Några fastighetsrättsliga frågor

Proposition 2019/20:125

Regeringens proposition 2019/20:125

Några fastighetsrättsliga frågor

Prop.

2019/20:125

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2020

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår ett flertal åtgärder på fastighetsrättens område. Förslagen förenklar för privatpersoner och företag i deras kontakter med Lantmäteriet och effektiviserar lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndighetens handläggning.

Bland åtgärderna kan följande nämnas:

•Registrering av en samfällighetsförening ska kunna göras elektroniskt.

•Inskrivningsmyndigheten ska ges möjlighet att besluta om vite och avvisning i inskrivningsärenden.

•Lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndighetens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-03-23 Bordlagd: 2020-03-24 Hänvisad: 2020-03-25 Motionstid slutar: 2020-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)