Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG

Proposition 2010/11:46

Regeringens proposition 2010/11:46

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Prop.

ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG

2010/11:46

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 december 2010

Fredrik Reinfeldt

Tobias Billström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets

och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats

eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga

elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät

och om ändring av direktiv 2002/58/EG. Direktivet syftar till att

harmonisera medlemsstaternas regler om skyldigheter för leverantörer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-12-08 Bordläggning: 2010-12-08 Hänvisning: 2010-12-09 Motionstid slutar: 2010-12-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.