Ny postlag

Proposition 2009/10:216

Regeringens proposition 2009/10:216

Ny postlag

Prop.

2009/10:216

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 maj 2010

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att postlagen (1993:1684) ska ersättas med en ny

lag. Den nya postlagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och

rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direk-

tiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens

inre marknad för posttjänster. Dessutom innehåller lagen även andra

bestämmelser än sådana som följer av postdirektivet. Lagen har också

fått en helt annan struktur än den nuvarande postlagen. Den innehåller

också
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-05-07 Bordläggning: 2010-05-07 Hänvisning: 2010-05-17 Motionstid slutar: 2010-05-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (1)