Nya kapitaltäckningsregler m.m.

Proposition 1994/95:50

Regeringens proposition
1994/95:50

Nya kapitaltäckningsregler m.m.

Prop.

1994/95:50

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 november 1994

Ingvar Carlsson

Göran Persson

(F inansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen för
kreditinstitut — dvs. banker, kreditmarknadsbolag och Svenska skepps-
hypotekskassan — och värdepappersbolag. Genom ändringarna införlivas
med den svenska lagstiftningen bestämmelserna i fyra EG-direktiv som
ingår i det tillägg till EES-avtalet som riksdagen beslutade om i juni
1994. De aktuella direktiven är

1. direktivet 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappers-
området,

2. direktivet 93/6/EEG om kapitalkrav för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-11-04 Bordläggning: 1994-11-04 Hänvisning: 1994-11-14 Motionstid slutar: 1994-11-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)