Luftfartens lagar

Proposition 2009/10:95

Luftfartens lagar

Regeringens proposition 2009/10:95

Luftfartens lagar

Prop.

2009/10:95

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 februari 2010.

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

En helt ny luftfartslag föreslås, varvid luftfartslagen (1957:297) föreslås

upphävas. Genom den nya luftfartslagen sker en generell anpassning av

luftfartens regler med anledning av det svenska medlemskapet i

Europeiska unionen. Den nya lagen innebär bl.a. en uppdatering och

modernisering av normgivningsbemyndigandena.

I förslaget bryts 9 kap. samt bilagan i dagens luftfartslag ut och får

bilda en egen lag, lag om luftfartstransporter. I nuvarande 9 kap.

behandlas främst
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-02-08 Bordläggning: 2010-02-09 Hänvisning: 2010-02-10 Motionstid slutar: 2010-02-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)