med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.

Proposition 1975/76:64

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1975/76.64

Regeringens proposition 1975/76:64

med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.;

beslutad den 30 oktober 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att
antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokollet
ovaimämnda dag.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

LENNART GEIJER

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i reglerna om val
av nämndemän. En minoritet inom kommunfullmäktige skall vid val av nämndeman i
tings­rätt kunna påkalla tillämpning av proportionell valmetod i de
undantagsfall, där någon överenskommelse mellan partigrupperna om fördelningen
av kommunens nämndemansplatser inte kan nås. Den nuvarande sexåriga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.