Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

Proposition 1997/98:94

Regeringens proposition
1997/98:94

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

Prop.

1997/98:94

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 1998

Göran Persson

Ylva Johansson

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att läroplanen (Lpo 94) skall gälla för det
obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen. Den skall tillämpas av
fritidshemmet. Läroplanens struktur och inriktning skall i huvudsak
bestå. Mål och riktlinjer skall kompletteras så att läroplanen kan
användas i samtliga verksamheter.

Vidare avser regeringen att ta initiativ till en försöksverksamhet i
vilken ett begränsat antal kommuner bör få möjlighet att organisera
arbetet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-03-12 Bordläggning: 1998-03-12 Hänvisning: 1998-03-13 Motionstid slutar: 1998-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (12)