Lokal demokrati

Proposition 1993/94:188

Regeringens proposition

1993/94:188

Lokal demokrati

Prop.

1993/94:188

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 1994

Carl Bildt

Inger Davidson

(Civildepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till ändringar i kommunallagen
(1991:900), sekretesslagen (1980:100) och i skollagen (1985:1100).
Vidare föreslås en ny lag om kommunala folkomröstningar.

Förslagen innehåller bl.a. följande nyheter:

- Nämndernas ansvar enligt kommunallagen skall omfatta även sådan
verksamhet som nämnden lämnar över till annan på entreprenad.

- När en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en kommu-
nal angelägenhet till någon annan än ett helägt kommunalt företag,
skall kommunen eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-25 Bordläggning: 1994-03-25 Hänvisning: 1994-03-28 Motionstid slutar: 1994-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.