Nedsättning av en byggsanktionsavgift

Proposition 2012/13:104

Regeringens proposition 2012/13:104

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Stefan Attefall

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att gällande grunder för befrielse från byggsanktionsavgift i plan- och bygglagen (2010:900) kompletteras med en möjlighet att i ett enskilt fall sätta ned en byggsanktionsavgift som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen. Det föreslås även att en av plan- och bygglagens sanktionsbestämmelser förtydligas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

1

Prop. 2012/13:104 Innehållsförteckning

2

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-26 Bordläggning: 2013-03-26 Hänvisning: 2013-03-27 Motionstid slutar: 2013-04-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)