med förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) m.m.

Proposition 1980/81:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1980/81:18 Regeringens proposition

1980/81:18

med
förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) m. m.;

beslutad
den 11 september 1980.

Regeringen
föreslår riksdagen alt anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

CARL
AXEL PETRI

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås ändringar 1 den nya sekretesslag som träder i kraft den
1 januari 1981. Huvudsakligen rör det sig om en anpassning av sekretesslagen till
nytillkommen lagsfiftning. Vissa följdändringar i andra lagar föreslås också.
Lagändringarna avses träda i kraft samtidigt med den nya sekretesslagen.

1*
Riksdagen 1980/81. 1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.