Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80

Proposition 2000/01:80

Regeringens proposition

2000/01:80

Ny socialtjänstlag m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2001

Lena Hjelm-Wallén

Lars Engqvist
(Socialdepartementet)

Prop.

2000/01:80

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny socialtjänstlag. Den nya lagen är kapitel-
indelad och språkligt moderniserad i förhållande till den nuvarande
socialtjänstlagen. I den nya socialtjänstlagen föreslås också vissa materi-
ella ändringar i förhållande till den nuvarande. Det föreslås också en ny
lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Målsättningen
för lagen är att se till att socialtjänsten har möjlighet att utnyttja modem
informationsteknik för att höja effektiviteten och kvaliteten i arbetet.
Lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-03-22 Bordläggning: 2001-03-22 Hänvisning: 2001-03-23 Motionstid slutar: 2001-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)