Leveransplikt för elektroniskt material

Proposition 2011/12:121

Regeringens proposition 2011/12:121

Leveransplikt för elektroniskt material

Prop.

2011/12:121

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Carl Bildt

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om leveransplikt för elektroniskt material.

Förslaget innebär att ett pliktexemplar ska lämnas till Kungl. biblioteket

av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i

landet genom överföring via nätverk. Detta gäller dock bara elektroniskt

material som rör svenska förhållanden och som publiceras antingen med

grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt

grundlagsskydd till följd av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-03-22 Bordläggning: 2012-03-23 Hänvisning: 2012-03-27 Motionstid slutar: 2012-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)