Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården

Proposition 1999/2000:149

Regeringens proposition

1999/2000:149

Nationell handlingsplan för utveckling av hälso-
och sjukvården

Prop.

1999/2000:149

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 juni 2000

Laila Freivalds

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen presenteras åtgärder för att utveckla hälso- och sjukvår-
dens grundläggande struktur och inriktning.

Genom att stärka primärvården i landstingen och primärvården i kom-
munerna för de äldre minskar den nuvarande obalansen mellan primär-
vårdens åtagande och dess resurser. Det övergripande syftet är att åstad-
komma positiva effekter för hälso- och sjukvården som helhet, dvs. att
skapa bättre förutsättningar för primärvården i landsting och kommuner
och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1899-01-01 Bordläggning: 2000-06-14 Hänvisning: 2000-06-15 Motionstid slutar: 2000-09-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)
Följdmotioner (20)