Moderniserad konkurrensövervakning

Proposition 2003/04:80

Regeringens proposition 2003/04:80

Moderniserad konkurrensövervakning

Prop.

2003/04:80

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 4 mars 2004

Göran Persson

Leif Pagrotsky

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
EG-rätten
finns förbud mot visst samarbete mellan företag och mot missbruk av dominerande ställning. Ett samarbete genom ett sådant avtal eller förfarande som är övervägande positivt för konsumenterna kan ges individuellt undantag från förbudet. Vidare utfärdar kommissionen generella undantag för vissa avtalstyper som är positiva från konsumentsynpunkt (gruppundantag). Kommissionen kan också besluta att inte ingripa mot vissa avtal eller förfaranden
(icke-ingripandebesked).
I princip motsvarande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2004-03-09 Bordläggning: 2004-03-09 Hänvisning: 2004-03-10 Motionstid slutar: 2004-03-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)