med förslag till utsökningsregisterlag m.m.

Proposition 1985/86:155

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:155

med förslag till utsökningsregisterlag m.m.

Prop.

1985/86:
155

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 20 mars 1986.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Kjell-Olof Feldt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en lagreglering av det ADB-regisler som används inom
exekutionsväsendet, del s. k. utsökningsregislrel. Lagförslaget inne­bär i
huvudsak en kodifiering av nuvarande ordning. Den nya lagen före­slås innehålla
regler om personregistrets ändamål och innehåll samt om ADB-teknisk tillgång
till registret och gallring av uppgifter ur delta. Dess­utom föreslås några
mindre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.