med förslag till en ny jordbruksbokföringslag, m. m.

Proposition 1978/79:44

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1978/79:44

Regeringens proposition

1978/79:44

med förslag till en ny
jordbruksbokföringslag, m. m.;

beslutad den 2 november
1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag
som har upptagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

OLA
ULLSTEN

INGEMAR
MUNDEBO

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag lill en ny
jordbruksbokföringslag, Lagen är avsedd lorenskild person som driverjordbruk
eller skogsbruk, dvs, samma kategorier näringsidkare som omfattas av den nu
gällande jordbruksbokför­ingslagen. Redovisningen
eniigtjordbruksbokföringslagenäravsedd alt tjäna som underlag för taxeringen.
Delta har påverkal utformningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.