Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

Proposition 2021/22:172

Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

Regeringens proposition 2021/22:172

Nya regler om informationsutbyte om

Prop.

brottmålsdomar i EU

2021/22:172

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

EU har antagit en förordning om inrättande av ett system som ska göra det möjligt för medlemsstaterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlemsstater som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare
(Ecris-TCN).
I syfte att förbättra medlemsstaternas informationsutbyte om brottmålsdomar föreslår regeringen en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen om
Ecris-TCN
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-22 Bordlagd: 2022-03-22 Hänvisad: 2022-03-23 Motionstid slutar: 2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)