om näringspolitik för tillväxt

Proposition 1990/91:87

Regeringens proposition

1990/91:87

om näringspolitik
för tillväxt

1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr87

Regeringens proposition
1990/91:87

om näringspolitik för tillväxt

Prop.

1990/91:87

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för industride-
partementet samt cheferna för kommunikations-, jordbruks- och civilde-
partementen och t. f. chefen för utbildningsdepartementet.

Stockholm den 7 februari 1991

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Rune Molin

Propositionens huvudsakliga innehåll

Näringspolitiken inriktas på att inom ett stort antal områden främja den
strukturomvandling som krävs för att möta bl. a. ändrade efterfrågemöns-
ter, ökad internationell integration och nya
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-02-14 Bordläggning: 1991-02-14 Hänvisning: 1991-02-15 Motionstid slutar: 1991-03-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (167)
Följdmotioner (330)
Behandlas i betänkande (14)