ska bränslet beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skattskyldig ska vara

1.den som ställt säkerhet för skatten, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes.

Flyttningar som inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument

25 § En oegentlighet vid flyttning av beskattat bränsle anses föreligga om bränsle flyttas till eller via Sverige utan att uppfylla kravet för bränsle som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor på att omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller ersättnings- dokument.

Om det föreligger en sådan oegentlighet i fråga om bränsle som förts in i Sverige, ska det beskattas här i landet.

Skattskyldig ska vara

1.den som för in eller tar emot bränslet från det andra EU-landet, eller

2.någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av bränsle ska avse endast en skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den som för in eller tar emot bränslet. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet fördes in i landet.

Prop. 2021/22:61

145

Prop. 2021/22:61

146

Undantag från skatt

26 § Bestämmelserna i 2 kap. 13, 14, 16 och 17 §§ om undantag från skatt ska tillämpas även vid beskattning enligt 22–25 §§.

Särskilt ansvar för betalning

27 § Den som omfattas av 22 § andra stycket, 24 § andra stycket eller

25§ tredje stycket, men som inte omfattas av Skatteverkets beslut om skatt enligt 12 kap. 3 § för den aktuella flyttningen, får beslutas vara skyldig att tillsammans med den som beslutet om skatt gäller betala det belopp som denne gjorts ansvarig för.

Beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som beslutet om skatt gäller har preskriberats.

6 kap. Hantering och skattskyldighet avseende övriga bränslen

Tillämpningsområdet för bestämmelserna

1 § Detta kapitel tillämpas i fråga om skattskyldighet för

1.energiskatt för råtallolja,

2.energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för a) bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6,

b) andra bränslen enligt 2 kap. 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, c) bränslen enligt 2 kap. 4 §, och

3.svavelskatt för bränslen enligt 3 kap. 1 § 1.

Godkännande som lagerhållare

Vem får godkännas som lagerhållare?

2 § Som lagerhållare får den godkännas som

1. avser att

a)utvinna, tillverka eller bearbeta bränsle, eller

b)i större omfattning

hålla bränslen i lager, eller

återförsälja eller förbruka gasformiga kolväten, och

2.med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna

iövrigt är lämplig som lagerhållare.

Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av lagerhållare efter särskild ansökan.

Återkallelse av godkännande

3 § Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Konkurs

4 § Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 6 § inträder efter konkursbeslutet.

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde

Prop. 2021/22:61

Godkänd lagerhållare

5 § Skattskyldig är den som har godkänts som lagerhållare enligt 2 §.

6 § Skattskyldigheten inträder när

1.bränsle av lagerhållaren levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå,

2.bränsle tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

3.godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar bränsle som då ingår i dennes lager.

Import och otillåten införsel

7 § Skattskyldig för import eller otillåten införsel av bränslen till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om bränslet hade varit belagt med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

8 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

9 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om bränsle som ägs av en godkänd lagerhållare vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts.

Från skattskyldighet vid otillåten införsel undantas bränsle för vilket tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om bränslet hade varit belagt med tull.

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde i andra fall

10 § Skattskyldig är den som

1.i annat fall än som avses i 5 §, utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle,

2.i annat fall än som avses i 5 §, för in bränsle till Sverige från ett annat EU-land eller tar emot en sådan leverans,

147

Prop. 2021/22:61

148

3.förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp, och

4.förvärvat bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder bränslet

a) i skepp, när skeppet används för privat ändamål, eller

b) i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål.

11 § Skattskyldigheten inträder för

1.den som är skattskyldig enligt 10 § 1, när bränslet utvinns, tillverkas eller bearbetas,

2.den som är skattskyldig enligt 10 § 2, när bränslet förs in till Sverige,

och

3.den som är skattskyldig enligt 10 § 3 eller 4, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp.

Särskilt undantag för biogas

12 § Skattskyldighet enligt detta kapitel inträder inte när

1.biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett skatteupplag,

2.biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en lagerhållare, eller

3.biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt.

7kap. 1 §9

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1. som av den skattskyldige

1. som av den skattskyldige

exporterats till tredjeland eller förts

exporterats eller förts till en frizon

till en frizon för annat ändamål än

för annat ändamål än att förbrukas

att förbrukas där,

där,

2.som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,

3.som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande,

4.som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

5.som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4 med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

Avdrag för skatt på bränsle som den skattskyldige förbrukat på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 1 § 8 eller 11 eller med stöd av 6 a kap. 2 a eller 2 c § får dock göras endast om den skattskyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd.

9Senaste lydelse 2021:410.

En skattebefriad förbrukare ska löpande bokföra mottagande och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att bränsle som tagits emot helt eller delvis befriat från skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen.

Prop. 2021/22:61

 

 

 

 

2 a §10

 

 

 

Bestämmelserna

i

1 §

första

Bestämmelserna

i

1 §

första

stycket 1 och 2 § gäller inte skatt på

stycket 1 och 2 § gäller inte skatt på

bränsle

som

flyttats

enligt

bränsle som

flyttats

under

uppskovsförfarande

till

sådan

uppskovsförfarandet

till

sådan

destination som avses i 3 a kap. 2 §

destination som avses i 4 a kap. 2 §

1 c och d.

 

 

 

 

35.

 

 

 

8kap.

1a §

Skatteverket beslutar i fråga om

godkännande av skattebefriad förbrukare efter särskild ansökan.

2§11

En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att bränsle som köpts in helt eller delvis befriat från skatt använts för det ändamål

som var förutsättning för skattebefrielsen.

9kap. 10 §12

Om skatt har betalats i Sverige

Om skatt har betalats i Sverige

för bränsle och bränslet därefter har

för bränsle som avses i 1 kap. 3 a §

flyttats till ett annat EU-land under

och bränslet därefter flyttats till ett

sådana förhållanden att skatt ska

annat EU-land under förfarandet

betalas där eller flyttningen sker

för

beskattade

varor,

ska

för förbrukning för ett i det andra

Skatteverket efter ansökan besluta

EU-landet skattebefriat ändamål,

om återbetalning av skatten.

 

medger Skatteverket efter ansökan

 

 

 

 

återbetalning av skatten.

 

 

 

 

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Ett beslut om återbetalning får fattas först efter det att Skatteverket har

tagit emot en sådan mottagningsrapport som avses i 4 e kap. 6 och 7 §§ eller tagit emot

10Senaste lydelse 2012:836.

11Senaste lydelse 2001:518.

12 Senaste lydelse 2011:287.

149

Prop. 2021/22:61

och godtagit ett sådant alternativt bevis som avses i 4 e kap. 8 §.

10 a §13

Rätt till återbetalning enligt 10 § vid distansförsäljning föreligger endast om sökanden visar att den skatt som ansökan avser är betald samt att bränslet har beskattats i mottagarlandet eller är avsett att användas där för ett skattebefriat ändamål.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattnings- myndigheten inom tre år efter kvartalets utgång.

Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU-land genom distans- försäljning, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att

bränslet har beskattats i destinationsmedlemsstaten eller är avsett att användas där för ett

skattebefriat ändamål. Åter- betalning enligt denna paragraf beviljas inte om 10 b § är tillämplig.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång.

10 b §14

Ansökan om återbetalning enligt 10 § i andra fall än som avses i 10 a § ska lämnas till Skatteverket. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige.

Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att bränslet beskattats där i enlighet med artikel 46 i

punktskattedirektivet,ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har beskattats i ett annat EU-land.

150

13Senaste lydelse 2006:1508.

14Senaste lydelse 2009:1493.

Har bränsle beskattats enligt
5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § och visar den skattskyldige att bränslet inom tre år efter det att flyttningen påbörjades har beskattats i enlighet med artikel 9 eller 46 i punktskatte- direktivet i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige betalas tillbaka, om det andra EU- landets skatteanspråk är befogat.
En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU- landet fått laga kraft.
11 a §
Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som sedan exporterats, ska Skatteverket efter ansökan

Skatteverket återbetalar skatte- beloppet sedan sökanden visat att

1.skatt betalats i mottagar- landet, eller

2.bränslet är avsett att användas

imottagarlandet för ett där skattebefriat ändamål.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU- landet fått laga kraft.

10 c §

Om skatt har betalats i Sverige för annat bränsle än som omfattas av 1 kap. 3 a § och bränslet därefter flyttats till ett annat EU- land för att användas där, ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att bränslet har förts ut ur landet.

11§15

Har bränsle beskattats enligt

4 kap. 2, 2 a eller 2 b §, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att bränslet beskattats i ett annat EU- land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra

EU-landets skatteanspråk är befogat.

15Senaste lydelse 2017:1208.

Prop. 2021/22:61

151

Prop. 2021/22:61

 

besluta om

återbetalning

av

 

 

skatten.

 

 

 

 

Den som begär återbetalning ska

 

 

visa att den skatt som ansökan

 

 

avser har betalats i Sverige och att

 

 

bränslet har förts ut ur landet.

 

 

 

Ansökan om återbetalning enligt

 

 

första stycket ska omfatta ett

 

 

kalenderkvartal och ska lämnas in

 

 

till Skatteverket inom tre år efter

 

 

kvartalets utgång.

 

 

12 §16

 

 

 

En

ansökan om återbetalning

En

ansökan

om återbetalning

eller kompensation enligt 2–6 §§,

eller kompensation enligt 2–6 §§,

8 a §

eller 10–11 §§ ska vara

8 a §

eller 10–11 a §§ ska

vara

undertecknad av sökanden eller av

undertecknad av sökanden eller av

den som är ombud eller annan

den som är ombud eller annan

behörig företrädare för sökanden.

behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

12 kap. Generella förfaranderegler, omprövning och överklagande

Allmänna bestämmelser i fråga om förfarandet vid beskattning

1 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i 2–8 §§, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel

2 § Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 5 kap. 13 § eller 6 kap. 7 § är skattskyldig vid import eller otillåten införsel. Skatten ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

Förfarandet vid beskattning vid oegentligheter

3 § Skatteverket beslutar om skatt som avses i 5 kap. 22–25 §§ och ansvar enligt 5 kap. 27 §. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Om skatten enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.

4 § Om skatt som avses i 5 kap. 22–25 §§ eller ansvar som avses i 5 kap. 27 § har beslutats, ska bestämmelserna om ansvar för delägare i svenska

152

16 Senaste lydelse 2017:1208.

handelsbolag och ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap. 11, 13, 15–21, 26 och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gälla i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet.

5 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt enligt dessa bestämmelser. Skatteverket får vidare förelägga den som omfattas eller kan antas omfattas av 5 kap. 22, 24 eller 25 § att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 §.

Skatteverket får tillämpa bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om föreläggande när det gäller förhållanden som är av betydelse för ett beslut om skatt enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § eller beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 § vad avser någon annan än den som föreläggs.

6 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1.skattskyldighet enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 §, eller

2.om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar enligt 5 kap. 27 §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Vid revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ skatteförfarande- lagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

7 § Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden samt vid omprövning och överklagande av beslut enligt 3–6 §§:

3 kap. 4 § om beskattningsår,

43 kap. om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning,

45 kap. om bevissäkring,

46 kap. om betalningssäkring,

47 kap. om undantag från kontroll,

60 kap. om befrielse från skatt,

61 kap. om skattekonton,

62 kap. 2, 11–16 och 19 §§ om betalning av skatt,

63 kap. 2, 4–6, 8–10, 15, 16, 22 och 23 §§ om anstånd med betalning av skatt,

64 kap. 2–4, 9 och 10 §§ om återbetalning av skatt,

65 kap. 2–4, 7, 8, 11, 13–15, 16 och 18–20 §§ om ränta,

66 kap. om omprövning,

67 kap. om överklagande,

68–71 kap. om verkställighet.

Vid tillämpning av 61 kap. 1 § andra stycket, 62 kap. 12 §, 65 kap. 2 § andra stycket, 19 och 20 §§ och 66 kap. 20 § skatteförfarandelagen ska det som sägs om ansvar enligt 59 kap. skatteförfarandelagen även gälla ansvar enligt 5 kap. 27 § denna lag.

8 § Om Skatteverket har beslutat om ansvar enligt 5 kap. 27 §, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 5 kap. 22, 24 eller

Prop. 2021/22:61

153

Prop. 2021/22:61 25 § som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller. Vid ett sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut enligt 66 kap. 2 § första stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag

9 § Beslut enligt denna lag som inte omfattas av 7 och 8 §§ får över- klagas till allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap. 1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 9 kap.

1 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 4 c kap. 2–4 §§, 4 d kap. 3–9 §§ och 12 kap. 9 § och i övrigt den 13 februari 2023.

2.Skyldigheten enligt 4 c kap. 2 § och 4 d kap. 3 och 8 §§ att anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare, tillfälligt certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad avsändare gäller bara flyttningar som påbörjas eller avses att påbörjas från och med den 13 februari 2023.

3.Om en flyttning av bränsle genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet gäller 4 kap. 1 § 3 och 4 samt 9–10 §§ och 5 kap. 3 § 1

iden äldre lydelsen.

4.Om en flyttning av beskattat bränsle från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet och bränslet förs in eller tas emot senast den 31 december 2023 gäller 4 kap. 1 § 5, 1 a och 11 §§, 5 kap. 2 § 2 samt 6 kap. 12 § i den äldre lydelsen.

5.I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

6.Om bränslen har flyttats under uppskovsförfarandet enligt bestämmelserna i de upphävda 3 a kap. 2, 3 och 5 §§, ska de nya bestämmelserna i 4 a kap. 1–5 och 8 §§ anses ha tillämpats.

7.Ett godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller lagerhållare eller ett godkännande av skatteupplag som har beslutats enligt det upphävda 4 kap. gäller fortfarande och ska likställas med ett godkännande enligt nya 4 och 6 kap.

8.Bestämmelsen i 4 kap. 2 § andra stycket tillämpas inte på skatteupplag som har godkänts före den 1 januari 2018.

9.Underrättelser enligt nya 4 b kap. 8 § får lämnas på annat sätt än via det datoriserade systemet till och med den 13 februari 2024.

154

2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) Prop. 2021/22:61 om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter1

dels att nuvarande 2 kap. 13 a § ska betecknas 2 kap. 13 c §,

dels att 1 kap. 1, 2, 4, 4 a, 5 a och 6 §§, 2 kap. 1 a, 2, 6, 13, den nya 13 c, 15, 16 a och 20 §§, 3 kap. 5 och 6 §§, 4 kap. 1, 2, 6 och 9 c §§, 5 kap. 1 a och 4 §§ och 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 2 kap. 1 c, 13 a och 13 b §§ och 4 kap. 1 a–1 c och 14 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §2

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna lag finns bestämmelser

I denna lag finns bestämmelser

om flyttning av punktskattepliktiga

om flyttning av punktskattepliktiga

varor samt om kontroll avseende

varor samt om kontroll avseende

punktskattepliktiga

varor

 

vid

punktskattepliktiga

 

varor

 

vid

vägtransporter och vid försändelser

vägtransporter och vid försändelser

med post. I denna lag finns även

med post. I denna lag finns även

bestämmelser

om

kontroll

av

bestämmelser

om

 

kontroll

av

upplagshavare

inom uppskovs-

upplagshavare

inom

uppskovs-

förfarandet.

Bestämmelserna

har

förfarandet.

Bestämmelserna

har

sin grund delvis i rådets direktiv

sin grund delvis i rådets direktiv

2008/118/EG av den 16 december

(EU) 2020/262 av den 19 december

2008 om allmänna regler för

2019 om allmänna regler för

punktskatt och om upphävande av

punktskatt,

i

den

ursprungliga

direktiv 92/12/EEG.

 

 

 

lydelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

Med

punktskattepliktig

 

vara

Med

 

punktskattepliktig

 

vara

avses tobaksvara, alkoholvara och

avses

energiprodukt,

tobaksvara

energiprodukt.

 

 

 

 

och alkoholvara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med

 

energiprodukt

förstås

 

 

 

 

 

 

 

bränsle

som

avses

i

1 kap.

3 a §

 

 

 

 

 

 

 

lagen (1994:1776) om skatt på

 

 

 

 

 

 

 

energi.

 

 

 

 

 

 

 

Med tobaksvara förstås vara som

Med tobaksvara förstås vara som

avses

i 1 §

fjärde

stycket

lagen

avses

i

1 kap.

5 §

första

stycket

(1994:1563) om tobaksskatt.

 

 

lagen (2022:000) om tobaksskatt.

Med

alkoholvara

förstås

 

vara

Med

 

alkoholvara

 

förstås

vara

som

avses

 

i 2–6 §§

lagen

som avses i 1 kap. 6 § första stycket

(1994:1564) om alkoholskatt.

 

 

lagen (2022:000) om alkoholskatt.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

2Senaste lydelse 2021:428.

3 Senaste lydelse 2021:428.

155

Prop. 2021/22:61

156

Med

energiprodukt

förstås

 

 

 

 

 

 

 

 

bränsle som avses i 1 kap.

3 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

lagen (1994:1776) om skatt på

 

 

 

 

 

 

 

 

energi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §4

 

 

 

 

 

 

 

Med skattskyldig avses den som är skattskyldig enligt

 

 

 

1. 9 §

första

stycket 1–6,

27 §,

1. 5 kap. 2, 6,

8, 9

eller

11 §,

28 §,

36 §

3,

5

eller

6

lagen

16 § 2,

22,

24

eller 25 §

lagen

(1994:1563) om tobaksskatt,

 

(1994:1776) om skatt på energi,

2. 8 §

första

stycket

1–6,

26 §

2. 9 kap. 2, 6, 8, 9, 11, 25, 27

eller 27 § lagen (1994:1564) om

eller 28 § eller 10 kap. 15 § eller

alkoholskatt och,

 

 

 

20 §

 

första

stycket

2

lagen

3. 4 kap. 1 §

första stycket 1–6

(2022:000) om tobaksskatt, och

eller

8,

2 §

eller 2 a §

lagen

3. 9 kap. 2, 6, 8, 9, 11, 25, 27

(1994:1776) om skatt på energi.

eller

28 §

lagen

(2022:000) om

 

 

 

 

 

 

 

 

alkoholskatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a §5

 

 

 

 

 

 

 

Med uppskovsförfarande förstås

Med

uppskovsförfarandet

och

sådant

uppskovsförfarande

som

förfarandet

för

beskattade

varor

avses i 8 a § lagen (1994:1563) om

förstås detsamma som i 1 kap 20 §

tobaksskatt,

 

 

7 a §

 

lagen

lagen (1994:1776) om skatt på

(1994:1564)

om alkoholskatt och

energi,

1 kap.

11 §

lagen

3 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om

(2022:000)

om

tobaksskatt

och

skatt på energi.

 

 

 

 

1 kap. 12 § lagen (2022:000) om

 

 

 

 

 

 

 

 

alkoholskatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 a §6

 

 

 

 

 

 

 

I fall då de regler om elektroniska

I de fall då de regler om

administrativa

dokument, admini-

elektroniska administrativa dokum-

strativa referenskoder, ersättnings-

ent,

administrativa referenskoder,

dokument, förenklade ledsagar-

elektroniska

förenklade

administ-

dokument

och

säkerhet

som

rativa dokument, förenklade adm-

föreskrivs i lagen (1994:1563) om

inistrativa

referenskoder, ersätt-

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om

ningsdokument och säkerhet som

alkoholskatt och lagen (1994:1776)

föreskrivs i lagen (1994:1776) om

om skatt på energi inte är

skatt på energi, lagen (2022:000)

tillämpliga gäller i stället andra

om

tobaksskatt

och

lagen

stycket

för

 

flyttningar

av

(2022:000) om alkoholskatt inte är

punktskattepliktiga varor.

 

tillämpliga gäller i stället andra

 

 

 

 

 

 

 

 

stycket

för

 

flyttningar

av

 

 

 

 

 

 

 

 

punktskattepliktiga varor.

 

Varorna

ska

under

flyttning

Varorna

ska

under

flyttning

omfattas och åtföljas av dokument i

omfattas och åtföljas av dokument i

den

utsträckning

som

följer av

den

utsträckning

som

följer av

4Senaste lydelse 2021:428.

5Senaste lydelse 2013:1077.

6Senaste lydelse 2017:1210.

artikel 21, 24, 34 eller 40 i det direktiv som anges i 1 §. När varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument enligt artikel 21 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan administrativ referenskod som avses i artikel 21.6 i direktivet. Varorna ska även omfattas av säkerhet för betalning av skatt i den utsträckning som följer av artikel 18, 34 eller 36 i direktivet.

artikel 20, 26, 36, 38 eller 48 i det Prop. 2021/22:61 direktiv som anges i 1 §. När

varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument enligt artikel 20 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan administrativ referenskod som avses i artikel 20.5 i direktivet. När varorna omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument enligt artikel 36 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan förenklad administrativ referenskod som avses i artikel 36.4 i direktivet. Varorna ska även omfattas av säkerhet för betalning av skatt i den utsträckning som följer av artikel 17, 35 eller 44 i direktivet.

 

 

 

 

 

6 §7

 

 

 

 

 

 

 

 

En

punktskattepliktig vara

får

En

punktskattepliktig

vara

får

flyttas endast om de krav i fråga om

flyttas endast om de krav i fråga om

elektroniskt

 

administrativt

elektroniskt

 

administrativt

dokument,

administrativ referens-

dokument,

administrativ

referens-

kod,

 

 

ersättningsdokument,

kod,

 

elektroniskt

 

förenklat

förenklat ledsagardokument, följe-

administrativt dokument, förenklad

dokument

 

för

transport

av

administrativ

referenskod,

er-

vinprodukter,

säkerhet

och

sättningsdokument,

följedokument

anmälningsskyldighet är uppfyllda

för

transport

av

vinprodukter,

som följer av de lagar som anges i

säkerhet,

 

anmälningsskyldighet

2 §

eller

av

bestämmelser

som

och registrering är uppfyllda som

avses i 5 a §.

 

 

 

följer av de lagar som anges i 2 §

 

 

 

 

 

 

eller av bestämmelser som avses i

 

 

 

 

 

 

5 a §.

 

 

 

 

 

 

 

En flyttning av punktskatte-

En flyttning av punktskatte-

pliktiga varor anses inte ha skett i

pliktiga varor anses inte ha skett i

strid med första stycket om det

strid med första stycket endast på

elektroniska

 

administrativa

grund av smärre brister i följande

dokument

avseende flyttningen

dokument

som

avser

flyttningen

eller

det

 

ersättningsdokument,

eller åtföljer varorna:

 

 

 

förenklat

ledsagardokument

eller

1. det elektroniska administrativa

följedokument för

transport

av

dokumentet,

 

 

 

 

 

vinprodukter som åtföljer varorna,

2. det

elektroniska

förenklade

innehåller endast smärre brister.

administrativa dokument,

 

 

3.ersättningsdokumentet, eller

4.följedokumentet för transport av vinprodukter.

7 Senaste lydelse 2017:1210.

157

Prop. 2021/22:61

158

Första stycket gäller inte punktskattepliktiga varor som återutförs enligt

3 kap. 1 § femte stycket eller 17 a § andra stycket lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

2kap.

1 a §8

Vid

transportkontroll

av

Vid

transportkontroll

av

transport som medför bränsle som

transport som medför bränsle som

ska beskattas till följd av

ska beskattas till följd av

bestämmelsen i 4 kap. 1 a § andra

bestämmelsen i 2 kap. 12 § andra

stycket lagen (1994:1776) om skatt

stycket lagen (1994:1776) om skatt

på energi gäller inte bestämmel-

på energi gäller inte bestämmel-

serna i 9–15 och 17–23 §§.

 

serna i 9–15 och 17–23 §§.

 

1 c §

Vid tillämpning av detta kapitel ska en flyttning av varor genom distansförsäljning inte anses ske i strid med 1 kap. 6 § om mottagaren

har fullgjort anmälnings- skyldigheten enligt

4 c kap. 6 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

6 kap. 6 § lagen (2022:000) om tobaksskatt, eller

6 kap. 6 § lagen (2022:000) om alkoholskatt.

2 §9

Vid transportkontroll får Tullverket undersöka transportmedel, lådor, behållare eller andra utrymmen i transportmedel, containrar eller tankar där punktskattepliktiga varor kan förvaras under transport. Vid transportkontroll i lokal får även utrymmen i lokalen där punktskattepliktiga varor förvaras eller kan antas förvaras undersökas.

Verket får också undersöka och ta prov på varor som påträffas.

 

Tullverket får

vidare

eftersöka

Tullverket får

vidare

eftersöka

och

granska

administrativa

och

granska

administrativa

referenskoder,

ersättnings-

referenskoder, förenklade admini-

dokument, förenklade ledsagar-

strativa referenskoder, ersättnings-

dokument och

andra

handlingar

dokument och

andra handlingar

som kan vara av betydelse för

som kan vara av betydelse för

beskattningen.

Vid

transport-

beskattningen.

Vid

transport-

kontroll i lokal får dock inte

kontroll i lokal får dock inte

utrymmen i lokalen undersökas i

utrymmen i lokalen undersökas i

syfte att söka efter handlingar av

syfte att söka efter handlingar av

angivet slag.

 

 

angivet slag.

 

 

8Senaste lydelse 2008:1321.

9Senaste lydelse 2012:679.

Tullverket får även härleda den

Tullverket får även härleda den Prop. 2021/22:61

administrativa referenskoden till ett

administrativa

referenskoden

eller

elektroniskt

administrativt

doku-

förenklade administrativa referens-

ment och granska det dokumentet.

koden

till

ett

elektroniskt

Verket

får

vid granskningen

administrativt dokument respektive

använda tekniska hjälpmedel som

elektroniskt

förenklat

admini-

finns i

transportmedlet

eller

strativt dokument och granska det

lokalen.

 

 

 

dokumentet.

Verket

 

får

vid

 

 

 

 

granskningen

använda

tekniska

 

 

 

 

hjälpmedel

som

 

finns

i

 

 

 

 

transportmedlet eller lokalen.

 

6§10

Förare är skyldiga att se till att

Förare är skyldiga att se till att

administrativ

 

 

referenskod,

administrativ

 

 

referenskod,

ersättningsdokument,

förenklat

förenklad

administrativ

referens-

ledsagardokument

och

 

följe-

kod,

ersättningsdokument

och

dokument

 

för

transport

 

av

följedokument

för

transport

av

vinprodukter följer med transporten

vinprodukter följer med transporten

i enlighet med 1 kap. 6 §. Vid en

i enlighet med 1 kap. 6 §. Vid en

transportkontroll

ska

föraren

transportkontroll

ska

föraren

tillhandahålla

 

Tullverket

 

till-

tillhandahålla

Tullverket

till-

gängliga

administrativa

referens-

gängliga

administrativa

referens-

koder,

 

ersättningsdokument,

koder,

förenklade

administrativa

förenklade ledsagardokument

och

referenskoder,

 

ersättnings-

följedokument

för

transport

av

dokument

och

följedokument

för

vinprodukter.

 

 

 

 

 

 

transport av vinprodukter.

 

 

Passagerare

som

transporterar

Passagerare

som

transporterar

punktskattepliktiga

varor

 

för

punktskattepliktiga varor för någon

annans räkning från ett annat EU-

annans räkning från ett annat EU-

land är skyldiga att se till att

land är skyldiga att se till att

förenklat

ledsagardokument

följer

förenklad

administrativ

referens-

med transporten i

enlighet

 

med

kod

eller

ersättningsdokument

1 kap. 6 § om varorna ska åtföljas

följer med transporten i enlighet

av sådant dokument enligt de

med 1 kap.

6 § om varorna

ska

bestämmelser

 

som

avses

i 1 kap.

åtföljas av sådant dokument enligt

5 a §. Vid en transportkontroll ska

de bestämmelser som avses i 1 kap.

passageraren

 

 

tillhandahålla

5 a §. Vid en transportkontroll ska

Tullverket tillgängliga förenklade

passageraren

 

 

tillhandahålla

ledsagardokument.

 

 

 

 

Tullverket tillgängliga förenklade

 

 

 

 

 

 

 

 

administrativa

referenskoder eller

 

 

 

 

 

 

 

 

ersättningsdokument.

 

 

Om punktskattepliktiga varor under pågående flyttning förvaras i en

 

lokal för på-, av- eller omlastning, är den som äger lokalen eller, om

 

lokalen är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till

 

lokalen skyldig att se till att de handlingar som anges i första stycket följer

 

med varorna samt att dessa vid transportkontroll tillhandahålls Tullverket.

 

10 Senaste lydelse 2018:1888.

159

Prop. 2021/22:61

160

13§11

Om skattskyldighet föreligger för

Om skattskyldighet föreligger för

omhändertagen punktskattepliktig

omhändertagen

punktskattepliktig

vara enligt lagen (1994:1563) om

vara enligt lagen (1994:1776) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om

skatt på energi, lagen (2022:000)

alkoholskatt

eller

lagen

om

tobaksskatt

eller

lagen

(1994:1776) om skatt på energi, ska

(2022:000)

om

alkoholskatt, ska

Tullverket besluta om skatten på

Tullverket besluta om skatten på

varan om

 

 

varan om

 

 

 

 

1. skattskyldighet har inträtt, och

1. skattskyldighet har inträtt, och

2. varan har transporterats i strid

2. varan har transporterats i strid

med 1 kap. 6 §.

 

med 1 kap. 6 §.

 

 

 

Skatt enligt första stycket ska tas

Skatt enligt första stycket ska tas

ut enligt de skattesatser som anges

ut enligt de skattesatser som anges

i lagen om tobaksskatt, lagen om

i lagen om skatt på energi, lagen om

alkoholskatt eller lagen om skatt på

tobaksskatt

eller

lagen

om

energi.

 

 

alkoholskatt.

 

 

 

 

Beslut enligt första stycket får

.

 

 

 

 

 

inte fattas om varorna i fråga

 

 

 

 

 

 

omfattas av ett beslut om skatt

 

 

 

 

 

 

enligt

skatteförfarandelagen

 

 

 

 

 

 

(2011:1244)

som fattades

innan

 

 

 

 

 

 

varorna omhändertogs.

Första stycket gäller inte i sådana fall som avses i 3 kap. 1 § tullagen (2016:253).

13 a §

Tullverket ska besluta om skatt om det finns grund för uttag av

skatt för omhändertagen punktskattepliktig vara enligt

5 kap. 22, 24 eller 25 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen (2022:000) om tobaksskatt, eller

9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen (2022:000) om alkoholskatt.

Om Tullverket har fattat beslut enligt första stycket får Tullverket även besluta om särskilt ansvar enligt 5 kap. 27 § lagen om skatt på energi, 9 kap. 30 § lagen om tobaksskatt eller 9 kap. 30 § lagen om alkoholskatt. När Tullverket tillämpar dessa bestämmelser ska det som där sägs om Skatteverket i stället gälla Tullverket.

11Senaste lydelse 2016:270.

Skatt enligt första stycket ska tas ut enligt de skattesatser som anges i lagen om skatt på energi, lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt.

13 b §

Beslut enligt 13 eller 13 a § får inte fattas om varorna omfattas av ett beslut om skatt enligt skatte- förfarandelagen (2011:1244) eller enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:000) om tobaksskatt eller lagen (2022:000) om alkoholskatt som fattades innan varorna omhändertogs.

Bestämmelserna i 13 och 13 a §§ gäller inte i sådana fall som avses i 3 kap. 1 § tullagen (2016:253).

13 c §12

Skatten på varan ska efterges om Tullverket har beslutat om skatt på

1. en sådan

beskattad alkohol-

1. en sådan beskattad vara som

vara

som

avses

i

7 a §

lagen

avses

i

1 kap.

12 §

lagen

(1994:1564) om alkoholskatt och

(2022:000) om alkoholskatt och

den som kan antas göra anspråk på

den som kan antas göra anspråk på

varan om omhändertagandet skulle

varan om omhändertagandet skulle

upphävas enligt 15 § saknar rätt

upphävas

enligt

15 §

saknar

rätt

enligt

4 kap.

4 §

eller 6 kap.

1 §

enligt

4 kap.

4 §

 

eller 6 kap.

1 §

alkohollagen

(2010:1622) att föra

alkohollagen

(2010:1622) att

föra

in varan,

 

 

 

 

 

 

 

in varan,

 

 

 

 

 

 

 

2. snus,

tuggtobak,

övrig

tobak

2. snus,

tuggtobak,

övrig

tobak

eller en sådan beskattad tobaksvara

eller en sådan beskattad vara som

som

avses

 

i

8 a §

lagen

avses

i

1 kap.

11 §

lagen

(1994:1563) om tobaksskatt, och

(2022:000) om tobaksskatt och den

den som kan antas göra anspråk på

som kan antas göra anspråk på

varan om omhändertagandet skulle

varan om omhändertagandet skulle

upphävas enligt 15 § saknar rätt

upphävas

enligt

15 §

saknar

rätt

enligt

5 kap.

20 §

lagen

enligt

 

5 kap.

 

20 §

lagen

(2018:2088)

 

om

tobak

eller

(2018:2088)

om

tobak

 

eller

liknande produkter att föra in

liknande produkter att föra in

varan, eller

 

 

 

 

 

 

varan, eller

 

 

 

 

 

 

3. snus,

tuggtobak,

övrig

tobak

3. snus,

tuggtobak,

övrig

tobak

eller en sådan beskattad tobaksvara

eller en sådan beskattad vara som

som

avses

i

8 a §

lagen

om

avses

i

1 kap.

11 §

lagen

om

tobaksskatt och det är sannolikt att

tobaksskatt och det är sannolikt att

varan är avsedd att bjudas ut till

varan är avsedd att bjudas ut till

försäljning i Sverige och en sådan

försäljning i Sverige och en sådan

12Senaste lydelse av tidigare 13 a § 2021:428.

Prop. 2021/22:61

161

Prop. 2021/22:61

162

försäljning uppenbart skulle strida

försäljning uppenbart skulle strida

mot 3 kap. 1 § tredje stycket lagen

mot 3 kap. 1 § tredje stycket lagen

om tobak och liknande produkter

om tobak och liknande produkter

eller 4 § lagen om tobaksskatt.

eller 2 kap. 19 § lagen om

 

tobaksskatt.

15§13

Ett omhändertagande

av en

Ett omhändertagande av

en

punktskattepliktig

vara

skall

punktskattepliktig

vara

ska

upphävas om

 

 

upphävas om

 

 

1.det inte längre finns grund för omhändertagandet,

2.ett beslut om beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för varan, eller

3.det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå.

Omhändertagandet skall också

Omhändertagandet ska också

upphävas om Tullverket inte inom

upphävas om Tullverket inte inom

tre månader från den dag då beslut

tre månader från den dag då beslut

fattades om omhändertagandet har

fattades om omhändertagandet har

fattat något beslut enligt 13 § om

fattat något beslut enligt 13 eller

skatt.

13 a § om skatt.

Om omhändertagandet av en vara har upphävts enligt första stycket 1 eller 3 eller andra stycket, svarar den som gör anspråk på varan för att den

hämtas.

 

 

 

 

 

 

 

16 a §14

 

 

Om

omhändertagandet av

en

Om

omhändertagandet av

en

tobaksvara upphävs men det är

tobaksvara upphävs men det är

sannolikt att varan är avsedd att

sannolikt att varan är avsedd att

bjudas ut till försäljning i Sverige

bjudas ut till försäljning i Sverige

och en sådan försäljning uppenbart

och en sådan försäljning uppenbart

skulle strida mot 3 kap 1 § tredje

skulle strida mot 3 kap. 1 § tredje

stycket

lagen (2018:2088)

om

stycket

lagen (2018:2088)

om

tobak och liknande produkter eller

tobak och liknande produkter eller

4 § lagen (1994:1563) om

2 kap. 19 § lagen (2022:000) om

tobaksskatt, ska beslut fattas om att

tobaksskatt, ska beslut fattas om att

varan inte ska lämnas ut.

 

varan inte ska lämnas ut.

 

20§15

Skyldighet att betala skatt som

Skyldighet att betala skatt som

påförts med stöd av 13 § består

påförts med stöd av 13 § består

även efter det att varorna förverkats

även efter det att varorna förverkats

om skatten inte eftergetts enligt

om skatten inte eftergetts enligt

13 a §.

13 c §.

13Senaste lydelse 2002:883.

14Senaste lydelse 2018:2091.

15Senaste lydelse 2013:1076.

 

 

 

3 kap.

Prop. 2021/22:61

 

 

 

5 §16

 

Om

skattskyldighet

har inträtt

Om skattskyldighet har

inträtt

enligt lagen (1994:1564) om

enligt lagen (2022:000) om

alkoholskatt

eller

lagen

alkoholskatt eller lagen (2022:000)

(1994:1563) om tobaksskatt för en

om tobaksskatt för en enligt 4 §

enligt 4 § omhändertagen alkohol-

omhändertagen alkohol-

eller

eller

tobaksvara,

ska

Tullverket

tobaksvara, ska Tullverket besluta

besluta om skatten på varan. Skatt

om skatten på varan.

 

ska tas ut enligt de skattesatser som

 

 

anges i nämnda lagar.

 

 

 

Beslut enligt första stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av ett beslut om skatt

enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som fattades innan varorna omhändertogs.

Är den skattskyldige inte känd, eller har han inte betalat skatten trots anmaning därom, ska mottagaren ges tillfälle att lösa ut en vara som omhändertagits enligt 4 § genom att betala ett belopp som motsvarar skatten.

Tullverket ska besluta om skatt om det finns grund för uttag av skatt för omhändertagen alkohol- eller tobaksvara enligt

9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen om tobaksskatt, eller

9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen om alkoholskatt.

Skatt enligt första och andra styckena ska tas ut enligt de skattesatser som anges i nämnda lagar.

Beslut enligt första eller andra stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av ett beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt som

fattades innan varorna omhändertogs.

Om den skattskyldige inte är känd eller inte har betalat skatten trots anmaning därom, ska mottagaren ges tillfälle att lösa ut en vara som omhändertagits enligt 4 § genom att betala ett belopp som motsvarar skatten.

6§17

Ett omhändertagande av en

Ett omhändertagande av en

alkohol- eller tobaksvara skall

alkohol- eller tobaksvara ska

upphävas, om

upphävas, om

1. det inte längre finns grund för omhändertagandet,

2. varan löses ut enligt 5 § tredje

2. varan löses ut enligt 5 § femte

stycket,

stycket,

16Senaste lydelse 2011:1255.

17 Senaste lydelse 2005:460.

163

Prop. 2021/22:61

164

3.ett beslut om beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för varan,

4.varan återutförs enligt 1 § femte stycket, eller

5.det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå.

Omhändertagande enligt 4 § skall

Omhändertagande enligt 4 § ska

också upphävas om Tullverket inte

också upphävas om Tullverket inte

inom tre månader från den dag då

inom tre månader från den dag då

beslut fattades om omhänder-

beslut fattades om omhänder-

tagandet har fattat något beslut

tagandet har fattat något beslut

enligt 5 § om skatt.

enligt 5 § om skatt.

Om omhändertagandet av en vara

Om omhändertagandet av en vara

har upphävts enligt första stycket 1,

har upphävts enligt första stycket 1,

2 eller 5 eller andra stycket, skall

2 eller 5 eller andra stycket, ska

varan översändas till mottagaren.

varan översändas till mottagaren.

4kap. 1 §18

En särskild avgift (transporttillägg) ska påföras en avsändande upplagshavare eller registrerad avsändare om

1. administrativ referenskod eller

1. administrativ referenskod eller

ersättningsdokument inte följer

ersättningsdokument inte lämnats

med transporten i den utsträckning

till föraren i den utsträckning som

som följer av 1 kap. 6 §, eller

följer av 1 kap. 6 §, eller

2. säkerhet inte ställts för transporten i den utsträckning som följer av

1kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en

1. skattskyldig

om

anmälnings-

1. certifierad

avsändare

eller

skyldighet eller skyldighet att ställa

tillfälligt certifierad avsändare om

säkerhet som följer av 17

eller

förenklad administrativ

referens-

38 e §

lagen

(1994:1563)

om

kod eller ersättningsdokument inte

tobaksskatt,

 

16 §

lagen

lämnats till föraren i den

(1994:1564) om alkoholskatt eller

utsträckning som

följer

av

1 kap.

4 kap. 11 § lagen (1994:1776) om

6 §, eller

 

 

 

skatt på energi inte iakttagits, eller

 

 

 

 

2. säljare

 

som

vid

2. certifierad

mottagare

eller

distansförsäljning

enligt 16

eller

tillfälligt certifierad mottagare om

16 b §

lagen

om

tobaksskatt, 15

säkerhet inte ställts för varorna i

eller 15 b § lagen om alkoholskatt

den utsträckning som

följer av

eller 4 kap. 9 eller 9 b § lagen om

1 kap. 6 §.

 

 

 

skatt på energi inte ställt säkerhet

 

 

 

 

på föreskrivet sätt, eller

 

 

 

 

 

3. säljare

 

som

vid

 

 

 

 

distansförsäljning

 

av

snus,

 

 

 

 

tuggtobak eller övrig tobak enligt

 

 

 

 

38 b

eller

38 c §

lagen

om

 

 

 

 

tobaksskatt inte ställt säkerhet på

 

 

 

 

föreskrivet sätt.

Transporttillägg ska påföras en

18Senaste lydelse 2021:428.

Transporttillägg ska påföras en förare eller en passagerare som transporterar varor enligt 2 kap. 6 § andra stycket som inte har med sig föreskrivet förenklat ledsagar- dokument vid flyttning av punkt- skattepliktiga varor som beskattats

iett annat EU-land. Om det finns grund för att påföra såväl en förare som en passagerare transport- tillägg för samma varor, får transporttillägg bara påföras passageraren.

Transporttillägg ska påföras den som äger eller, om en sådan lokal är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till lokal där punktskattepliktiga varor förvaras för på-, av- eller omlastning under en pågående flyttning, om föreskrivet förenklat ledsagardokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land inte

tillhandahålls vid transport- kontrollen.

Transporttillägget är fyrtio procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa

på de varor för vilka bestämmelserna i första, andra, tredje eller fjärde stycket inte iakttagits.

1.registrerad distansförsäljare eller tillfälligt registrerad distans- försäljare som vid distans- försäljning inte ställt säkerhet för varorna i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

2.säljare som vid

distansförsäljning av snus, tuggtobak eller övrig tobak enligt 10 kap. 6 eller 7 § lagen (2022:000) om tobaksskatt inte ställt säkerhet på föreskrivet sätt.

1 a §

Transporttillägg ska påföras en

1.avsändare av varor som omfattas av kravet på att flyttas under förfarandet för beskattade

Prop. 2021/22:61

165

Prop. 2021/22:61

varor

om

avsändaren

inte

har

 

anmält sig för registrering som

 

certifierad

 

avsändare

 

eller

 

tillfälligt certifierad

avsändare i

 

avsändarmedlemsstaten,

 

 

 

2. mottagare

av

varor

som

 

omfattas av kravet på att flyttas

 

under

förfarandet

för beskattade

 

varor om mottagaren inte har

 

anmält sig för registrering som

 

certifierad

 

mottagare

 

eller

 

tillfälligt

certifierad

mottagare

 

eller ställt säkerhet enligt 4 d kap.

 

36 §§ lagen (1994:1776) om skatt

 

energi,

 

7 kap.

58 §§ lagen

 

(2022:000)

 

om

tobaksskatt

eller

 

7 kap. 5–8 §§ lagen (2022:000) om

 

alkoholskatt,

 

 

 

 

 

 

 

3. avsändare som avsänder varor

 

genom distansförsäljning om av-

 

sändaren inte har anmält sig för

 

registrering

som

 

tillfälligt

 

registrerad

distansförsäljare

eller

 

registrerad

distansförsäljare

eller

 

ställt säkerhet enligt 4 c kap. 2 och

 

4 §§ lagen

 

om

skatt på energi,

 

6 kap.

2

och

4 §§

lagen

om

 

tobaksskatt eller 6 kap. 2 och 4 §§

 

lagen om alkoholskatt,

 

 

 

4. mottagare som är skyldig att

 

anmäla flyttning av varor vid

 

distansförsäljning

enligt

4 c kap.

 

6 § lagen om skatt på energi, 6 kap.

 

6 §

lagen

om

tobaksskatt

eller

 

6 kap.

6 §

lagen

om

alkoholskatt

 

om mottagaren inte har anmält

 

flyttningen,

 

 

 

 

 

 

 

 

5. skattskyldig

 

för

 

snus,

 

tuggtobak och övrig tobak om den

 

skattskyldige

inte

 

har

anmält

 

flyttningen

 

eller

 

ställt

säkerhet

 

enligt 10 kap. 11 § lagen om

 

tobaksskatt, eller

 

 

 

 

 

 

6. skattskyldig enligt 5 kap. 16 §

 

2 lagen om skatt på energi om den

 

skattskyldige

inte

 

har

anmält

 

flyttningen

 

eller

 

ställt

säkerhet

 

enligt 4 d kap. 13 § samma lag.

166

Ett transporttillägg som beslutats enligt 1 § första stycket 1 eller andra stycket 1 eller 1 b § ska undanröjas, om den som beslutet gäller kommer in med föreskrivna

1 b §

Transporttillägg ska påföras en

1. förare som inte har med sig föreskriven administrativ referens- kod, eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor, eller

2. förare eller passagerare som transporterar varor enligt 2 kap. 6 § andra stycket som inte har med

sig föreskriven förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land.

Om det finns grund för att påföra såväl en förare som en passagerare transporttillägg för samma varor, får transporttillägg bara påföras passageraren.

Transporttillägg ska påföras den som äger eller, om en sådan lokal är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till en lokal där punktskattepliktiga varor förvaras för på-, av- eller omlastning under en pågående flyttning, om föreskriven förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land inte

tillhandahålls vid transport- kontrollen.

1 c §

Transporttillägget enligt 1–

1 b §§ är fyrtio procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna inte följts.

2§19

Ett transporttillägg som beslutats enligt 1 § första stycket 1, tredje eller fjärde stycket ska undanröjas, om den som beslutet gäller kommer

19Senaste lydelse 2012:679.

Prop. 2021/22:61

167

Prop. 2021/22:61

in med föreskrivna dokument inom en månad från dagen för beslutet.

Ett transporttillägg som påförts med stöd av 1 § andra stycket ska undanröjas om det i ett ärende eller mål om skatt enligt denna lag, skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi konstateras att den som

påförts tillägget inte är skattskyldig.

dokument inom en månad från dagen för beslutet.

Ett transporttillägg som påförts med stöd av 1 a § 4–6 ska undanröjas om det i ett ärende eller mål om skatt enligt denna lag, skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:000) om tobaksskatt eller lagen (2022:000) om alkoholskatt konstateras att den som påförts tillägget inte är skattskyldig.

168

6§20

Skatt och transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag ska betalas till Tullverket inom den tid som verket bestämmer.

Om skatt eller transporttillägg inte betalas i rätt tid, gäller bestämmelserna om kostnadsränta i 65 kap. 13 och 15 §§ skatteförfarande-

lagen (2011:1244).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

9 a §

andra

stycket

finns

I

9 c §

andra

stycket

finns

särskilda

bestämmelser

om

särskilda

bestämmelser

om

betalning

av transporttillägg som

betalning

av transporttillägg

som

Skatteverket beslutat om.

 

Skatteverket beslutat om.

 

 

 

 

 

 

9 c §21

 

 

 

 

 

Skatteverket

beslutar

om

Skatteverket

beslutar

om

transporttillägg avseende den som

transporttillägg avseende den som

är skattskyldig för bränsle till följd

är skattskyldig för bränsle till följd

av

bestämmelsen

i

4 kap.

1 a §

av

bestämmelsen

i

2 kap.

12 §

andra stycket lagen

(1994:1776)

andra stycket lagen

(1994:1776)

om skatt på energi.

 

 

 

om skatt på energi.

 

 

 

Om Skatteverket beslutar om transporttillägg, gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1.betalning och återbetalning av avgift i 61–65 kap.,

2.omprövning och överklagande av beslut om skattetillägg i 66 och 67 kap.,

3.verkställighet i 68 kap. 1 §, och

4.indrivning i 70 kap.

Vid tillämpningen av andra stycket 2 avses med beskattningsår det kalenderår då den omständighet som utgör grund för att ta ut transporttillägg inträffade.

14 a §

Om Tullverket har beslutat om ansvar enligt 2 kap. 13 a § andra stycket, får den som gjorts ansvarig

20Senaste lydelse 2011:1255.

21Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2018:1888.

överklaga det beslut om skatt enligt Prop. 2021/22:61 2 kap. 13 a § första stycket som

omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller.

5kap.

1a §22

Den som uppsåtligen emballerar,

Den som uppsåtligen emballerar,

transporterar,

förvarar,

döljer,

transporterar, förvarar,

döljer,

bearbetar, förvärvar eller överlåter

bearbetar, förvärvar eller överlåter

punktskattepliktiga varor som varit

punktskattepliktiga varor som varit

föremål för brott som avses i 2–

föremål för brott som avses i 2–

4 §§ skattebrottslagen (1971:69)

4 §§

skattebrottslagen

(1971:69)

döms, om brottet rör skatt enligt

döms, om brottet rör skatt enligt

lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1776) om skatt på

lagen (1994:1564) om alkoholskatt

energi, lagen (2022:000) om

eller lagen (1994:1776) om skatt på

tobaksskatt eller lagen (2022:000)

energi, för olovlig befattning med

om

alkoholskatt för

olovlig

punktskattepliktiga varor till böter

befattning med punktskattepliktiga

eller fängelse i högst två år. Detta

varor till böter eller fängelse i högst

gäller dock inte om ansvar kan

två år. Detta gäller dock inte om

utdömas enligt

1 §

eller

lagen

ansvar kan utdömas enligt 1 § eller

(2000:1225)

om

straff

för

lagen (2000:1225) om straff för

smuggling.

 

 

 

smuggling.

 

Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att de punktskattepliktiga varorna varit föremål för brott, döms till böter.

Om gärningen är ringa, skall den

Om gärningen är ringa, ska den

inte medföra ansvar enligt första

inte medföra ansvar enligt första

eller andra stycket.

eller andra stycket.

4§23

Den som uppsåtligen bryter mot skyldigheten enligt 2 kap. 6 § första stycket andra meningen, att tillhandahålla den administrativa

referenskoden eller andra handlingar, döms till penningböter.

 

 

Den som uppsåtligen bryter mot

Den som uppsåtligen bryter mot

skyldigheten enligt 2 kap. 6 § andra

skyldigheten enligt 2 kap. 6 § andra

stycket andra

meningen,

att

stycket andra

meningen,

att

tillhandahålla

det

förenklade

tillhandahålla

den

förenklade

ledsagardokumentet,

döms

till

administrativa referenskoden eller

penningböter.

 

 

 

ersättningsdokumentet,

döms

till

 

 

 

 

penningböter.

 

 

 

22

Senaste lydelse 2005:460.

169

23

Senaste lydelse 2018:1888.

Prop. 2021/22:61

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §24

 

 

 

 

 

Skatteverket

får

besluta

om

Skatteverket

får

besluta

om

punktskattebesök för att kontrollera

punktskattebesök för att kontrollera

att den som är godkänd

att den som är godkänd

upplagshavare

enligt

10 § lagen

upplagshavare

enligt

4 kap.

1 §

(1994:1563) om tobaksskatt,

9 §

lagen (1994:1776) om skatt på

lagen (1994:1564) om alkoholskatt

energi, 3 kap. 2 § lagen (2022:000)

eller 4 kap. 3 § lagen (1994:1776)

om

tobaksskatt

eller

3 kap.

2 §

om skatt på energi

 

 

lagen (2022:000) om alkoholskatt

1. har ställt säkerhet enligt 11 §

1. har ställt säkerhet enligt 4 kap.

tredje stycket lagen om tobaksskatt,

6 § lagen om skatt på energi, 3 kap.

10 §

tredje

stycket

lagen

om

7 §

lagen om

tobaksskatt

eller

alkoholskatt eller 4 kap. 4 § tredje

3 kap. 8 § lagen om alkoholskatt,

stycket lagen om skatt på energi,

 

 

 

 

 

 

2. hanterar mottagna varor som

2. hanterar mottagna varor som

flyttas

under

uppskovsförfarandet

flyttas

under uppskovsförfarandet

enligt 10 b § lagen om tobaksskatt,

enligt 4 kap. 4 § lagen om skatt på

9 b §

lagen om alkoholskatt

eller

energi,

3 kap.

5 §

lagen

om

4 kap. 3 b § lagen om skatt på

tobaksskatt eller 3 kap. 5 § lagen

energi,

 

 

 

om alkoholskatt,

 

 

3.avsänder varor under uppskovsförfarandet enligt vad som angetts i elektroniska administrativa dokument eller ersättningsdokument, och

4. för varje skatteupplag löpande

4. för varje skatteupplag löpande

bokför

affärshändelser

och

bokför

varurörelser

som rör

varurörelser som rör skattepliktiga

skattepliktiga

varor

varor

(lagerbokföring)

enligt

(lagerbokföring) enligt

4 kap. 3

§

10 a § lagen om tobaksskatt, 9 a §

lagen om skatt på energi, 3 kap. 4

§

lagen om alkoholskatt eller 4 kap.

lagen om

tobaksskatt eller 3 kap.

3 a § lagen om skatt på energi.

4 § lagen om alkoholskatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

 

2.

Bestämmelserna i 4 kap. 1 § i den nya lydelsen och 4 kap. 1 a–1 c §§

 

tillämpas första gången på flyttningar av punktskattepliktiga varor som

 

påbörjas efter ikraftträdandet.

 

3.

Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land har

 

påbörjats före ikraftträdandet och varan förs in eller tas emot senast den

 

31 december 2023 gäller 1 kap. 4, 5 a och 6 §§, 2 kap. 2 och 6 §§, 4 kap.

 

1 och 2 §§ och 5 kap. 4 § i den äldre lydelsen.

 

4.

Om en flyttning av varor genom distansförsäljning har påbörjats före

 

ikraftträdandet gäller 1 kap. 4, 5 a och 6 §§ och 4 kap. 1 och 2 §§ i den

 

äldre lydelsen.

 

5.

Om en flyttning under uppskovsförfarandet eller en flyttning av snus,

 

tuggtobak eller övrig tobak har påbörjats före ikraftträdandet gäller 4 kap.

 

1 och 2 §§ i den äldre lydelsen.

 

6.

I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som

 

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

170

24 Senaste lydelse 2013:1077.

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445)

Prop. 2021/22:61

 

om exportbutiker

 

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1999:445) om exportbutiker

 

dels att 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

 

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 §

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestäm- melse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje enskild resande:

1.200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök- tobak eller 250 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2.en liter spritdryck eller två liter starkvin, två liter vin, två liter starköl,

och

3.parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och konfektyrvaror, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av denna lag förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym- procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck,

övrig tobak: övrig tobak enligt

övrig tobak: övrig tobak enligt

35 a § lagen (1994:1563) om

2 kap. 10 § lagen (2022:000) om

tobaksskatt,

tobaksskatt,

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

5 §1

Om cigaretter, cigarrer, cigariller Om cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak ska säljas i en eller röktobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. lagen (2022:000) om tobaksskatt.

Om snus, tuggtobak eller övrig

1 Senaste lydelse 2021:429.

171

Prop. 2021/22:61

tobak ska säljas i en exportbutik,

 

 

 

 

 

ska verksamheten

i exportbutiken

 

 

 

 

 

bedrivas

av

en

godkänd

 

 

 

 

 

lagerhållare enligt samma lag.

 

 

 

 

 

 

Om alkoholvaror ska säljas i en

Om alkoholvaror ska säljas i en

 

exportbutik,

 

ska

verksamheten

i

exportbutik,

ska verksamheten

i

 

exportbutiken

bedrivas

av

en

exportbutiken

bedrivas

av

en

 

godkänd upplagshavare

enligt

godkänd upplagshavare

enligt

 

lagen (1994:1564) om alkohol-

lagen (2022:000) om alkoholskatt.

 

skatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag.

 

Om nikotinprodukter enligt 4 §

 

 

 

 

 

fjärde stycket ska säljas i en

 

 

 

 

 

exportbutik,

ska

verksamheten

i

 

 

 

 

 

exportbutiken

bedrivas

av

en

 

 

 

 

 

godkänd lagerhållare enligt lagen

 

 

 

 

 

(2018:696) om skatt på vissa

 

 

 

 

 

nikotinhaltiga produkter.

 

 

 

 

 

 

5 a §

Om snus, tuggtobak eller övrig tobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhåll- are enligt lagen (2022:000) om tobaksskatt.

Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

172

I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som ingår i det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181)

Prop. 2021/22:61

 

om behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

beskattningsverksamhet

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 a, 5, 8 och 12 §§ lagen (2001:181) om

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2kap.

4 a §2

I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som ingår i det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

5 §3

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

1.namn och personnummer,

2.organisationsnummer, namn, företagsnamn och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

3.registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registrerings- eller redovisningsnummer,

4.på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,

5.registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,

6.slag av näringsverksamhet,

7.beslut om likvidation, förenklad avveckling eller konkurs,

8. huruvida

en fysisk

eller

8. huruvida

en fysisk

eller

juridisk person är godkänd som

juridisk person är godkänd som

skattebefriad

förbrukare

enligt

skattebefriad

förbrukare

enligt

lagen (1994:1564) om alkoholskatt

lagen (1994:1776) om skatt på

eller lagen (1994:1776) om skatt på

energi eller lagen (2022:000) om

energi och i sådana fall från vilken

alkoholskatt och i sådana fall från

tidpunkt,

 

 

vilken tidpunkt,

 

 

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

2Senaste lydelse 2012:775.

3 Senaste lydelse 2021:430.

173

Prop. 2021/22:61

9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad avsändare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt, och

10.huruvida en distansförsäljare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi har ställt säkerhet för skatten på de varor som sänds från det andra EU-landet.

9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad avsändare enligt lagen om skatt på energi, lagen (2022:000) om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt och i sådana fall från vilken tidpunkt, och

10.huruvida en distansförsäljare enligt 10 kap. lagen om tobaksskatt har ställt säkerhet för skatten på de varor som sänds från det andra EU- landet.

174

8 §4

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i

3 § 1–5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8, 10 och 11 får endast avse den som

1.har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,

2.är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,

3.är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuld- sanering eller F-skuldsanering, eller

4.är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogde- myndigheten.

Tullverket får

ha

direktåtkomst

Tullverket får

ha

direktåtkomst

till uppgifter som avses i 3 § 1–5,

till uppgifter som avses i 3 § 1–5,

10 och 11. Åtkomsten får endast

10 och 11. Åtkomsten får endast

avse den som är eller kan antas vara

avse den som är eller kan antas vara

gäldenär enligt

tullagstiftningen,

gäldenär

enligt

tullagstiftningen,

skyldig att betala skatt för vara vid

skyldig att betala skatt för vara vid

import eller föremål för Tullverkets

import eller otillåten införsel eller

kontrollverksamhet

enligt lagen

föremål för Tullverkets kontroll-

(1998:506) om punktskattekontroll

verksamhet enligt lagen (1998:506)

av transporter m.m. av alkohol-

om punktskattekontroll av trans-

varor, tobaksvaror och energi-

porter

m.m.

av

alkoholvaror,

produkter.

 

 

tobaksvaror och energiprodukter.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i 4 a §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar direktåtkomst enligt första till tredje styckena får omfatta.

12§5

Uppgifter och handlingar som avser

1.revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och

4Senaste lydelse 2016:684.

5Senaste lydelse 2021:430.

2.fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter

och

handlingar

om

Uppgifter

och

handlingar

om

godkända upplagshavare, registre-

godkända upplagshavare, registre-

rade

varumottagare,

tillfälligt

rade

varumottagare,

tillfälligt

registrerade varumottagare, regist-

registrerade varumottagare, regist-

rerade avsändare

eller

godkända

rerade

 

avsändare,

godkända

skatteupplag

enligt

 

lagen

skatteupplag,

certifierade

mot-

(1994:1563) om tobaksskatt, lagen

tagare,

tillfälligt

certifierade

(1994:1564) om alkoholskatt samt

mottagare, certifierade avsändare,

lagen (1994:1776) om skatt på

tillfälligt

certifierade

avsändare,

energi ska gallras sju år efter

registrerade distansförsäljare

och

utgången av det kalenderår då

tillfälligt

 

registrerade

distans-

aktören avregistrerades.

 

 

 

försäljare enligt lagen (1994:1776)

 

 

 

 

 

 

 

 

om skatt på energi, lagen

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022:000)

om

 

tobaksskatt samt

 

 

 

 

 

 

 

 

lagen (2022:000) om alkoholskatt

 

 

 

 

 

 

 

 

ska gallras sju år efter utgången av

 

 

 

 

 

 

 

 

det

kalenderår

 

aktören

 

 

 

 

 

 

 

 

avregistrerades.

 

 

 

 

 

Uppgifter

och

handlingar

om

Uppgifter

och

handlingar

om

godkända lagerhållare enligt lagen

godkända lagerhållare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om skatt på

om skatt på energi, lagen

energi, lagen (2016:1067) om skatt

(2016:1067) om skatt på kemikalier

på kemikalier i viss elektronik,

i viss elektronik, lagen (2018:696)

lagen (2018:696) om skatt på vissa

om skatt på vissa nikotinhaltiga

nikotinhaltiga produkter och lagen

produkter, lagen (2020:32) om

(2020:32) om skatt på plast-

skatt på plastbärkassar och lagen

bärkassar samt

uppgifter

 

och

om tobaksskatt samt uppgifter och

handlingar

om

 

registrerade

handlingar

om

registrerade

mottagare och registrerade EU-

mottagare och registrerade EU-

handlare enligt lagen om skatt på

handlare enligt lagen om skatt på

kemikalier i viss elektronik och

kemikalier i viss elektronik och

registrerade

distansförsäljare

av

registrerade

distansförsäljare

av

tuggtobak och övrig tobak enligt

tuggtobak och övrig tobak enligt

lagen om tobaksskatt ska gallras sju

lagen om tobaksskatt ska gallras sju

år efter utgången av det kalenderår

år efter utgången av det kalenderår

då godkännandet blev återkallat.

då godkännandet blev återkallat.

Uppgifter

och

handlingar

som

Uppgifter

och

handlingar

som

avses i 4 a § ska gallras tio år efter

avses i 4 a § ska gallras tio år efter

utgången av det kalenderår då de

utgången av det kalenderår då de

meddelanden som är kopplade till

meddelanden som är kopplade till

den

administrativa

referenskoden

den administrativa

referenskoden

enligt 22 b §

andra

stycket

lagen

enligt

4 b kap.

4 §

tredje stycket

om

tobaksskatt,

21 b §

andra

lagen om skatt på energi, 5 kap. 4 §

stycket lagen om alkoholskatt eller

tredje stycket lagen om tobaksskatt

6 kap. 4 § andra stycket lagen om

eller 5 kap. 4 § tredje stycket lagen

skatt på energi eller annan samman-

om alkoholskatt,

den

förenklade

hållande

identifikationsuppgift

administrativa

 

 

referenskoden

senast ändrades.

 

 

 

 

 

enligt

4 e kap.

3 §

tredje stycket

 

 

 

 

 

 

 

 

lagen om skatt på energi, 8 kap. 4 §

Prop. 2021/22:61

175

Prop. 2021/22:61

 

tredje stycket lagen om tobaksskatt

 

 

eller 8 kap. 4 § tredje stycket lagen

 

 

om alkoholskatt

eller annan

 

 

sammanhållande

identifikations-

 

 

uppgift senast ändrades.

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

176

2.16 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:598) Prop. 2021/22:61 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och

biobränslen

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 och 3 §§ och 3 a kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3kap.

1§2

Rapporteringsskyldig är den som

1. enligt

4 kap.

lagen

1. enligt 5 eller 6 kap. lagen

(1994:1776) om skatt på energi är

(1994:1776) om skatt på energi är

skattskyldig för bränsle som helt

skattskyldig för bränsle som helt

eller delvis utgörs av biodrivmedel,

eller delvis utgörs av biodrivmedel,

2.i yrkesmässig verksamhet använder ett flytande biobränsle,

3.i yrkesmässig verksamhet använder ett fast biobränsle för produktion av el, värme, kyla eller bränslen i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt,

4.i yrkesmässig verksamhet använder ett gasformigt biobränsle för produktion av el, värme, kyla eller bränslen i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 2 megawatt, eller

5.inte omfattas av 1–4 men ansöker om hållbarhetsbesked av något annat skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från rapporteringsskyldigheten enligt första stycket.

 

 

 

3 §3

 

 

 

Myndigheter som utövar tillsyn

Myndigheter som utövar tillsyn

över att lagar följs där uppfyllda

över att lagar följs där uppfyllda

hållbarhetskriterier utgör ett villkor

hållbarhetskriterier utgör ett villkor

för att komma i fråga för en

för att komma i fråga för en

rättighet ska, på begäran av

rättighet ska, på begäran av

tillsynsmyndigheten

enligt denna

tillsynsmyndigheten

enligt denna

lag, överlämna uppgifter som kan

lag, överlämna uppgifter som kan

bidra

till

att

identifiera

bidra

till

att

identifiera

rapporteringsskyldiga

enligt 1 §

rapporteringsskyldiga

enligt 1 §

och om den mängd biodrivmedel

och om den mängd biodrivmedel

som utgör eller ingår i bränsle för

som utgör eller ingår i bränsle för

vilket

den rapporteringsskyldiges

vilket

den rapporteringsskyldiges

skattskyldighet

har

inträtt enligt

skattskyldighet har inträtt enligt 5

5 kap. lagen (1994:1776) om skatt

eller 6 kap. lagen (1994:1776) om

på energi.

 

 

skatt på energi.

 

 

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2021:668.

2Senaste lydelse 2021:668.

3 Senaste lydelse 2021:668.

177

Prop. 2021/22:61

178

3 a kap.

1 §4

Ett anläggningsbesked får begäras av den som är

1.rapporteringsskyldig för ett biodrivmedel enligt 3 kap. 1 § första stycket 1, eller

2. skattskyldig för ett gasformigt

2. skattskyldig för ett gasformigt

biobränsle enligt 4 kap. lagen

biobränsle enligt 5 eller 6 kap.

(1994:1776) om skatt på energi.

lagen (1994:1776) om skatt på

 

energi.

Med anläggningsbesked avses ett beslut av tillsynsmyndigheten om att det finns ett kontrollsystem som visar att ett bränsle eller den anläggning där bränslet har producerats uppfyller de krav som följer av detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

4Senaste lydelse 2021:668.

2.17Förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1, 3 och 4 §§, 4 kap. 1, 2 och 4 §§, 6 kap. 2 och 5 §§ och 8 kap. 13 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap. 1 §1

Sprit

och

spritdrycker

får

Sprit

och

spritdrycker

får

tillverkas endast av den som har

tillverkas endast av den som har

godkänts

som

upplagshavare

för

godkänts

som

upplagshavare

för

sådana

varor

enligt 9 § lagen

sådana varor enligt 3 kap. 2 § lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller

(2022:000) om alkoholskatt eller

som skattebefriad förbrukare enligt

som skattebefriad förbrukare enligt

31 e § samma lag.

 

10 kap. 1 § samma lag.

 

En apparat som uppenbarligen är ägnad för tillverkning av sprit (destillationsapparat) och del till en sådan apparat får endast tillverkas för, överlåtas till eller innehas av den som har rätt att tillverka sprit.

Folkhälsomyndigheten får medge undantag från andra stycket. Ett sådant medgivande får ges tills vidare eller för viss tid och får återkallas

om förhållandena kräver det.

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

Vin, folköl, starköl och andra

Vin, folköl, starköl och andra

jästa alkoholdrycker får tillverkas

jästa

alkoholdrycker

får tillverkas

endast av den som har godkänts

endast av den som har godkänts

som upplagshavare för tillverkning

som upplagshavare för tillverkning

eller bearbetning av sådana drycker

eller bearbetning av sådana drycker

enligt 9 § lagen (1994:1564) om

enligt 3 kap. 2 § lagen (2022:000)

alkoholskatt eller som skattebefriad

om

alkoholskatt

eller

som

förbrukare enligt 31 e § samma lag.

skattebefriad förbrukare

enligt

 

10 kap. 1 § samma lag.

 

Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte tillverkning i hemmet för eget behov.

4 §

En tillverkare av sprit får förfoga över den tillverkade spriten endast för användning i egen rörelse samt för försäljning enligt 6 kap. 5 §.

En tillverkare av alkoholdrycker får förfoga över den tillverkade drycken för försäljning endast enligt denna lag.

Bestämmelserna i första och

Bestämmelserna i första och

andra styckena ska inte tillämpas i

andra styckena ska inte tillämpas i

fråga om varor som har förbrukats

fråga om varor som har förbrukats

på sätt som anges i 7 § första

på sätt som anges i 2 kap. 12 §, 15 §

stycket 7 och 8 lagen (1994:1564)

första stycket 1 och 16 § lagen

om alkoholskatt.

(2022:000) om alkoholskatt.

1Senaste lydelse 2013:635.

Prop. 2021/22:61

179

Prop. 2021/22:61

180

4kap. 1 §2

Partihandel

med

spritdrycker,

Partihandel

med

spritdrycker,

vin, starköl eller andra jästa

vin, starköl eller andra jästa

alkoholdrycker får bedrivas endast

alkoholdrycker får bedrivas endast

av den som har godkänts som

av den som har godkänts som

upplagshavare eller som registrerad

upplagshavare eller som registrerad

varumottagare för sådana

varor

varumottagare

för sådana

varor

enligt 9

eller

12 §

lagen

enligt 3 kap.

2 eller

10 §

lagen

(1994:1564) om alkoholskatt.

(2022:000)

om

alkoholskatt.

Detsamma gäller för alkohol-

Detsamma gäller för alkohol-

drycksliknande preparat om de är

drycksliknande preparat om de är

skattepliktiga

enligt

lagen

om

skattepliktiga

enligt

lagen

om

alkoholskatt. Av detta följer att

alkoholskatt. Av detta följer att

rätten till partihandel endast avser

rätten till partihandel endast avser

den dryck eller det preparat som

den dryck eller det preparat som

omfattas av godkännandet.

 

omfattas av godkännandet.

 

Med partihandlare avses den som har godkänts i enlighet med de föreskrifter som anges i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket får partihandel med spritdrycker,

vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och med alkoholdrycksliknande preparat bedrivas av detaljhandelsbolaget i enlighet med vad som anges i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Den som har serveringstillstånd får sälja enstaka varor som omfattas av tillståndet till partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor.

2§3 En partihandlare får sälja varorna till

1.det i 5 kap. 1 § angivna detaljhandelsbolaget,

2.annan partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor,

3.den som har meddelats tillstånd för servering till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap i enlighet med reglerna i 8 kap., samt

4. den

som

har

godkänts

som

4. den

som

har

godkänts som

skattebefriad

förbrukare

enligt

skattebefriad

förbrukare

enligt

31 e §

lagen

(1994:1564)

om

10 kap. 1 § lagen (2022:000) om

alkoholskatt

för

användning i

alkoholskatt

för

användning i

teknisk,

industriell,

medicinsk,

teknisk,

industriell, medicinsk,

vetenskaplig

eller

liknande

vetenskaplig

eller

liknande

verksamhet.

 

 

 

 

verksamhet.

 

 

 

En partihandlare får också föra ut eller exportera varorna. Försäljning får också ske till den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Endast partihandlare får förpacka om eller buteljera alkoholdrycker.

2Senaste lydelse 2019:345.

3Senaste lydelse 2012:205.

 

 

4 §4

 

Prop. 2021/22:61

Spritdrycker,

vin, starköl

och

Spritdrycker,

vin, starköl

och

andra jästa alkoholdrycker får föras

andra jästa alkoholdrycker får föras

in i landet endast av partihandlare

in i landet endast av partihandlare

samt av detaljhandelsbolaget för att

samt av detaljhandelsbolaget för att

bolaget ska kunna fullgöra den

bolaget ska kunna fullgöra den

skyldighet som anges i 5 kap. 4 §.

skyldighet som anges i 5 kap. 4 §.

Detsamma gäller för alkohol-

Detsamma gäller för alkohol-

drycksliknande

preparat som är

drycksliknande

preparat som är

skattepliktiga

enligt

lagen

skattepliktiga

enligt

lagen

(1994:1564) om alkoholskatt.

 

(2022:000) om alkoholskatt.

 

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker föras in

1.av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,

2.av en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna och själv transporterar dem till Sverige, eller som utför arbete på transportmedel, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3.som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har fyllt 20 år och som flyttat till Sverige, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller testamente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

6.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat land till en enskild person i Sverige som har fyllt 20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

7.av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, och

8.av den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, om dryckerna är avsedda för användning i enlighet med tillståndet.

Andra stycket gäller även för alkoholdrycksliknande preparat. Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och

alkoholdrycksliknande preparat som medförs som proviant på järnvägståg

iinternationell trafik får föras in i den utsträckning som krävs för servering av passagerare under tågets färd inom landet.

4 Senaste lydelse 2019:345.

181

Prop. 2021/22:61

182

 

6 kap.

 

 

2 §

Försäljning av teknisk sprit får

Försäljning av teknisk sprit får

bedrivas endast av den som har

bedrivas endast av den som har

godkänts som

upplagshavare för

godkänts som upplagshavare för

sådan sprit

enligt 9 § lagen

sådan sprit enligt 3 kap. 2 § lagen

(1994:1564) om alkoholskatt.

(2022:000) om alkoholskatt.

 

 

5 §

Den som har rätt att sälja teknisk sprit får också köpa samt föra in eller

importera, föra ut eller exportera sådan sprit.

 

 

Försäljning får ske till

 

 

 

 

1. den som har rätt att tillverka alkoholdrycker,

 

 

2. den

som

har godkänts

som

2. den som

har godkänts

som

skattebefriad förbrukare för sådan

skattebefriad förbrukare för sådan

vara

enligt

31 e §

lagen

vara enligt

10 kap. 1 §

lagen

(1994:1564) om alkoholskatt,

 

(2022:000) om alkoholskatt,

 

3.apotek,

4.universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller

5.sjukhus för medicinskt ändamål.

8kap. 13 §5

Den som har tillstånd för servering till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, får köpa de spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker som behövs för rörelsen endast av partihandlare eller av detaljhandelsbolaget. Den som har tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka tidsperiod, får köpa motsvarande drycker endast hos detaljhandelsbolaget.

Första stycket gäller även för

Första stycket gäller även för

alkoholdrycksliknande

preparat

alkoholdrycksliknande

preparat

som är skattepliktiga enligt lagen

som är skattepliktiga enligt lagen

(1994:1564) om alkoholskatt.

(2022:000) om alkoholskatt.

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

5Senaste lydelse 2019:345.

2.18

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2021/22:61

 

skatteförfarandelagen (2011:1244)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) dels att 7 kap. 1 § och 26 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2021/22:20

Föreslagen lydelse

7kap. 1 §

Skatteverket ska registrera

1.den som är skyldig att göra skatteavdrag,

2.den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3.den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4.den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b– 13 §§ samma lag,

5.den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6.en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU- land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdes- skattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,

7.en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för

idet landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8.den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

9.den som är skattskyldig enligt

a)lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

b)lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

c)10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 eller 38 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

d)9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

e)4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första

183

Prop. 2021/22:61 stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

f)lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

g)lagen (1999:673) om skatt på avfall,

h)lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

i)8 § 1, 2 eller 3 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier

iviss elektronik,

j)lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

k)6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

l)lagen (2018:1139) om skatt på spel,

m)lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns, eller

n)4 § 1 lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,

10. den som är skyldig att

9. den som är skyldig att använda

använda

kassaregister

enligt

kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§,

39 kap. 4–6 §§,

 

 

 

 

 

11. den som enligt 39 kap. 11 b §

10. den som enligt 39 kap. 11 b §