med förslag till vissa bestämmelser om den allmänna tandvårdsförsäkringen

Proposition 1975/76:44

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1975/76:44

Regeringens proposition 1975/76:44

med
förslag till vissa bestämmelser om den allmänna tandvårdsför­säkringen;

beslutad
den 9 oktober 1975.

Regeringen
föreslår riksdagen atl antaga de förslag som har upptagits i bi­fogade utdrag
av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

GE.
STRÄNG

SVEN
ASPLING

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen lämnas en redogörelse för erfarenheterna hittills av den allmänna
tandvårdsförsäkringen. Förslag läggs fram om anslutnings- och etableringsregler
inom tandvårdsförsäkringen fr.o.m. den 1 januari 1976. Reglerna grundar sig på
ett förslag av riksförsäkringsverket som har ut­arbetats i samförstånd med
Sveriges tandläkarförbund.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.