med vissa bestämmelser om svenskundervisning för vuxna invandrare

Proposition 1985/86:67

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:67

med vissa bestämmelser om

svenskundervisning för vuxna invandrare  1985/86:67

Regeringen
föreslår riksdagen all anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprolokollet
den 14 november 1985.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Lennart
Bodström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
proposifionen föreslås dels en lag om grundläggande svenskundervisning för
invandrare dels en lag om ledighet för grundläggande svenskundervis­ning för
invandrare. Vidare redovisas förslag till statsbidragssystem för grundläggande
svenskundervisning för vuxna invandrare samt vissa för­slag om särskilda
bestämmelser för påbyggnadsundervisning i svenska för invandrare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.