med förslag till lag om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturforemål

Proposition 1984/85:179

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1984/85:179

Regeringens proposition 1984/85:179

med
förslag till lag om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål;

beslutad
den 21 mars 1985.

Regeringen
föreslår riksdagen att anta det förslag som har upptagils i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll denna dag.


regeringens vägnar OLOF PALME

BENGT
GÖRANSSON

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslås en ny lag om skydd mol utförsel av vissa äldre kulturföremål.
Lagen föreslås ersätta en kungörelse från 1927.

Enligt
1927 års kungörelse krävs lillstånd för utförsel av olika slag av Iräföremål
som är tillverkade före är 1860. I den nya lagen uividgas skyldigheten att
ansöka om tillstånd att också gälla etl
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.