Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Proposition 2005/06:147

Regeringens proposition 2005/06:147

Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Prop.

2005/06:147

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2006

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om tillståndsplikt för vissa

kampsportsmatcher. Syftet är att behandla alla kampsporter som tillåter

våld mot huvudet lika. Den föreslagna lagen, som skall ersätta den

nuvarande lagen (1969:612) om förbud mot professionell boxning,

innebär i huvudsak följande.

Tävlings-,
tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter

deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa

motståndarens huvud
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-15 Bordläggning: 2006-03-15 Hänvisning: 2006-03-16 Motionstid slutar: 2006-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (12)