med förslag till ny lagstiftning om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga

Proposition 1981/82:109

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:109

Regeringens proposition

1981/82:109

med
förslag till ny lagstiftning om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga;

beslutad
den 4 februari 1982.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprolokoll
för den åtgärd och del ändamål som framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

CARL AXEL PETRI

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en modernisering av den gällande lagstiftningen om
Sveriges vapen och flagga som tillkom i början av 1900-talel. Bl.a. föreslås
alt de allmänna flaggdagarna skall fastställas officiellt genom en av regeringen
beslutad förordning. F. n. finns det utanför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.