om minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor

Proposition 1992/93:242

Regeringens proposition

1992/93:242

om minskad statlig reglering av kommunernas
ansvar för boendefrågor

Prop.

1992/93:242

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bo Lundgren

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att de särskilda reglerna i bostadsförsöij-
ningslagen om skyldighet för en kommun att upprätta och redovisa
bostadsförsöijningsprogram tas bort. Detsamma gäller reglerna om
skyldighet att informera om bostadsmarknadsläget. Vaije kommun får
själv bestämma i vilka former den vill bedriva sådan verksamhet i fort-
sättningen. Det föreslås också att reglerna om skyldighet att förmedla
ansökningar om statliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-04-02 Bordläggning: 1993-04-02 Hänvisning: 1993-04-13 Motionstid slutar: 1993-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (8)