Regeringens proposition

1997/98:55

Kvinnofrid

Prop.

1997/98:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 februari 1998

Göran Persson

Ulrica Messing

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen behandlar åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, pro-
stitution och sexuella trakasserier i arbetslivet.

Ett nytt brott införs i brottsbalken. Det tar främst sikte på upprepade
straffbara kränkningar som riktas mot nära anhöriga kvinnor (grov kvin-
nofridskränkning) men omfattar även barn och andra närstående personer
(grov fridskränkning). Vid bedömningen av straffvärdet skall särskild
hänsyn tas till det upprepade eller systematiska i beteendet. Straffet före-
slås vara fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Våldtäktsbrottet utvidgas så att med samlag jämställas annat sexuellt
umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omstän-
digheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag. Vissa av de förfa-
randen som enligt nuvarande lagstiftning bedöms som sexuellt tvång
kommer därmed att bedömas som våldtäkt. Underlåtenhet att under vissa
förutsättningar anmäla eller på annat sätt avslöja vissa grova sexualbrott
(våldtäkt, grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig eller
grovt koppleri) föreslås bli straffbelagd.

Språket i centrala bestämmelser i 3-6 kap. brottsbalken görs köns-
neutralt.

Vidare föreslås att det blir förbjudet att mot ersättning skaffa sig en
tillfällig sexuell förbindelse. Detta sker genom införandet av en särskild
lag om förbud mot köp av sexuella tjänster. Även försök skall vara
straffbart. Påföljden för brottet skall vara böter eller fängelse i högst sex
månader.

Vissa ändringar föreslås även i lagen om förbud mot omskärelse av
kvinnor (1982:316). Begreppet könsstympning ersätter begreppet omskä-

1 Riksdagen 1997/98. I saml. Nr 55

relse. På grund av brottets allvar utmönstras böter ur straffskalan. Straff-
skalan skärps så att straffet för normalbrottet blir fängelse i högst fyra år.
För det grova brottet blir minimistraffet två år. Förberedelse och stämp-
ling till sådant brott, liksom underlåtenhet att avslöja brott, straffbeläggs
också.

Socialtjänstlagen (1980:620) föreslås kompletterad med en ny paragraf
om att socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller har varit ut-
satta för våld eller andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp för att
förändra sin situation.

I jämställdhetslagen (1991:433) föreslås ändringar som tar sikte på att
förtydliga arbetsgivarens ansvar för att vidta aktiva åtgärder för att före-
bygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasse-
rier på arbetsplatsen. En skadeståndssanktionerad skyldighet för arbets-
givaren att vidta utredningsåtgärder och andra åtgärder i det enskilda
fallet införs, liksom en definition av begreppet sexuella trakasserier.

Utöver de nu föreslagna lagändringarna aviserar regeringen att en sex-
ualbrottsutredning skall tillsättas. Syftet är att göra en total översyn av
bestämmelserna om sexualbrott samt att undersöka domstolarnas straff-
mätning och bedömning av straffvärdet vid sexualbrott.

Övriga åtgärder som nu vidtas för att bekämpa våldet mot kvinnor be-
handlar bl.a. frågor om myndigheters handläggning av ärenden som rör
våld mot kvinnor, stöd till frivilligorganisationer samt utvecklingsinsat-
ser av olika slag.

Genom förslag i 1998 års budgetproposition får kvinnojourerna ett
ökat stöd om 6 miljoner kronor. Medel avsätts även till vissa övriga fri-
villigorganisationer för projekt och utvecklingsinsatser. Socialstyrelsen
har nyligen fått i uppdrag att leda ett utvecklingsarbete i frågor som rör
våld mot kvinnor och prostitution och att utarbeta allmänna råd som
närmare utvecklar hur socialtjänsten, med anledning av den nya lagbe-
stämmelsen, bör arbeta med frågor om våld mot kvinnor. För detta kom-
mer myndigheten att tillföras ett engångsbelopp om 5 miljoner kronor. I
uppdraget ingår även att utreda hur en central kristelefon skall kunna in-
rättas för våldsutsatta kvinnor.

En större satsning på att öka kunskaperna hos olika yrkesgrupper som
handlägger eller på annat sätt kommer i kontakt med ärenden som rör
våld mot kvinnor kommer att genomföras. Examensordningen i högsko-
leförordningen kommer att förtydligas för vissa yrkesutbildningar. Fort-
bildning för bl.a. poliser, åklagare, domare och personal inom socialtjänst
och hälso- och sjukvård kommer att initieras och ledas av Rikspolissty-
relsen som för ändamålet tillförs 6,5 miljoner kronor.

Regeringen lämnade i december 1997 s.k. myndighetsgemensamma
uppdrag till berörda myndigheter på central och regional nivå. Syftet med
dessa är bl.a. att förtydliga de krav som regeringen ställer på myndighe-
terna i deras arbete med frågor om våld mot kvinnor. Berörda myndig-
heter åläggs att förebygga våldsbrott mot kvinnor, att utarbeta åt-
gärdsprogram eller policydokument för sitt arbete med dessa frågor, att
samverka med andra myndigheter och med frivlligorganisationer samt att
utveckla och följa det internationella arbetet på området. Myndigheterna
skall regelbundet redovisa vidtagna åtgärder till regeringen. Genom be-

Prop. 1997/98:55

slutet om de myndighetsgemensamma uppdragen far vissa myndigheter
även särskilda uppdrag.

Sammanlagt avsätts 41 miljoner kronor för de åtgärder som regeringen
nu vidtar för att bekämpa våldet mot kvinnor.

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 1998 utom för-
budet mot köp av sexuella tjänster som föreslås träda i kraft den 1 januari
1999.

Prop. 1997/98:55

Innehållsförteckning

Prop. 1997/98:55

1    Förslag till riksdagsbeslut.................................................................7

2   Propositionens lagförslag..................................................................8

2.1      Förslag till lag om ändring i brottsbalken...........................8

2.2     Förslag till lag om ändring i lagen (1982:316) med

förbud mot omskärelse av kvinnor...................................14

2.3      Förslag till lag om förbud mot köp av sexuella

tjänster...............................................................................15

2.4      Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(1980:620).........................................................................16

2.5      Förslag till lag om ändring i jämställdhetslagen

(1991:433).........................................................................17

3   Ärendet och dess beredning............................................................19

4   Allmänna utgångspunkter...............................................................20

5    Ett internationellt perspektiv...........................................................24

6   Våldets omfattning..........................................................................30

7   De sociala myndigheternas insatser m.m........................................35

7.1      Socialtjänstlagen...............................................................35

7.2      Sociala utvecklingsinsatser...............................................39

7.3     Barn i misshandelsmiljöer................................................41

8   Hälso- och sjukvårdens insatser......................................................43

9   Rättsväsendets insatser....................................................................47

9.1     Polisens handläggning......................................................47

9.1.1     Åtgärdsprogram/policydokument m.m...........47

9.1.2     Handel med kvinnor.......................................51

9.2     Åklagarnas handläggning.................................................52

9.3     Behandlingsmetoder för män som dömts för vålds-

och sexualbrott..................................................................55

9.4     Elektronisk övervakning...................................................57

10  Myndighetsgemensamma uppdrag..................................................58

11   Frivilliga organisationer..................................................................60

11.1    Kvinnojourer.....................................................................60

11.2    Mansjourer och andra mansorganisationer.......................63

11.3    Andra frivilligorganisationer............................................64

11.4     Brottsofferjourer...............................................................65

12  Utbildning och forskning................................................................66

12.1     Inledning...........................................................................66

12.2    En förbättrad yrkesutbildning...........................................67

12.3    En satsning på fortbildning genomförs.............................70

12.4    F orskningsfrågor...............................................................71

13 Brott mot kvinnofrid m.m...............................................................74

13.1     Ett kvinnofridsbrott infors................................................74

13.2    Olaga hot, ofredande och sexuellt ofredande....................84

13.3    Kränkningar på grund av kön eller sexuell läggning........85

13.4    Könsneutral lagtext...........................................................88

14  Sexualbrotten...................................................................................89

14.1    V åldtäktsbrottet utvidgas..................................................89

14.1.1     Våldtäkt mot vuxen........................................89

14.1.2    Våldtäkt mot barn...........................................92

14.2    Underlåtenhet att avslöja sexualbrott................................94

14.3    Bestämmelserna om sexualbrott ses över.........................95

15 Könsstympning................................................................................96

15.1    En skärpt lagstiftning........................................................96

15.2    Förebyggande åtgärder.....................................................99

16  Prostitution....................................................................................100

16.1    Köp av sexuella tjänster förbjuds...................................100

16.2    Utvecklingsinsatser.........................................................107

17  Jämställdhetslagen - sexuella trakasserier i arbetslivet och

arbetsgivarens ansvar....................................................................108

17.1    Inledning.........................................................................108

17.2    Definition av begreppet sexuella trakasserier.................109

17.3    Förtydligande av arbetsgivarens ansvar att vidta

aktiva åtgärder.................................................................113

17.4    Skadeståndssanktionerad skyldighet att vidta
utredningsåtgärder och andra åtgärder i det

enskilda fallet..................................................................116

17.5    Skadeståndet...................................................................120

18  Sekretessfrågor..............................................................................122

19  Kostnader......................................................................................127

20  Ikraftträdande................................................................................130

21  F örfattningskommentarer..............................................................131

21.1     Förslag till lag om ändring i brottsbalken.......................131

21.2    Förslag till lag om ändring i lagen (1982:316)

med förbud mot omskärelse av kvinnor.........................136

21.3    Förslag till lag om förbud mot köp av sexuella

tjänster.............................................................................136

21.4    Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(1980:620).......................................................................137

21.5    Förslag till lag om ändring i jämställdhetslagen

(1991:433).......................................................................138

Bilaga 1  Sammanfattning av Kvinnovåldskommissionens

betänkande Kvinnofrid (SOU 1995:60)..............................143

Bilaga 2  Kvinnovåldskommissionens lagförslag..............................157

Prop. 1997/98:55

Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna (SOU 1995:60)..........174

Bilaga 4 Sammanfattning av 1993 års Prostitutionsutrednings

betänkande Könshandel (SOU 1995:15).............................176

Bilaga 5   Prostitutionsutredningens lagförslag...................................185

Bilaga 6  Förteckning över remissinstanserna (SOU 1995:15).......... 187

Bilaga 7  Sammanfattning av rapporten Sexuella trakasserier

och arbetsgivarens ansvar (dnr A97/3077/JÄM)................188

Bilaga 8   Lagförslag i rapporten Sexuella trakasserier och

arbetsgivarens ansvar..........................................................191

Bilaga 9  Förteckning över remissinstanserna (Sexuella

trakasserier och arbetsgivarens ansvar)...............................193

Bilaga 10 Lagrådsremissens lagförslag...............................................194

Bilaga 11 Lagrådets yttrande...............................................................205

Bilaga 12 Myndighetsgemensamma uppdrag......................................211

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 februari

1998.....................................................................................225

Prop. 1997/98:55

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 1997/98:55

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.   lag om ändring i brottsbalken,

2.  lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av
kvinnor,

3.  lag om förbud mot köp av sexuella tjänster,

4.   lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620),

5.   lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433).

2       Propositionens lagförslag

2.1      Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 3 kap 5 §, 4 kap. 1-3 §§, 5 kap. 5 § och 6 kap. 1, 3, 4, 8, 11
och

12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny bestämmelse, 4 kap. 4 a §,
av följande lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

3 kap.

5§'

Prop. 1997/98:55

Den som tillfogar annan per-
son kroppsskada, sjukdom eller
smärta eller försätter honom i
vanmakt eller annat sådant till-
stånd, döms för misshandel till
fängelse i högst två år eller, om
brottet är ringa, till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Den som tillfogar en annan
person kroppsskada, sjukdom
eller smärta eller försätter honom
eller henne i vanmakt eller något
annat sådant tillstånd, döms för
misshandel till fängelse i högst
två år eller, om brottet är ringa,
till böter eller fängelse i högst
sex månader.

4 kap.

Om någon bemäktigar sig samt
bortför eller inspärrar barn eller
annan med uppsåt att skada ho-
nom till liv eller hälsa eller
tvinga honom till tjänst eller att
öva utpressning, dömes för män-
niskorov till fängelse på viss tid,
lägst fyra och högst tio år, eller
på livstid.

Är brottet mindre grovt, dömes
till fängelse i högst sex år.

Den som bemäktigar sig och
för bort eller spärrar in ett bam
eller någon annan med uppsåt att
skada honom eller henne till liv
eller hälsa eller att tvinga honom
eller henne till tjänst eller att öva
utpressning, döms för människo-
rov till fängelse på viss tid, lägst
fyra och högst tio år, eller på
livstid.

Är brottet mindre grovt, döms
till fängelse i högst sex år.

Senaste lydelse 1993:207.

Prop. 1997/98:55

Den som i annat fall än i 1 §
sägs berövar någon friheten,
genom att bortföra eller inspärra
honom eller på annat sätt, dömes
för olaga frihetsberövande till
fängelse, lägst ett och högst tio
år.

Är brottet mindre grovt, dömes
till böter eller fängelse i högst
två år.

Den som i annat fall än som
sägs i 1 § för bort eller spärrar
in någon eller på annat sätt be-
rövar honom eller henne frihe-
ten, döms för olaga frihetsberö-
vande till fängelse, lägst ett och
högst tio år.

Är brottet mindre grovt, döms
till böter eller fängelse i högst
två år.

Den som, i annat fall än som
avses i 1 eller 2 §, genom olaga
tvång eller vilseledande, föranle-
der att någon kommer i krigs-
eller arbetstjänst eller annat så-
dant tvångstillstånd eller förmår
någon att bege sig till eller stanna
kvar på utrikes ort, där han kan
befaras bli utsatt för förföljelse
eller utnyttjad för tillfälliga sexu-
ella förbindelser eller på annat
sätt råka i nödläge, döms för för-
sättande i nödläge till fängelse,
lägst ett och högst tio år.

Är brottet mindre grovt, dömes
till böter eller fängelse i högst
två år.

Den som, i annat fall än som
avses i 1 eller 2 §, genom olaga
tvång eller vilseledande, föranle-
der att någon kommer i krigs-
eller arbetstjänst eller annat så-
dant tvångstillstånd eller förmår
någon att bege sig till eller stanna
kvar på utrikes ort, där han eller
hon kan befaras bli utsatt för för-
följelse eller utnyttjad för tillfäl-
liga sexuella förbindelser eller på
annat sätt råka i nödläge, döms
för försättande i nödläge till
fängelse, lägst ett och högst tio
år.

Är brottet mindre grovt, döms
till böter eller fängelse i högst
två år.

2 Senaste lydelse 1984:399.

4a§

Prop. 1997/98:55

Den som begår brottsliga gär-
ningar enligt 3, 4 eller 6 kap.
mot en närstående eller tidigare
närstående person, döms, om
gärningarna varit ett led i en
upprepad kränkning av perso-
nens integritet och varit ägnade
att allvarligt skada personens
självkänsla, för grov frids-
kränkning till fängelse, lägst
sex månader och högst sex år.

Har gärningar som anges i
första stycket begåtts av en man
mot en kvinna som han är eller
har varit gift med eller som han
bor eller har bott tillsammans
med under äktenskapsliknande
förhållanden, skall i stället dö-
mas för grov kvinnofridskränk-
ning till samma straff.

5 kap.

3

Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande.
Om målsägande anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl anses
påkallat ur allmän synpunkt, far dock åklagaren åtala för

1. förtal och grovt förtal,

2. förolämpning mot nagon i
eller för hans myndighetsutöv-
ning,

3. förolämpning mot någon
med anspelning på hans ras, hud-
färg, nationella eller etniska ur-
sprung eller trosbekännelse, eller

4. förolämpning mot någon
med anspelning på att han har
homosexuell läggning.

Har förtal riktats mot avliden, få

2. förolämpning mot nagon i
eller för hans eller hennes myn-
dighetsutövning,

3. förolämpning mot någon
med anspelning på hans eller
hennes ras, hudfärg, nationella
eller etniska ursprung eller tros-
bekännelse, eller

4. förolämpning mot någon
med anspelning på hans eller
hennes homosexuella läggning,
åtal väckas av den avlidnes efter-

levande make, bröstarvinge, fader, moder eller syskon samt, om åtal
av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa sig på
en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en
främmande makts representant i Sverige har kränkt den främmande

3 Senaste lydelse 1987:610.

10

makten, får brottet åtalas av åklagare utan hinder av vad som före- Prop. 1997/98:55
skrivs i första stycket. Åtal får dock inte ske utan förordnande av rege-

ringen eller den regeringen har bemyndigat därtill.

6 kap.

1 §4

Den som tvingar annan till
samlag eller därmed jämförligt
sexuellt umgänge genom våld el-
ler genom hot som innebär eller
för den hotade framstår som
trängande fara, döms för våld-
täkt till fängelse, lägst två och
högst sex år. Lika med våld anses
att försätta någon i vanmakt eller
annat sådant tillstånd.

Den som genom våld eller ge-
nom hot som innebär eller för
den hotade framstår som träng-
ande fara tvingar någon annan
till samlag eller till annat sexu-
ellt umgänge, om gärningen med
hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är
jämförlig med påtvingat samlag,
döms för våldtäkt till fängelse,
lägst två och högst sex år. Med
våld jämställs att försätta någon i
vanmakt eller annat sådant till-
stånd.

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständighe-
terna i övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst
fyra år.

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och
högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt be-
aktas, om våldet var livsfarligt eller om den som har begått gärningen
tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till
tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild
hänsynslöshet eller råhet.

Den som förmår annan till
sexuellt umgänge genom att all-
varligt missbruka hans eller hen-
nes beroende ställning döms för
sexuellt utnyttjande till fängelse
i högst två år. Detsamma gäller
den som har sexuellt umgänge
med annan genom att otillbörligt
utnyttja att denne befinner sig i
vanmakt eller annat hjälplöst till-
stånd eller lider av en psykisk
störning.

Den som förmår någon annan
till sexuellt umgänge genom att
allvarligt missbruka hans eller
hennes beroende ställning döms
för sexuellt utnyttjande till
fängelse i högst två år. Detsam-
ma gäller den som har sexuellt
umgänge med någon annan
genom att otillbörligt utnyttja att
denna person befinner sig i van-
makt eller annat hjälplöst till-
stånd eller lider av en psykisk
störning.

4 Senaste lydelse 1992:147.

5 Senaste lydelse 1994:1499.

11

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller Prop. 1997/98:55
om brottet annars är att anse som grovt, döms for grovt sexuellt ut-
nyttjande till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Har någon sexuellt umgänge
med den som är under arton år
och som är hans avkomling eller
står under hans fostran eller för
vars vård eller tillsyn han har att
svara på grund av myndighets
beslut, döms för sexuellt utnytt-
jande av underårig till fängelse
i högst fyra år. Detsamma skall
gälla om någon, i annat fall än
som avses förut i detta kapitel,
har sexuellt umgänge med barn
under femton år.

Har någon sexuellt umgänge
med den som är under arton år
och som är avkomling till eller
står under fostran av honom eller
henne eller för vars vård eller
tillsyn han eller hon har att svara
på grund av en myndighets be-
slut, döms för sexuellt utnytt-
jande av underårig till fängelse
i högst fyra år. Detsamma skall
gälla om någon, i annat fall än
som avses förut i detta kapitel,
har sexuellt umgänge med barn
under femton år.

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot
den underårige eller om brottet på grund av dennes låga ålder eller
annars är att anse som grovt, skall dömas för grovt sexuellt utnytt-
jande av underårig till fängelse, lägst två och högst åtta år.

Den som främjar eller pa ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att
annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för

koppleri till fängelse i högst fyra å

Får den som med nyttjanderätt
har upplåtit en lägenhet vetskap
om att lägenheten helt eller till
väsentlig del används för tillfäl-
liga sexuella förbindelser mot
ersättning och underlåter han att
göra vad som skäligen kan begä-
ras för att fa upplåtelsen att upp-
höra, skall han, om verksamheten
fortsätter eller återupptas i lägen-
heten, anses ha främjat verksam-
heten och dömas till ansvar en-
ligt första stycket.

Om en person som med nytt-
janderätt har upplåtit en lägenhet
får veta att lägenheten helt eller
till väsentlig del används för till-
fälliga sexuella förbindelser mot
ersättning och inte gör vad som
skäligen kan begäras för att fa
upplåtelsen att upphöra, skall han
eller hon, om verksamheten fort-
sätter eller återupptas i lägenhe-
ten, anses ha främjat verksam-
heten och dömas till ansvar en-
ligt första stycket.

6 Senaste lydelse 1994:1499.

’ Senaste lydelse 1984:399

12

H §8

Prop. 1997/98:55

Ansvar som i detta kapitel är
föreskrivet för gärning som be-
gås mot någon under viss ålder
skall ådömas även den som inte
insåg men hade skälig anledning
anta att den andre ej uppnått så-
dan ålder.

777/ ansvar som i detta kapitel
är föreskrivet för en gärning som
begås mot någon under en viss
ålder skall dömas även den som
inte insåg men hade skälig an-
ledning anta att den andra per-
sonen inte uppnått sådan ålder.

12 §9

För försök till våldtäkt, grov
våldtäkt, sexuellt tvång, grovt
sexuellt tvång, sexuellt utnyttjan-
de, grovt sexuellt utnyttjande,
sexuellt utnyttjande av underårig,
grovt sexuellt utnyttjande av un-
derårig, koppleri och grovt kopp-
leri döms till ansvar enligt vad
som föreskrivs i 23 kap. Det-
samma gäller i fråga om förbere-
delse och stämpling till våldtäkt,
grov våldtäkt, grovt sexuellt ut-
nyttjande av underårig och grovt
koppleri.

För försök till våldtäkt, grov
våldtäkt, sexuellt tvång, grovt
sexuellt tvång, sexuellt utnytt-
jande, grovt sexuellt utnyttjande,
sexuellt utnyttjande av underårig,
grovt sexuellt utnyttjande av un-
derårig, koppleri och grovt kopp-
leri döms till ansvar enligt vad
som föreskrivs i 23 kap. Det-
samma gäller i fråga om förbere-
delse och stämpling till våldtäkt,
grov våldtäkt, grovt sexuellt ut-
nyttjande av underårig och grovt
koppleri samt underlåtenhet att
avslöja sådant brott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

8 Senaste lydelse 1984:399.
’ Senaste lydelse 1994:1499.

13

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1982:316) med
förbud mot omskärelse av kvinnor

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1982:316) med förbud
mot omskärelse av kvinnor samt 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

Prop. 1997/98:55

Ett ingrepp i de kvinnliga yttre
könsorganen i syfte att stympa
dessa eller åstadkomma andra
bestående förändringar av dem
(omskärelse) får inte utföras,
oavsett om samtycke har lämnats
till ingreppet eller inte.

Den som bryter mot 1 § döms
till fängelse i högst två år eller,
om omständigheterna är mild-
rande, till böter.

Om brottet har medfört livsfara,
svår kroppsskada, allvarlig sjuk-
dom eller i annat fall inneburit ett
synnerligen hänsynslöst beteende
skall det bedömas som grovt. För
grovt brott döms till fängelse,
lägst ett och högst tio år.

För försök döms till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.

Ingrepp i de kvinnliga yttre
könsorganen i syfte att stympa
dessa eller åstadkomma andra
bestående förändringar av dem
(könsstympning) får inte utföras,
oavsett om samtycke har lämnats
till ingreppet eller inte.

Den som bryter mot 1 § döms
till fängelse i högst fyra år.

Om brottet har medfört livs-
fara, allvarlig sjukdom eller i
annat fall inneburit ett synner-
ligen hänsynslöst beteende skall
det bedömas som grovt. För
grovt brott döms till fängelse,
lägst två och högst tio år.

För försök, förberedelse och
stämpling samt underlåtenhet att
avslöja brott döms till ansvar en-
ligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

14

2.3 Förslag till lag om förbud mot köp av sexuella
tjänster

Härigenom föreskrivs följande.

Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse,
döms - om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken -
för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex måna-
der.

För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Prop. 1997/98:55

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

15

2.4 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen          Prop. 1997/98:55

(1980:620)

Härigenom föreskrivs att det i socialtjänstlagen (1980:620)'° skall

tas in en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8a§

Socialnämnden bör verka för
att kvinnor som är eller har varit
utsatta för våld eller andra över-
grepp i hemmet får stöd och
hjälp för att förändra sin situa-
tion.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

10 Lagen omtryckt 1988:871.

16

2.5

Förslag till lag om ändring i jämställdhetslagen
(1991:433)

Prop. 1997/98:55

Härigenom föreskrivs i fråga om jämställdhetslagen (1991:433)
dels att 6 och 28 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken nämast före 22 § skall lyda ”Förbud mot trakasse-
rier m.m”,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 22 a och 27 a §§,
av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Arbetsgivaren skall verka för
att inte någon arbetstagare utsätts
för sexuella trakasserier eller tra-
kasserier på grund av en anmälan
om könsdiskriminering.

Föreslagen lydelse

§

Arbetsgivaren skall vidta åt-
gärder för att förebygga och för-
hindra att någon arbetstagare ut-
sätts för sexuella trakasserier el-
ler trakasserier på grund av en
anmälan om könsdiskriminering.

Med sexuella trakasserier av-
ses sådant ovälkommet uppträ-
dande av sexuell natur eller an-
nat ovälkommet uppträdande
grundat på kön som kränker ar-
betstagarens integritet i arbetet.

En arbetsgivare som får kän-
nedom om att en arbetstagare
anser sig ha blivit utsatt för sex-
uella trakasserier av en annan
arbetstagare skall utreda om-
ständigheterna kring de uppgiv-
na trakasserierna och i förekom-
mande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att för-
hindra fortsatta sexuella trakas-
serier.

17

2 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 55

27 a §

Prop. 1997/98:55

Om arbetsgivaren inte fullgör
sina skyldigheter enligt 22 a §,
skall arbetsgivaren betala skade-
stånd till arbetstagaren för den
kränkning som underlåtenheten
innebär.

28 §

Om det är skäligt, kan skade-
stånd enligt 25, 26 eller 27 § sät-
tas ned eller helt falla bort.

Om det är skäligt, kan skade-
stånd enligt 25, 26, 27 eller
27 a § sättas ned eller helt falla
bort.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

18

Ärendet och dess beredning

Prop. 1997/98:55

Kvinnofrid

Genom regeringsbeslut den 1 juli 1993 bemyndigades chefen för Social-
departementet att tillkalla en kommission med uppdrag att utifrån ett
kvinnoperspektiv göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor
och föreslå åtgärder för att motverka sådant våld.

Kommissionen antog namnet Kvinnovåldskommissionen. Kommissio-
nen avlämnade i mars 1994 delbetänkandet Ett centrum för kvinnor som
våldtagits och misshandlats (SOU 1994:56). Regeringen beslutade i maj
1994 att för budgetåret 1994/95 ställa tre miljoner kronor till förfogande
varefter Rikskvinnocentrum för kvinnor som misshandlats och våldtagits
inrättades vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Därefter har regeringen,
som ett stöd för uppbyggnadsarbetet, ställt ytterligare sex miljoner kro-
nor till Rikskvinnocentrums förfogande.

Kvinnovåldskommissionen avlämnade i juni 1995 slutbetänkandet
Kvinnofrid ( SOU 1995:60). Slutbetänkandet innehåller förslag till olika
åtgärder för att förbättra stödet och hjälpen till kvinnor som utsatts för
våld och andra övergrepp och åtgärder för att förebygga våld mot kvin-
nor. Kommissionen föreslår ett flertal lagändringar, bl.a. ändringar i
6 kap. brottsbalken och införande av ett kvinnofridsbrott.

I slutbetänkandet lämnas också förslag beträffande skyddade per-
sonuppgifter för kvinnor som utsätts för våld och hot om våld (kapitel
10.4). Frågor om skydd för förföljda personer behandlas i regeringens
proposition 1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnum-
mer, m.m. (bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:65).

En sammanfattning av slutbetänkandet finns som bilaga 1. Kommis-
sionens lagförslag finns i bilaga 2.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan-
serna finns i bilaga 3. Socialdepartementet har utarbetat en remissam-
manställning (Ds 1996:28).

Könshandeln

Genom regeringsbeslut den 11 mars 1993 bemyndigades chefen för So-
cialdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra
en översyn av samhällets åtgärder mot prostitution och bl.a. utarbeta för-
slag till förbättringar av samhällets insatser mot prostitution.

Utredningen, som antog namnet 1993 års prostitutionsutredning, av-
lämnade i mars 1995 betänkandet Könshandeln (SOU 1995:15). Betän-
kandet innehåller förslag om att prostitution kriminaliseras genom att ett
förbud om köp och försäljning av sexuella tjänster införs i brottsbalken.

En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 4. Utredarens lagför-
slag finns i bilaga 5.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan-
serna finns i bilaga 6. En remissammanställning finns tillgänglig på So-
cialdepartementet (dnr S97/8122/IFO).

19

Sexuella trakasserier och arbetsgivarens ansvar

Kvinnovåldskommissionen har i betänkandet Kvinnofrid (SOU 1995:60,
s. 345) föreslagit att frågan om att införa ett skadeståndsansvar för en
arbetsgivare som inte vidtar åtgärder för att förhindra att en arbetstagare
utsätts för sexuella trakasserier av sina arbetskamrater bör utredas i sär-
skild ordning.

Regeringen uttalade i skrivelsen om jämställdhetspolitiken till riksda-
gen (skr. 1996/97:41) att regeringen hade för avsikt att under 1997 inleda
en översyn av reglerna om sexuella trakasserier. Genom beslut den
10 april 1997 uppdrog regeringen åt rådmannen Agneta Claesson Norell
att göra en sådan översyn. I uppdraget ingick bl.a. att analysera de be-
fintliga reglerna om sexuella trakasserier och hur de tillämpas samt att
lämna förslag på förändringar i jämställdhetslagen som ålägger arbetsgi-
varen ett tydligt ansvar för att vidta åtgärder mot sexuella trakasserier på
arbetsplatsen.

Uppdraget redovisades i september 1997 i rapporten Sexuella trakasse-
rier och arbetsgivarens ansvar (dnr A97/3077/JÄM). I rapporten lämnas
förslag till ändringar i jämställdhetslagen. En sammanfattning av rap-
porten finns som bilaga 7. Utredarens lagförslag finns i bilaga 8.

Rapporten har behandlats vid ett remissammanträde den 14 oktober
1997. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 9. En sam-
manställning över remissinstansernas yttranden finns tillgänglig i Ar-
betsmarknadsdepartementet (dnr A97/3077/JÄM).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 16 december 1997 att inhämta Lagrådets ytt-
rande över de lagförslag som finns i bilaga 10. Lagrådets yttrande finns i
bilaga II.

Regeringen har i huvudsak följt Lagrådets synpunkter. De avvikelser i
förhållande till vad Lagrådet förordat som regeringen föreslår behandlas i
avsnitt 13 och i författningskommentaren till 4 kap. 4 a § brottsbalken
(avsnitt 21.1). Därutöver har vissa redaktionella förändringar gjorts i för-
hållande till lagrådsremissens lagförslag.

Prop. 1997/98:55

4 Allmänna utgångspunkter

Sverige anses av många vara världens mest jämställda land. Inte i något
land är t.ex. kvinnorepresentationen i riksdag och regering, landsting och
kommuner lika hög som i Sverige. Svenska kvinnor har också världens
högsta förvärvsfrekvens och därmed goda möjligheter till egen försörj-
ning. Både kvinnor och män har goda möjligheter att kombinera för-
värvsarbete med ett aktivt föräldraskap.

På många områden råder dock alltjämt obalans i maktförhållandet
mellan könen. Det mest extrema exemplet på en sådan obalans är det
våld som män riktar mot kvinnor som de har eller har haft en nära rela-

20

tion till. Det är en form av våld som kvinnor i alla samhällen utsätts för,
om än i olika omfattning.

I ett svenskt perspektiv är det angeläget att understryka att de flesta
män inte utövar våld mot kvinnor. Samtidigt kan under den senaste tio-
årsperioden noteras ett ökande antal anmälningar om misshandel och
sexuella övergrepp. Detta gäller i synnerhet våldsbrott mot närstående
kvinnor.

Mäns våldsbrott mot kvinnor utgör därför ett allvarligt samhälls-
problem. Att bekämpa denna brottslighet är av denna anledning en prio-
riterad uppgift för rättsväsendet.

Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur,
att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner
näring ur fördomar och föreställningar om mäns överordning och kvin-
nors underordning.

Våldet mot kvinnor utgör således ett hinder för den enskilda kvinnans
rättstrygghet liksom det är ett hinder för den fortsatta utvecklingen mot
jämställdhet mellan kvinnor och män, i samhället i stort liksom mellan
enskilda kvinnor och män. Att vidta fortsatta åtgärder för att förhindra
detta våld är därför nödvändigt och brådskande.

Våld mot kvinnor kan ses som ett samlingsbegrepp för många olika fö-
reteelser, de flesta straffbara redan med nuvarande lagstiftning. Inom
kvinnoforskning används ofta begreppet sexualiserat våld. Enligt den
deklaration om våld mot kvinnor som FN:s generalförsamling antog år
1993, omfattar begreppet bl.a. fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som
förekommer i familjen, i samhället samt det våld som utövas eller tolere-
ras av staten (internationella frågor beskrivs närmare i avsnitt 5). Be-
greppet våld mot kvinnor omfattar enligt denna deklaration bl.a. även
våld inom äktenskapet, kvinnlig könsstympning, sexuella trakasserier i
arbetslivet, handel med kvinnor och påtvingad prostitution.

Det handlar således om ett flertal handlingar och företeelser som har
det gemensamt att de är könsrelaterade eller könsspecifika. En närmare
förklaring till begreppet finner man i den handlingsplan som det interna-
tionella samfundet ställde sig bakom och åtog sig att genomföra vid FN:s
kvinnokonferens i Peking år 1995. Där anges bl.a. att våld mot kvinnor
är ett uttryck för historiskt ojämlika maktrelationer mellan kvinnor och
män vilka har lett till mäns dominans över och diskriminering av kvin-
nor. För att åstadkomma ett samhälle som är fritt från det könsspecifika
våldet måste en helhetssyn och ett tvärsektoriellt arbetssätt utvecklas
(paragraferna 118 och 119).

Kvinnovåldskommissionens betänkande (SOU 1995:60) Kvinnofrid
innehåller, förutom förslag till åtgärder, en värdefull beskrivning av såväl
omfattningen av våldet mot kvinnor som våldets bakomliggande orsaker
och mekanismer. Mot bakgrund av att mäns våld mot kvinnor är så nära
förknippat med föreställningar om kvinnors och mäns olika roller i sam-
hället och bristande jämställdhet, kan det inte förklaras på samma sätt
som annan våldsbrottslighet. Kunskap om detta är omistligt om våldet
mot kvinnor skall kunna bekämpas på ett effektivt sätt.

Åtgärder för att förhindra detta våld måste också i väsentligt högre ut-
sträckning än hittills ta sin utgångspunkt i de utsatta kvinnornas situation

Prop. 1997/98:55

21

och beakta att dessa brott och andra gärningar, till skillnad från annan
våldsbrottslighet, ofta begås i hemmet av en man som kvinnan har eller
har haft en nära relation till. Kommissionen har gjort ett banbrytande
arbete för att lyfta fram detta på många sätt eftersatta perspektiv.

1993 års prostitutionsutredning har i betänkandet (SOU 1995:15)
Könshandeln lyft fram en annan närbesläktat ämne; de män som köper
sexuella tjänster, oftast av kvinnor. Köparna av prostitution har hittills
varit tämligen osynliga. Utredningen ställer frågan hur det kan komma
sig att ”vanliga män” som ofta är gifta eller sammanboende, deltar i en
verksamhet som de borde vara medvetna om är destruktiv, för dem själ-
va, för deras familjer och framför allt för de kvinnor som de köper sexu-
ella tjänster av. Utredningen konstaterar att den i särklass vanligaste for-
men av prostitution är den heterosexuella, med män som köpare och
kvinnor som säljare, och finner att om könshandeln skall kunna förhind-
ras måste uppmärksamheten i högre utsträckning riktas mot köparna.

Både Kvinnovåldskommissionen och Prostitutionsutredningen tar så-
ledes upp frågor som till stor del berör förhållanden mellan kvinnor och
män, förhållanden som har betydelse för jämställdhet, såväl i det enskilda
fallet som i samhället i stort. På detta sätt kan frågorna sägas vara be-
släktade med varandra. Mäns våld mot kvinnor är inte förenligt med strä-
vandena mot ett jämställt samhälle och måste bekämpas på alla sätt. I ett
sådant samhälle är det också ovärdigt och oacceptabelt att män skaffar
sig tillfälliga sexuella förbindelser med kvinnor mot ersättning.

Det bör i det sammanhanget självfallet betonas att omfattningen av
våldet mot kvinnor, såvitt känt, är mindre i Sverige än i många andra
länder. I mars år 1998 behandlar FN:s kvinnokommission uppföljningen
av de åtaganden som gjordes vid kvinnokonferensen i Peking i fråga om
bl.a. våld mot kvinnor. Kommissionens behandling av de frågorna kan
komma att ge ökade kunskaper om omfattningen och arten av våldet mot
kvinnor i andra länder och vilka åtgärder som vidtas där för att bekämpa
våldet.

Det finns andra företeelser som är nära relaterade till våld mot kvinnor
och prostitution. En sådan är förekomsten av sexuella trakasserier på ar-
betsplatserna. Även här är det ofta fråga om män som kränker kvinnor
genom olika former av nedsättande och nedvärderande handlingar. Dessa
kan vara av sexuell natur men också könsrelaterade på annat sätt, dvs.
riktade till kvinnor för att de är kvinnor. De kan ha sin grund i föreställ-
ningar om mäns överordning och kvinnors underordning. På senare tid
finns rapporter i bl.a. media om trakasserier mot män i arbetslivet, sär-
skilt inom kvinnodominerade områden som t.ex. i vården. Även dessa
torde vara könsrelaterade, eftersom de riktas mot män i deras egenskap
av män, på arbetsplatser där kvinnor under lång tid varit i majoritet.

Enligt regeringens uppfattning utgör relationer mellan självständiga
kvinnor och män som präglas av ömsesidig respekt, hänsyn och tolerans
själva grunden för ett jämställt samhälle. Detta gäller såväl i hemmet som
på gator och torg och på arbetsplatsen. I ett sådant samhälle har kvinnor
och män också lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det är
statsmakternas uppgift att söka förhindra företeelser som strider mot des-
sa grundläggande värderingar.

Prop. 1997/98:55

22

Barnens utsatta situation i misshandelsmiljöer måste uppmärksammas i
betydligt högre utsträckning än vad som hittills varit fallet. Regeringen
har dock valt att i denna proposition i första hand fokusera på det per-
spektiv som har sin utgångspunkt i de utsatta kvinnornas situation. Det
finns dock skäl att senare göra en mer samlad bedömning av vilka insat-
ser som vidtagits och som kan behöva vidtas framöver i fråga om bar-
nens villkor.

Regeringens förslag som de presenteras i det följande bygger på tre
centrala utgångspunkter. För det första: En skärpt lagstiftning i fråga om
våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier är angelägen för
att markera samhällets avståndstagande och för att öka tryggheten för
offren. Införandet av ett nytt brott i brottsbalken är en viktig åtgärd för att
lyfta fram det våld som kvinnor utsätts för i hemmen och för att höja
straffvärdet för sådana brott. Det är dock angeläget att betona att lagstift-
ning endast utgör ett av flera medel för att åstadkomma förändring.

Förebyggande insatser kan inte nog understrykas. Sådana insatser är
den andra utgångspunkten för regeringens förslag. I det arbetet är åtgär-
der riktade mot våldsbenägna män centrala. Även om åtgärder för att
stödja, skydda och hjälpa utsatta kvinnor alltjämt måste stå i förgrunden,
måste insikterna öka om den manliga kulturens kopplingar till våld mot
kvinnor. Detta kan ske genom jämställdhetsarbetet i stort och genom oli-
ka opinionsbildande insatser m.m. Det är dock även angeläget att män
själva agerar för att förhindra det manliga våldet mot kvinnor och verkar
för goda manliga förebilder. I det sammanhanget måste initiativ såsom
bildandet av det rikstäckande manliga nätverket, För manlighet, mot
mäns övergrepp, samt det arbete som utförs av mansjourer och olika
manscentrum varmt välkomnas. Regeringen avsätter nu bl.a. medel för
utvecklingsinsatser som kan vara ett stöd i dessa organisationers före-
byggande arbete.

Ett annat led i det förebyggande arbetet är att öka kunskaperna om vål-
det mot kvinnor. Därför föreslås t.ex. olika insatser inom utbildningsom-
rådet och stöd till utvecklingsarbete riktat till ungdomar. En förbättrad
statistik är nödvändig på området och ett sådant arbete pågår inom
Brottsförebyggande rådet. Rådet får även i uppdrag att införliva ett jäm-
ställdhetsperspektiv och frågor om våld mot kvinnor i myndighetens hela
verksamhet. Berörda myndigheter får också i uppdrag att arbeta för att
förebygga brott och att utveckla metoder för att tidigt identifiera sådana
situationer där det förekommer eller finns risk för våld.

En tredje utgångspunkt i regeringens förslag är att kvinnor som utsatts
för våld eller riskerar att utsättas, får ett adekvat bemötande av de myn-
digheter och andra som de kommer i kontakt med. Kvinnovåldskommis-
sissionen visar att även om många åtgärder vidtagits på senare år hos
berörda myndigheter, finns fortfarande en hel del brister när det gäller
omhändertagande och bemötande av våldsutsatta kvinnor. Även här spe-
lar kunskap en nyckelroll. Fortbildning av personal inom rättsväsendet,
socialtjänsten och hälso- och sjukvården är därför angelägen och kommer
nu att komma till stånd. Ökad samverkan mellan myndigheter och ett
tydligare ansvar för dessa frågor blir följden av de myndighetsgemen-
samma uppdrag som regeringen kommer att fatta beslut om. En central

Prop. 1997/98:55

23

kristelefon så att våldsutsatta kvinnor var som helst och när som helst
kan ringa och få stöd och råd kommer också att komma till stånd efter det
att frågan snabbutretts. Kvinnojourerna får ett väsentligt ökat stöd.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en viktig förutsättning för att
våldet mot kvinnor skall kunna bekämpas på ett effektivt sätt är att frå-
gorna angrips på bred front. De förslag och bedömningar som regeringen
presenterar i det följande har en sådan utgångspunkt. Därtill innebär de
att Sverige uppfyllt sina åtaganden vid FN:s fjärde kvinnokonferens i
Peking såvitt avser åtgärder på detta område. Regeringen utesluter där-
med inte att ytterligare åtgärder kan behöva vidtas i framtiden.

Prop. 1997/98:55

5 Ett internationellt perspektiv

Regeringens bedömning: Sverige fortsätter att arbeta aktivt interna-
tionellt för att säkra kvinnors möjligheter att åtnjuta de mänskliga rät-
tigheterna och för att motverka våld mot kvinnor. Ett ekonomiskt bi-
drag i storleksordningen 2 miljoner kronor kommer att lämnas till FN
i syfte att stärka det internationella arbetet i dessa frågor.

Ett uppdrag kommer att lämnas till Invandrarverket att utforma ett
informationsmaterial om svenska regler i fråga om våld mot närstå-
ende. Materialet skall spridas till utländska medborgare som ansöker
om uppehållstillstånd i Sverige.

Kommissionens förslag: Kommissionen har beskrivit det internatio-
nella samarbete som bedrivs för att motverka våld mot kvinnor. Därut-
över föreslår kommissionen att internationella dokument som rör våld
mot kvinnor översätts till svenska och görs tillgängliga genom att publi-
ceras. Kommissionen har inte lämnat förslag om stöd till FN.

Kommissionen har även föreslagit att frågan om hur invandrade kvin-
nor som utsätts för våld av sina män skall kunna tillförsäkras rätten att
stanna i Sverige utreds.

Remissinstanserna: Ingen av de instanser som yttrat sig har något att
erinra.

Skälen för regeringens bedömning: Våld mot kvinnor är frågor som
uppmärksammas allt mer inom det internationella samarbetet. I den in-
ledningsvis nämnda, av FN:s generalförsamling år 1993 antagna dekla-
rationen om avskaffande av våld mot kvinnor definieras detta våld som
”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kom-
mer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för
kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt fri-
hetsberövande, vare sig det sker offentligt eller privat”.

Frågor om våld mot kvinnor har också fått en given plats inom ramen
för det arbete som rör de mänskliga rättigheterna, inte minst som ett re-
sultat av FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter i Wien år 1993.
Ett viktigt steg togs vid mötet år 1994 med FN:s kommission för de
mänskliga rättigheterna när den beslöt utse en särskild rapportör om våld

24

mot kvinnor, dess orsaker och verkan. Det internationella samfundets
engagemang i dessa frågor kom därefter att lyftas fram ytterligare vid
FN:s kvinnokonferens i Peking år 1995. Även andra internationella organ
har tagit upp dessa frågor, t.ex. Europarådet. Där arbetar bl.a. en expert-
grupp med frågor om våld mot kvinnor och en annan grupp med frågor
om handel med kvinnor. Europarådet har under år 1997 också behandlat
frågor om bl.a. mäns våld mot kvinnor vid ett seminarium i juni i Stras-
bourg och på den fjärde jämställdhetsministerkonferensen i Istanbul i
november. Det pågår även ett arbete med att utforma ett eventuellt
tilläggsprotokoll till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna,
bl.a. i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män. Därtill kan nämnas
att den reviderade europeiska sociala stadgan, som beräknas träda i kraft
under år 1998, innehåller en särskild bestämmelse (artikel 26.1) om sex-
uella trakasserier på arbetsplatsen.

Nordiska Ministerrådet (jämställdhetsministrama) antog i augusti 1997
en treårig handlingsplan om män och jämställdhet där en viktig del
handlar om hur mäns våld mot kvinnor kan motverkas. I december 1997
beslutade de nordiska jämställdhetsministrama tillsammans med baltiska
ministrar ansvariga för jämställdhetsfrågor om ett nordiskt-baltiskt sam-
arbetsprogram för jämställdhet som bl.a. rör frågor om våld mot kvinnor.

Det ökande internationella engagemanget i frågor om våld mot kvinnor
har sammantaget lett till ökade krav på nationella åtgärder för att före-
bygga och motverka våld mot kvinnor och skydda, stödja och hjälpa de
kvinnor som utsatts för våld. Samtidigt kan konstateras att frågan om
våld mot kvinnor alltmer kommit att ses som en fråga som hänger sam-
man med kvinnors möjligheter att åtnjuta de mänskliga rättigheterna och
en fråga som även har starka kopplingar till jämställdhet mellan kvinnor
och män. Bl.a. har FN:s medlemsländer i den ovan nämnda deklarationen
enats om att våld mot kvinnor utgör en kränkning av kvinnors rättigheter
och grundläggande friheter och skadar eller upphäver deras åtnjutande av
dessa rättigheter och friheter. De har också enats om att våld mot kvinnor
är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor
och män, vilka har lett till mäns dominans över och diskriminering av
kvinnor och förhindrat kvinnors fulla möjligheter till framsteg samt att
våld mot kvinnor är en av de avgörande sociala mekanismer genom vilka
kvinnor tvingas in i en underordnad ställning gentemot män.

För att öka kunskaperna om det pågående arbetet på internationell nivå
har Kvinnovåldskommissionen föreslagit att internationella dokument i
dessa frågor översätts och publicerats. Regeringen delar kommissionens
uppfattning och kommer i möjliggaste mån att medverka till detta. Det
gäller dock även i frågor som berör andra delar av det internationella
samarbetet på jämställdhetsområdet. Ett flertal internationella dokument
finns redan idag översatta till svenska, liksom t.ex. EU:s rättsakter.

Prop. 1997/98:55

Arbetet inom FN

Kvinnovåldskommissionen har gjort en mycket värdefull genomgång av
samarbetet inom främst FN och Europarådet samt inom Nordiska Minis-

25

terrådet i frågor om våld mot kvinnor. FN:s kvinnokonferens i Peking
ägde rum efter det att kommissionen lade fram sitt slutbetänkande. Ge-
nom den handlingsplan som konferensen antog har regeringarna bl.a.
åtagit sig lagstifta och stärka befintlig lagstiftning som rör våld mot
kvinnor, i hemmet, på arbetsplatsen och i samhället i stort samt att vidta
en rad övriga åtgärder for att se till att våldet mot kvinnor upphör. Sär-
skild uppmärksamhet riktas i handlingsplanen mot sådana våldsbrott mot
kvinnor som utgör brott mot de mänskliga rättigheterna. Regeringarna
har också åtagit sig att avstå från att åberopa sedvänjor, traditioner eller
religiösa hänsyn som skäl för att underlåta att vidta åtgärder för att av-
skaffa våldet mot kvinnor.

Regeringen har i juli 1997 lämnat en rapport till FN om hur arbetet i
Sverige fortskrider för att genomföra åtagandena i handlingsplanen. De
åtgärder som regeringen föreslår i denna lagrådsremiss utgör ett viktigt
led i detta arbete.

FN:s kvinnokommission har till uppgift att följa och övervaka uppfölj-
ningen av åtagandena i Peking på såväl nationell som internationell nivå.
Enligt den dagordning för detta som kommissionen följer fram till år
2 000, kommer bl.a. frågor om våld mot kvinnor och kvinnors åtnjutande
av de mänskliga rättigheterna samt flickebarnens situation att diskuteras
vid kommissionens möte i mars 1998.

Som nämnts tidigare driver även FN:s kommission för de mänskliga
rättigheterna frågor om våld mot kvinnor. Den under kommissionen till-
satta särskilda rapportören i dessa frågor, Radhika Coomaraswanny från
Sri Lanka, utför ett förtjänstfullt arbete för att analysera olika former av
våld som riktas mot kvinnor, det folkrättsliga regelverk om bl.a. mänsk-
liga rättigheter som är relevant samt föreslår åtgärder som kan genomfö-
ras på internationell eller nationell nivå. Specialrapportören har såväl i
sina allmänna rapporter som i sin rapportering från besök i olika länder
belyst angelägna aspekter av våldet mot kvinnor, t.ex. våld i hemmet, i
samhället, i väpnade konflikter samt handel och kommersiellt utnyttjande
av kvinnor.

Kommissionen för mänskliga rättigheter antar numera varje år en sär-
skild resolution om avskaffandet av våld mot kvinnor, vari även behand-
las mandatet för rapportören och hennes rekommendationer.

Vid kvinnokonferensen i Peking uttalade Sverige sin beredskap att
stödja det arbete som bedrivs av rapportören och FN:s center för mänsk-
liga rättigheter. Regeringen har därefter fört en dialog med FN om hur ett
sådant stöd kan utformas och användas.

Som ett resultat av den dialogen kommer regeringen att avsätta ett be-
lopp i storleksordningen 2 miljoner kronor till FN. Avsikten är att med-
len skall utgöra ett stöd bl.a. till det arbete som bedrivs inom FN och dess
Center för mänskliga rättigheter i frågor som rör våld mot kvinnor.
Medlen avsätts för budgetåret 1998 under det under utgiftsområde 7 upp-
förda anslaget Al.l Multilateralt bistånd, övrigt multilateralt utveck-
lingssamarbete, särskilda jämställdhetsinsatser.

I början av år 1996 överlämnade Sverige sin fjärde tillämpningsrapport
över FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags diskrimine-
ring av kvinnor till FN. Enligt konventionen skall medlemsländerna in-

Prop. 1997/98:55

26

lämna sådana rapporter vart fjärde år. Rapporten granskas därefter, med
något eller några års väntetid, av FN:s kvinnodiskrimineringskommitté
som har till uppgift att övervaka medlemsländernas tillämpning av kon-
ventionens bestämmelser. Den svenska rapporten beskriver bl.a. vidtagna
åtgärder i fråga om våld mot kvinnor och aviserar åtgärder med anled-
ning av Kvinnovåldskommissionens betänkande. Den kan förväntas
komma upp till behandling av kommittén under senare delen av år 1998
eller under år 1999.

Inom FN pågår för närvarande ett arbete för att söka utforma ett
tilläggsprotokoll till konventionen i syfte att ge enskilda möjligheter att
inge klagomål till kvinnodiskrimineringskommittén om medlemsstater-
nas bristande genomförande av konventionens bestämmelser. Sverige
deltar i detta arbete.

Sveriges internationella utvecklingssamarbete

Inom ramen for det svenska utvecklingssamarbetet ges finansiella bidrag
till internationella organisationer, till enskilda organisationer och länder
för att motverka våld mot kvinnor och stödja brottsoffren. Ett exempel är
svenskt stöd till studier som utförs av Interamerikanska utvecklingsban-
ken (IDB) i syfte att undersöka dels vad våldet mot kvinnor kostar ett
samhälle i ekonomiska termer dels hur våldet i hemmen förhåller sig till
det våld som förekommer i stort i samhället.

Sverige har också verkat för att uppmärksamma frågor om våld mot
kvinnor och flickor i bl.a. FN:s barnfond (UNICEF), Världshälsoorgani-
sationen (WHO) och FN:s befolkningsfond (UNFPA).

Inom ramen för utvecklingssamarbetet stödjer Sverige även ett flertal
projekt och andra insatser i utvecklingsländerna. Det gäller t.ex. i Nica-
ragua genom stöd till ett manligt nätverk som arbetar mot våld mot kvin-
nor och genom stöd till insatser för att öka andelen kvinnliga poliser. I
Indien finansieras särskilda program för utbildning av poliser och infor-
mation till domare i dessa frågor. Liknande insatser görs i Sydafrika och
Bolivia. I flera länder, bl.a. Angola och Bangladesh, är stödet bl.a. inrik-
tat på insatser för att öka kunskaperna hos kvinnor om deras rättigheter.
Svenskt stöd utgår även till vissa länder för insatser mot kvinnlig köns-
stympning.

Arbetet inom EU

Inom EU tillhör frågan om våld mot kvinnor, förutom sexuella trakasse-
rier i arbetslivet, det mellanstatliga rättsliga och inrikes samarbetet inom
tredje pelaren. Genom Amsterdamfördraget kommer vissa mellanstatliga
samarbetsområden att föras över till gemenskapssamarbetet (första pela-
ren). Det gäller gränskontroller, asyl och invandring samt det civilrätts-
liga samarbetet. Bestämmelserna om förebyggande och bekämpning av
brottslighet kommer att kvarstå i den mellanstatliga tredje pelaren liksom
det straffrättsliga samarbetet. Det innebär att frågor om våld mot kvinnor

Prop. 1997/98:55

27

även i fortsättningen kommer behandlas inom ramen för det mellanstatli-
ga samarbetet mellan EU-ländema.

Kommissionen och inte minst den svenska kommissionären Anita
Gradin, har på senare tid aktualiserat frågan om våld mot kvinnor och
inte minst handel med kvinnor för sexuellt utnyttjande (s.k. trafficking)
som ett allvarligt och växande problem som kräver olika insatser inom
EU. Bl.a. har medel avsatts för projekt i dessa frågor inom ramen för de

s. k. Daphne- och Stop-programmen. Därigenom har t.ex. svenska kvin-
nojourer fått stöd för projekt.

I det arbetsprogram som reglerar EU-samarbetet i rättsliga och inrikes
frågor under perioden 1996-1998 anges människohandel som en priorite-
rad fråga. Kommissionen anordnade en konferens om handel med kvin-
nor i Wien år 1996 och utfärdade därefter ett s.k. meddelande i dessa frå-
gor11. I detta anger kommissionen bl.a. att kvinnohandel innebär transport
av kvinnor från tredje land till EU i syfte att utnyttja kvinnorna sexuellt.
Den kvinnohandel som syftar till sexuellt utnyttjande omfattar kvinnor
som varit utsatta för skrämmande behandling eller våld i samband med
verksamheten. Det är dock ovidkommande om kvinnorna till en början
samtyckt, om de till slut tvingas in i ett förhållande som enligt kommis-
sionen kan jämställas med slaveri.

EU:s ministerråd (justitie- och inrikesministrarna) antog i februari
1997 en s.k. gemensam åtgärd12 genom vilken medlemsstaterna åtar sig
att vidta ett flertal åtgärder i fråga om handel med människor och sexuellt
utnyttjande av barn. Enligt denna skall medlemsstaterna bl.a. se till att
sexuellt utnyttjande av vuxna och handel med vuxna i vinstsyfte för sex-
uella ändamål beivras med effektiva, proportionella och avskräckande
straff.

EU (justitie- och jämställdhetsministrama) antog den 26 april 1997 en
deklaration om att förebygga och bekämpa handel med kvinnor. Dekla-
rationen innehåller rekommendationer för såväl det europeiska som det
övriga internationella samarbetet. Den behandlar även arbetet på natio-
nell nivå för att förebygga, utreda och lagfora olika förfaranden som kan
bli aktuella i samband med handel med kvinnor (i ett svenskt perspektiv

t. ex. människorov, olaga frihetsberövande, försättande i nödläge, kopp-
leri eller brott mot utlänningslagstiftningen) samt förslag om att tillhan-
dahålla hjälp och stöd till de drabbade kvinnorna. Enligt deklarationen
skall regeringarna bl.a. överväga att utse en nationell rapportör som t.ex.
kan samla information om omfattningen av handel med kvinnor.

Regeringen välkomnar det arbete som har initierats inom EU-kommis-
sionen för att lyfta fram frågor om handel med kvinnor för sexuellt ut-
nyttjande. Enligt tillgängliga uppgifter växer den s.k. internationella
sexindustrin. Handel med kvinnor från bl.a. länder i f.d. Östeuropa till
länderna inom EU, men även till andra länder, ökar. Regeringen ser all-
varligt på detta. Det har inte gjorts någon kartläggning av hur stort pro-
blemet är i Sverige. Därför finns det skäl att uppmärksamma frågan yt-

Prop. 1997/98:55

" KOM(96) 567 Slutlig.

12 EGT Nr. L63/2, 4.3.97.

28

terligare. Regeringen återkommer till detta i avsnitt 9 om rättsväsendets
insatser och i avsnitt 16 om prostitution.

Till sist bör nämnas att kommissionen tagit flera initiativ i fråga om
sexuella trakasserier i arbetslivet. På kommissionens förslag antog Rådet
år 1990 en resolution om skydd för kvinnors och mäns integritet på ar-
betsplatsen13. För att konkretisera resolutionen, antog kommissionen år
1991 en rekommendation med riktlinjer för hur sexuella trakasserier kan
bekämpas på arbetsplatsen14. Under år 1997 har kommissionen vidare
ställt frågan till arbetsmarknadens parter på europanivå om de är intresse-
rade av att sluta ett europeiskt kollektivatal i dessa frågor. Detta har skett
i enlighet med den procedur som föreskrivs i avtalet om socialpolitik som
är fogat till Maastrichtfördragets protokoll om socialpolitik. Parterna har
meddelat att ett sådant intresse inte föreligger, varför frågan om en
eventuell lagstiftningsåtgärd nu ligger hos kommissionen. Frågor om
sexuella trakasserier i arbetslivet behandlas i avsnitt 17.

Övriga frågor

Den s.k. anknytningsutredningen (A1996:01) har haft i uppdrag att un-
dersöka hur man skall kunna undvika att utländska medborgare söker sig
till Sverige på grund av anknytning till en här bosatt person när det finns
en påtaglig risk att den som söker tillstånd kommer att utsättas för miss-
handel eller annan kränkande behandling av den här bosatta personen.
Utredningen har nyligen överlämnat sitt betänkande Uppehållstillstånd
på grund av anknytning (SOU 1997:152) till regeringen. Av betänkandet
framgår bl.a. att utländska kvinnor i anknytningsförhållanden löper en
betydligt större risk att utsättas för våld av sin make eller sambo än vad
kvinnor i övriga förhållanden gör. Utredningen anser sig också ha fått
bekräftat att kvinnor som lever i anknytningsförhållanden där de utsätts
för misshandel många gånger känner sig tvingade att stanna kvar i för-
hållandet av rädsla för att de annars kommer att utvisas.

Utredningen föreslår bl.a. att utlänningsmyndighetemas prövning i an-
knytningsärenden skärps. För att uppehållstillstånd skall beviljas skall det
vid en samlad bedömning framstå som sannolikt att förhållandet är seri-
öst. Uppehållstillstånd skall kunna vägras om det finns en påtaglig risk
för att sökanden skall utsättas för våld eller allvarliga kränkningar i för-
hållandet. Uppehållstillstånd skall dock kunna beviljas trots att förhållan-
det inte varat i två år, om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Det bör även nämnas att utredningen föreslår att den befintliga bro-
schyren ”Om du blir misshandlad skall du veta...” tas in i boken Sve-
rigeinformation, som delas ut i samband med att personer som fått uppe-
hållstillstånd på grund av anknytning folkbokförs. Broschyren innehåller
kortfattad information om kvinnors rättsliga ställning och om vart miss-
handlade kvinnor kan vända sig för att fa hjälp.

Regeringen har beslutat att överlämna anknytningsutredningens betän-
kande till Kommittén om ny instans- och processordning i utlännings-

Prop. 1997/98:55

13 OJ No. C157, 27.6.90.

14 OJ No. L49, 24.2.92.

29

ärenden (NIPU, UD 1997:04) för beaktande. Utredningens förslag om
boken Sverigeinformation bereds dock vidare inom Regeringskansliet.

Regeringen vill även betona vikten av att utländska medborgare som
ansöker om uppehållstillstånd i Sverige far information om vilka regler
som finns här i frågor som rör våld mot närstående. Sverige har i förhål-
lande till många andra länder en långtgående lagstiftning mot våld och
övergrepp mellan närstående. Det är t.ex. förbjudet för föräldrar att fy-
siskt bestraffa sina barn eller behandla dem kränkande. Misshandel och
våldtäkt faller inom allmänt åtal även om det sker i hemmet och även om
förövare och offer är gifta eller släkt med varandra. Det är angeläget att
alla som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige får tydlig information
om svensk lagstiftning och om vilka värderingar som ligger bakom den.
Regeringen kommer därför att ge Invandrarverket i uppdrag att inom ra-
men för befintliga resurser utforma ett sådant informationsmaterial.

Prop. 1997/98:55

6 Våldets omfattning

Regeringens bedömning: Det är angeläget att förbättra statistiken
över våldsbrott mot kvinnor. Brottsförebyggande rådets pågående ar-
bete på detta område skall bedrivas skyndsamt.

Riksåklagaren har fått i uppdrag att redovisa statistik om antalet ut-
färdade besöksförbud.

Brottsoffermyndigheten har tillförts 2 miljoner kronor för att en sär-
skild brottsofferundersökning avseende våld mot kvinnor skall kunna
genomföras i samråd med Brottsförebyggande rådet.

Kommissionens förslag: Våldet mot kvinnor är i stor utsträckning
dolt och den officiella statistiken visar endast en mindre del av vålds-
brotten mot kvinnor. Kommissionen föreslår olika åtgärder för att öka
kunskapen om omfattningen av våldet mot kvinnor. Kriminalstatistiken
bör könsuppdelas i större utsträckning, framförallt brotten enligt 3, 4 och
6 kap. brottsbalken, samt ge information om offrets ålder, nationalitet
och relation till gärningsmannen. På motsvarande sätt bör statistiken över
lagförda personer innehålla uppgifter om brottsoffer, dessas kön, ålder,
nationalitet och relation till gärningsmannen. Vidare föreslås att statisti-
ken bör belysa skadestånden vid våldsbrott förövade mot kvinnor samt
omfattningen av frihetsberövanden vid sådana brott. Även den statistik
som finns beträffande brott mot besöksförbudslagen behöver komplette-
ras. En särskild brottsofferundersökning avseende våld mot kvinnor bör
genomföras.

Remissinstanserna: De instanser som yttrat sig i dessa frågor in-
stämmer i huvudsak med kommissionens överväganden.

Skälen for regeringens bedömning: Alla hittills tillgängliga uppgifter
pekar i riktning mot att våld mot kvinnor förekommer ofta och i långt
högre utsträckning än vad som för närvarande kan utläsas ur brottsstatis-
tik eller brottofferundersökningar. Det råder inga tvivel om att det våld

30

som kvinnor utsätts för är av en sådan omfattning att det måste betecknas
som ett allvarligt problem. De män som misshandlar eller begår sexuella
övergrepp mot kvinnor kommer från skiftande sociala miljöer. De är of-
tast bekanta med kvinnan och våldet sker huvudsakligen i hemmet. Dessa
och andra omständigheter medför att våldet mot kvinnor till stor del är
osynligt och att denna brottslighet har ett högt mörkertal. Det är därför
svårt att få en helhetsbild av dess omfattning.

Statistiken över anmälda brott är en av de viktigaste källorna till kun-
skap om brottslighetens utveckling. Kommissionen har tagit fram värde-
full information om omfattningen av anmälda våldsbrott mot kvinnor och
även påtalat de brister som finns i den officiella statistiken. I likhet med
kommissionen anser regeringen att det nu är nödvändigt att närmare kun-
na ange omfattningen av detta våld. En förbättrad kriminalstatistik ökar
möjligheterna att få information om brottsoffren och att i statistiken kun-
na följa de anmälda brotten, de misstänkta personerna samt offren genom
hela den rättsliga processen. En förbättrad statistik ger också ett bättre
underlag för att vidta åtgärder mot och för att uppskatta samhällets kost-
nader för mäns våld mot kvinnor.

Nuvarande statistiska uppgifter

Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor har ökat med 56 % under
åren 1986-1996. Enligt den senaste officiella statistiken från Brottsföre-
byggande rådet uppgick antalet anmälda brott som avser misshandel mot
kvinnor år 1996 till 18 560. Av dessa var 12 210 brott (dvs. 66 %) sådana
brott som begåtts inomhus av en för kvinnan tidigare bekant person. Så-
dan misshandel är enligt statistiken den vanligaste typen av misshandel
mot kvinnor och det är sådana brott som närmast motsvarar begreppet
kvinnomisshandel. Denna brottslighet antas också till stor del vara dold.
Om man räknar de anmälda misshandelsbrott som begåtts såväl inomhus
som utomhus av en för kvinnan bekant person uppgår antalet under 1996
till 14 677. Samma siffra för män uppgår till 10 726. Nästan 4/5-delar av
de år 1996 anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor hade begåtts av en
för kvinnan bekant person, huvudsakligen inomhus. Som jämförelse kan
nämnas att män i 2/3-delar av de anmälda brotten misshandlats av en
obekant person, oftast utomhus.

Prop. 1997/98:55

31

Figur 1. Antal anmälda misshandelsbrott mot kvinnor åren 1981—1996 Prop. 1997/98:55
efter plats där brottet ägt rum och om den misstänkte var bekant eller
inte för offret.

32

Särskilt stor har ökningen av antalet anmälda sexualbrott varit under de Prop. 1997/98:55
senaste åren. De har ökat med 80 % under åren 1986-1996. I fråga om
våldtäkter är det i huvudsak de fullbordade våldtäkterna inomhus som
ökat. Sannolikt är det framförallt de som begåtts av en för offret känd
person som har ökat mest. År 1996 anmäldes i hela landet 1 608 våld-
täkter eller våldtäktsförsök. Av de anmälda våldtäktsbrotten var 1 355
brott riktade mot personer som var 15 år eller äldre och 860 av dessa var
fullbordade våldtäkter inomhus. Brottsförebyggande rådet uppskattar att
minst 90 % av offren i den sistnämnda kategorin är kvinnor.

Figur 2. Antal anmälda fullbordade våldtäktsbrott inomhus respektive
utomhus samt antal anmälda fall av våldtäkt inomhus respektive utom-
hus.

Observera att ett anmält fall kan innehålla flera anmälda brott som begåtts av samme man
mot samma kvinna. Den kraftiga ökningen i antalet fullbordade våldtäktsbrott inomhus år
1993 berodde i hög utsträckning på några fall med ett mycket stort antal brott.

1975       1978       1981        1984       1987       1990       1993       1996

Fullbordad våldtäkt inomhus, anmälda brott Fullbordad våldtäkt utomhus, anmälda brott ]

.......Fullbordad våldtäkt inomhus, anmälda fall q Fullbordad våldtäkt utomhus, anmälda fall i

År 1996 anmäldes 310 brott av typen sexuellt tvång och sexuellt utnytt-
jande mot vuxna personer (15 år eller äldre). Av dessa var 271 brott rik-
tade mot en person av annat kön än den misstänkte. Av statistiken går för
närvarande inte att utläsa vilket kön offret har. Av tidigare forskning har
det framgått att den misstänkte nästan alltid är en man. Därför är det så
gott som uteslutande kvinnor eller flickor som är offer i de fall brotten
riktats mot en person av motsatt kön än den misstänkte och nästan alltid
män eller pojkar som är offer i de fall brotten riktats mot en person av
samma kön som den misstänkte.

Huruvida de senaste årens ökning av antalet anmälda brott beror på en
faktisk ökning av våldet är svårt att fa klarhet i. Enligt Brottsförebyg-

33

3 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 55

gande rådet beror den största delen av den statistiska ökningen av våld
mot kvinnor troligtvis på en ökad benägenhet att anmäla brott, bl.a. på
grund av att dessa brott i högre grad synliggjorts under senare år men
också för att avståndstagandet i samhället mot dessa våldshandlingar tor-
de ha minskat väsentligt. Brottsförebyggande rådet anser det dock möj-
ligt att statistiken också avspeglar en faktisk ökning av våldet mot kvin-
nor, både inomhus och utomhus.

Samtidigt finns inom forskningen numera kunskap om att viktiga fak-
torer som har betydelse för viljan att anmäla våldsbrott till polisen är dels
den sociala relationen mellan offer och gärningsman, dels brottets grov-
het. Det är klarlagt att brott mellan obekanta anmäls oftare än brott mel-
lan bekanta och att brott som sker på allmän plats anmäls oftare än de
som sker på privat plats. Det innebär att våldsbrott i hemmet blir kraftigt
underrepresenterade i anmälningsstatistiken.

Brottsofferundersökningar kan ofta ge en ökad kunskap om männi-
skors utsatthet för olika former av våldsbrott. Utöver kriminalstatistiken
är den enda nu tillgängliga informationen på riksnivå om omfattningen
av det faktiska våldet mot kvinnor, den som kan utläsas av Statistiska
centralbyråns årligen återkommande offerundersökningar om vålds-
brottsligheten i stort. Dessa undersökningar ger dock inte den fullstän-
diga bild av våldet mot kvinnor som är önskvärd, i synnerhet inte det
våld som kvinnor utsätts för i nära relationer.

Förbättringar av statistiken

Det pågår ett aktivt arbete inom Brottsförebyggande rådet för att förbättra
den officiella statistiken. Det gäller inte minst i fråga om de brister i sta-
tistiken som har påtalats av Kvinnovåldskommissionen. Det gäller t.ex.
att det av statistiken skall kunna gå att utläsa såväl gärningsmannens som
offrets kön, information om offrets ålder, nationalitet samt relation till
gärningsmannen. Arbetet med att ta fram ett nytt brottskodningssystem,
som skulle möjliggöra denna statistik beräknas vara avslutat under våren
1998. Vidare pågår ett utvecklingsarbete inom myndigheten, dels vad
gäller statistik avseende straffprocessuella frihetsberövanden, dels vad
gäller begärda respektive tillerkända skadestånd vid våldsbrott.

Brottsförebyggande rådet har även inlett ett arbete som syftar till att
göra det möjligt att följa flödet inom rättsväsendet från anmälan, utred-
ning och vidare till domstol och kriminalvård. En arbetsgrupp har tillsatts
inom rådet för att, i samarbete med polis-, domstols- och åklagarväsen-
det, arbeta vidare med hur ett informationsutbyte mellan rättsväsendets
myndigheter, som gör det möjligt att följa ett ärende genom hela hand-
läggningsprocessen, skall kunna realiseras. Detta arbete är synnerligen
angeläget för att fa bättre kunskap om vad som händer i ett ärende om
våld mot kvinnor när det passerar genom rättssystemet.

Regeringen delar Kvinnovåldskommissionens uppfattning att kunska-
perna måste öka om hur ett ärende som gäller våld mot kvinnor hanteras
av de rättstillämpande myndigheterna genom hela rättsprocessen. Det är
också en självklarhet att kriminalstatistiken, liksom annan officiell statis-

Prop. 1997/98:55

34

tik, måste vara könsuppdelad både ifråga om förövare och offer och att Prop. 1997/98:55
den kan behöva kompletteras med annan information. Det nu pågående
arbetet inom Brottsförebyggande rådet med att förbättra kriminalstatisti-
ken och att ta fram ett nytt brottskodningssystem samt skapa möjligheter
att följa flödet inom rättsväsendet är därför mycket angeläget. Regering-
en vill understryka att detta arbete skall bedrivas skyndsamt.

Kvinnovåldskommissionen har även pekat på att statistiken i fråga om
besöksförbud är ofullständig. Brottsförebyggande rådet för idag statistik
över antalet överträdda förbud. Däremot finns ingen statistik hos Riks-
åklagaren över antalet utfärdade förbud. Regeringen har uppdragit åt
denne att återkommande redovisa antalet utfärdade besöksförbud och
lägga förslag om hur statistiken på detta område kan samordnas.

Även om den officiella statistiken över antalet anmälda brott på detta
sätt nu förbättras, kan den dock aldrig ge en fullständig bild av omfatt-
ningen av våldet mot kvinnor. Statistiken kommer därför alltid att behöva
kompletteras med specialundersökningar. En särskild brottsofferunder-
sökning avseende våld mot kvinnor kan möjliggöra en närmare bedöm-
ning av den verkliga brottsligheten och även öka kunskaperna om vilka
resurser som är nödvändiga för att bekämpa detta våld. En sådan bör där-
för komma till stånd. Som kommissionen påpekat kräver en sådan under-
sökning speciella förberedelser och särskild kompetens eftersom känsliga
frågor som rör privatlivet ställer särskilda krav, inte minst vad gäller ge-
nomförandet av intervjuerna.

Vid Rikskvinnocentrum i Uppsala för kvinnor som misshandlats och
våldtagits genomförs för närvarande, med stöd av Brottsofferfonden, en
förstudie till en brottsofferundersökning om våld mot kvinnor. Förstudi-
ens syfte är att planera och utarbeta metoder för en brottsofferundersök-
ning.

Regeringen har för budgetåret 1997 avsatt 2 miljoner kronor under ut-
giftsområde 1, Rikets styrelse, anslag C 1 Regeringskansliet m.m. an-
slagspost 2 Justitiedepartementet, för att en särskild brottsofferundersök-
ning om våld mot kvinnor skall komma till stånd. Dessa medel har över-
förts till Brottsoffermyndigheten så att, när den ovan nämnda förstudien
har presenteras, en sådan brottsofferundersökning kan genomföras. Ar-
betet i denna fråga skall bedrivas i samråd med Brottsförebyggande rå-
det.

7      De sociala myndigheternas insatser m.m.

7.1       Socialtjänstlagen

Regeringens förslag och bedömning: Socialtjänstlagen (1980:620)
skall kompletteras med en ny bestämmelse om att socialnämnden bör
verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra
övergrepp i hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utarbeta allmänna råd för so-
cialtjänstens arbete med anledning av den nya bestämmelsen.

35

Kommissionens förslag: Kommissionen föreslår att insatser för kvin-
nor som utsätts för våld uppmärksammas särskilt i den av Socialtjänst-
kommittén föreslagna nya socialtjänstlagen och att socialtjänstens ansvar
preciseras i socialtjänstlagen genom en särskild bestämmelse angående
kvinnor som utsatts för våld. Kommissionen föreslår vidare att särskilda
handlingsplaner utarbetas inom socialtjänsten för denna grupp samt att
den årliga rapport till kommunfullmäktige som Socialtjänstkommitten
har föreslagit bör uppmärksamma förekomsten av våld mot kvinnor.
Kommissionen föreslår att komunema utarbetar särskilda åtgärdspro-
gram för socialtjänstens handläggning av frågor som rör våld mot kvin-
nor, särskilt informerar om vilka resurser som finns tillgängliga för kvin-
norna samt avdelar socialsekreterare som får ett särskilt ansvar för kvin-
nor som utsätts för våld.

När det gäller allmänna råd överensstämmer kommissionens förslag
med regeringens bedömning.

Kommissionens förslag angående examensordning och fortbildning
behandlas i avsnitt 10 och 12.

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrar sig delar i huvud-
sak de uppfattningar som redovisas i betänkandet. Socialstyrelsen och
Länsstyrelsen i Jämtlands län avstyrker förslaget att precisera social-
tjänstens ansvar för utsatta kvinnor i 1 kap. 3 § i socialtjänstkommitténs
förslag till ny socialtjänstlag. Socialstyrelsen anser att en skärpt statlig
tillsyn kopplad till krav på laglighet, rättssäkerhet, kvalitet och kompe-
tens i socialtjänstens arbete allmänt sett är att föredra framför detaljerade
föreskrifter i lagstiftningen. Svenska Kommunförbundet och Socialstyrel-
sen är tveksamma till förslaget att Socialstyrelsen skall utarbeta allmänna
råd.

Bakgrund: Socialtjänsten är en viktig del i samhällets välfärdssystem.
De övergripande målen och de grundläggande värderingarna för samhäl-
lets socialtjänst - demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet - anges i
1 § socialtjänstlagen. De medel som lagen anvisar för att socialtjänsten
skall nå uppsatta mål utgörs av strukturinriktade insatser som syftar till
en god samhällsmiljö, t. ex. genom medverkan i samhällplaneringen,
allmänt inriktade insatser som syftar till att förbättra förhållandena för
vissa grupper i samhället och individinriktade insatser som anpassas efter
individens önskemål och behov.

Socialtjänstlagen är utformad som en målinriktad ramlag, som ger
kommunen en långtgående frihet att anpassa sin verksamhet efter lokala
förutsättningar och i samråd med den enskilde. Lagen innehåller all-
männa riktlinjer men också mer preciserade mål för vissa grupper, som
t.ex. att socialtjänsten skall verka för att barn och ungdomar växer upp
under trygga och goda förhållanden, att äldre människor kan leva och bo
självständigt och att människor som saknar medel för sitt uppehälle far
möjlighet att klara sin försörjning. Kommunens ansvar enligt social-
tjänstlagen omfattar redan med dagens bestämmelser människor som är
eller har varit utsatta för våld.

Varje kommun har enligt 3 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för
att de människor som vistas i kommunen far det stöd och den hjälp som
de behöver. Detta ansvar beskrivs ibland som samhällets yttersta skydds-

Prop. 1997/98:55

36

nät, vilket dock inte innebär att andra myndigheter befrias från det ansvar
som åvilar dem.

En huvuduppgift för socialtjänsten är att lämna enskilda personer den
hjälp och det stöd som han eller hon behöver och som inte kan tillgodo-
ses på annat sätt. Under hänsynstagande till människans ansvar för sin
situation skall socialtjänsten inrikta sig på att frigöra och utveckla enskil-
das resurser. En vägledande princip för det individinriktade arbetet inom
socialtjänsten är helhetssynen som bl. a. innebär att en enskilds eller
grupps sociala situation och problem skall ses i förhållande till hela den
sociala miljön. Inte bara familjen och närmiljön utan också frågor om
möjlighet att fa bostad och att undvika utslagning, segregation och fattig-
dom skall beaktas. En helhetssyn förutsätter samarbete över sektorsgrän-
sema. Andra vägledande principer är frivillighet, självbestämmande,
flexibilitet, normalisering samt närhet och kontinuitet.

En parlamentarisk kommitté, Socialtjänstkommittén (S 1991:07) gjor-
de på regeringens uppdrag en allmän översyn av socialtjänstlagen. Över-
synen skulle enligt direktiven (dir 1991:50 och 1993:72) bl.a. innefatta en
utvärdering av socialtjänstlagens tillämpning och syfta till att tydligare
avgränsa och klargöra socialtjänstens uppgifter och ansvarsområden. So-
cialtjänstkommittén lämnade i sitt huvudbetänkande (SOU 1994: 139)
Ny socialtjänstlag, ett förslag till ny lagstiftning.

Regeringen har därefter föreslagit vissa ändringar i socialtjänstlagen,
vilka antagits av riksdagen (prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU 18,
rskr. 1996/97:264). Ändringarna, som träder i kraft den 1 januari 1998,
innebär inga avsteg från de grundläggande principer som formuleras i nu
gällande lag men inte heller den totala revision av lagstiftningen som
utredningen hade föreslagit.

Analysen av de sociala förändringar som inträffat och de förändringar
som kan förutses motiverar enligt regeringens bedömning ett fortsatt ut-
redningsarbete på en rad, för socialtjänsten, viktiga områden. En särskild
utredare har därför tillkallats med uppgift att göra en översyn av vissa
frågor rörande socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter. Utredaren
har fått i uppdrag att analysera och lämna förslag som bl.a. berör lagens
konstruktion och struktur, socialtjänstens finansiering, socialtjänstens
uppgifter samt organisationen och formerna för tillsynen över social-
tjänsten.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Kommissionens re-
dovisning visar att det finns brister när det gäller socialtjänstens arbete
med kvinnor som utsätts för våld. Frågan synes ibland vara lågt priorite-
rad och socialsekreterarna är bl.a. på grund av bristande kunskaper i all-
mänhet inte tillräckligt uppmärksamma på problemet. Till detta kommer
att det inte är ovanligt att våldsutsatta kvinnor av olika anledningar döljer
att de är utsatta för våld i sina hem. Följden blir att kvinnor som utsätts
för våld alltför sällan erbjuds några insatser och att kvinnorna inte heller
efterfrågar dessa. Mycket tyder, enligt kommissionen, på att hälso- och
sjukvården och socialtjänsten i långt större utsträckning än vad man hit-
tills varit medveten om möter kvinnor som utsätts för våld. Kommissio-
nens bedömning har i allt väsentligt fått stöd hos remissinstanserna.

Prop. 1997/98:55

37

Socialtjänstens ansvar omfattar, som nämnts ovan, redan idag kvinnor
som är eller har varit utsatta för våld och någon precisering av social-
tjänstens ansvarsområden som Socialtjänstkommittén hade föreslagit har
inte genomförts. De brister i socialtjänstens arbete som påvisats av kom-
missionen talar dock för att ansvaret för att hjälpa kvinnor som utsätts för
våld bör anges tydligare i lagen genom en särskild bestämmelse härom.
Regeringen delar således kommissionens bedömning härvidlag. Social-
tjänstlagens allmänna riktlinjer bör därför kompletteras med en särskild
bestämmelse om socialjänstens ansvar för kvinnor som utsatts för våld
eller andra övergrepp i hemmet.

Genom en sådan bestämmelse klargörs att socialtjänsten har ett eget
ansvar för att stödja och hjälpa kvinnor som utsätts för - eller som det
finns anledning att misstänka utsätts för - våld i hemmet. Socialtjänsten
bör därmed ha såväl egen kompetens som handlingsberedskap för att
kunna söka upp och hjälpa utsatta kvinnor. Det är således inte tillräckligt
att det finns tillgång till frivilliga insatser i kommunen. Socialtjänsten bör
också bli mer uppmärksam på situationer där det kan förekomma våld i
hemmet även om inte en hjälpsökande direkt talar om detta, t.ex då en
kvinna kontaktar socialtjänsten för att få hjälp med andra problem.

Kommissionen har visat på ett behov av en ökad medvetenhet om des-
sa frågor. Särskilda metoder och handläggningsrutiner kan behöva utar-
betas. Kvinnor som utsatts för våld kan behöva stödjande samtal, råd och
hjälp med praktiska frågor som t. ex. kontakt med andra myndigheter. De
kan också behöva hjälp med skyddat boende. För kvinnor som blivit ut-
satta för våld i nära relationer och valt att bryta upp ur relationen kan
tanken på att behöva möta förövaren vara mycket ångestskapande. I så-
dana fall kan det vara olämplig med gemensamma samtal eller träffar
tillsammans med mannen.

Information och uppsökande verksamhet är vidare angelägna uppgifter
för socialtjänsten när det gäller att nå kvinnorna. Informationen bör vara
anpassad till kvinnornas behov och finnas tillgänglig på olika språk. Sär-
skilt viktig är information om de insatser som kan erbjudas.

Ett exempel på vad socialtjänsten kan göra är det kriscentrum som
nyligen öppnats i Stockholms kommun med plats för skyddat boende och
med metoder för att hjälpa och stödja utsatta kvinnor och deras barn. Det
är angeläget att sådana erfarenheter kan spridas.

Kommissionen lyfter i sitt huvudbetänkande fram skilda erfarenheter
från olika projekt i landet som särskilt tagit sikte på socialtjänstens arbete
med kvinnor som misshandlats. Regeringen kan konstatera att erfaren-
heterna från dessa verksamheter har visat att man ofta med relativt
okomplicerade medel kan åstadkomma omfattande åtgärdsprogram för
utsatta kvinnor och att man genom ändrade strategier kan nå goda resul-
tat. Socialtjänsten kan vara till stor hjälp för kvinnorna, förutsatt att till-
räcklig kunskap finns om kvinnornas problem och behov.

Regeringen anser att Socialstyrelsen har en viktig roll när det gäller att
uppmuntra det lokala utvecklingsarbetet på området samt sprida kunskap
och erfarenheter från de projekt som pågår på flera håll i landets kommu-
ner och som syftar till att bättre kunna stödja och hjälpa utsatta kvinnor.
Med anledning av att en ny bestämmelse föreslås i socialtjänstlagen har

Prop. 1997/98:55

38

regeringen nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta allmänna
råd som tar upp hur socialtjänsten bör arbeta med dessa frågor.

Kommunerna har som tidigare nämnts stor frihet att organisera sin
verksamhet, välja arbetssätt och i samråd med den enskilde utforma och
välja de insatser och tillvägagångssätt som är bäst ägnade att tillgodose
olika biståndsbehov. Fördelarna med denna konstruktion är att den ger
bättre möjligheter att utveckla metoder och arbetssätt på basis av lokala
kunskaper och erfarenheter än om lagen i detalj bestämmer vad som skall
göras. Frågan om särskilda handlingsplaner, rapporter m.m. som föresla-
gits av kommissionen är därför en fråga för kommunerna själva att ta
ställning till.

Regeringen vill framhålla vikten av att problemen uppmärksammas på
alla nivåer i kommunen och ges legitimitet hos politiker och arbetsled-
ning.

7.2 Sociala utvecklingsinsatser

Regeringens bedömning: Socialstyrelsen har fått i uppdrag att leda
ett utvecklingsarbete i frågor om våld mot kvinnor. Arbetet skall syfta
till att främja och stödja kompetensuppbyggnad och metodutveckling
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår även
att initiera och stödja samverkan mellan myndigheter, följa den inter-
nationella utvecklingen samt att sprida information.

Därutöver har Socialstyrelsen fått i uppdrag att, i samråd med
kvinnojourernas riksorganisationer och Rikskvinnocentrum, utreda
hur en central kristelefon för våldsutsatta kvinnor skall kunna kom-
ma till stånd.

För uppdraget, som även omfattar frågor om prostitution vilka be-
handlas i avsnitt 16, kommer regeringen att som ett engångsbelopp
avsätta 5 miljoner kronor till Socialstyrelsen för åren 1998-2000.

Kommissionens förslag: Kommissionen har inte lagt något förslag
om uppdrag till Socialstyrelsen i frågor som rör våld mot kvinnor. Kom-
missionens förslag om att Socialstyrelsen skall utarbeta allmänna råd har
behandlats i avsnitt 7.1.

Prostitutionsutredningens förslag om utvecklingsinsatser avseende frå-
gor om prostitution behandlas närmare i avsnitt 16.2.

Skälen för regeringens bedömning: Som framgår av avsnitt 7.1
finns det brister när det gäller socialtjänstens arbete med kvinnor som
utsatts för våld. Även om socialtjänstens medvetenhet om de här proble-
men har ökat under senare år finns det skäl att stimulera arbetet ytterli-
gare. Kunskapen om våldets konsekvenser, om bemötande och om omhän-
dertagande av utsatta kvinnor är förmodligen också mycket skiftande.

För att underlätta och stimulera ett mer aktivt arbete i dessa frågor re-
gionalt och lokalt har regeringen nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag
att leda ett utvecklingsarbete i frågor om våld mot kvinnor. Syftet med
uppdraget är att utveckla kompetensen, öka medvetandet hos personalen
och stödja metodutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvår-

Prop. 1997/98:55

39

den i syfte att förbättra stödet till de utsatta kvinnorna. För uppdraget Prop. 1997/98:55
som även innefattar frågor om prostitution vilka behandlas i avsnitt 16.2,
tillförs myndigheten ett engångsbelopp för åren 1998-2000 om
5 miljoner kronor, varefter arbetet med dessa frågor skall införlivas i So-
cialstyrelsens ordinarie arbete. Medlen avsätts från det under femte hu-
vudtiteln uppförda reservationsanslaget G 2. Särskilda jämställdhetsåt-
gärder.

De kunskaper och den kompetens som de kommuner fatt som kommit
längst i arbetet på området bör utnyttjas. I arbetet bör Socialstyrelsen
särskilt ta tillvara storstädernas kunskap och erfarenheter. Socialstyrelsen
bör också särskilt samarbeta med och ta tillvara erfarenheter från
Rikskvinnocentrum, kvinnojourerna och Brottsoffermyndigheten. Även
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet bör engageras i
arbetet.

I regleringsbrevet för budgetåret 1998 har angetts att Socialstyrelsen i
sitt arbete skall analysera förslag och verksamhet utifrån såväl kvinnors
som mäns utgångspunkter, dvs. anlägga ett genderperspektiv. Det upp-
drag som regeringen har gett Socialstyrelsen i fråga om våld mot kvinnor
innebär också att Socialstyrelsen även bör arbeta med kompetensupp-
byggnad för den egna personalen så att de frågorna införlivas i myndig-
hetens ordinarie arbete.

I regeringens proposition (1990/91:113) Olika på lika villkor föreslogs
en rad åtgärder för att synliggöra problemet med våld mot kvinnor och
stärka samhällets skydd, stöd och hjälp till utsatta kvinnor. Medel ställ-
des till förfogande för utvecklingsinsatser som bland annat avsåg att för-
bättra socialtjänstens bemötande och omhändertagande av våldsutsatta
kvinnor. En av åtgärderna var ett uppdrag till Socialstyrelsen att initiera
ett regionalt och lokalt utvecklingsarbete för att förbättra samarbetet
mellan myndigheter och frivilliga organisationer när det gällde kvinno-
misshandel. Arbetet syftade till att ta fram metoder och modeller för ett
förbättrat samarbete i dessa frågor mellan myndigheterna inom rättsvä-
sendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt mellan dessa myn-
digheter och de frivilliga organisationerna. Projekten startade våren 1992
och omfattade fem län. Erfarenheterna från projekten visar att särskilda
åtgärdsprogram och gemensamma strategier kan vara medel som kan
främja samsyn och ett samlat förhållningssätt hos olika handläggargrup-
per, uppmuntra till samverkan och leda till att kvinnorna får bättre stöd
och hjälp. Det är angeläget att goda erfarenheter som vunnits inom detta
och andra projekt som rör myndighetssamverkan sprids till andra län.

Erfarenheter från andra länder visar att en central kristelefon kan vara
till stor hjälp för många som befinner sig i en akut krissituation eller på
annat sätt behöver råd, stöd och hjälp i frågor om våld mot kvinnor. I
uppdraget till Socialstyrelsen ingår därför att tillsammans med Rikskvin-
nocentrum och kvinnojourernas riksorganisationer utreda hur en sådan
kristelefon kan komma till stånd, hur den kan organiseras, finansieras
och vilken kompetens som bör finnas. Detta uppdrag skall redovisas se-
nast den 1 juli år 1998 så att verksamheten kan komma igång under bud-
getåret.

40

Slutligen bör nämnas att utredningen om föräldrautbildning Prop. 1997/98:55
(S 1997:06) i september 1997 avlämnade betänkandet Stöd i föräldraska-
pet (SOU 1997:161). 1 betänkandet föreslås bl.a. olika stödinsatser i för-
äldraskapet till misshandlade kvinnor. Vidare tar utredningen upp frågor
som berör könsstympning. Betänkandet remissbehandlas för närvarande
och en proposition avses föreläggas riksdagen under år 1988.

7.3 Barn i misshandelsmiljöer

Regeringens bedömning: Socialtjänsten bör i sitt arbete med utsatta
barn ägna särskild uppmärksamhet åt de bam som växer upp i miljöer
där det förekommer våld och misshandel. Det är angeläget att ut-
veckla metoder och kunskaper inom området. Resultaten av det utred-
ningsarbete m.m. som nu pågår som berör frågor om bam i miss-
handelsmiljöer bör avvaktas. Därefter bör en samlad bedömning av
behovet av ytterligare åtgärder göras.

Kommissionens förslag: Kvinnovåldskommissionen föreslår att vill-
koren för bam som växer upp i misshandelsmiljöer blir föremål för ut-
redning i särskild ordning. En sådan utredning bör ha en bred ansats och,
utifrån såväl flickors som pojkars perspektiv, ta upp olika frågor som rör
barnens livssituation.

Remissinstanserna: Ungefar hälften av remissinstanserna yttrar sig i
denna del. Utredningens förslag stöds i huvudsak av instanserna. Flera av
remissinstanserna har synpunkter på hur utredningen skall utformas.

Skälen för regeringens bedömning: Socialtjänstlagen tillförs den
1 januari 1998 ett uttryckligt bamperspektiv. När åtgärder rör bam skall
särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Barnets rätt att
uttrycka sin åsikt i saker som berör det personligen betyder att dess in-
ställning skall klargöras utan att barnet sätts i svåra valsituationer. Det är
inte bara det traditionella barnavårdsarbetet som skall ske ur ett bam-
perspektiv utan det är angeläget att uppmärksamma barnets situation
även när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om ekono-
miskt eller annat bistånd till familjen. Även barnens förhållanden och
eventuella hjälpbehov bör belysas. Socialtjänstens ansvar när det gäller
utredningar gällande bam tydliggörs också genom införandet av bestäm-
melser om utredningar när det gäller bam i 50 a § i socialtjänstlagen. So-
cialstyrelsen och länsstyrelserna skall i sin tillsyn särskilt följa hur för-
ändringarna i socialtjänstlagen påverkar det sociala arbetet i kommuner-
na.

Att bam som växer upp i misshandelsmiljöer är särskilt utsatta har
uppmärksammats alltmer under senare år. Dessa bam lever ofta i familjer
där mamman blivit utsatt för fysiskt och psykiskt våld och hot om våld.
Det är inte ovanligt att barnen varit vittne till våldet och de kan också
själva ha blivit utsatta för våld i familjen. De lever alltså ofta under pres-
sade förhållanden och är många gånger i behov av eget stöd. Under åren
1985-1987 pågick inom Stockholm läns landsting ett samarbetsprojekt
mellan Alla Kvinnors Hus och den psykiska bam och ungdomsvården i

41

syfte att uppmärksamma barnen till de kvinnor som kom till Alla Kvin-
nors Hus. Sedan 1992 finns inom Stockholms psykiska bam och ung-
domsvård en särskild mottagning för misshandlade kvinnor och deras
bam.

Bam i fokus—projektet som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag
genomförde i mitten av 1990-talet utgjorde början till ett viktigt utveck-
lingsarbete inom den sociala barnavården. Arbetet med att utveckla nya
metoder för att möta och samla kunskaper i socialtjänsten om bam i
riskmiljöer måste fortsätta. Regeringen har poängterat detta i olika sam-
manhang. Socialstyrelsen har den 31 oktober 1997 redovisat utvecklings-
arbete rörande utsatta bam samt har under år 1997 i uppdrag att genom-
föra en uppföljningsstudie av Barns villkor i förändringstider. Uppdraget
skall rapporteras den 1 mars 1998.

Socialstyrelsen gav i början av 1990-talet ut en skrift ”Familjevåld
som drabbar bam”. Den behandlar inte bara det våld som drabbar de bam
som blir vittne till hur deras mamma misshandlas utan också barnmiss-
handel och sexuella övergrepp. Skriften utgör en viktig kunskapskälla för
dem som arbetar i verksamheter som kommer i kontakt med bam och
ungdomar. Socialstyrelsen har tagit initiativ till att aktualisera denna
skrift.

Inom Rädda Barnen pågår sedan år 1996 ett projekt ”Bam som bevitt-
nat eller själva varit utsatta för våld i sina familjer”. Det syftar till att
kartlägga hur samhällets stöd till bam som varit vittne till traumatiska
våldshändelser ser ut. Det omfattar både händelser då bam varit vittne till
våld eller själva varit utsatta för våld. Ett ytterligare syfte är att analysera
hur stödet till dessa bam ser ut och hur det kan utvecklas. Under pro-
jektarbetet har det bl.a. framkommit att det inte automatiskt anges i poli-
sens anmälningar rörande misshandel, olaga hot, hemfridsbrott och lik-
nande om det finns bam i de berörda familjerna. Att så är fallet är en för-
utsättning for att socialtjänsten skall underrättas av polismyndigheten om
våldet i familjen. En sådan underrättelse är nödvändig för att socialtjäns-
ten skall kunna påbörja en utredning av barns förhållanden for att utröna
vilka hjälpinsatser som krävs.

Bamkommittén har i augusti 1997 överlämnat sitt betänkande Barnets
bästa i främsta rummet (SOU 1997:16) till regeringen. Betänkandet re-
missbehandlas for närvarande. Bampsykiatrikommittén (dir. 1995:75)
kommer att slutföra sitt arbete i februari 1998. Storstadskommittén (dir.
1995:35) har slutfört sitt arbete. Efter remissbehandling av dessa betän-
kanden avser regeringen att återkomma med en proposition. I det sam-
manhanget kommer en mer samlad bedömning att göras över behovet av
eventuella ytterligare insatser som kan bidra till att förbättra situationen
for bam som lever i misshandelsmiljöer.

Prop. 1997/98:55

42

Hälso- och sjukvårdens insatser

Regeringens bedömning: Det är angeläget att sjukvårdshuvudmännen
utvecklar bättre former för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor som
söker sig till vården. I detta sammanhang bör bl.a. de erfarenheter som
har vunnits vid Rikskvinnocentrum för kvinnor som misshandlats och
våldtagits bilda underlag. För att ge Rikskvinnocentrum förutsättningar
att befasta sin verksamhet samt sprida erfarenheter från verksamheten
avser regeringen att bidra ekonomiskt med 3 miljoner kronor under år
1998 som ett engångsbelopp för centrumets rikstäckande uppgifter.

Kommissionens bedömningar: Kunskapen om det medicinska om-
händertagandet av kvinnor som utsatts för våld, liksom om de medi-
cinska effekterna av det dolda våldet, behöver utvecklas. Nya kompetens-
och resurscentra för kvinnor som har utsatts för våld och andra övergrepp
- utöver det som finns i Uppsala - bör bildas och målet bör vara att det i
varje landsting så småningom skall finnas en sådan specialiserad resurs.

Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att utarbeta allmänna råd för hälso-
och sjukvårdens insatser för kvinnor som har utsatts för våld.

Psykoterapi måste kunna erbjudas inom rimlig tid och till rimlig kost-
nad för dessa kvinnor och det kan därför vara nödvändigt att införa någon
form av - åtminstone begränsad - vårdgaranti.

Eftersom dokumentationen av kvinnans skador har stor betydelse vid
ett domstolsavgörande måste kvaliteten på rättsintyg förbättras och frå-
gan uppmärksammas mera i läkarnas utbildning. Kommissionens förslag
angående examensordning och fortbildning behandlas i avsnitt 12.

Remissinstanserna: Huvuddelen av remissinstanserna som har yttrat
sig tillstyrker förslagen eller har ingenting att erinra. Göteborgs kommun
uttalar viss tveksamhet till bedömningen att speciella verksamheter för
utsatta kvinnor bör bildas och anför att det ter sig som ett mindre stigma-
tiserande steg för utsatta kvinnor att söka hjälp på en allmän mottagning
med kvinnoperspektiv än att söka sig till en för allmänheten identifierad
”våldtäktsklinik”.

Socialstyrelsen är tveksam till om ett allmänt råd är den rätta formen
för att främja metodutveckling inom området. Landstingsförbundet anser
att en satsning på utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal och stöd till
åtgärder på det lokala och regionala planet är att föredra framför centralt
utformade policydokument om hur hälso- och sjukvården bör utforma
sina insatser.

Vissa remissinstanser, däribland Socialstyrelsen och Landstingsför-
bundet, har synpunkter på införande av en vårdgaranti.

Skälen för regeringens bedömning: Hälso- och sjukvården är i första
hand en uppgift för landstingen. Eftersom hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) har utformats som en målinriktad ramlag ges landstingen
möjligheter att utforma vården efter lokala och regionala behov och för-
utsättningar. De skall också samverka med andra samhällsorgan, organi-
sationer och privata vårdgivare i syfte att uppnå ett samlat och rationellt
utbud av hälso- och sjukvård.

Prop. 1997/98:55

43

Hälso- och sjukvårdslagen anger det övergripande målet för hälso- och Prop. 1997/98:55
sjukvården i termer av en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen. Lagen uppställer också ett antal krav på vården, såsom att
denna skall vara av god kvalitet och tillgodose den enskildes behov av
säkerhet och trygghet i vården, vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för
patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter
mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Ett grundläggande krav som således ställs på hälso- och sjukvården är
att den är av god kvalitet. Detta innebär bl.a. att den skall ha den medi-
cinskt tekniska kvalitet som behövs och även tillgodose kraven på en god
omvårdnad samt vara anpassad till den enskilde patientens särskilda för-
hållanden. Det är angeläget att en helhetssyn anläggs på patientens för-
hållanden. Det räcker ofta inte att bara ställa en diagnos och behandla ett
visst symptom. För att nå ett varaktigt resultat och för att förebygga att
en sjukdom eller skada inträffar på nytt är det inte sällan av avgörande
betydelse att personalen får en uppfattning om varför patienten har ett
visst problem och varför en sjukdom eller skada kan ha drabbat patien-
ten.

Kommissionen anför att brott som sexualbrott och s.k. kvinnomisshan-
del har höga mörkertal och att det dolda våldet, förutom ett stort mänsk-
ligt lidande, sannolikt orsakar stora kostnader för samhället, däribland
hälso- och sjukvården. Ett problemorienterat synsätt underlättar för häl-
so- och sjukvårdspersonalen att fullgöra sin uppgift att utreda och be-
handla kvinnor som är utsatta för våld. Hälso- och sjukvårdens ansvar
bör så långt som möjligt avgränsas till sådana uppgifter som kräver häl-
so- och sjukvårdens särskilda kompetens. Detta innebär emellertid inte
någon strikt avgränsning av hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. I
hälso- och sjukvårdens ansvar ingår också att se till att den som söker
hälso- och sjukvårdens tjänster, men som också behöver annat stöd, blir
hänvisad till det eller de organ som har kompetens och resurser för upp-
giften. Samspelet med andra verksamheter är också en nödvändig förut-
sättning för att det våld som kvinnor utsätts för skall kunna bekämpas.

Det är angeläget att kvinnor som utsätts för våld får ett bra bemötande
och omhändertas av kunnig personal. Hur verksamheten för utsatta kvin-
nor organiseras i olika delar av landet är dock i första hand en fråga för
berörda huvudmän inom hälso- och sjukvården, som har att se till att
vårdutbudet anpassas efter invånarnas behov. Hälso- och sjukvården är
en kunskapsintensiv verksamhet där nya medicinska metoder och om-
vårdnadsmetoder ständigt utvecklas. Det är därför mycket viktigt att häl-
so- och sjukvårdens omhändertagande av kvinnor som varit utsatta för
våld och andra övergrepp blir föremål för en kontinuerlig kvalitetssäk-
ring och utvärdering. Detta arbete bör bedrivas på både nationell och re-
gional nivå. Olika centrala instanser, i första hand Socialstyrelsen, bör
bidra med kunskapssammanställningar om metodstöd. Detta kan bl.a. ske
inom ramen för de särskilda medel som regeringen ställer till Socialsty-
relsens förfogande för utvecklingsinsatser i frågor om våld mot kvinnor
som har beskrivits i avsnitt 7.2. Hur hälso- och sjukvården organiseras
för att möta dessa kvinnor bör anpassas efter lokala förutsättningar och
behov.

Omhändertagandet av kvinnor som varit utsatta för våld

Hälso- och sjukvården, framfor allt akutsjukvården och kvinnoklinikerna,
kommer på ett tidigt stadium i kontakt med kvinnor som har utsatts for
våld. Kvinnor vänder sig dit för att få akuta skador omsedda och dit förs
också i stor utsträckning de kvinnor som har vänt sig till polisen efter att
ha utsatts för ett sexuellt övergrepp. Många kvinnor söker därutöver vård
inom primärvården för symptom som oro, ångest och sömnsvårigheter,
eller uppvisar skador och varierande, diffusa symptom för vilka det kan
vara svårt att ställa diagnos. Bakom de symptom och skadeorsaker för
vilka kvinnor söker hälso- och sjukvårdens hjälp kan ligga orsaker som
våld och sexuella övergrepp. Ett gott omhändertagande med ett insikts-
fullt bemötande från hälso- och sjukvårdens sida och med möjlighet till
fortsatt stöd och hjälp därifrån kan vara avgörande för kvinnornas möj-
ligheter att förändra sin situation såväl i ett kort som långt perspektiv. Att
utreda och behandla kvinnor som varit utsatta för våld och andra över-
grepp kräver såväl särskilda kunskaper som en stor lyhördhet för den
enskilda kvinnans situation. Enligt 31 § hälso- och sjukvårdslagen skall
kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras. T.ex. bör rutiner och behandlingsmetoder vidareutvecklas för att
skapa en trygg situation för dessa kvinnor samt för att öka möjligheterna
att i ett tidigt skede etablera en förtroendefull kontakt och därmed kunna
erbjuda en adekvat behandling.

Många landsting har tagit initiativ till betydande satsningar för kvinnor
som utsätts för våld. Rikskvinnocentrum för kvinnor som har misshand-
lats och våldtagits, RKC, inrättades år 1994 på förslag av Kvinnovålds-
kommissionen och har landstinget i Uppsala län som huvudman. Syftet
med centrumets arbete är att det, förutom att ha en öppen patientmottag-
ning för kvinnor som blivit utsatta för våld, skall vara ett nationellt re-
surs- och kompetenscentrum som utifrån ett kvinnoperspektiv skall skapa
former för ett gott omhändertagande i vården. Rikskvinnocentrum skall
genomföra utbildning av berörda personalkategorier, sprida information
och bidra till opinionsbildning samt bedriva forskning om bl.a. effekterna
av våld mot kvinnor. Regeringen har bidragit ekonomiskt till uppbygg-
naden av verksamheten, som är tänkt att kunna stå modell för verksam-
heter som kan komma att startas upp i andra delar av landet. Det är enligt
regeringens mening viktigt att den kunskap och de erfarenheter som vun-
nits vid Rikskvinnocentrum systematiseras för att kunna bilda modell för
liknande insatser hos andra huvudmän. För att ge Rikskvinnocentrum
förutsättningar att befästa sin verksamhet och sprida erfarenheter från
verksamheten samt för att finansiera vissa rikstäckande uppgifter avser
regeringen att lämna ett ekonomiskt bidrag i form av ett engångbelopp
om 3 miljoner kronor under år 1998. Kostnaden skall belasta utgiftsom-
råde 1, rikets styrelse anslaget Regeringskansliet m.m. anslagspost 4 So-
cialdepartementet.

Prop. 1997/98:55

45

Vårdgaranti

Prop. 1997/98:55

Kommissionen anför att ett aktivt omhändertagande från hälso- och sjuk-
vårdens sida av en kvinna som utsatts för ett allvarligt övergrepp kräver
att hon måste erbjudas hjälp att genom krisstöd och - åtminstone i vissa
fall - kristerapi bearbeta sina upplevelser. För att tillgodose behovet av
psykoterapi för dessa kvinnor aktualiserar kommissionen frågan om nå-
gon form av vårdgaranti borde införas.

Regeringen delar kommissionens uppfattning att kvinnor som har ut-
satts för våld och andra övergrepp kan ha behov av kvalificerat psykiat-
riskt stöd och att psykoterapi i det sammanhanget kan vara en lämplig
behandlingsmetod. Regeringen anser dock inte att det nu finns tillräckligt
starka skäl för att införa en särskild vårdgaranti för psykoterapi för kvin-
nor som har utsatts för våld.

Hälso- och sjukvårdsutredningen (HSU 2000) har i sitt betänkande Pa-
tienten har rätt (SOU 1997:154) bland annat behandlat frågan kring vår-
dens tillgänglighet och utformningen av en kommande vårdgaranti. Ut-
redningen föreslår införande av en generell behandlingsgaranti - som
inte enbart omfattar operationer utan också andra åtgärder av medicinsk
natur - och som tillförsäkrar patienterna behandling inom tre månader.
Betänkandet kommer nu att remissbehandlas och regeringen har för av-
sikt att under våren 1998 förelägga riksdagen ett förslag vad avser att
stärka patientens ställning.

Det förhållandet att det är sjukvårdshuvudmännens ansvar att se till att
vården är tillgänglig och av god kvalitet hindrar naturligtvis inte att rege-
ringen noga följer utvecklingen på bl.a. psykiatrins område. Regeringen
är medveten om att det, trots de insatser som har gjorts för att tillgodose
behovet av psykoterapeutisk behandling, fortfarande råder brist på resur-
ser för psykoterapi och att väntetiderna ofta är långa. Därtill kommer att
tillgången på psykoterapeuter är ojämnt fördelad över landet. Socialsty-
relsen har fått regeringens uppdrag att göra en nationell översyn av inne-
håll och kvalitet i den svenska psykiatriska vården. I uppdraget ingår
även att se över hur tillgången på bl.a. psykoterapi skall kunna säkerstäl-
las. Uppdraget har redovisats i november 1997 och frågan bereds nu vi-
dare inom Regeringskansliet.

Delegationen för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och
sjukvård (S 1995:10) har i betänkandet Klara spelregler (SOU 1997:179)
redovisat hur den offentligt finansierade privata psykoterapin har ut-
vecklats under åren 1996 och 1997. Regeringen kommer efter det att den
har tagit del av bl.a. detta material att ta ställning till behovet av eventu-
ella ytterligare åtgärder för att främja möjligheterna att erhålla psykote-
rapeutisk behandling.

Rättsintyg

Kommissionen har vidare påtalat att kvaliteten på rättsintyg som skrivs
av läkare i allmänhet är dålig, att detta i regel beror på att läkaren har
alltför bristfällig kunskap och erfarenhet av att skriva rättsintyg samt att
frågan bör uppmärksammas i läkarnas utbildning. Sedan kommissionen

46

avlämnat sitt betänkande har Socialstyrelsen i samråd med Rikspolissty-
relsen, Riksåklagaren och Rättsmedicinalverket nyligen utfardat all-
männa råd angående rättsintyg vid utredning av vålds- och sexualbrott
(SOSFS 1997:5 (M)). Rikskvinnocentrum har därutöver gett ut en skrift
om hur rättsintyg bör vara utformade. Kommissionens förslag i denna del
föranleder därför ingen åtgärd.

Prop. 1997/98:55

9       Rättsväsendets insatser

9.1      Polisens handläggning

9.1.1     Åtgärdsprogram/policydokument m.m.

Regeringens bedömning: Våld mot kvinnor är ett prioriterat område
för polisen. För att ytterligare understryka vikten av att konkreta resultat
uppnås har Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna fatt i uppdrag att
utforma åtgärdsprogram eller policydokument för handläggningen av
ärenden som rör våld mot kvinnor, att samverka med andra myndigheter
och att följa den internationella utvecklingen på området. Åtgärderna
skall redovisas regelbundet till regeringen.

Rikspolisstyrelsen har vidare fått i uppdrag att inventera och till rege-
ringen rapportera vilka särskilda insatser som görs vid landets samtliga
polismyndigheter beträffande frågor om våld mot kvinnor.

Kommissionens bedömning: Kommissionen har föreslagit att Riks-
polisstyrelsen och polismyndigheterna skall utforma policydokument om
våld mot kvinnor samt att polismyndigheterna även skall utarbeta sär-
skilda åtgärdsprogram som beskriver de åtgärder som kan komma i fråga
och som polisen bör vidta vid handläggningen av ärenden som rör sådant
våld. Kommissionen har vidare föreslagit att något polisdistrikt bör få i
uppdrag att utarbeta modeller för ett särskilt kvalificerat bemötande av
kvinnor som är utsatta för våld, samt även pröva på vilket sätt använd-
ningen av olika registersystem på ett effektivt sätt kan användas för att
motverka våld mot kvinnor. Vidare bör polismyndigheterna enligt kom-
missionen utarbeta särskilda informationsbroschyrer som är riktade till
kvinnor som har utsatts för våld och andra övergrepp. Kommissionen har
vidare efterlyst en analys av hur ett effektivt skydd bör utformas för olika
kvinnors behov och anfört att rutiner bör skapas som gör det möjligt för
en kvinna att snabbt få tillgång till den skyddsutrustning hon behöver.
Kommissionens förslag angående utbildning och fortbildning behandlas i
avsnitten 10 och 12.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som yttrat sig i denna
del tillstyrker eller har ingenting att erinra. Vissa instanser har haft syn-
punkter på hur utarbetandet av modeller för bemötande skall gå till och
vilket polisdistrikt som skall få uppdraget.

Skälen för regeringens bedömning: Polisen har en mycket viktig roll
när det gäller att bekämpa våld mot kvinnor, såväl när det gäller att före-

47

bygga som att upptäcka och beivra sådana brott. Hur en utsatt kvinna blir Prop. 1997/98:55
bemött av polisen kan exempelvis vara av avgörande betydelse för hen-
nes vilja att stå fast vid en polisanmälan. Ett annat exempel är betydelsen
av de åtgärder som vidtas av den första polispatrullen på plats där det
finns anledning att anta att en kvinna har utsatts för våld. Som kommis-
sionen framhåller har polisen även en viktig roll när det gäller att infor-
mera kvinnan om hennes rättigheter och skyldigheter i olika avseenden.

Regeringen har länge betonat vikten av polisens arbete när det gäller
att motverka våld mot kvinnor och i budgetpropositionen för år 1998
anges att våld mot kvinnor hör till de brott som polisen skall prioritera.
Det kan även framhållas att den pågående uppbyggnaden av närpolisor-
ganisationen och utvecklandet av ett problemorienterat arbetssätt inom
polisen betyder att polisens möjligheter att förebygga våld mot kvinnor
förbättras. Det problemorienterade arbetssättet går bl.a. ut på att syste-
matiskt definiera vilka förhållanden som orsakar och underlättar brott.
Utifrån dessa kunskaper vidtas sedan de åtgärder som är bäst ägnade att
minska riskerna för upprepade brott. För att kunna göra bra analyser av
lokala brottsmönster samt förutsäga och förhindra upprepat våld mot
kvinnor är det viktigt att polisen har goda kunskaper om de generella
problem och mönster som förekommer i denna typ av ärenden. I avsnitt
12 återkommer regeringen till behovet av en väl fungerande grundutbild-
ning och fortbildning av personal inom bl.a. polisväsendet.

För att öka effektiviteten i polisens arbete med att bekämpa våld mot
kvinnor och för att ge utsatta kvinnor ett förbättrat skydd, drivs sedan
några år flera försöksprojekt vid svenska polismyndigheter. Ett projekt,
som beskrivs närmare i kommissionens betänkande, är ”Frideborg” i
Norrköping. Projektet bedrivs i samarbete mellan polis, åklagare, krimi-
nalvård (frivården), socialtjänsten, sjukvården och Kvinnohuset. Målsätt-
ningen är att minska antalet fall av kvinnomisshandel, att erbjuda kvinnor
stöd och hjälp och att ge männen möjlighet till hjälp med att sluta använ-
da våld. Här kan också nämnas det projekt kallat ”Förbättrat kvin-
noskydd” som bedrivs inom Eslövs polisområde. Syftet är att de kvinnor
som gör en brottsanmälan skall fa ett sådant stöd och skydd att de också
orkar medverka i brottsutredningen. En hörnsten i verksamheten är vi-
deodokumentationen. Efter medgivande från kvinnan filmas hennes syn-
liga skador. Projektet innehåller även försök med nedkortade handlägg-
ningstider, hembesök av polisen och kontakt med personer och organisa-
tioner i ett nätverk. Motsvarande projekt har även startats i Sundsvall.

En tid efter det att kommissionen presenterat sitt betänkande startade i
Uppsala ett projekt kallat ”Vamingsklockan”. Förebilden, som beskrivs
av kommissionen, är hämtad från England (”Domestic Violence Early
Waming System”). Idén är att samla och registrera alla relevanta upp-
gifter som rör våld inom familjen. De polisiära åtgärderna dokumenteras
genom att polispersonalen på platsen fyller i en enkät.Uppgiftema läggs
sedan till grund för den information som läggs in ett databaserat register.
Materialet kan sedan användas på olika sätt, t.ex. som underlag för pre-
ventiva åtgärder eller som bakgrundsinformation till polispersonal som
på nytt är på väg till den aktuella adressen.

48

Utöver de nämnda försöksprojekten drivs en rad andra lokala projekt Prop. 1997/98:55
på området och Rikspolisstyrelsen har startat ett antal stora informations-
och utbildningsinsatser. Här kan som ett exempel nämnas att styrelsen
under år 1997 inbjudit polispersonal från landets samtliga polismyndig-
heter till ett seminarium med rubriken ”Mäns våld mot kvinnor”. Konfe-
rensen, som avses att hållas tio gånger, syftar till att dels ge deltagarna en
ökad insikt om orsaker till varför män slår samt hur kvinnor agerar som
offer, dels sprida information om de särskilda åtgärder som vidtagits vid
vissa polismyndigheter i Sverige för att bekämpa denna typ av brottslig-
het. Bl.a. sprids erfarenheterna från de tidigare nämnda försöksverksam-
heterna under seminarieserien.

En rad försöksprojekt pågår således och Rikspolisstyrelsen bedriver
utbildning och sprider information i frågor om våld mot kvinnor. Rege-
ringen välkomnar det arbete som bedrivs. Det kan nu finnas skäl att när-
mare studera vilket genomslag de redan vidtagna åtgärderna har fått. Re-
geringen har därför gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att inventera och till
regeringen rapportera vilka särskilda insatser som görs vid landets samt-
liga polismyndigheter beträffande frågor om våld mot kvinnor.

Under det tidigare nämnda seminariet ”Mäns våld mot kvinnor” har ett
av Rikspolisstyrelsen utformat åtgärdskort distribuerats. Tanken är att
kortet, som är inplastat och i fickstorlek, skall finnas tillgängligt för varje
polis i yttre tjänst i samband med ett ingripande. Eftersom Kvinnovålds-
kommissionen efterlyst bl.a. detaljerade åtgärdsprogram, kan det vara av
intresse att här redovisa åtgärdskortets innehåll. Kortet har följande ut-
formning.

49

4 Riksdagen 1997/98. I saml. Nr 55

Figur. Åtgärdskort för poliser i yttre tjänst

Prop. 1997/98:55

ÅTGÄRDSKORT

Våld mot kvinnor

På brottsplatsen (fotografera, filma eller skissa)

Dina första intryck

- bostaden

- personerna på platsen, berusade/påverkade

- vem öppnar dörren

- var befinner sig de närvarande

Att tänka på

- var objektiv och nyfiken

- finns bam i bostaden, kontakta socialtjänsten

- beslag (anteckna var godset hittades)

- egna iakttagelser av brottsplatsen, våldsvideo,
tidningar, etc

- sära partema/vittnen utom synhåll/hörhåll från
varandra

Första förhöret

- gämingsbeskrivning (rekvisit, uppsåt)

- vapen/tillhyggen (finns det kvar i bostaden)

- har sexuell handling förekommit i samband
med

brottet

- var i bostaden har brottet begåtts

- vem kontaktade polisen

- de inblandades relationer

- finns bam (ålder, hemma eller tillfälligt borta)

a Målsägaren

- beskriv skador noggrant och fotografera/filma

- behövs läkarvård (medgivande till rättsintyg)

- har något liknande hänt tidigare/eventuell
polisanmälan

- finns dagboksanteckningar

- vill målsägaren bli kontaktad på annan adress

- informera om besöksförbud (eventuell begäran
på separat handling)

- bedöm behov av trygghetsutrustning

- information om målsägandebiträde

- finns behov av kontakt med socialtjänsten eller
annan stödorganisation (finns kontakt)

- brottet lyder under allmänt åtal, kan ej åter-
kallas.

b Vittnen (glöm ej grannar)

- vad har hänt idag

- tidigare iakttagelser

- relation till de inblandade.

c Gärningsmannen

- finns gripandeskäl

- finns skador (fotografera/filma), dokumentera
noga

- behövs läkarvård (rättsintyg)

- brottet lyder under allmänt åtal, kan ej återkal-
las

• Glöm Ej

- telefon dagtid

- tolk, vilket språk

- förhör på separat blankett

- kopia till socialtjänsten om bam under 18 år i
familjen

- Du som polisman kan kallas att vittna.

Detta åtgärdskort som Rikspolisstyrelsen således redan tagit fram är vär-
defullt och fyller sannolikt en viktig funktion i polisens arbete med frågor
om våld mot kvinnor. Kommissionen har emellertid även efterlyst mer
övergripande åtgärdsprogram eller policydokument i vilka myndigheter-
na klargör den stora betydelse åtgärder avseende våld mot kvinnor har
och hur de anser att arbetet i denna fråga skall bedrivas. Som bl.a. Riks-
polisstyrelsen framhållit i sitt remissyttrande är det viktigt att sådana
markeringar görs på såväl central som regional och lokal ledningsnivå.
Regeringen har därför gett Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna i
uppdrag att utforma dokument av det slaget. I uppdraget ingår även att
samverka med andra myndigheter och frivilliga organisationer och att
följa den internationella utvecklingen på området samt att redovisa vid-
tagna åtgärder regelbundet. Polisen bör även, liksom andra berörda myn-
digheter, arbeta aktivt för att förebygga våldsbrott mot kvinnor. Dessa
frågor behandlas även i avsnitt 10.

Vissa åtgärder som redan vidtagits från polisens sida har särskilt tagit
sikte på personskydd för kvinnor som lever under ett överhängande och

50

allvarligt hot. I vissa mycket akuta situationer kan det vara aktuellt med
livvaktsskydd. Sådant skydd kan sökas vid den polismyndighet där den
hotade kvinnan bor. Vidare finns vid landets samtliga polismyndigheter
så kallade trygghetspaket att låna ut. Paketet innehåller bl.a. mobiltele-
fon, larmanordning och telefonsvarare. Brottsofferutredningen (dir.
1995:94) har fatt regeringens uppdrag att utvärdera de åtgärder som har
gjorts på brottsofferområdet under den senaste tioårsperioden. Utred-
ningen skall analyserat de samlade effekterna av de vidtagna åtgärderna
och överväga behov av förändringar i gällande lagstiftning och i övrigt.
Utredningens förslag bör därför avvaktas angående utformningen av ett
effektivt skydd och rutiner for att snabbt fa tillgång till skyddsutrustning.

Regeringen är liksom kommissionen av den uppfattningen att ökad in-
formation om vad som kommer att hända under förundersökning, åtal
och rättegång, liksom vilka möjligheter till hjälp och stöd som finns, kan
medföra att fler kvinnor orkar och vill medverka i det fortsatta utred-
ningsarbetet. När det gäller skriftlig information har Brottsoffermyndig-
heten under år 1997 producerat broschyren ”Till dig som utsatts for
brott”. I den lämnas inledningsvis information om de möjligheter till
stöd och hjälp som brottsoffer har direkt efter brottet. Vidare beskrivs
rättsprocessen, möjligheterna till ekonomisk ersättning och de skydd som
finns att tillgå i form av besöksförbud, livvaktsskydd, trygghetspaket och
skydd av personuppgifter. Broschyren innehåller även en redogörelse för
vanliga psykiska reaktioner på brott, en ordlista samt adresser och tele-
fonnummer till myndigheter och organisationer som kan ge hjälp och
stöd. Brottsoffermyndighetens broschyr har genom Rikspolisstyrelsens
försorg gjorts känd för polismyndigheterna. Regeringen finner därför inte
skäl att vidta någon åtgärd för framtagande av ytterligare broschyrer.
Däremot bör Rikspolisstyrelsen i sin inventering av polismyndigheternas
insatser kontrollera i vilken utsträckning Brottsoffermyndighetens bro-
schyr eller annat informationsmaterial med motsvarande innehåll delas ut
till brottsoffren.

9.1.2 Handel med kvinnor

Regeringens bedömning: Regeringen har uppdragit åt Rikspolisstyrel-
sen att vara nationell rapportör för Sverige i frågor som rör handel med
kvinnor.

Prop. 1997/98:55

Kommissionens förslag: Kommissionen har inte lämnat något sådant
förslag.

Skälen för regeringens bedömning: Som redovisats i avsnitt 5 be-
drivs för närvarande inom EU ett aktivt arbete i frågor som rör handel
med kvinnor. I februari 1997 antog ministerrådet (justitie- och inrikesmi-
nistrarna) en s.k. gemensam åtgärd om åtgärder för att bekämpa män-
niskohandel och sexuellt utnyttjande av bam. För att konkretisera detta
beslut antog justitie- och jämställdhetsministrama i april 1997 en dekla-
ration med riktlinjer för att förebygga och bekämpa handel med kvinnor
för sexuellt utnyttjande (s.k. trafficking in women). Enligt deklarationen

51

skall medlemsländerna bl.a. utse (eller utreda förutsättningarna för utse-
endet av) en s.k. nationell rapportör i frågor som rör handel med kvinnor.
Vid Rikspolisstyrelsen finns de kunskaper och den överblick som krävs
för att fullgöra ett sådant uppdrag. Regeringen har därför utsett Rikspo-
lisstyrelsen att vara nationell rapportör för Sverige. I uppdraget ligger
bl.a. att samla uppgifter om omfattningen av handel med kvinnor i Sveri-
ge och andra länder och om hur den kan förebyggas och bekämpas samt
att regelbundet rapportera till regeringen. Regeringen bedömer att upp-
draget kan genomföras inom ramen för Rikspolisstyrelsens anslag.

9.2 Åklagarnas handläggning

Regeringens bedömning: Våld mot kvinnor är ett prioriterat område för
åklagarna. För att ytterligare understryka vikten av att konkreta resultat
uppnås har Riksåklagaren och åklagarmyndigheterna fått i uppdrag att
utforma åtgärdsprogram eller policydokument för ärenden om våld mot
kvinnor, att samverka med andra myndigheter och att följa den interna-
tionella utvecklingen på området. Åtgärderna skall redovisas regelbundet
till regeringen.

Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har nyligen utfärdat allmänna råd
om ledningen av förundersökning i brottmål. Enligt dessa bör åklagare
vara förundersökningsledare bl.a. i ärenden som innefattar våldsbrott i
nära relationer. Med hänsyn härtill är några åtgärder från regeringens
sida för närvarande inte nödvändiga.

Kommissionens förslag: Överenstämmer i stort med regeringens
överväganden angående policydokument eller åtgärdsprogram m.m.
Kommissionen har föreslagit att ärenden om våld mot kvinnor skall prio-
riteras. Några författningsändringar föreslås dock inte. Vidare föreslås att
åklagaren skall vara förundersökningsledare i alla mål som rör misshan-
del av en man mot en kvinna när kvinnan och mannen är bekanta med
varandra, även om misshandeln inte bedöms som grov. Detta bör ske
genom att Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen ändrar i det s.k. fördel-
ningscirkuläret, som bl.a styr om polisen eller åklagarna skall vara för-
undersökningsledare.

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker eller
har inte någon erinran mot utarbetandet av policydokument och åt-
gärdsprogram samt prioritering av ärenden. Remissutfallet när det gäller
vem som skall vara förundersökningsledare är blandat. Rikspolisstyrelsen
är negativ medan Jämställdhetsombudsmannen och Riksorganisationen
för kvinnojourer i Sverige är positiva. Riksåklagaren anger att frågan om
en översyn av fördelningscirkuläret kommer tas att upp med Rikspolis-
styrelsen och att frågan om ledande av förundersökning i ärenden om
våld mot kvinnor kommer att behandlas i det sammanhanget.

Bakgrund: Enligt kommissionen har poliser såväl som åklagare ofta
en etablerad pessimistisk inställning till våld som rör kvinnor, vilket ofta
får konsekvenser för handläggningen av ett ärende som rör våld mot
kvinnor i nära relationer.

Prop. 1997/98:55

52

Enligt en intervjuundersökning som kommissionen låtit utföra Prop. 1997/98:55
(betänkandet s. 206 f.) framgår följande.

Det är vanligt att poliser och åklagare anser att kvinnomisshandel är
ett socialt problem som utspelar sig i samhällets lägre skikt och att de
antar att samma par återkommer ofta och blir följetonger eller repriser.
De tror inte att kvinnan har förmåga att avsluta förhållandet med den
misshandlande mannen och de misstror kvinnan i flera steg. Endast ett
fatal kvinnor antas kontakta polisen självmant och om brottet kommer
till polisens kännedom antas kvinnan inte vilja göra en anmälan. Om
kvinnan trots allt gör en anmälan misstänker man att hon kommer att
ångra sig redan nästa dag, senare under förundersökningen eller t.o.m.
under huvudförhandlingen. Om kvinnan håller fast vid sin berättelse
och mannnen fålls antar man att hon kommer att gå tillbaka till man-
nen, och om hon lyckas bryta sig loss antar man att hon inom en snar
framtid återfinns i en ny misshandelsrelation. Att tro att kvinnan
kommer att stå fast vid sin anmälan och medverka till utredningen
upplevs som naivt, medan det bedöms som rutinerat att förutsätta att
kvinnan kommer att agera motsträvigt under utredningen. Detta för-
hållningssätt påverkar enligt kommissionen resultatet av utredningarna
och medverkar till att de inte blir så fullständiga och omfattande som
skulle behövas.

Förundersökningen leds av polisen eller av åklagaren (23 kap. 3 §
rättegångsbalken). Om förundersökningen inletts av polisen och saken
inte är av enkel beskaffenhet skall åklagaren överta förundersökningen
när någon skäligen kan misstänkas för brottet. Även i andra fall skall
åklagaren överta förundersökningen när det är påkallat av särskilda skäl.
Den närmare fördelningen mellan polisen och åklagaren bestäms i det
s.k. fördelningscirkuläret (RÅC 1:95, FAP 403:5) som fastställs av Riks-
åklagaren och Rikspolisstyrelsen gemensamt. Enligt den lydelse som
fördelningscirkuläret hade till och med år 1997 skulle misshandel som
inte är grov anses vara av enkel beskaffenhet. Det betydde att polisen
enligt cirkuläret var förundersökningsledare i ärenden som bedömdes
som misshandel av normalgraden, medan åklagaren var förundersök-
ningsledare i ärenden som bedömdes som grov misshandel. Enligt cir-
kuläret skulle åklagaren inträda som förundersökningsledare även om
målet var av enkel beskaffenhet när det uppkom en fråga om användning
av tvångsmedel eller när det krävdes en åtgärd från domstolens sida un-
der förundersökningen. Som anges nedan har cirkuläret nyligen ändrats.

Kommissionen föreslår att åklagarna, som dels har den processrättsliga
erfarenheten och dels erfarenheten av domstolarnas bedömning av bevis-
ningen, bör vara förundersökningsledare i alla ärenden som rör misshan-
del av en man mot en kvinna när kvinnan och mannen är bekanta med
varandra, även om brottet inte är grovt. Åklagarnas kompetens bör enligt
kommissionen inte minst tas tillvara för att avgöra i vilken utsträckning
det behövs ytterligare utredning för att säkra bevisning för en fållande
dom. Ändringen bör enligt kommissionen ske genom en ändring i fördel-
ningscirkuläret.

53

Skälen för regeringens bedömning: I budgetpropositionen for år
1998 framhålls att kampen mot våldsbrotten skall prioriteras och att sär-
skild uppmärksamhet skall ägnas åt bl.a. våld mot kvinnor. För att kon-
kreta resultat skall kunna uppnås och en verklig prioritering komma till
stånd har regeringen, på samma sätt som när det gäller polisen, gett Riks-
åklagaren och åklagarmyndigheterna i uppdrag att utarbeta åtgärdspro-
gram och att samverka med andra myndigheter i ärenden som rör våld
mot kvinnor, följa den internationella utvecklingen på området och re-
gelbundet redovisa vidtagna åtgärder till regeringen (se även avsnitt 10
myndighetsgemensamma uppdrag). I avsnitt 12 återkommer regeringen
till frågan om en väl fungerande fortbildning av personal inom bl.a.
åklagarväsendet.

Det är enligt regeringen angeläget att ärenden som rör våld och andra
kränkningar i nära relationer bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt.
Det är åklagarna som har det yttersta ansvaret för utredningsverksamhe-
ten, även den som leds av polisen. Det fördjupade samarbetet mellan po-
lisen och åklagarna ingår som en del av närpolisreformen och det pro-
blemorienterade arbetssättet och syftar bl.a. till en effektivare användning
av polisens och åklagarnas resurser. Den mentorverksamhet som för när-
varande håller på att utvecklas mellan åklagare och närpolisdistrikten och
som innebär att det vid varje åklagarkammare har utsetts en åklagare som
skall fungera som mentor för utredningsverksamheten i närpolisområ-
dena kan bidra till att resurserna används på ett mer effektivt sätt.

Det finns dock skäl som talar för att åklagare i ökad utsträckning bör
vara förundersökningsledare i ärenden som rör våld i nära relationer.
Härför talar bl.a. komplexiteten i dessa ärenden och de bevissvårigheter
som ofta föreligger. En omfattande översyn av de bestämmelser som styr
vem som skall vara förundersökningsledare i olika ärendetyper, det s.k.
fördelningscirkuläret, har nyligen genomförts hos Riksåklagaren och
Rikspolisstyrelsen. I direktiven för översynen framhålls bl.a. Kvinno-
våldskommissionens förslag i denna del. Riksåklagaren och Rikspolissty-
relsen har i anledning av denna översyn nyligen utfärdat s.k. allmänna
råd om ledningen av förundersökning i brottmål (RÅFS 1997:12, FAP
403-5). De innebär bl.a. att åklagaren som huvudregel skall vara förun-
dersökningsledare för brott enligt 6 kap. brottsbalken (sexualbrotten),
andra brottsbalksbrott för vilka fängelse i två år eller däröver kan följa
och vid brott som innefattar våld som riktar sig mot närstående personer.
Någon förändring av de grundläggande regler som styr fördelningen av
förundersökningsledarskapet mellan polis och åklagare kan med hänsyn
härtill inte anses vara motiverad.

Det kan tilläggas att Riksåklagaren också har gett åklagar-
myndigheterna i uppdrag att öka insatserna för att beivra och minska
brott som innefattar våld mot kvinnor. Åklagarmyndigheterna skall där-
vid särskilt redovisa vidtagna åtgärder till Riksåklagaren i samband med
årsrapporten. För att stödja åklagarmyndigheternas insatser på detta om-
råde kommer också Riksåklagaren lägga fast riktlinjer för förundersök-
ning som innefattar våldsbrott mot kvinnor. Inom åklagarväsendet deltar
åklagare i ett flertal av de förundersökningsprojekt som bl.a. har redovi-
sats under avsnitt 9.1.1. Enligt uppgift från Riksåklagaren har i anslut-

Prop. 1997/98:55

54

ning till dessa projekt åklagare och polis i samarbete inlett ett aktivt ut-
vecklingsarbete på lokal nivå. Arbetet är närmast inriktat på att utarbeta
riktlinjer för handläggningsrutiner vid utredning om brott som innefattar
våld mot kvinnor.

9.3 Behandlingsmetoder för män som dömts för vålds-
och sexualbrott

Regeringens bedömning: Kriminalvårdsstyrelsen har fått i uppdrag att, i
samråd med Socialstyrelsen, kartlägga vilka metoder som används för
behandling av män som dömts för våldsbrott mot kvinnor och överväga
vilka behov som finns av en utbyggnad av behandlingen av dessa män.

Därutöver kommer regeringen att avsätta 2 miljoner kronor för en ut-
värdering av i vilken utsträckning befintliga behandlingsmetoder för män
som begått våldsbrott och sexualbrott mot kvinnor är lämpliga och verk-
samma. Formerna för en sådan utvärdering bereds närmare inom Rege-
ringskansliet.

Kommissionens förslag: Kommissionens förslag överensstämmer
med regeringens. Kommissionen har inte föreslagit att behandlingsmeto-
derna utvärderas.

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig är positiva eller
har inte något att erinra mot kommissionens förslag om en kartläggning.
Några instanser har dock synpunkter på i vilken utsträckning nuvarande
behandlingsformer är effektiva. Bl.a. Sveriges Psykologförbund fram-
håller att det finns ett behov av att även utvärdera effekterna av befintli-
ga behandlingsmetoder och att en sådan utvärdering bör göras av fristå-
ende forskare. Ett par remissinstanser betonar vikten av mångfald när det
gäller behandlingsmetoder för dessa män.

Skälen för regeringens bedömning: Kvinnovåldskommissionen har
redovisat några befintliga behandlingsprogram, i Sverige och utomlands,
för män dömda för övergrepp mot kvinnor. Kommissionen har även re-
dovisat behandlingsprogram för män utom ramen för kriminalvårdens
verksamhet, t.ex. sådana som bedrivs av mansjourer och mans- och
kriscentrum för män. Kommissionen konstaterar därvid att det saknas
både överblick över vilka behandlingsprogram som finns för män som
begår våldsbrott mot kvinnor och vetenskapliga utvärderingar av pro-
grammens effekter. Däremot redovisar kommissionen att Kriminalvårds-
styrelsen har presenterat ett handlingsprogram för utbyggnad av behand-
lingsresursema för sexualbrottsdömda (Behandling av sexualbrottsdömda
i kriminalvård, 1995). Enligt den rapport som Socialstyrelsen nyligen
överlämnade till regeringen om en nationell översyn av specialistpsykiat-
rin framgår att det finns ett bristande underlag för att kunna ta ställning
till vilka behandlingsmetoder inom psykiatrin som är verksamma för att
förhindra återfall i våldsbrottslighet mot kvinnor.

Enligt vad regeringen har erfarit råder olika synsätt mellan företrädare
för olika yrkesgrupper och mellan olika vetenskapstraditioner i fråga om
vilken behandling av män som dömts för vålds- och sexualbrott som är

Prop. 1997/98:55

55

lämplig och verksam. Även bland remissinstanserna framkommer skilda
synsätt i dessa frågor. Däremot finns en betydande samsyn bland re-
missinstanserna om kommissionens förslag att kartlägga befintliga be-
handlingsmetoder i syfte att öka kunskaperna om behovet av en eventuell
utbyggnad av dessa.

Regeringen drar följande slutsatser. Ökad uppmärksamhet måste riktas
mot de män som begår våldsbrott mot kvinnor. Därvid intar frågor om
behandling av män som dömts för våldsbrott en särställning. Det är syn-
nerligen angeläget att risker för återfall i brottslighet minimeras. Olika
män kan behöva olika behandling. Goda och vetenskapligt beprövade
behandlingsprogram inom kriminalvården för dessa män minskar otvety-
digt risken för återfall. Genom sådana program kan också ökad kunskap
vinnas om orsakerna till mäns våld mot kvinnor och därmed ökar förut-
sättningarna för att dömda män inte skall återfalla i brottslighet och för
att detta våld på sikt skall kunna elimineras. Men även behandlingspro-
gram för män som inte är dömda, t.ex. sådana som erbjuds män som sö-
ker sig till olika mansjourer eller kriscentra för män är angelägna.

Det är dock uppenbart att det behövs både en ökad överblick över be-
fintliga behandlingsformer och program och en ökad kunskap om huru-
vida nuvarande program är verkningsfulla. Regeringen har därför upp-
dragit åt Kriminalvårdsstyrelsen att komplettera den tidigare nämnda
rapporten genom att göra en kartläggning av vilka behandlingsprogram
som används för män som dömts för andra våldsbrott mot kvinnor än
sexualbrott inom kriminalvården. I det sammanhanget bör Kriminal-
vårdsstyrelsen även överväga vilka behov som kan finnas av en utbygg-
nad av sådana behandlingsprogram.

Regeringen delar dock Socialstyrelsens uppfattning att det är nödvän-
digt att öka kunskaperna om vilka effekter nuvarande behandlingspro-
gram har både i fråga om sexualbrottslingar och de som dömts för andra
våldsbrott mot kvinnor. Detta blir särskilt angeläget inför en eventuell
utbyggnad av behandlingsprogrammen. Regeringen kommer därför att
avsätta 2 miljoner kronor för att ett sådant utvärderingsarbete skall kun-
na initieras. Frågan om formerna för ett sådant arbete bereds vidare inom
Regeringskansliet. I en sådan kommande utvärdering är det även angelä-
get att blicken riktas mot internationella erfarenheter på området samt att
den kunskap om orsakerna till mäns våld mot kvinnor som kvinnoforsk-
ningen i Sverige och andra länder gett får sitt naturliga utrymme.

I det sammanhanget bör även framhållas betydelsen av att de yrkes-
grupper som bedriver behandlingsverksamhet för dessa män har kunska-
per om jämställdhetsfrågor och om senare års svenska och internationella
kvinnoforskning om mäns våld mot kvinnor. Till det senare återkommer
regeringen i avsnitt 12.

Prop. 1997/98:55

56

9.4

Elektronisk övervakning

Prop. 1997/98:55

Regeringens bedömning: Regeringen har uppdragit åt Brottsförebyg-
gande rådet att göra en förstudie om de praktiska och tekniska förutsätt-
ningarna för en försöksverksamhet med elektronisk övervakning av män
som brutit mot besöksförbud.

Kommissionens bedömning: Överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig har i huvudsak
tillstyrkt eller inte haft något att erinra. Domstolsverket anför dock att
övervakningen är att jämställa med en frihetsberövande påföljd och av-
styrker förslaget om det skulle innebära att övervakning kan komma att
användas utan att mannen dessförinnan dömts till ansvar för brott. Kri-
minalvårdsstyrelsen anför bl.a. att den försöksverksamhet som nu pågår
inom kriminalvården med intensivövervakning med elektronisk kontroll
bygger på ett samtycke från den som skall ingå i verksamheten. Den av
kommissionen föreslagna försöksverksamheten skulle beröra personer
som inte respekterar ett meddelat besöksförbud. Redan detta förhållande
talar enligt Kriminalvårdsstyrelsen för att elektronisk övervakning, som
styrelsen menar bygger på samverkan, inte bör komma i fråga för denna
grupp.

Skälen för regeringens bedömning: Kommissionen har i sitt betän-
kande föreslagit elektronisk övervakning av ”män som inte respekterar
besöksförbud”. Vilka närmare förutsättningar som skulle gälla för en
sådan intensivövervakning har emellertid inte berörts. Den tanke som
presenteras synes dock vara att en åklagare eller domstol under vissa för-
utsättningar skall kunna förena ett beslut om besöksförbud med ett för-
ordnande om elektronisk övervakning. Den aktuella övervakningen
skulle gå till så att såväl den presumtive angriparen som offret bär på en
mottagarutrustning kring handleden eller vristen, vilket för offrets del
naturligtvis endast skulle komma i fråga på frivillig grund. Om parterna
kommer för nära varandra skulle en varningssignal utlösas.

Eftersom de män som skulle komma i fråga för elektronisk övervak-
ning är sådana som inte respekterar besöksförbud när de är på fri fot, kan
det, som Kriminalvådsstyrelsen har gjort, sättas i fråga i vilken utsträck-
ning en elektronisk boja skulle hindra dessa män från att upprepa över-
trädelserna. Den ökade upptäcktsrisken som övervakningen innebär kan
dock verka avskräckande även för den aktuella kategorin män i sådan
grad att övervakningen, i kombination med annan skyddsutrustning,
skulle innebära en ökad trygghet för kvinnan. Detta är i sin tur skäl nog
för att tekniken skall vara intressant för fortsatta överväganden. För att
ett vidare lagstiftningsarbete om grunderna för ett förordnande om elek-
tronisk övervakning och den närmare utformningen av en sådan skall
vara meningsfullt krävs emellertid att den teknik som för närvarande
finns är tillförlitlig och att övervakningen överhuvudtaget är praktiskt
genomförbar. Regeringen har därför gett Brottsförebyggande rådet i upp-
drag att göra en förstudie i dessa frågor.

57

10 Myndighetsgemensamma uppdrag

Prop. 1997/98:55

Regeringens bedömning: Myndighetsgemensamma uppdrag har utfär-
dats för berörda myndigheter. Syftet är att konkretisera myndigheternas
ansvar och skyldigheter att vidta åtgärder i frågor som rör våld mot kvin-
nor. Myndigheterna skall förebygga våldsbrott mot kvinnor, utforma åt-
gärdsprogram eller policydokument, samverka i dessa frågor och ut-
veckla sitt internationella samarbete på området. Åtgärderna skall redovi-
sas regelbundet till regeringen. Vissa myndigheter har genom beslutet
även fatt särskilda myndighetsspecifika uppdrag.

Kommissionens förslag: Kommissionen har lämnat ett flertal förslag
som har det gemensamt att de på olika sätt syftar till att effektivisera och
konkretisera handläggningsrutiner och annat arbete hos myndigheter som
berörs av ärenden om våld mot kvinnor på central, regional och lokal
nivå. I det sammanhanget har kommissionen även lyft fram behovet av
att samverkan mellan myndigheter och mellan myndigheter och frivil-
ligorganisationer ökar. Kommissionen har föreslagit att berörda myndig-
heter inom rättsväsendet skall åläggas att utarbeta s.k. policydokument
och åtgärdsprogram för handläggningen av ärenden med anknytning till
våld mot kvinnor Kommissionens förslag att Socialstyrelsen skall utar-
beta allmänna råd för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens hand-
läggning av sådana ärenden och att kommunerna skall utarbeta särskilda
åtgärdsprogram för arbetet med dessa frågor behandlas i avsnitt 7.1.

Remissinstanserna: En majoritet av de remissinstanser som yttrar sig
tillstyrker eller har ingenting att erinra mot förslagen. Tingsrätterna och
Domstolsverket är negativt inställda till utarbetandet av s.k. policydoku-
ment för domstolarna. Rikspolisstyrelsen anser att det är av stor betydelse
att en tydlig markering görs på ledningsnivå och att detta kommer till
uttryck i särskilda policydokument eller handlingsprogram. Många re-
missinstanser framhåller samverkan som en viktig strategi när det gäller
att motverka våld mot kvinnor.

Skälen for regeringens bedömning: Kommissionen behandlar frågor
om myndigheters handläggning av ärenden som rör våld mot kvinnor och
frågor om samverkan mellan myndigheter i flera kapitel i betänkandet
(kap. 5, 6, 8 och 9). Av kommissionens redovisning framgår tydligt att
kunskapen behöver öka hos myndigheterna, främst hos den personal som
har att handlägga ärenden om våld mot kvinnor. Det gäller både på cen-
tral, regional och lokal nivå. Det framgår även att handläggningsrutiner
kan behöva ses över i syfte att göra arbetet mer effektivt. Vikten av att
dessa frågor lyfts på ledningsnivå framhålls även. Regeringen delar upp-
fattningen att myndigheterna kan effektivisera och konkretisera arbetet.
Det gäller självfallet främst sådana myndigheter som mer direkt handläg-
ger ärenden om våldsbrott mot kvinnor, t.ex. polisen. Men det gäller ock-
så t.ex. myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Socialstyrelsen.
Många myndigheter har under senare år vidtagit ett flertal åtgärder för att
effektivisera arbetet. Det gäller inte minst för polisen, vars insatser be-
skrivts under avsnitt 9. I detta sammanhang noterar regeringen med till-

58

fredsställelse att Rikspolisstyrelsen i sitt remissvar framhåller vikten av
att en tydlig markering görs på myndigheternas ledningsnivå, både cent-
ralt och regionalt samt att en sådan markering bör komma till uttryck i
särskilda policydokument eller handlingsprogram. Många myndigheter
har också initierat eller deltagit i särskilda samverkansprojekt, inte minst
som en foljd av förslagen om samverkan m.m. i propositionen
(1990/91:113) Olika på lika villkor (se även avsnitt 7).

Regeringen ansluter sig dock till kommissionens uppfattning att ytter-
ligare insatser behöver göras. Regeringen har därför preciserat sådana
åtgärder som behöver vidtas som är gemensamma för flera centrala verk
med underställda myndigheter. Detta har skett genom ett samlat utfär-
dande av s.k. myndighetsgemensamma uppdrag, vilka gäller för Dom-
stolsverket (i vissa delar), Riksåklagaren samt alla åklagarmyndigheter,
Rikspolisstyrelsen samt alla polismyndigheter, Brottsförebyggande rå-
det, Kriminalvårdsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen
samt länsstyrelserna. De myndighetsgemensamma uppdragen, av vilka
en kopia återfinns i bilaga 12, utfärdades samma dag som regeringen
beslöt att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen i denna proposi-
tion. Genom utfärdandet av dessa uppdrag anger regeringen att myndig-
heterna skall ägna särskild uppmärksamhet åt det förebyggande arbetet i
dessa frågor, att de skall utarbeta någon typ av policydokument eller åt-
gärdsprogram för sitt arbete, att de skall samverka myndigheter emellan
och med berörda frivilligorganisationer, inte minst kvinnojourerna, samt
att de skall utveckla sitt internationella samarbete på området. Myndig-
heterna skall redovisa sitt arbete i dessa frågor regelbundet till regering-
en. I beslutet anges även att Rikspolisstyrelsen skall leda en satsning på
fortbildning av personal inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och
sjukvården i frågor som har anknytning till våld mot kvinnor och att me-
del har avsatts för detta. Denna satsning beskrivs närmare i avsnitt 12.

När det gäller kravet att de berörda myndigheterna skall utforma åt-
gärdsprogram eller policydokument för sin handläggning av dessa frågor
bör följande särskilt nämnas. Syftet med ett sådant krav är inte att detalj-
styra myndigheterna utan är i första hand att vara ett stöd för myndighe-
tens eget arbete och ett verktyg för att göra detta arbete mer effektivt. Ett
sådant dokument kan vara av ett tämligen enkelt slag och dess utform-
ning och innehåll måste givetvis bestämmas med utgångspunkt i den eg-
na verksamheten. För de centrala myndigheterna kan dokumentet vara av
mer övergripande karaktär. För vissa centrala myndigheter som inte själ-
va handlägger denna typ av ärenden kan det syfta till att klarlägga myn-
dighetens principiella inställning i frågorna samt sprida erfarenheter. För
de regionala myndigheter som det här är fråga om, d.v.s. åklagarmyndig-
heter och polismyndigheter, kan dokumentet vara mer åtgärdsinriktat och
behandla handläggningsrutiner, bemötande av brottsoffer och andra
praktiska frågor i arbetet. Det är angeläget att dokumentet är förankrat på
ledningsnivå. Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren har det övergripande
ansvaret för att sådana dokument upprättas vid åklagarmyndigheter resp,
polismyndigheter. Det bör i detta sammanhang understrykas att de myn-
dighetsgemensamma uppdragen inte gäller för domstolarna och att kravet

Prop. 1997/98:55

59

om åtgärdsprogram och brottsförebyggande insatser inte gäller för Dom-
stolsverket.

Regeringen anser att arbetet med att ta fram ett policydokument eller
åtgärdsprogram av detta slag kan resultera i en fruktbar inventering av
resurser och förutsättningar i arbetet på myndighetsnivå och bör även
kunna bidra till ökade kunskaper och engagemang hos den personal som
skall handlägga dessa ärenden.

Genom beslutet ges några myndigheter särskilda myndighetsspecifika
uppdrag, t.ex. Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen (redovisas i avsnitt
9), Brottsförebyggande rådet (redovisas i avsnitt 6 och 12), Brottsoffer-
myndigheten (redovisas i avsnitt 6), Kriminalvårdsstyrelsen (redovisas i
avsnitt 9.3) och Socialstyrelsen (redovisas i avsnitt 7).

Frågor om kommunernas ansvar och handläggning av frågor om våld
mot kvinnor har behandlats i avsnitt 7.

Prop. 1997/98:55

11      Frivilliga organisationer

11.1     Kvinnojourer

Regeringens bedömning: Kvinnojourerna bör inom ramen för sin ide-
ella verksamhet få ett utökat stöd. Avsikten är att de av riksdagen, för
budgetåret 1998 under utgiftsområde 9, anslaget C 2. Bidrag till organi-
sationer på det sociala området, beslutade medlen om 6 miljoner kronor
för särskilda kvinnogrupper, skall tillföras de lokala kvinnojourerna och
deras två riksorganisationer. Medlen skall fördelas av Socialstyrelsen.

Kommissionens förslag: Kommissionen föreslår att statsbidraget till
de lokala kvinnojourerna höjs med 10 miljoner kronor för att ge dessa
möjlighet att anställa personal, för att ge dem som arbetar i jourerna
handledning och i övrigt för att utveckla sina verksamheter.

Kommissionen har vidare föreslagit att en rikstäckande informa-
tionskampanj om våld mot kvinnor genomförs.

Remissinstanserna: Hälften av instanserna yttrar sig och instämmer i
huvudsak i kommissionens förslag. Länsstyrelsen i Kopparbergs län an-
för att det är viktigt att klargöra var gränserna går mellan frivillig verk-
samhet och myndigheternas åligganden. Svenska Kommunförbundet an-
för att socialtjänsten har ett odiskutabelt ansvar att ge stöd och hjälp åt
kvinnor som utsätts för våld, men att jourerna kan erbjuda det som so-
cialtjänsten som myndighet inte kan, nämligen en frizon med fullständig
anonymitet, ett möte med andra i samma situation och en hjälp till själv-
hjälp. Socialförvaltningen i Stockholms kommun anser att det hade varit
av värde med ett närmare resonemang om ansvars- och rollfördelningen
mellan kvinnojourerna och socialtjänsten.

De flesta instanser som yttrat sig över förslaget om en informa-
tionskampanj är positiva. Några uttrycker dock tveksamhet om värdet av
en sådan.

60

Skälen för regeringens bedömning: Det finns för närvarande 131 lo-
kala kvinnojourer som är organiserade i någon av de två nationella riks-
organisationerna Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS)
som har bedrivit sin verksamhet under lång tid samt det relativt nybil-
dade Sveriges Kvinnojourers Riksförbund. Enligt en nyligen genomförd
studie av ett antal lokala kvinno- och mansjourer som har genomförts på
uppdrag av Socialstyrelsen (Våld mot kvinnor och män i kris, SoS 1997),
tar de lokala jourerna varje år emot cirka 14 000 samtal från hjälpsö-
kande kvinnor. Det bor ungefär 1 500 kvinnor och lika många bam i de
övemattningslägenheter som jourerna förfogar över.

Kvinnojourerna är starkt beroende av stöd från den offenliga sektom.
Bidrag utgår främst från kommunerna. De ekonomiska villkoren kan
därför variera kraftigt mellan de lokala kvinnojourerna. Mycket tyder på
att det kommunala stödet på många håll har minskat i omfattning under
senare år och att många kvinnojourer har svårigheter att upprätthålla sin
verksamhet.

Regeringen avsätter årligen 5 080 000 kronor i bidrag till organisatio-
ner som motverkar våld mot kvinnor. Medlen disponeras av Socialsty-
relsen och fördelas på följande sätt: 3 miljoner kronor till de lokala kvin-
nojourernas utvecklingsarbete, 1 miljon kronor till kvinnojourernas riks-
organisationer samt cirka 1 miljoner kronor till mansjourer, invand-
rarorganisationer och vissa andra organisationer som arbetar med frågor
om våld mot kvinnor och bam.

I den av riksdagen antagna propositionen Ändring i socialtjänstlagen
(prop. 1996/97:124. bet. 1996/97:SoU18. rskr. 1996/97:264) framhålls
att socialtjänsten i högre utsträckning bör stödja frivilligt socialt arbete.
För många kvinnor ger jourerna ett alternativ till myndigheternas insatser
genom att de har en hög grad av tillgänglighet, kan garantera anonymitet
och ge tillfälle att möta andra kvinnor i samma situation. Fördelama med
kvinnojourernas verksamhet är också att arbetet utförs av ideellt arbe-
tande kvinnor med olika bakgrund och med ett starkt engagemang i de
utsatta kvinnornas situation. Det är viktigt att verksamheten kan behålla
sin ideella karaktär och far existera på sina egna villkor. Trots att kvin-
nojourerna är starkt beroende av stöd från den offentliga sektom bör stat
och kommun vara försiktiga med att ställa ensidiga villkor som krav för
bidrag. Det är viktigt att värna om jourernas frihet och oberoende. I pro-
positionen om ändringar i socialtjänstlagen poängteras särskilt att stöd
från olika samhällsorgan inte får medföra en styrande effekt på de frivil-
liga organisationernas integritet och självbestämmande.

Insatserna för att ge stöd och hjälp till kvinnor som utsatts för våld
kan givetvis inte enbart bygga på frivilliga insatser. Regeringen vill där-
för understryka att samhället har det grundläggande ansvaret för att kvin-
norna och deras bam far det stöd och den hjälp de behöver. Det är vanligt
att kvinnor som kommer till jourerna har flera bam. Det är inte minst ur
barnens synvinkel viktigt att samarbetet mellan socialtjänsten och de
enskilda kvinnojourerna fungerar väl.

Socialtjänstens grundläggande ansvar och behovet av utvecklingsinsat-
ser har behandlats närmare i kapitel 7. Regeringen vill betona att behovet

Prop. 1997/98:55

61

av insatser för att stödja och hjälpa utsatta kvinnor är omfattande och att
alla aktörers engagemang behövs i det arbetet.

Regeringen bedömer att det finns behov av utökat ekonomiskt stöd till
de lokala jourernas utvecklingsinsatser. För de bam som varit vittne till
våld inom familjen är det angeläget att utveckla hjälp och stödmetoder
som kompletterar samhällets insatser. För detta utvecklingsarbete finns
möjligheten för organisationer som bedriver ideell verksamhet att söka
stöd ur Allmänna arvsfonden.

Mot bakgrund av vad som bl.a. framkommit under remissbehand-
lingen, vill regeringen understryka att stödet till de lokala kvinnojourerna
även i fortsättningen i första hand bör ses som en fråga för kommunerna.
Enligt regeringens uppfattning finns det dock nu skäl för statsmakterna
att ytterligare stödja kvinnojourerna. I budgetpropositionen för 1998 fö-
reslogs därför att det under utgiftsområde 9 uppförda anslaget C 2. Bi-
drag till organisationer på det sociala området, skulle tillföras ytterligare
6 miljoner kronor för särskilda kvinnogrupper. Riksdagen har beslutat i
enlighet med regeringens förslag. Avsikten är att fördela medlen till
kvinnojourerna och deras utvecklingsarbete. Regeringen kommer att
uppdra åt Socialstyrelsen att fördela summan så att de lokala kvinnojou-
rerna får 4,5 miljoner kronor och de två riksorganisationerna 1,5 miljoner
kronor.

En sådan ökad statlig satsning på kvinnojourernas utvecklingsarbete
innebär dock inte, enligt regeringens uppfattning, att kommunernas en-
gagemang skall minska. Många kvinnojourer är tvärtom i behov av öka-
de resurser för att kunna upprätthålla sin verksamhet, t. ex. genom att
anställa personal eller erbjuda handledning till dem som engagerar sig i
jourernas arbete. Det är därför viktigt att kommunerna också ser över
sina insatser för att ekonomiskt och på annat sätt ge stöd till kvinnojou-
rerna.

Informationsinsatser

När det gäller kommissionens förslag om en rikstäckande informa-
tionskampanj om våld mot kvinnor vill regeringen lämna följande redo-
visning. Under hösten 1997 har Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete
med kommunen, polisen, kvinnojourerna m.fl. bedrivit en brett upplagd
informationskampanj, Operation kvinnofrid, i Stockholms län för att
synliggöra våldet mot kvinnor i hemmen, öka kunskaperna och förändra
attityderna till våldet. Regeringen har lämnat ett bidrag om sammanlagt
500 000 kronor till kampanjen.

Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige har nyligen inlett en rik-
stäckande kampanj i samma frågor, Den man älskar aktar man. För denna
har Riksorganisationen erhållit ett bidrag om 650 000 kronor av rege-
ringen.

Därmed finner regeringen inte det påkallat att nu initiera ytterligare
kampanjer i dessa frågor. Regeringen kommer dock att, i första hand un-
der år 1998, genomföra seminarier och andra opinionsbildningsinsatser i
frågor som rör våld mot kvinnor.

Prop. 1997/98:55

62

11.2 Mansjourer och andra mansorganisationer

Prop. 1997/98:55

Regeringen bedömning: Det är angeläget att öka kunskaperna hos män
om våld mot kvinnor och att stödja det arbete som bedrivs i dessa frågor
hos mansjourer och andra mansorganisationer. 1,5 miljoner kronor
kommer att avsättas för projekt och andra insatser i detta syfte. Medlen
kommer efter ansökan att fordelas till berörda jourer m.fl.

Kommissionens förslag: Kommissionen har föreslagit att mans- och
brottsofferjourer skall fa 2 miljoner kronor för insatser när det gäller att
motverka våld mot kvinnor. Kommissionen har inte angivit hur medlen
skall fördelas. Brottsofferjourema behandlas i avsnitt 11.4.

Remissinstanserna: Hälften av remissinstanserna yttrar sig och in-
stämmer i huvudsak i kommissionens förslag.

Skälen för regeringens bedömning: Det är angeläget att öka kunska-
pen hos män om våldet mot kvinnor och att stödja män som söker sig till
mansjourer och andra organisationer som arbetar med dessa frågor. Sve-
riges Mansjourers Riksorganisation (SMR) och det femtontalet lokala
mansjourer som är anslutna till riksorganisationen, arbetar i huvudsak
med frågor som rör männens roll i samband med skilsmässor samt i
vårdnads- och umgängesfrågor. I viss utsträckning har jourerna dock
börjat erbjuda behandling eller andra insatser för män som utövat våld
mot kvinnor. Regeringen anser det viktigt att denna verksamhet kan ut-
vecklas och stödjas. Som tidigare nämnts avsätter regeringen årligen
5 080 000 kronor i bidrag till organisationer som motverkar våld mot
kvinnor. Medlen disponeras av Socialstyrelsen som årligen fördelar c:a
1 miljon kronor till bl.a. mansjourema för deras arbete i frågor som rör
våld mot kvinnor.

Det finns andra organisationer eller sammanslutningar än mansjourer
som bedriver ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra mäns våld
mot kvinnor. Dit hör t.ex. stiftelsen Manscentrum i Stockholm, ett par
kriscentrum för män som drivs i kommunal regi, bl.a. i Göteborg, samt
det rikstäckande Manliga nätverket för manlighet, mot mäns övergrepp.

Som nämnts ovan finns årliga medel hos Socialstyrelsen för den verk-
samhet som mansjourema bedriver. Det finns dock skäl att ytterligare
stödja verksamhet som nu är under uppbyggnad hos flera mansjourer i
frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Även andra mansorganisationer
kan behöva stöd för utvecklingsinsatser av skilda slag. Därför kommer
regeringen, som ett komplement till de medel som Socialstyrelsen förde-
lar till jourerna, att avsätta 1,5 miljoner kronor från det under femte hu-
vudtiteln uppförda reservationsanslaget G 2. Särskilda jämställdhetsåt-
gärder, för projekt som syftar till att utveckla metoder och modeller m.m.
i frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Avsikten är att medlen efter an-
sökan skall fördelas av regeringen under år 1998 till mansjourer och and-
ra mansorganisationer.

63

11.3

Andra frivilligorganisationer

Prop. 1997/98:55

Regeringens bedömning: 2 miljoner kronor kommer att avsättas ur
Allmänna arvsfonden för projekt som vänder sig till eller initieras av
ungdomar i frågor som rör våld mot kvinnor. Medlen kommer efter an-
sökan att fördelas till ideella organisationer.

Även invandrar- och handikapporganisationer bör få stöd för projekt
och andra insatser i frågor om våld mot kvinnor. För att stimulera ett så-
dant arbete i dessa organisationer avsätts 1 miljon kronor.

Kommissionens förslag: Kommissionen har inte lämnat förslag om
stöd till ungdoms-, invandrar- eller handikapporganisationer. Frågor om
uppehållstillstånd på grund av anknytning behandlas i avsnitt 5.

Skälen for regeringens bedömning: Ungdomar utgör en viktig resurs
i ett framåtsyftande arbete för att motverka våld mot kvinnor. Det är vik-
tigt att nå både pojkar och flickor i dessa frågor. Regeringen kommer
därför att avsätta 2 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden for projekt
under år 1998 som vänder sig till eller initieras av ungdomar. Avsikten är
att medlen skall ge möjlighet för organisationer som arbetar med ungdo-
mar att fa stöd för utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla kunskap
om orsaker till våldet och om hur konflikter som kan leda till våldshand-
lingar kan förebyggas. Medlen kommer efter ansökan att fördelas till ide-
ella organisationer.

Invandrarkvinnor och kvinnor med funktionshinder är särskilt utsatta.
Kommissionen har betonat att invandrarkvinnor som utsätts för våld av
sina män är betydligt mer sårbara än svenska kvinnor. Erfarenheter från
kvinnojourerna är att många invandrarkvinnor söker sig dit. Det gäller
både kvinnor som varit lång tid i Sverige och som har uppehållstillstånd
och kvinnor som saknar uppehållstillstånd. I avsnitt 5 har regerigen avi-
serat sin avsikt att ge Invandrarverket i uppdrag att utarbeta ett informa-
tionsmaterial riktat till alla dem som ansöker om uppehållstillstånd i Sve-
rige om svensk lagstiftning på området och om vilka värderingar som
ligger bakom sådan lagstiftning. Kommissionen har inte lämnat något
förslag om stöd till invandrarorganisationer. Däremot har kommissionen
tagit upp frågor om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Även den
frågan tar regeringen upp i avsnitt 5.

Kommissionen tar även upp frågor som rör våld mot kvinnor med fy-
siska och psykiska funktionshinder, men föreslår inga åtgärder. Vålds-
handlingar mot kvinnor med funktionshinder är enligt regeringens upp-
fattning särskilt allvarliga. Det finns därför skäl att stödja utvecklingsin-
satser på detta område. Inom den svenska handikapprörelsen bedrivs se-
dan ett par år några projekt som bl.a. tar upp frågor om våld. Behov finns
dock av ytterligare insatser.

Mot den nu angivna bakgrunden kommer regeringen att avsätta
1 miljon kronor till invandrar- och handikapporganisationer samt deras
kvinnoorganisationer för projekt och andra insatser som syftar till att
motverka våld mot invandrarkvinnor och kvinnor med funktionshinder.
Medlen avsätts under det under femte huvudtiteln uppförda reservations-

64

anslaget G 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder och fördelas av regeringen Prop. 1997/98:55
under år 1998 efter ansökan till ovan nämnda organisationer.

11.4 Brottsofferjourer

Regeringens bedömning: Brottsofferjourema bör inom ramen för sin
ideella verksamhet få möjlighet att utveckla sitt arbete. Brottsofferutred-
ningens förslag om hur stödet till brottsofferjourema bör vara utformat
bör emellertid avvaktas innan regeringen beslutar om stödets storlek och
utformning. I avvaktan på utredningens förslag kommer brottsofferjou-
remas, liksom andras, möjlighet att få bidrag ur Brottsofferfonden för
projekt inriktade mot våld mot kvinnor att öka.

Kommissionens förslag: Kommissionen har föreslagit ett årligt bidrag
till brottsofferjourer och mansjourer om tillsammans 2 miljoner kronor.
Bidraget till mansjourer behandlas i avsnitt 11.2.

Remissinstanserna: Förslaget har inte mött några invändningar.
Brottsofferjourernas Riksförbund anser dock att bidragen till brottsoffer-
och kvinnojourer skall vara likvärdiga.

Skälen för regeringens bedömning: Brottsofferjourema arbetar med
att informera och hjälpa personer som utsatts för brott. Kvinnor som ut-
satts för våld kan antingen vända sig till en brottsofferjour eller en kvin-
nojour. Enligt kommissionen bör brottsofferjourer, liksom kvinnojourer
och mansjourer, få ett ökat statligt bidrag till den verksamhet som tar
sikte på stöd till kvinnor som utsatts för våld. När det gäller brottsoffer-
jourema anser kommissionen vidare att det ökade stödet bör utgå som ett
organisationsbidrag.

Sedan år 1989 har den organisation som organiserar de lokala brottsof-
ferjourema, Brottsofferjouremas Riksförbund (BOJ), fått statliga bidrag
till sin verksamhet. Medlen har främst använts till att stödja framväxten
av lokala brottsofferjourer. Vissa jourer får också kommunala bidrag till
sin verksamhet. När brottsofferfonden inrättades (prop. 1993/94:143)
påpekades att sådana organisationer som stöder brottsoffer, som t.ex.
Brottsofferjouremas Riksförbund och lokala brottsofferjourer, och som
vill ha ekonomiskt bidrag för sin verksamhet skulle söka pengar ur fon-
den. För att underlätta övergången till den nya ordningen anslogs dock
medel även för budgetåret 1994/95.

Brottsofferfonden tillförs medel bl.a. genom en avgift för alla som
döms för ett brott där det ingår fängelse i straffskalan, f.n. 300 kronor.
Vidare bidrar personer som verkställer fängelsestraff genom elektronisk
övervakning med en avgift för varje dag som sådan övervakning verk-
ställs, f.n. 50 kronor per dag. Under budgetåret 1995/96 delades
13,3 miljoner kronor ut till olika brottsofferprojekt. Fonden disponerade
ca 10 miljoner kronor vid utgången av år 1997, varav ca 2 miljoner kro-
nor var intecknade för beviljade projekt.

Av den kunskapsöversikt som Brottsoffermyndigheten gett ut om
Brottsofferarbetet i Sverige (Brottsoffermyndigheten, Rapport 1997:1)
framgår att en stor del av de brottsofferprojekt som genomförs i Sverige

65

5 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 55

tar sikte på våld mot kvinnor. Vidare framgår att Brottsofferfonden har
delat ut cirka 22 miljoner kronor sedan den bildades och att cirka hälften
av de forskningsprojekt som fått bidrag ur Brottsofferfonden har fokuse-
rat på kvinnor och bam.

Brottsofferjourema och deras riksorganisation bedriver ett betydelse-
fullt ideellt arbete för att skydda och hjälpa kvinnor som utsätts för våld.
Riksorganisationerna har en viktig roll när det gäller information, utbild-
ning och stöd till de lokala jourerna. Det är angeläget att brottsofferjou-
rema inom ramen for sin ideella verksamhet får möjlighet att utveckla
sitt arbete.

Brottsofferutredningen har regeringens uppdrag att göra en utvärdering
av alla åtgärder som vidtagits de senaste tio åren for att stödja brottsoffer
(dir. 1995:94). I utredningens uppdrag ligger också att undersöka och
göra en bedömning av användningen av fondens medel. Utredningen
skall redovisa sitt uppdrag senaste den sista mars 1998. Det är enligt re-
geringens uppfattning angeläget att Brottsofferutredningens förslag i des-
sa frågor avvaktas innan beslut tas om hur brottsofferjouremas verksam-
het som riktas mot kvinnor som utsatts för våld skall stödjas. Regeringen
kommer i avvaktan på utredningens förslag ange att projekt avseende
våld mot kvinnor skall prioriteras när beslut tas om fördelning ur
Brottsofferfonden. Brottsofferjouremas, liksom andras, möjlighet att få
ekonomiskt bidrag för projekt inriktade mot våld mot kvinnor kommer
därmed att öka.

12     Utbildning och forskning

12.1     Inledning

Enligt regeringens uttalade mål för jämställdhetspolitiken skall ett jäm-
ställdhetsperspektiv införlivas i huvudfåran på alla områden. Det innebär
bl.a. att kvinnors och mäns skilda villkor och livsbetingelser i familj och
samhälle skall synliggöras och analyseras så att beslut som fattas på oli-
ka områden och i olika frågor inte får skilda konsekvenser för kvinnor
och män. Detta arbetssätt, som i internationella sammanhang ofta kallas
mainstreaming, kräver också väsentligt ökade kunskaper hos dem som på
olika nivåer och i olika sammanhang skall fatta beslut. Jämställdhet
mellan kvinnor och män kan således betraktas som ett kunskapsområde i
sig. Detta gäller självfallet även i frågor som rör våld mot kvinnor, som
spänner över ett vitt område vilket inbegriper allt från ett rättsligt till ett
social- och hälsopolitiskt perspektiv och inte minst ett perspektiv som har
sin utgångspunkt i maktförhållandet mellan kvinnor och män i samhället
och på individnivå.

Både Kvinnovåldskommissionen och ett flertal remissinstanser har
betonat vikten av ökade kunskaper hos personal på olika myndigheter
som handlägger ärenden om våld mot kvinnor eller som på annat sätt
kommer i kontakt med förövare av våldsbrott mot kvinnor och de utsatta
kvinnorna och deras bam. Regeringen delar till fullo den uppfattningen

Prop. 1997/98:55

66

och anser att särskilda åtgärder for att öka kunskapen hos berörda yrkes-
grupper bör vidtas.

12.2 En förbättrad yrkesutbildning

Regeringens bedömning: I syfte att säkerställa att jämställdhetsfrågor
och frågor om våld mot kvinnor blir belysta i relevanta yrkesutbildningar
kommer examensordningen i högskoleförordningen att kompletteras för
vissa yrkesexamina. Ett uppdrag kommer att lämnas till Högskoleverket
att följa och utvärdera de nya reglerna.

Kommissionens förslag: Kommissionen föreslår att det skall klargö-
ras att jämställdhet och könsaspekter skall belysas i all högskoleutbild-
ning och föreslår att 1 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434) förtydligas i
detta avseende genom att paragrafens första stycke om att jämställdhet
mellan kvinnor och män alltid skall iakttas kompletteras med orden ”och
främjas”.

Vidare föreslår kommissionen att examensordningen i högskoleförord-
ningen och dess målbeskrivning för utbildning av socionomer, läkare,
sjuksköterskor, psykologer och jurister kompletteras, så att det klart
framgår att våld mot kvinnor och andra könsaspekter skall belysas i dessa
utbildningar. Detsamma föreslås gälla för polisutbildningen, vilken dock
inte regleras i examensordningen.

Kommissionen föreslår även att Högskoleverket ges i uppdrag att följa
utvecklingen av hur frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män be-
aktas även i undervisningen vid universitet och högskolor. Verket bör
regelbundet rapportera till regeringen om läget.

Remissinstanserna: Mer än hälften av remissinstanserna har yttrat sig
i denna del. När det gäller kompletteringen av högskolelagen är samtliga
positiva eller har inget att erinra. Även till förslaget om komplettering av
examensordningen för vissa utbildningar är de flesta instanser, bl.a. Hög-
skoleverket, positiva. Flera instanser, bl.a. Kriminologiska institutionen
vid Stockholms universitet och Våldsskildringsrådet, saknar dock förslag
vad gäller utbildningen för lärare. Juridiska fakulteten vid Uppsala uni-
versitet avstyrker ytterligare preciseringar av bestämmelserna i examen-
sordningen för juristutbildningen. Majoriteten av remissinstanserna har
inget att invända mot förslaget att Högskoleverket bör följa utvecklingen
av hur dessa frågor beaktas i undervisningen. Högskoleverket anser dock
att syftet med förslaget i allt väsentligt redan är tillgodosett.

Skälen för regeringens bedömning: Regeringen har vid flera tillfal-
len, bl.a. i propositionen Jämställdhet mellan kvinnor och män inom ut-
bildningsområdet (prop. 1994/95:164, bet. 1994/95 :UbU 18, rskr.
1994/95:405), betonat vikten av jämställdhet som ett kunskapsområde
och att ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra högskolans organisa-
tion och verksamhet. För att ytterligare markera vikten av ett aktivt jäm-
ställdhetsarbete inom alla delar av högskolan har regeringen i propositio-
nen Högskolans ledning, lärare och organisation (prop. 1996/97:141)
föreslagit en komplettering av högskolelagen i enlighet med vad kom-

Prop. 1997/98:55

67

missionen förordat. Riksdagen har bifallit förslaget (bet. 1997/98:UbU3,
rskr. 1997/98:12). Enligt den nya lydelsen (SFS 1997:797) av 1 kap. 5 §
första stycket högskolelagen skall ”jämställdhet mellan kvinnor och män
alltid iakttas och främjas” i högskolornas verksamhet.

Om våldet mot kvinnor skall kunna bekämpas på ett effektivt sätt är
det nödvändigt att de som i sin yrkesverksamhet kan förväntas möta
kvinnor som har utsatts för våld har kunskap om det samhällsproblem
som detta våld utgör och om de mekanismer som ligger bakom. De måste
ha kompetens att arbeta med problemet, lära sig att upptäcka det och rätt
kunna bemöta kvinnor som har utsatts för våld.

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) påpekar i sitt remissyttrande att
utbildning även kan ses som ett sätt att skapa en hälsosam arbetsmiljö för
dessa yrkesgrupper eftersom det är stressande och nedbrytande att utan
kunskap konfronteras med eller tvingas ta ansvar för djupgående pro-
blem av den art som våld mot kvinnor och bam utgör.

Kvinnovåldskommissionen har undersökt i vilken utsträckning våld
mot kvinnor - men även mer övergripande jämställdhetsfrågor - tas upp i
grundläggande högskoleutbildning för några av de yrkesgrupper som kan
förväntas möta kvinnor som har utsatts för våld. De yrkesutbildningar
som har studerats är grund- och vidareutbildningen för läkare och sjuk-
sköterskor samt utbildningarna för socionomer, psykologer, jurister och
poliser. När det gäller sjuksköterskeutbildningen har vidareutbild-
ningarna till barnmorska och distriktssköterska studerats. Samtliga ut-
bildningsanordnare har undersökts.

Kartläggningen visar att frågor om jämställdhet och våld mot kvinnor
i mycket liten utsträckning belyses i utbildningarna. Ytterst sällan nämns
frågan explicit i kurs- eller utbildningsplanerna för de kartlagda utbild-
ningarna. I betydande utsträckning synes det hänga samman med vilken
lärare som har hand om respektive kurs om och i vilken omfattning våld
mot kvinnor eller jämställdhetsaspekter överhuvudtaget behandlas.

Kommissionens utredning visar således på betydande brister i den
svenska högskoleutbildningen i detta avseende. Viktiga yrkesgrupper
saknar därmed insikter i och kunskap om jämställdhet mellan kvinnor
och män och våld mot kvinnor. Dessa frågor måste därför på ett helt an-
nat sätt än hittills behandlas under grundutbildningen, framför allt för
dem som skall arbeta inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och in-
om rättsväsendet.

Under hösten 1994 tillsatte regeringen en utredning om bemötandet av
kvinnor och män inom hälso- och sjukvården. I betänkandet Jämställd
vård - Olika vård på lika villkor (SOU 1996:133), som överlämnades till
regeringen under år 1996, betonas vikten av att könsspecifika kunskaper
om hälsa och sjukvård integreras i utbildning och fortbildning av läkare
och annan sjukvårdspersonal. Utredningen föreslog också att Högskole-
verket i sin pågående utvärdering av läkarutbildningen även skulle
granska hur könsperspektivet tas upp i olika faser av läkarutbildningen.
Förslagen i betänkandet bereds för närvarande inom regeringskansliet. I
detta sammanhang kan också nämnas att regeringen under hösten 1995
anslog 1,5 miljoner kronor till de medicinska fakulteterna för utveckling

Prop. 1997/98:55

68

av kurser i kvinnors hälsa och jämställdhetskunskap. Syftet är att kurser- Prop. 1997/98:55
na på sikt skall ingå som en del i läkarutbildningen.

En viktig kvalitetsaspekt att värna om är universitetens och högskolor-
nas frihet att med utgångspunkt i de i examensordningen angivna målen
utforma utbildningarna så att dessa på de olika högskoleorterna har i viss
mån skilda profiler. Regeringens mening är dock att när det gäller våld
mot kvinnor är vissa yrkesgrupper centrala för bemötandet av kvinnor
som har utsatts för våld och för att aktivt arbeta med att motverka våld.
För att dessa nyckelgrupper skall ha förutsättningar att klara uppgiften på
ett tillfredsställande sätt kan inte dessa frågor vara endast ett valfritt mo-
ment eller beroende av enskilda lärares engagemang i frågan. Yrkesut-
bildningar som leder till yrken vars utövare kommer i kontakt med miss-
handlade kvinnor och kvinnor som har utsatts för könsrelaterat våld skall
förbereda studenterna för att kunna hantera även denna fråga i sin yrkes-
verksamhet. Att så inte sker idag är en allvarlig brist. Regeringen anser
att dessa utbildningar skall innehålla åtminstone något obligatoriskt mo-
ment av viss omfattning som behandlar kvinnors och mäns skilda villkor
i samhälle och familj och förhållanden som kan påverka utvecklingen
mot jämställdhet. Eftersom mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt ut-
tryck för bristande jämställdhet i samhället generellt såväl som mellan
enskilda kvinnor och män, är det angeläget att utbildningarna tar upp
också dessa frågor.

Mot denna bakgrund delar regeringen kommissionens uppfattning att
dessa frågor måste tas upp i grundutbildningen för berörda yrkesgrupper.
Regeringen avser därför att förtydliga examensordningen i högskoleför-
ordningen för följande yrkesexamina: bammorskeexamen, bam- och
ungdomspedagogisk examen, grundskollärarexamen, gymnasielärarexa-
men, juris kandidatexamen, läkarexamen, psykologexamen, psykotera-
peutexamen, sjuksköterskeexamen, social omsorgsexamen, socionom-
examen, tandläkarexamen samt teologie kandidatexamen.

När det gäller polisutbildningen, vilken inte regleras i examensord-
ningen, kan konstateras att frågan om våld mot kvinnor på ett tydligt sätt
lyfts fram under de senaste åren. I utbildningen ingår numera ett utbild-
ningsblock om tre veckor med tema familjevåld. Målet med den utbild-
ningen är enligt kursplanen att öka kunskaperna om faktorer bakom vål-
det i nära relationer, att öka kunskaperna om aktuell lagstiftning, att ut-
veckla det professionella förhållningssättet vid akuta ingripanden och vid
förhör och utredning samt att öka förmågan till samarbete med andra or-
ganisationer och myndigheter. Att frågor om våld mot kvinnor skall be-
lysas i polisutbildningen vid Polishögskolan kommer även att framgå av
den nya utbildningsplan som för närvarande utarbetas.

Enligt Högskoleverkets instruktion skall verket främja jämställdhet
mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde. Vidare skall ver-
ket följa upp och utvärdera utbildningen, forskningen och det konstnär-
liga utvecklingsarbetet inom högskolan med beaktande av verksamhetens
roll och sätt att fungera i förhållande till samhällets och arbetslivets ut-
veckling och kompetensbehov. Högskoleverket kommenterar i sitt re-
missyttrande kommissionens förslag om ett särskilt uppdrag till verket
för att följa utvecklingen av hur frågor om jämställdhet och våld mot

69

kvinnor behandlas i undervisningen vid universitet och högskolor. Verket
anser att genom att jämställdhetsaspekten alltid skall beaktas i de upp-
följningar och utvärderingar som verket genomför är kommissionens
förslag i denna del i allt väsentligt redan uppfyllt.

Regeringen delar till viss del Högskoleverkets uppfattning. Mot bak-
grund av de brister som kommissionens granskning har pekat på och de
förändringar av examensordningarna som kommer att göras anser rege-
ringen emellertid att det finns skäl att ge Högskoleverket ett särskilt upp-
drag i denna fråga. Högskoleverket skall inom ramen för sina ordinarie
arbetsuppgifter under 3 år följa upp och utvärdera på vilket sätt universi-
teten och högskolorna beaktar de nya kraven i examensordningen och hur
de ändrade målbeskrivningarna kommer till konkret uttryck i undervis-
ningen. Det är vidare av nationellt intresse att fa till stånd ett erfarenhets-
utbyte mellan berörda universitet och högskolor kring hur undervis-
ningen kan förändras för att uppfylla regeringens intentioner avseende
kunskap om kvinnors och mäns skilda villkor i samhälle och familj, in-
klusive frågor om t.ex. våld mot kvinnor. I uppdraget till Högskoleverket
kommer därför vidare att ingå att aktivt främja ett sådant erfarenhetsut-
byte. Verket skall årligen rapportera till regeringen i dessa frågor.

12.3 En satsning på fortbildning genomfors

Regeringens bedömning: Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att i sam-
råd med Riksåklagaren, Domstolsverket och Socialstyrelsen genomföra
och leda en satsning på fortbildning av personal inom rättsväsendet, so-
cialtjänsten och hälso- och sjukvården. För ändamålet kommer Rikspo-
lisstyrelsen att tillföras ett engångsbelopp om 6,5 miljoner kronor. Av
medlen skall 1,5 miljoner kronor användas för fortbildning av domare
och för information till nämndemän.

Kommissionens förslag: Kommissionen föreslår att en satsning på
fortbildning av personal inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och
sjukvården genomförs och att 3 miljoner kronor avsätts för detta.

Remissinstanserna: Samtliga instanser är positiva till eller har ingen-
ting att erinra mot förslaget om fortbildning av personal inom rättsväsen-
det, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Skälen för regeringens bedömning: De förändringar som genomförs
i examensordningarna kommer förhoppningsvis att leda till att utsatta
kvinnor framöver får ett bättre stöd och bemötande av de yrkesgrupper
som de kommer i kontakt med på olika sätt. Som kommissionen har på-
pekat kommer det att dröja innan förändringar i grundutbildningarna far
fullt genomslag. De ändrade examensordningarna behöver därför i enlig-
het med kommissionens förslag kompletteras med fortbildningsinsatser
för de personalgrupper som nu är verksamma inom rättsväsendet, social-
tjänsten och hälso- och sjukvården. Regeringen delar kommissionens
uppfattning att fortbildningsinsatser normalt skall finansieras inom ramen
för myndigheternas ordinarie arbete. Framöver bör detta ske i betydligt
större omfattning än vad som hittills varit fallet. Med anledning av de

Prop. 1997/98:55

70

forändringar som nu genomförs i lagstiftningen, genom t.ex. införandet
av ett kvinnofridsbrott och de övriga satsningar som regeringen föreslår,
finns skäl att genom en extra tilldelning av medel genomföra en större
engångssatsning på fortbildning av berörda yrkesgrupper.

En sådan fortbildning genomfördes senast år 1992 genom ett uppdrag
till Rikspolisstyrelsen året innan. Uppdraget var ett resultat av förslag i
fråga om våld mot kvinnor i propositionen Olika på lika villkor (Prop.
1990/91:113, bet. 1990/91:AU17, rskr. 1990/91:228). I den fortbild-
ningen deltog nära 20 000 personer från rättsväsendet, socialtjänsten och
hälso- och sjukvården. Denna satsning finns närmare beskriven i kvinno-
våldskommissionens betänkande, kapitlet 16.4.

Regeringen har nu uppdragit åt Rikspolisstyrelsen att i samråd med
Domstolsverket, Riksåklagaren och Socialstyrelsen, genomföra ytterli-
gare fortbildning av personal inom rättsväsendet, socialtjänsten och häl-
so- och sjukvården. Fortbildningen bör, liksom tidigare, läggas upp så att
den kan genomföras både på central, regional och lokal nivå. Kom-
missionen har föreslagit att 3 miljoner kronor avsätts för ändamålet. För
att fa till stånd en större bredd på verksamheten och fler deltagare samt
med hänsyn till den vikt som måste läggas vid att kunskapen hos berörda
yrkesgrupper ökar i dessa frågor, kommer regeringen att avsätta sam-
manlagt 6,5 miljoner kronor för denna verksamhet som tillförs Rikspolis-
styrelsen. Av dessa medel skall 1,5 miljoner kronor användas för fort-
bildning av domare och för information till nämndemän. Medlen avsätts
under det under femte huvudtiteln uppförda reservationsanslaget G 2.
Särskilda jämställdhetsåtgärder.

12.4 Forskningsfrågor

Regeringens bedömning: Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag att
utveckla forskning om våld mot kvinnor och att införliva ett jämställd-
hetsperspektiv inom ramen för myndighetens forsknings- och utveck-
lingsverksamhet.

Kommissionens förslag: Kommissionen anser att forskningen om
våld måste utvecklas och att regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet
att utarbeta en plan för hur en sådan utveckling skall kunna komma till
stånd.

Remissinstanserna: Samtliga instanser är positiva till eller har ingen-
ting att erinra mot kommissionens bedömning att forskningen om våld
mot kvinnor behöver utvecklas.

Skälen för regeringens bedömning: Forskning om olika aspekter av
våld mot kvinnor är ett viktigt led i en ökad kunskapsutveckling på om-
rådet. Härvidlag har senare års kvinnoforskning lämnat viktiga bidrag.
Regeringen delar kommissionens uppfattning att det är angeläget att
forskningen på området fortsätter att utvecklas. Under senare år har
emellertid mycket hänt i dessa frågor, inte minst som en följd av den av
regeringen år 1993 inrättade professuren i sociologi, särskilt kvinno-
forskning, särskilt våld mot kvinnor, vid Uppsala universitet. Inom ra-

Prop. 1997/98:55

71

men för professuren pågår för närvarande ett omfattande forskningspro-
gram, Kön i förändring och stabilitet, i vilket 26 forskare deltar. Inom
ramen för forskningsprogrammet finns också ett organiserat samarbete
med forskare i andra EU—länder. År 1997 bildades forskamätverket Från
ohälsa till hälsa, med forskare från universiteten i Stockholm, Uppsala
och Umeå i ämnena sociologi, statsvetenskap, psykologi, teologi, allmän
medicin, gynekologi och psykiatri.

Även vid Rikskvinnocentrum i Uppsala för kvinnor som misshandlats
och våldtagits pågår, som nämnts i avsnitt 8, forskning och dokumenta-
tion om främst behandlingsmetoder och andra frågor i samband med
centrumets verksamhet. Rikskvinnocentrum samarbetar med Uppsala
universitet, bl.a. i ett forskningsprojekt om våld mot kvinnor med invand-
rarbakgrund. Rikskvinnocentrum har även initierat ett nordiskt forskar-
nätverk. För närvarande genomförs i centrumets regi även ett forsknings-
projekt om förekomsten av misshandel under graviditet.

Vid Centrum för kvinnoforskning vid Uppsala universitet har, på upp-
drag av regeringen, docenten Mona Eliasson arbetat fram en kunskaps-
sammanställning om svensk och internationell forskning om våld mot
kvinnor med titeln Mäns våld mot kvinnor, En kunskapsöversikt om
kvinnomisshandel och våldtäkt, dominans och kontroll, utgiven av förla-
get Natur och Kultur.

Även om forskning i frågor om våld mot kvinnor såldes, genom den
särskilda professuren, genom Centrum för kvinnoforskning och genom
Rikskvinnocentrums verksamhet, ha kommit att få en hemvist i Uppsala,
bedrivs forskning på området även på många andra håll. T.ex. har Forsk-
ningsrådsnämnden och Brottsofferfonden lämnat stöd till sådan forsk-
ning. Regeringen vill i sammanhanget även framhålla verksamheten vid
det Nationella sekretariat för genusforskning som sedan våren 1997 är en
särskild inrättning vid Göteborgs universitet. Sekretariatet skall enligt sin
förordning (SFS 1997:61) främja genusforskning och verka för att bety-
delsen av ett genusperspektiv uppmärksammas i alla forskning. Detta
skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informations-
spridning. Genom att det i sekretariatets uppgifter ingår att bl.a. över-
blicka genusforskningen i Sverige och att aktivt främja spridningen av
dess resultat och att analysera behovet av genusforskning inom alla ve-
tenskapsområden, utgår regeringen från att även forskning om våld mot
kvinnor kommer att uppmärksammas i sekretariatets arbete.

Det kan i sammanhanget även nämnas att regeringen under våren 1997
beviljade Jämställdhetscentrum vid Högskolan i Karlstad ett bidrag för
att kunna genomföra en kartläggning av befintlig s.k. mansforskning,
såväl nationell som internationell. Syftet med kartläggningen är bl.a. att
identifiera sådana områden inom mansforskningen, d.v.s. forskning om
förändrade mansroller och om maskulinitet, som är bristfälligt utfors-
kade. Därmed kan ökad kunskap även komma att vinnas om i vilken ut-
sträckning frågor om mäns våld mot kvinnor har belysts utifrån ett mans-
perspektiv i befintlig forskning. Sådan forskning är enligt regeringens
uppfattning angelägen.

Mot den ovan beskrivna bakgrunden anser regeringen inte det nu på-
kallat att. som kommissionen föreslagit, ge en myndighet ett särskilt

Prop. 1997/98:55

72

uppdrag att utarbeta en plan för hur forskning om våld mot kvinnor skall
utvecklas. Under avsnittet 8 har regeringen dock aviserat sin avsikt att
besluta om medel till Rikskvinnocentrums forsknings- och utvecklings-
arbete.

Därutöver anser regeringen att den kriminal- och rättsvetenskapliga
forskningen om våld mot kvinnor är eftersatt. Verksamheten vid Brotts-
förebyggande rådet är föremål för förändring. Den 1 januari 1996 över-
tog myndigheten ansvaret för den officiella rättsstatistiken från Statis-
tiska centralbyrån. Den 1 januari 1998 överfördes Rikspolisstyrelsens
forskningsenhet till Brottsförebyggande rådet. Rådet skall även i fortsätt-
ningen vara expertorgan åt regeringen och rättsväsendets myndigheter.
Genom organisationsförändringarna kommer myndigheten mer än tidi-
gare att fungera som ett centrum för forsknings- och utvecklingsverk-
samheten inom hela rättsväsendet. Rådet skall prioritera samma områden
som prioriteras inom kriminalpolitiken i stort och skall även prioritera
lokalt brottsförebyggande arbete.

Sammantaget innebär detta även att rådets förutsättningar för att kunna
öka insatserna i fråga om våldsbrottsligheten mot kvinnor väsentligt för-
bättrats. Regeringen anser det angeläget att så sker och har därför gett
Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utveckla sin forskning på området
och att öka insatserna för att införliva ett jämställdhetsperspektiv och
frågor om våld mot kvinnor i rådets hela forsknings-, utvecklings- och
informationsverksamhet (se bilaga 12). Det innebär bl.a. att rådet bör
avsätta resurser för kompetensuppbyggnad, metodutveckling m.m. och
att ett ökat erfarenhets- och informationsutbyte bör ske med kvinno-
forskningen i dessa frågor. Myndigheten skall även följa den internatio-
nella utvecklingen i frågor om våld mot kvinnor. I avsnitt 6 har rege-
ringen angett att nu pågående arbete för att förbättra statistiken när det
gäller våldsbrott mot kvinnor inom Brottsförebyggande rådet bör bedri-
vas skyndsamt.

I avsnitten 7 och 16 har regeringen redovisat att Socialstyrelsen har fått
i uppdrag att bedriva ett utvecklingsarbete dels fråga om våld mot kvin-
nor och dels i fråga om prostitution, det senare bl.a. för att sammanställa
kunskap om prostitutionens omfattning och utveckling.

Mot bakgrund av det nu nämnda och i beaktande av det aktiva forsk-
ningsarbete som således redan bedrivs, gör regeringen bedömningen att
några ytterligare insatser för närvarande inte behöver vidtas för att sti-
mulera en ökad forskning om våld mot kvinnor.

Prop. 1997/98:55

73

13

Brott mot kvinnofrid m.m.

Prop. 1997/98:55

13.1 Ett kvinnofridsbrott infors

Regeringens förslag: Ett nytt brott skall inforas i brottsbalken. Det
tar främst sikte på upprepade straffbara kränkningar som riktas mot
närstående kvinnor men omfattar även bam och andra närstående per-
soner. Vid bedömningen av straffvärdet skall särskild hänsyn tas till
det upprepade eller systematiska i beteendet.

Förslaget innebär att den som begår brottsliga gärningar enligt 3,
4 eller 6 kap. brottsbalken mot en närstående eller tidigare närstå-
ende person skall dömas för grov fridskränkning. En förutsättning
för att kunna döma för det nya brottet är att gärningarna varit ett led
i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att
allvarligt skada personens självkänsla. Straffet skall vara fängelse,
lägst sex månader och högst sex år. Har gärningarna begåtts av en
man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han
bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhål-
landen, skall brottet i stället rubriceras som grov kvinnofridskränk-
ning.

Kommissionens förslag: Överensstämmer i viss mån med regeringens
förslag. Kommissionen har emellertid förslagit att det nya brottet också
skall omfatta sådana gärningar som inte är straffbara idag. Kommissio-
nen har också velat fokusera på mäns våld och andra övergrepp mot
kvinnor. Kommissionens lagtextsförslag har därför utformats så att be-
stämmelsens första stycke endast omfattar mäns gärningar mot kvinnor
och rubriceras som kvinnofridsbrott. Ett andra stycke omfattar sådana
handlingar som begås av en man mot en annan man eller av en kvinna
mot en annan kvinna eller mot en man och rubriceras som fridsbrott.
Kommissionens förslag omfattar inte heller handlingar mot minderåriga
bam. Fängelse minst ett år föreslås som lägsta straff för det nya brottet.

Remissinstanserna: Remissutfallet är blandat. Ungefar hälften av re-
missinstanserna avstyrker förslaget och åberopar betydande tillämp-
ningsproblem. Flera remissinstanser påpekar också att det föreslagna
lägsta straffet (fängelse ett år) är alltför strängt, särskilt eftersom det fö-
reslås en kriminalisering av nu inte straffbelagda gärningar. Många re-
missinstanser avstyrker också förslaget att gå ifrån straffbestämmelser-
nas könsneutrala utformning.

Flertalet av de remissinstanser som avstyrker förslaget tillstyrker i
stället reservanternas förslag i denna del. Reservanternas förslag innebär
att, istället för att ett kvinnofrids- respektive fridsbrott införs, det skall
framgå direkt av lagtexten beträffande misshandel, olaga tvång och ola-
ga hot att brottet skall anses som grovt om det varit ett led i en systema-
tiska kränkning av en närstående eller tidigare närstående person.

Bakgrund: Kommissionen har haft sitt fokus inriktat på mäns våld
mot kvinnor i nära relationer. Kommissionen har beskrivit det som i mo-
dem kvinnoforskning kallas för normaliseringsprocessen. Det är en pro-

74

cess i vilken våldet och vidmakthållandet av våldet gradvis blir ett nor-
malt inslag i vardagen i de relationer där det förekommer. I den proces-
sen är många mekanismer verksamma, mekanismer som var för sig och
särskilt i kombination med varandra gör misshandeln till en process med
djupgående konsekvenser för båda parter i relationen. Kännetecknande
för de resultat som kvinnoforskningen presenterat på detta område är att
våldet i nära relationer snarare är knutet till föreställningar om mannens
kontroll och kvinnans underordning i relationen, än relaterat till förkla-
ringar där misshandeln ses som en rad mer eller mindre isolerade hand-
lingar utförd av en misshandlare som har andra problem, t.ex. alkohol-
missbruk eller övergrepp i barndomen.

Kommissionen har även konkret beskrivit hur mannens övergrepp mot
en kvinna i nära relationer kan se ut, ett mönster som enligt kommissio-
nen många utsatta kvinnor känner igen (betänkandet s. 300):

I början av förhållandet är mannen ofta mycket kärleksfull och upp-
vaktande. Han har en stark övertalningsförmåga och vill lära känna
kvinnan på djupet. Så småningom börjat ”uppvaktningen” att ta sig
onormala proportioner, varvid den första tidens positiva uppmärksam-
het mot kvinnan vänds i kontroll av henne. Mannen börjar tala illa om
kvinnans släkt och vänner. Han vill inte att hon skall umgås med nå-
gon eller att hon ska ha egna fritidsintressen. Han är svartsjuk. Kvin-
nan blir på detta sätt alltmer isolerad. Därefter är det inte ovanligt att
mannen börjar kritisera henne. Allt hon gör är fel. På detta sätt bryts
kvinnan ned psykiskt, och det är ofta i detta skede, när hennes själv-
känsla är skadad, som det första slaget kommer. Övergreppen mot
kvinnan konstituerar den s.k. normaliseringsprocessen, som är en följd
av upprepat våld i förening med isolering samt växling mellan våld
och värme. Den nära relationen mellan offer och gärningsman kom-
mer därför att förstärka kvinnans utsatthet. Genom normaliseringspro-
cessen kommer kvinnan att successivt flytta sina gränser för vad som
kan accepteras i ett förhållande. Övergreppen har inte sällan pågått
under lång tid innan de kommer till myndigheternas kännedom, om
kvinnan överhuvud taget berättar om brotten. Att leva med en man
som misshandlar och hotar och att ständigt ha ett latent hot hängande
över sig innebär en mycket stor psykisk påfrestning för kvinnan.

Det straffrättsliga regelsystemet fokuserar på enskilda handlingar. Be-
visningen koncentreras till följd härav normalt på ett preciserat händelse-
förlopp. I misshandelsmål är det t.ex. ofta fråga om ett eller flera slag har
utdelats en viss dag på en viss plats. När det är fråga om upprepade över-
grepp kan det vara svårt för den drabbade att hålla isär olika händelser
och att i detalj beskriva dem och precisera när och var de har utspelat
sig. Ett undantag från denna fokusering på enskilda gärningar är om
brottet är konstruerat som ett fortlöpande, s.k. perdurerande brott.

Frågan om i vilken omfattning varje påstådd gärning måste detaljeras
och preciseras har bl.a. tagits upp av Högsta domstolen i rättsfallet NJA
1991 s. 83.1 rättsfallet behandlades frågan om beviskrav och bevisvärde-
ring i mål om våldtäkt och misshandel vid ett stort antal tillfällen under
tre års tid. Av avgörandet framgår att det inte är nödvändigt att beträf-

Prop. 1997/98:55

75

fande varje enskild gärning ange detaljerade uppgifter och precisera tid
och plats för att beviskravet skulle vara uppfyllt. Däremot måste några
konkreta gärningar kunna specificeras. Även i NJA 1992 s. 446, som
rörde sexualbrott mot en underårig dotter, har beviskravet tillämpats på
samma sätt.

Även psykiskt våld är under vissa förutsättningar straffbart. Den som
tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta kan dömas
för misshandel. Till sjukdom räknas även psykisk sjukdom och psykisk
invaliditet, dvs. handlingen skall medföra en medicinskt påvisbar effekt,
t.ex. psykisk chock eller neuros. För ansvar krävs att gärningen har orsa-
kat effekten (kroppsskadan, sjukdomen eller smärtan) och att orsakssam-
bandet mellan gärningen och effekten är adekvat, dvs. det måste röra sig
om en effekt som typiskt sett kan uppkomma i samband med gärningen.
Vidare krävs att gärningsmannen har uppsåt att åstadkomma både gär-
ningen och effekten. Vid allvarliga former av psykiskt våld är det troligt
att det går att bevisa att de medicinskt påvisbara effekterna hänger sam-
man med våldet. I sådana fall kan det därför vara möjligt att döma till
ansvar för misshandel. Vid mindre allvarliga former av psykiskt våld kan
det dock vara svårt att bevisa att en medicinskt påvisbar effekt har ett
sådant samband med våldet att det går att döma till ansvar.

Skälen för regeringens förslag:

Ett kvinnofridsbrott med en annan lagteknisk konstruktion

Kommissionens förslag bygger på redogörelser från kvinnor som utsätts
för våld av en man som de har eller har haft en nära relation till. Därav
framgår tydligt att det många gånger inte är de enskilda handlingarna i
sig som karaktäriserar kvinnans utsatta situation, utan främst den press
och den systematiska kränkning hon ständigt utsätts för. Många kvinnor
beskriver övergreppen som en pågående process, liknande den som be-
skrivits i kvinnoforskningen. Kommissionen har velat straffbelägga den-
na process som ett enda fortlöpande (perdurerande) brott, bland annat
med motiveringen att de enskilda handlingarna var för sig inte förmår
täcka det samlade straffvärdet av denna process. Gärningarna måste en-
ligt kommissionens förslag visserligen preciseras till sin karaktär och ha
utförts under en bestämd tidsperiod, men det skall inte krävas att kvinnan
tidsmässigt anger varje handling i detalj.

Regeringen delar bedömningen att den situation som en kvinna som
utsatts för upprepade kränkningar kan befinna sig i är något som kan göra
ett brott särskilt straffvärt. Dagens lagstiftning medger i viss utsträck-
ning också att sådana hänsyn tas. Domstolarnas praxis tyder på att de,
särskilt när det är fråga om mer allvarliga kränkningar, beaktar den sär-
skilda utsatthet som följer av att offret är en närstående person. Redan i
dag kan således misshandel av en närstående kvinna bedömas som grov
misshandel under åberopande av sådana skäl som kommissionen anfört
till stöd för sitt förslag till ny straffbestämmelse. När det gäller grövre
brott finns det enligt regeringens bedömning inte någon anledning att
anta att domstolarna inte bedömer upprepad misshandel mot närstående

Prop. 1997/98:55

76

eller tidigare närstående kvinnor som grov misshandel i de fall det finns
skäl för det. Frågan är dock om sådana hänsyn tas när de enskilda kränk-
ningarna inte når upp till denna nivå. Kränkningar av det slag som kom-
missionen behandlat kan inte sällan bestå av upprepade, var för sig rela-
tivt lindriga gärningar. Det kan röra sig om exempelvis upprepad lindrig
misshandel, ofredande och hemfridsbrott. Det systematiska i förfarandet
kan emellertid sammantaget leda till en mycket betydande kränkning av
den utsatta personen. Regeringen delar kommissionens bedömning att det
behövs en generell uppgradering av straffvärdet för sådana gärningar
även i fall då grovt brott inte bedöms föreligga. Kommissionens förslag
bygger därutöver på att förfarandet snarare är en fortlöpande kränkning
än en serie individualiserade händelser och att straffbestämmelsen skall
omfatta också förfaranden som i dag inte är straffbara.

Kommissionens förslag att ge brottet en karaktär av fortlöpande kränk-
ning kan i och för sig te sig tilltalande. Kommissionen har dock, som
flera remissinstanser påpekat, inte tillräckligt beaktat att detta inte löser
de grundläggande bevisproblem som ofta finns i mål av denna typ. Även
om brottet framställs som ett fortlöpande förfarande måste åklagaren
kunna bevisa de enskilda händelser som manifesterar den kränkning som
förfarandet innefattar. Kommissionens konstruktion kan leda till att be-
skrivningen görs vag och oprecis, vilket snarast försvårar förutsättning-
arna för att bevisa brott.

Flera remissinstanser som avstyrkt förslaget har också pekat på risken
att bestämmelsen kan leda till avsevärda svårigheter när det gäller frågan
om vilka gärningar som har prövats av domstolen, dvs. vid en bedömning
av domens räckvidd eller den s.k. rättskraften.

Enligt kommissionens förslag skall grova brott, t.ex. grov misshandel,
inte omfattas av den nya straffbestämmelsen och därmed inte av rätt-
skraften, även om de begåtts inom den tidsperiod som kvinnofridsbrottet
enligt åklagarens gämingsbeskrivning omfattar. Brott av normalgraden
skall däremot omfattas av rättskraften. För handlingar som utgör grövre
brott och som inte har behandlats av domstolen när frågan om kvinno-
fridsbrott prövats skall alltså åklagaren senare kunna väcka åtal även om
de begåtts inom den tid för vilken mannen redan dömts för kvinnofrids-
brott, medan det inte är möjligt för brott av normalgraden eller för lindri-
gare brott. För att kunna konstatera vilka handlingar som omfattas av
rättskraften kan det stundtals vara nödvändigt med en omfattande bevis-
ning inför domstolen avseende frågan om en enskild handling i sig utgör
grovt brott. Sådana svårigheter att bedöma domens rättskraft kan visser-
ligen uppkomma vid andra brott som består av flera handlingar, men den
av kommissionen föreslagna konstruktionen av brottet som ett fortlöpan-
de s.k. perdurerande brott förstärker dessa svårigheter.

Kommissionens förslag innebär vidare att brottet skall omfatta sådan
psykisk misshandel som i dag inte är straffbelagd. Kommissionen har
velat straffbelägga t.ex att förbjuda kvinnan att träffa släktingar eller
vänner eller att gå ut eller att mannen på ett grovt sätt talar nedsättande
till kvinnan. Hit räknas också enligt kommissionen diffusa hot från man-
nens sida, såväl uttalade som outtalade, att mannen gömmer telefon eller
nycklar samt vissa kontrollerande beteenden från mannens sida. Enligt

Prop. 1997/98:55

77

den föreslagna lagtexten skall det vara tillräckligt för kvinnofridsbrott att
en fysisk eller psykisk påverkan har skett som varit ägnad att varaktigt
kränka kvinnans integritet och skada hennes självkänsla. Det är alltså
enligt kommissionen förslag tillräckligt att endast en psykisk påverkan
har skett.

Något klargörande resonemang om vilka handlingar, utöver våld eller
hot, som innefattas i bestämmelsen finns inte i förslaget. I den s.k. lega-
litetsprincipen ingår att det straffbara området skall vara tydligt avgrän-
sat. Straffbuden skall alltså vara så klart formulerade att det i förväg går
att avgöra vilka gärningar som är straffbara och vilka som inte är det.
Enligt regeringens uppfattning finns det en uppenbar risk att en straffbe-
stämmelse som tar sikte på lindrigare psykisk misshandel skulle bli allt-
för oprecis och omfatta en alltför oöverskådlig krets av gärningar för att
kunna godtas. Legalitetsprincipen talar alltså emot en sådan reglering.
Att straffbelägga sådan lindrigare psykisk misshandel har inte heller i
tidigare lagstiftningsärenden bedömts vara ändamålsenligt (se prop.
1992/93:141 s. 57 f.). Kommissionens förslag i denna del bör därför en-
ligt regeringens mening inte genomföras.

Regeringen delar dock kommissionens uppfattning att det är angeläget
att ytterligare markera allvaret i sådan brottslighet som riktar sig mot per-
soner i nära relationer och som präglas av att de sammantaget är avsedda
att systematiskt kränka den utsatta personen. Detta bör, såsom kommis-
sionen föreslagit, åstadkommas genom införandet av ett särskilt frids-
brott. Vid konstruktionen av ett sådant brott bör beaktas att det torde vara
ytterst ovanligt att det, vid sådana kränkningar som nu avses, den krän-
kande personen inte begår några i dag straffbara handlingar. Detta talar
för att gärningen, vid utformningen av brottsbeskrivningen, bör bestå i en
serie i och för sig straffbelagda gärningar. En lösning som innebär att den
nya straffbestämmelsen omfattar flera i dag straffbara gärningar som va-
rit ett led i en upprepad kränkning och som varit ägnad att allvarligt ska-
da personens självkänsla tar tillvara vad kommissionen velat åstad-
komma med sitt förslag, nämligen att markera allvaret i sådan brottslig-
het och få till stånd en helhetsbedömning av den utsatta kvinnans situa-
tion.

Med en sådan konstruktion av brottet minskar vidare svårigheterna att
bedöma vad som omfattas av domens rättskraft. Domstolen måste såle-
des kunna konstatera vilka enskilda straffbara gärningar som har begåtts.

Några remissinstanser har också framfört att svårigheter att bedöma
nödvämssituationer kan uppkomma på grund av utredningsförslagets
brottskonstruktion. Nödvämsrätten innebär bl.a. en rätt att använda en i
och för sig straffbar handling för att skydda sig mot ett pågående eller
överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, under förut-
sättning att det inte kan anses uppenbart oförsvarligt med hänsyn till an-
greppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i
övrigt (24 kap. 1 § brottsbalken). Eftersom kvinnofridsbrottet enligt
kommissionens förslag är konstruerat så att det är den pågående proces-
sen som straffbeläggs skulle det kunna hävdas att kvinnan har nödväms-
rätt under hela den tid åtalet avser, oavsett om mannen vid tillfallet har
påbörjat ett brottsligt angrepp eller om det kan anses överhängande. Med

Prop. 1997/98:55

78

en konstruktion som innebär att brottet består av en serie i och for sig
straffbara gärningar måste nödvämshandlingen vara knuten till de brotts-
liga angrepp som omfattas av åtalet.

Regeringen finner, mot bakgrund av det anförda, övervägande skäl tala
för att det skall införas ett nytt brott som markerar det särskilt straffvärda
i en långvarig och upprepad kränkning av en annan person och där förfa-
randet består i en serie i och för sig straffbelagda gärningar. Konstruktio-
nen bygger på att domstolen skall döma för det nya brottet i stället för de
brott som de enskilda gärningarna innefattar. Att på detta sätt konstruera
ett brott som består i att gärningsmannen begår vissa i och för sig som
särskilda brott straffbelagda gärningar är inte ovanligt. Det kan således
jämföras med konstruktionen av brotten rån (8 kap. 5 § brottsbalken) och
olaga tvång (4 kap. 4 § brottsbalken). Vad avser den närmare avgräns-
ningen av det nya brottet kan följande anföras.

Vid införandet av ett nytt brott måste utgångspunkten vara att bestäm-
melsen skall avse alla straffvärda förfaranden inom det område den är
avsedd att skydda. Sådana kränkningar som ovan berörts kan i och för sig
uppstå i en mängd situationer. Starka skäl talar dock för att brottet endast
skall omfatta gärningar som riktar sig mot närstående. Det som utmärker
kränkningar av nära anhöriga, till skillnad mot t.ex. grannar eller andra
mer ytliga bekanta, är att kränkningarna kan pågå en längre tid utan att de
upptäcks av andra och att de sällan anmäls av den kränkta personen på
grund av de känslomässiga bindningar som finns mellan denna och gär-
ningsmannen. Dessutom pågår de inte sällan i hemmet där personen bor-
de kunna känna sig trygg och säker. Kommissionen har i enlighet med
sina direktiv på ett värdefullt sätt lyft fram ett kvinnoperspektiv i sina
förslag till åtgärder. Dess förslag till straffbestämmelse omfattar dock
även andra kränkningar än mäns kränkningar av kvinnor. Regeringen
delar kommissionens förslag i detta avseende. Det nya brottet bör således
omfatta inte endast mäns kränkningar av kvinnor. Kränkningar av nära
anhöriga kan omfatta även föräldrar och syskon till gärningsmannen eller
andra släktingar till denne. Även brott mot andra nära anhöriga än kvin-
nor bör därför omfattas av den nya straffbestämmelsen. Kommissionen
har emellertid föreslagit att kränkningar av ett minderårigt bam inte skall
omfattas av det nya brottet. Enligt regeringens uppfattning finns det dock
anledning att bedöma kränkningar av ett minderårigt bam som minst lika
allvarliga som kränkningar av vuxna personer. Även sådana kränkningar
bör därför omfattas av den nya straffbestämmelsen. Brottet bör benämnas
grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning (se nedan under
könsneutral lagtext).

Straffbestämmelsen bör omfatta sådana straffbara gärningar som ty-
piskt sett kan ingå i en kränkning av en närstående person. Sådana brott
torde särskilt vara misshandel, olika fridsbrott som olaga tvång, olaga
hot, ofredande och hemfridsbrott samt sexuella övergrepp. En begräns-
ning bör ske till sådana kränkningar som typiskt sett utgör ett direkt an-
grepp på den personliga integriteten. Misshandel och andra brott mot liv
och hälsa i 3 kap. brottsbalken, liksom olaga hot, olaga tvång och andra
brott mot frihet och frid i 4 kap. brottsbalken och sexualbrotten i 6 kap.
brottsbalken bör därför omfattas av den nya straffbestämmelsen. Äre-

Prop. 1997/98:55

79

kränkningsbrotten i 5 kap. brottsbalken kräver i princip att målsäganden
anger brottet till åtal och att åtal av särskilda skäl anses påkallat ur all-
män synpunkt. Den praktiska nyttan av att den nya straffbestämmelsen
även skall omfatta brott enligt 5 kap. brottsbalken kan därför starkt ifrå-
gasättas. En lämplig avgränsning av brottet är därför sådana förfaranden
som avses i 3, 4 och 6 kap. brottsbalken.

En förutsättning för att gärningen skall omfattas av det nya straffstad-
gandet är att den är ett led i en upprepad kränkning av en närstående eller
tidigare närstående persons integritet och att den är ägnad att allvarligt
skada denna persons självkänsla. Även om det ofta ingår allvarligare
brott i nu aktuell brottslighet utesluter det inte att en serie av, sedda var
för sig, relativt lindriga brott kan vara ägnade att ge en sådan effekt. Lag-
rådet har bl.a. haft synpunkter på kravet att det skall vara fråga om ett led
i en upprepad kränkning och har föreslagit en annan lösning. Regering-
ens ställningstagande till lagrådets förslag återfinns i avsnitt 21.1
(författningskommentaren till 4 kap. 4 a § brottsbalken).

Normala konkurrensregler bör tillämpas. Det innebär att grövre brott,
t.ex. grov misshandel, människorov och olaga frihetsberövande, inte in-
går i det nya brottet. Inte heller ingår de grövre sexualbrotten. För sådana
brott är straffskalan generellt sett strängare än för det nya brott rege-
ringen nu föreslår. I stället skall domstolen döma särskilt för dessa grövre
brott. Domstolen skall alltså döma för t.ex. grov misshandel för den eller
de handlingar som bedöms som grov misshandel och för grov frids- eller
kvinnofridskränkning för de handlingar som bedöms som t.ex. misshan-
del av normalgraden, under förutsättning att övriga rekvisit för det nya
brottet är uppfyllda. Likaså skall domstolen döma för grov frids- eller
kvinnofridskränkning och våldtäkt i konkurrens eller för grov frids- eller
kvinnofridskränkning och grovt sexuellt utnyttjande av underårig i kon-
kurrens.

Hur straffbestämmelsen har utformats kan också ha betydelse för kon-
kurrensfrågan. Det skulle i och för sig kunna övervägas om brott mot ett
utfärdat besöksförbud också skall omfattas av den nya bestämmelsen.
Sådana brott torde nämligen inte sällan ingå vid den typ av kränkningar
som nu behandlas. Övervägande skäl talar dock emot en sådan ordning.
Brott mot besöksförbud är konstruerat som ett brott mot det utfärdade
förbudet att besöka eller på annat sätt kontakta en annan person eller att
följa efter denna person. Brott mot besöksförbud har ett något annorlunda
skyddsintresse än t.ex olaga hot. Det krävs inte för brott mot besöksför-
budslagen att det har uttalats några hot eller liknande eller ens att den
person som skyddas av förbudet lagt märke till att förbudet har överträtts.
Brottet kan därför sägas snarast vara en överrädelse av en påbjuden ord-
ning. Det bör med hänsyn härtill, vilket också kommissionen föreslagit,
lämnas utanför den nya straffbestämmelsens omedelbara tillämpnings-
område. Att en gärningsman som döms enligt den nya bestämmelsen
också har gjort sig skyldig till överträdelse av besöksförbud mot den som
gärningen riktats mot påverkar dock givetvis straffvärdet av förfarandet.

Det skall inte förnekas att denna brottskonstruktion kan leda till vissa
andra konkurrensproblem. Dessa bör emellertid kunna lösas med hjälp av

Prop. 1997/98:55

80

allmänna konkurrensregler. Konkurrensfrågor behandlas närmare i för- Prop. 1997/98:55
fattningskommentaren.

Vissa av de tillämpningssvårigheter som dagens lagstiftning innebär
hör ihop med att de nuvarande straffbestämmelserna tar sikte på de en-
skilda gärningarna och att de därför måste individualiseras och preciseras
till tid och rum. Den föreslagna brottskonstruktionen bör leda till en för-
enkling i detta avseende. I praxis har en utveckling skett att betrakta flera
likartade brott som en enhet. Rättsfallet NJA 1991 s. 83, som behandlade
misshandel och våldtäkt, visar t.ex. att kravet på individualisering och
precisering inte i alla situationer behöver upprätthållas beträffande alla
gärningar. Det är tydligt att Högsta domstolen i rättsfallet betraktade
övergreppen som en helhet, även om varje gärning torde ha betraktats
som ett särskilt brott. I doktrinen har också efterlysts att lagstiftningen
utformas så att det i vissa fall ges möjlighet att döma för ett brott - eller
såsom för ett brott - när i verkligheten flera brott har förövats under en
viss tidsperiod (se Jareborg, Straffrättens gämingslära, 1995 s. 213 ff och
Dag Victor, 35 års utredande, en vänbok till Erland Aspelin s. 254). När
brottet betraktas som en enhet kan nämligen faktorer som omfattning,
frekvens och vanemässighet vara av stor betydelse för bedömningen av
brottet, men åklagaren behöver inte i förhållande till sådana faktorer in-
dividualisera och bevisa varje enskild händelse. Regeringens förslag in-
nebär att de handlingar som omfattas av den nya straffbestämmelsen
skall betraktas som ett brott. Brottets konstruktion i förening med den
praxis som utvecklats bör innebära att det för ansvar enligt den nya be-
stämmelsen inte alltid krävs att de enskilda gärningarna individualiseras
och preciseras bl.a. vad avser exakt tid och plats. Åklagarens grundläg-
gande bevisbörda för att det åberopade förfarandet faktiskt har ägt rum
påverkas dock givetvis inte.

För ansvar enligt bestämmelsen fordras såväl att det rör sig om en upp-
repad kränkning som att gärningarna typiskt sett varit ägnade att allvar-
ligt skada personens självkänsla. Gärningarna kan t.ex. ingå i ett mönster
som sammantaget kan leda till att offret bryts ned. Det behöver emeller-
tid inte i det enskilda fallet bevisas att personens integritet verkligen har
kränkts och att självkänslan har skadats allvarligt. Uttrycket
”systematiskt” har inte använts i lagtexten eftersom det kan leda tanken
till att kränkningarna skall vara planerade. Något krav på planering bör
enligt regeringens mening inte sättas upp för det nya brottet. Trots detta
kan det självfallet finnas ett mått av systematik i den kränkning som en
person är utsatt för. Det kan t.ex. gälla i de fall som kommissionen har
beskrivit där en man genom upprepade gärningar mot en kvinna i en nära
relation söker skaffa sig kontroll över kvinnan.

Regeringens förslag innebär att domstolen vid en bedömning av gär-
ningarnas straffvärde kan göra en helhetsbedömning av den kränkta per-
sonens situation. När en polisanmälan görs skall i princip alla gärningar
behandlas vid ett och samma tillfälle av polis, åklagare och domstol. Det
torde emellertid inte vara ovanligt att upprepningen av kränkningarna
upptäcks först efter en eller flera fallande domar. Lagrådet har utförligt
behandlat frågan om i vilken utsträckning andra gärningar än de som om-
fattas av åtalet skall tillåtas ingå i prövningen om det varit fråga om en

6 Riksdagen 1997/98. 1 samt. Nr 55

upprepad kränkning. Regeringen kan i allt väsentligt ansluta sig till vad
Lagrådet anfört i denna fråga. Den nya bestämmelsen innebär således att
domstolen vid bedömningen av om gärningarna varit ett led i en uppre-
pad kränkning även kan ta hänsyn till sådana handlingar mot den närstå-
ende personen som gärningsmannen tidigare dömts för. Åklagaren måste
alltså tillåtas att till stöd för sin talan åberopa även sådana gärningar som
inte direkt är föremål för domstolens prövning i det förevarande målet,
men som kan användas för att styrka att kränkningar skett vid upprepade
tillfallen. Frågan behandlas närmare i författningskommentaren.

I lagrådsremissen föreslogs att bestämmelsen skulle konstrueras som
en fakultativ regel, dvs. att domstolen får döma för det föreslagna brottet
i stället för att döma för de brott som gärningarna innebär. Skälet härför
var att straffstadgandet kunde innfatta gärningar av mycket olika
straffvärde. Lagrådet har dock anfört att det synes svårt att förstå att gär-
ningar som uppfyller de i straffbestämmelsen angivna rekvisiten inte
skulle ha ett straffvärde av minst sex månaders fängelse. Lagrådet har
också ansett att en sådan valmöjlighet - som i praktiken skulle bli åklaga-
rens - visserligen är en intressant tanke som skulle stå i god överens-
stämmelse med realiteterna i form av utredningssvårigheter och bris-
tande resurser, men att en sådan regel skulle strida mot principen om
åklagarens absoluta åtalsplikt. Lagrådet anser därför att denna senare
fråga bör övervägas i ett större sammanhang. Regeringen accepterar den-
na bedömning. Om de angivna rekvisiten för det nya brottet föreligger
skall alltså åklagaren åtala - och domstolen döma - enligt den nya be-
stämmelsen.

Straffskalan

Det föreslagna straffstadgandet kan innefatta gärningar av mycket olika
straffvärde. Brottet kan således bestå av såväl upprepade misshandels-
brott, vilka också sedda var för sig skulle ge fängelse av betydande längd,
som ett antal hemfridsbrott eller ofredandebrott vilka, om de bedömts
isolerat, skulle ge böter eller högst ett kortare fängelsestraff. Straffskalan
måste därför utformas på ett sådant sätt att den medger en adekvat be-
dömning av straffvärdet. Med hänsyn till att brottet således omfattar för-
faranden som, sedda för sig, normalt har ett begränsat straffvärde fram-
står det av kommissionen föreslagna minimistraffet, ett års fängelse, som
alltför högt. Regeringen föreslår i stället att minimistraffet bestäms till
fängelse sex månader. En sådan gräns innebär enligt regeringens mening
en tillräcklig markering av allvaret i den kränkning som förfarandet inne-
fattar. Med hänsyn till att straffbestämmelsen kan innefatta också gär-
ningar av sammantaget mycket betydande straffvärde bör dock straff-
maximum sättas till det av kommissionen föreslagna sex års fängelse.

Könsneutral utformning av brottsbeskrivningen

Kommissionen har som skäl för sitt förslag att gå ifrån brottsbalkens
könsneutrala systematik anfört att det i det övervägande antalet fall är

Prop. 1997/98:55

82

män som utsätter kvinnor för kränkningar. Det utmärkande för detta be-
teende är enligt kommissionen att kränkningen sker på grund av kön och
att detta har sin grund i en föreställning om kvinnors lägre värde i för-
hållande till män. Kommissionen har ansett det viktigt att detta förhål-
lande tydliggörs vid den lagtekniska utformningen av bestämmelsen.
Förslaget har därför utformats så att det första stycket i lagrummet be-
handlar en mans handlande mot en kvinna och benämns kvinnofridsbrott,
medan det andra stycket behandlar en mans handlande mot en annan man
eller en kvinnas handlande mot en annan kvinna eller mot en man och
benämns fridsbrott. Motivet för en sådan uppdelning är alltså att lagtex-
ten skall beskriva verkligheten bättre. Mot ett sådant resonemang kan
emellertid invändas att det skulle vara i det närmaste ogörligt att generellt
skriva om de straffrättsliga reglerna utifrån ett sådant perspektiv.

Även om det således i de allra flesta fall kan antas vara män som krän-
ker kvinnor anser regeringen inte att kommissionens argument är till-
räckligt starka för att frångå brottsbalkens könsneutrala utformning av
bestämmelserna. Den nya bestämmelsen bör alltså följa brottsbalkens
nuvarande könsneutrala systematik och utformning. En könsneutral kon-
struktion av bestämmelsen innebär att även fall då bam utsätts för kränk-
ningar kommer att omfattas av den nya bestämmelsen. Även mäns
kränkningar mot närstående eller tidigare närstående kvinnor ingår där-
med i den föreslagna beskrivningen av grov fridskränkning. Regeringen
anser dock att det kan vara värdefullt att skilja ut sådana gärningar som
företas av män mot kvinnor som de är eller har varit gifta med eller som
de bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhål-
landen och ge den situationen en annan brottsrubricering. Detta bör ske i
ett andra stycke till bestämmelsen. Lagrådet har ansett att en sådan sär-
skild brottsrubricering för dessa fall inte bör införas. Regeringen delar
inte Lagrådets uppfattning. Genom införandet av en särskild brottsrubri-
cering för dessa fall markeras, inte minst av pedagogiska skäl, den sär-
skilda form av kränkning som brott av förevarande slag mot en närståen-
de kvinna utgör. En sådan urskiljning kan också ge ett värdefullt bidrag
till att synliggöra och kartlägga omfattningen av mäns våld mot kvinnor i
nära relationer.

Med hänsyn till att den könsneutrala utformning som lagtexten har
idag bör behållas bör inte den av kommissionen föreslagna rubriceringen
kvinnofridsbrott användas. Av brottsrubriceringen bör vidare framgå att
det är fråga om ett allvarligt brott. Som anförts ovan föreslår regeringen i
stället att det nya brottet skall rubriceras grov fridskränkning alternativt
grov kvinnofridskränkning. Den nya straffbestämmelsen bör placeras i
4 kap. brottsbalken som innehåller bestämmelser om brott mot frihet och
frid. Regeringen kommer att ta upp andra frågor om könsneutral lagtext i
avsnitt 13.4.

Prop. 1997/98:55

83

13.2 Olaga hot, ofredande och sexuellt ofredande

Prop. 1997/98:55

Regeringens bedömning: Någon anledning att ändra i rekvisiten för
olaga hot, ofredande och sexuellt ofredande finns inte.

Kommissionens förslag: Hot som utförs med ett livsfarligt vapen
skall regelmässigt hänföras till den grova graden av olaga hot. Den grova
graden av brottet föreslås få en särskild brottsrubricering. I lagtexten
skall det uttryckligen anges att, vid bedömningen av om brottet är grovt,
det särskilt skall beaktas om det utövats med livsfarligt vapen, avsett en
särskilt farlig gärning eller riktats mot någon som har en särskilt utsatt
ställning. Vidare föreslås språkliga förändringar av bestämmelserna om
olaga hot, ofredande och sexuellt ofredande.

Remissinstanserna: Remissutfallet är blandat. Riksåklagaren avstyr-
ker förslaget att användning av livsfarligt vapen regelmässigt skall göra
brottet grovt eftersom det skulle innebära en opåkallad straffskärpning.
Flera domstolar anser att det skulle leda till betydande straffskärpningar
vad avser knivhot. De flesta remissinstanser har inga invändningar mot
de föreslagna språkliga förändringarna i bestämmelserna om olaga hot,
ofredande och sexuellt ofredande.

Skälen för regeringens bedömning: 1 straffbestämmelsen om olaga
hot straffbeläggs att lyfta vapen mot annan eller på annat sätt hota med
brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvar-
lig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Straf-
fet är böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt kan det dömas
till fängelse lägst sex månader och högst fyra år. I lagtexten anges inte
uttryckligen vilka omständigheter som skall göra att brottet bedöms som
grovt. Däremot uttalades i förarbetena (prop. 1992/93: 141 s. 31) då det
grova brottet infördes att ett brott skall anses som grovt först om det i
betydande grad skiljer sig från vad som anses som ”normala” fall av ola-
ga hot. Vidare framhölls att faktorer som kan vara av betydelse, förutom
hotets innebörd och hur akut det framstår, är om hotet riktats mot någon
som har en särskilt skyddslös ställning eller om det är fråga om upprepa-
de allvarliga hot.

Kommissionen föreslår bl.a. att hot som utförs med skjutvapen och
knivar regelmässigt skall göra brottet grovt. Enligt regeringens mening
finns det visserligen ofta skäl för att anse att en sådan gärning skall be-
dömas som grovt brott. Även nuvarande bestämmelse torde inte sällan
föranleda att en sådan gärning bedöms som grovt brott. Avgörande för
bedömningen av om brottet skall anses som grovt eller inte bör dock
främst vara hur allvarligt brottet upplevs av den hotade. Förslaget kan,
som påpekats i remisskritiken, leda till en stelbent tillämpning som inte
speglar brottets faktiska straffvärde. Hur hot som utförs med vapen eller
knivar skall påverka straffvärdet av en gärning är dock en fråga som be-
höver analyseras i ett vidare sammanhang. Regeringen avser att åter-
komma i denna fråga.

De övriga språkliga förändringar som kommissionen föreslår beträf-
fande olaga hot kan leda till att tillämpningen blir oklar. Förslaget skulle

84

t.ex. kunna förstås så att även andra åtgärder än hot mot person omfattas
av det straffbara området. Regeringen anser inte att det finns skäl att ge-
nomföra kommissionens förslag i denna del.

Kommissionen har också föreslagit vissa språkliga justeringar i straff-
bestämmelserna om ofredande och sexuellt ofredande i syfte att anpassa
terminologin till de vanligaste formerna av ofredande och sexuellt ofre-
dande. Bland annat föreslås att uttrycken ”ofredar eller annars trakasserar
annan” skall ingå i de båda straffbestämmelserna. Med trakasserier avses
enligt kommissionen ett upprepat beteende. Kommissionens uttalande
leder tanken till att det inte skall räcka med en enskild händelse for an-
svar enligt bestämmelsen. En sådan tillämpning kan rimligen inte ha varit
avsedd. Det kan bl.a. mot bakgrund härav ifrågasättas om kommissionens
förslag leder till ökad klarhet. Förslaget bör inte genomföras.

När det gäller sexuellt ofredande har kommissionen även föreslagit en
språklig förändring även i andra avseenden, bl.a. genom att byta ut orden
”väcka anstöt” till ”kränka hans eller hennes integritet”. De förändringar
som föreslås torde vara mer långtgående än den nu gällande bestämmel-
sen, trots att det inte varit kommissionens avsikt att göra en saklig änd-
ring. Med tanke på att regeringen har för avsikt att inom kort tillsätta en
utredning som skall göra en total översyn över sexualbrotten är det
lämpligt att även bestämmelserna om sexuellt ofredande omfattas av
denna översyn (se avsnitt 14.3).

13.3 Kränkningar på grund av kön eller sexuell läggning

Prop. 1997/98:55

Regeringens bedömning: Det finns ingen anledning att, utöver vad
som föreslagits om ett nytt kvinnofridsbrott, införa bestämmelser om
att det vid bestämmande av straffvärdet för en handling skall anses
som en försvårande omständighet att ett motiv för brottet varit att
kränka en person på grund av kön. Det behövs inte heller någon be-
stämmelse om att förolämpning med anspelning på den kränkta per-
sonens kön skall ligga under allmänt åtal. Det finns inte heller någon
anledning att ändra den nuvarande bestämmelsen att åklagaren far
åtala för förolämpning mot någon med anspelning på personens ho-
mosexuella läggning, till att i stället avse sexuella läggning.

Kommissionens förslag: Det skall införas en särskild regel om att
kränkning på grund av kön skall anses som en försvårande omständighet
vid straffvärdebedömningen. Förolämpning på grund av kön skall ligga
under allmänt åtal. Den nuvarande bestämmelsen att åklagaren far åtala
för förolämpning mot någon med anspelning på en persons homosexuella
läggning skall ändras till att avse sexuella läggning

Remissinstanserna: De flesta som yttrar sig är positiva. Bland de ne-
gativa kan nämnas Riksåklagaren som anser att det inte finns något be-
hov av en särskild åtals- eller straffskärpningsregel med avseende på
kränkning på grund av kön. Kriminologiska institutionen vid Stockholms
universitet är kritisk till en ändring av homosexuell till sexuell läggning.

85

Skälen for regeringens bedömning:

Prop. 1997/98:55

En särskild åtalsregel för förolämpning på grund av kön

Förtal och förolämpning är brott som normalt kan åtalas endast av den
kränkta personen och inte av åklagare. Det finns dock vissa undantag
från denna regel. Om den kränkta personen anmäler brottet till åtal och
åklagaren finner att ett åtal av särskilda skäl är påkallat ur allmän syn-
punkt far åklagaren väcka åtal för förtal och grovt förtal, för förolämp-
ning mot någon i hans eller hennes myndighetsutövning och för för-
olämpning mot någon med anspelning på personens ras, hudfärg, natio-
nella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller homosexuella läggning
(5 kap. 5 § brottsbalken). Kommissionen har förslagit att förolämpning
på grund av anspelning på personens kön skall kunna leda till att åklagare
får väcka åtal.

Det är enligt kommissionen inte ovanligt att kvinnor få ta emot för-
olämpningar som på ett kränkande sätt anspelar på att de är kvinnor. Nå-
got exempel på en sådan kränkning ges emellertid inte. Som skäl har
kommissionen anfört att sådana kränkningar skall tas med samma allvar
som kränkningar på grund av någons ras, hudfärg, nationella eller etniska
ursprung, trosbekännelse eller homosexuella läggning, dvs den grupp
som för närvarande omfattas av den nuvarande åtalsregeln för förolämp-
ning. De personer som skyddas av denna åtalsregel är, med undantag för
homosexuella, samma krets som skyddas av bestämmelsen om hets mot
folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken.

Den anförda åtalsregeln avseende förolämpning har till syfte att ge ett
särskilt stöd för sådana angrepp som riktar sig mot vissa särskilt utsatta
grupper. Den har i detta avseende i stort samma skyddsobjekt som straff-
bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Den av kommissionen föreslagna
regeln skulle få ett mycket brett tillämpningsområde. Den skulle omfatta
förolämpning mot såväl män som kvinnor. Det är enligt regeringens me-
ning tveksamt om kvinnor - eller män - i just denna egenskap har behov
av ett sådant generellt skydd som en sådan ändring av åtalsregeln skulle
innebära. Bestämmelser av denna karaktär riskerar att förlora sin mening
om de utvidgas till att omfatta i stort sett hela befolkningen. Därvid bör
beaktas att ärekränkning när de tar sig form av förtalsbrott under vissa
förhållanden kan åtalas av allmän åklagare. Kommissionens förslag i
denna del bör därför inte genomföras.

Straffskärpning för kränkning på grund av kön

I 29 kap. brottsbalken finns bestämmelser om hur straffet, inom ramen
för straffskalan, skall bestämmas för brottet, dvs. hur brottets straffvärde
skall bestämmas. Vid bedömningen av straffvärdet skall särskilt beaktas
den skada, kränkning eller fara som gärningen har inneburit, vad den
tilltalade insett eller borde inse om detta samt de avsikter eller motiv som
gärningsmannen haft (29 kap. 1 §). I 29 kap. 2 § brottsbalken ges ett an-
tal exempel på omständigheter som verkar i försvårande riktning, vid

86

sidan av sådana omständigheter som redan har påverkat hur gärningen
har rubricerats, och som alltså gör att gärningens straffvärde höjs. De
exempel som anförs i lagtexten är att den tilltalade avsett att brottet
skulle fa betydligt svårare följder än det faktiskt har fått, att den tilltalade
visat särskild hänsynslöshet, att den tilltalade utnyttjat någon annans
skyddslösa ställning eller särskilda svårighet att värja sig, att den tillta-
lade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt för-
troende, att den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet
genom allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd
eller beroende ställning, om brottet varit ett led i en brottslig gärning som
varit särskilt noggrant planerad eller bedrivits i stor omfattning och i vil-
ken den tilltalade spelat en betydande roll (punkt 1-6). I en sjunde punkt
anges också som försvårande omständighet att det varit ett motiv för
brottet att kränka en person, en folkgrupp eller en annan särskild grupp
av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
trosbekännelse eller annan liknande omständighet. Kommissionen har
föreslagit ett tillägg till den sjunde punkten så att även kränkning på
grund av kön betraktas som en försvårande omständighet.

De skäl som regeringen anfört mot att ändra åtalsreglema för för-
olämpning på grund av kön gör sig gällande även beträffande den av
kommissionen särskilda straffskärpningsregeln för kränkning på grund
av kön. Någon generell regel av det slag kommissionen föreslagit kan
således knappast motiveras. Därtill kommer att de särskilda reglerna i
29 kap. 2 § brottsbalken endast är av exemplifierande karaktär. Domsto-
len kan således vid bedömningen av straffvärdet ta hänsyn till ett särskilt
kränkande motiv för brottet, även om detta inte uttryckligen nämnts i
29 kap. brottsbalken. Regeringen har för övrigt redan genom de föreslag-
na bestämmelserna om grov fridskränkning och grov kvinnofrids-
kränkning föreslagit en bestämmelse som verkar i straffvärdehöjande
riktning när brott riktar sig mot närstående kvinnor och andra närstående
personer. Regeringen anser att det, utöver dessa bestämmelser, inte finns
något behov av ytterligare lagstiftningsåtgärder i denna riktning.

Den särskilda åtalsregeln för förolämpning som riktar sig mot homosexu-
ella

Enligt kommissionen bör den särskilda åtalsregeln om förolämpning med
anspelning på homosexuell lägggning ändras till sexuell läggning. Enligt
kommissionen finns det inte någon anledning att begränsa detta stadgan-
de till homosexuell läggning.

Svensk lagstiftning innehåller, förutom den nu aktuella åtalsregeln,
vissa bestämmelser som direkt tar sikte på homosexuella. Som exempel
kan nämnas att bestämmelsen om olaga diskriminering i 16 kap. 9 §
brottsbalken omfattar diskriminering på grund av homosexuell läggning.
Även lagen om homosexuella sambor (1987:813) tar sikte på personer
med homosexuell läggning. Dessa regler motiveras av att homosexuella i
vissa fall har behov av särskilda skyddsregler. Några motsvarande eller
andra bestämmelser som tar sikte på sexuell läggning i allmänhet finns
däremot inte. Kommissionens förslag innebär att även heterosexuella

Prop. 1997/98:55

87

skulle skyddas av bestämmelsen. En sådan ändring skulle innebära en
utvidgning av bestämmelsen som det inte finns skäl att vidta. Regeringen
föreslår därför inte någon sådan ändring.

13.4 Könsneutral lagtext

Prop. 1997/98:55

Regeringens förslag: Språket i centrala bestämmelser i 3-6 kap.
brottsbalken görs könsneutralt.

Kommissionens förslag: Överensstämmer i denna del i huvudsak med
regeringens förslag.

Remissinstanserna: Utfallet är blandat. Flera remissinstanser har ut-
talat farhågor för att en förändring som inte omfattar hela brottsbalken
kan ge upphov till osäkerhet om vad straffstadgandena innebär.

Skälen för regeringens förslag: I flera bestämmelser i brottsbalken
används orden ”han”, ”hans” eller ”honom” för att beskriva personer av
båda könen, se t.ex. ”hans avkomling” i bestämmelsen om sexuellt ut-
nyttjande av underårig i 6 kap. 4 § brottsbalken. I vissa bestämmelser
förekommer det emellertid uttryck som ”hans eller hennes”, se t.ex. be-
stämmelsen om sexuellt utnyttjande i 6 kap. 3 § brottsbalken.

I avsnitt 13.1 har regeringen tagit ställning till att lagtexten beträffande
det nya kvinnofridsbrottet skall utformas så att den kan inordnas i brotts-
balkens könsneutrala systematik. Det är enligt regeringen angeläget att
principen om könsneutral lagtext så långt det är möjligt upprätthålls kon-
sekvent. Regeringen föreslår därför att språket i de centrala bestämmel-
serna i 3-6 kap. brottsbalken, som innehåller de bestämmelser som
framför allt kan bli aktuella vid våld mot kvinnor, skall göras köns-
neutralt. Någon risk för att, som några remissinstanser påpekat, felaktiga
motsatsslut kan komma att göras om inte hela brottsbalken blir föremål
för en sådan översyn finns enligt regeringen inte. Redan i dag finns det
som nämnts exempel på att båda uttryckssätten används, även inom
samma kapitel i brottsbalken, utan att det har lett till sådana resultat. Vid
den fortsatta reformeringen av brottsbalken bör det givetvis vara en strä-
van att så långt möjligt göra även andra delar av balken könsneutral.

88

14

Sexualbrotten

Prop. 1997/98:55

14.1     Våldtäktsbrottet utvidgas

14.1.1    Våldtäkt mot vuxen

Regeringens förslag: Våldtäktsbrottet utvidgas så att med samlag
jämställs annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med på-
tvingat samlag. Vissa av de förfaranden som enligt nuvarande lag-
stiftning bedöms som sexuellt tvång kommer därmed att bedömas
som våldtäkt.

Kommissionens förslag: Omfattande förändringar av straffbestäm-
melserna om sexualbrott i 6 kap. brottsbalken föreslås. Straffbestämmel-
serna om våldtäkt och sexuellt tvång förs i princip samman till ett nytt
brott som i fortsättningen skall benämnas våldtäkt. Det skall i det före-
slagna våldtäktsbrottet inte krävas att den sexuella handlingen kan anses
jämförlig med samlag. Kravet på vilken grad av våld eller hot som har
använts behålls, dvs. det skall även i fortsättningen krävas att våld eller
hot som för den hotade framstår som trängande fara har använts. De lind-
rigare fallen av sexuellt tvång, dvs. de som förövats med lindrigare
tvång, skall betecknas som sexuellt utnyttjande. Bestämmelsen om sexu-
ellt tvång upphävs därmed.

Den straffbara handlingen skall benämnas ”sexuellt utnyttjar” i stället
för ”sexuellt umgänge”, men någon ändring i sak är inte avsedd. Straff-
skalan för det nuvarande våldtäktsbrottet behålls. Lagtexten skall spegla
att det till största delen är män som våldtar kvinnor och straffbestämmel-
sens första stycke skall därför behandla en mans handlande mot en kvin-
na, medan ett andra stycke skall behandla en mans handlande mot en an-
nan man eller en kvinnas handlande mot en annan kvinna eller en man.
Som en följd av kommissionens förslag om ett nytt brott benämnt våld-
täkt mot bam (se avsnitt 14.1.2) föreslås det också att offrets låga ålder
tas bort som rekvisit för grov våldtäkt. Kommissionen föreslår slutligen
att ordet ”vanmakt eller annat sådant tillstånd” ersätts med
”medvetslöshet eller annat hjälplöst tillstånd”. Någon förändring i sak är
inte avsedd.

Remissinstanserna: Många remissinstanser är positiva till förslaget.
Flera är dock negativa. Riksåklagaren avstyrker hela förslaget till änd-
ringar i 6 kap. brottsbalken och utgår från att hela kapitlet ses över på
nytt. Riksåklagaren har därtill beträffande våldtäktsbrottet anfört att för-
slaget innebär att ett flertal olika handlingar med olika straffvärde kom-
mer att betecknas som våldtäkt och att rättssäkerhetsskäl, liksom risken
att de verkligt allvarliga fallen i praktiken kommer att ges ett lägre
straffvärde, talar emot den föreslagna ändringen. Juridiska institutionen
vid Uppsala universitet anser att förslaget inte är tillräckligt genomarbe-
tat och utgår från att förslaget inte omedelbart kan läggas till grund för
lagstiftning. Svea hovrätt anser att endast gärningar som medför en

89

kränkning som är jämförlig med den vid samlag skall omfattas av våld-
täktsbrottet. De flesta remissinstanser har inget att erinra mot att ”sexuellt
umgänge” byts ut till ”sexuellt utnyttjar”.

Bakgrund: För att en gärning skall bedömas som våldtäkt (6 kap. 1 §
brottsbalken) förutsätts dels användande av våld eller hot som för den
hotade framstår som trängande fara (s.k. råntvång), dels att den sexuella
handlingen skall ha varit av ett visst slag. Den sexuella handlingen kan
rikta sig mot en vuxen person eller mot ett bam och skall bestå av samlag
eller därmed jämförligt sexuellt umgänge. Straffbestämmelserna om sex-
ualbrotten reformerades 1984 (prop. 1983/84:105, bet. 1983/84:JuUl05,
rskr. 1983/84:332, SFS 1984:399). Före reformen kunde våldtäkt endast
begås av en man mot en kvinna och omfattade endast samlag. Reformen
innebar att både män och kvinnor kunde begå brottet våldtäkt. När brottet
gjordes könsneutralt lades ”eller därmed jämförligt sexuellt umgänge” till
som alternativt brottsrekvisit.

Med samlag avses vaginala samlag, men det krävs inte att inträngande
skett, utan det är tillräckligt att mannens och kvinnans könsdelar har
kommit i beröring med varandra (NJA 1981 s. 253, RH 10:81,
RH 116:83). Någon sädesavgång behöver inte ha skett och något krav på
att könsorganen kommit i varaktig beröring med varandra finns inte. I
förarbetena till lagstiftningen (ovan anförd prop. s. 17 f. och 75 f.) anges
anala och orala samlag som typexempel på handlingar som är jämförliga
med samlag. En handling som är jämförlig med samlag skall ha klart
samlagsliknande karaktär och utgöra en allvarlig form av sexuell kränk-
ning. Vid denna bedömning kan kränkningens varaktighet och om den
varit förenad med smärta få betydelse. I förarbetena framhölls det vidare
att våldtäkt även i fortsättningen bör reserveras för de allvarligaste for-
merna av sexuella kränkningar och att det inte utan vidare kan anses som
samlagsliknande att föra in ett främmande föremål i en kvinna, även om
det i vissa fall kan vara rimligt med hänsyn till handlingens syfte och
omständigheterna i övrigt. Om situationen inte är sådan att den anses
samlagsliknande kan i stället, beroende på förhållandena i det enskilda
fallet, ansvar för sexuellt tvång eller grov misshandel komma i fråga.

Handlingar som inte bedöms som samlag eller samlagsliknande kan
straffas som sexuellt tvång (om olaga tvång har använts) eller som sexu-
ellt utnyttjande (om annat otillbörligt förfarande har använts, se 6 kap. 2
och 3 §§ brottsbalken). Har handlingen riktats mot ett bam kan även an-
svar för sexuellt utnyttjande av underårig komma i fråga. Den sexuella
handling som krävs för dessa brott beskrivs som ”sexuellt umgänge”. Till
sexuellt umgänge räknas, förutom samlag, handlingar som innebär en
någorlunda varaktig beröring av den andres könsorgan eller beröring av
den andres kropp med det egna könsorganet. Avsikten med gärningen
måste vara att väcka eller tillfredsställa gärningsmannens eller någon
annans sexuella drift. Som exempel kan nämnas att en kvinna tvingas
onanera åt en man. I regel krävs direkt kroppslig beröring.

Om handlingen inte bedöms som sexuellt umgänge, t.ex. för att den
består av endast en flyktig beröring av den andres könsdelar, kan ansvar
för sexuellt ofredande komma i fråga.

Prop. 1997/98:55

90

Skälen for regeringens förslag: Kommissionen har föreslagit en ut-
vidgning av området för våldtäkt genom att låta våldtäkt omfatta alla de
sexuella handlingar som idag omfattas av begreppet sexuellt umgänge.
Om förslaget genomförs skulle till våldtäkt också räknas handlingar som
idag betraktas som sexuellt tvång därför att de inte anses jämförliga med
samlag. Kommissionen har motiverat denna utvidgning med att hand-
lingar som idag inte räknas som samlag eller samlagsliknande kan vara
mer smärtsamma, skadeframkallande och kränkande än samlag eller
samlagsliknande handlingar. Som exempel anförs att med våld föra in ett
främmande föremål i kvinnans underliv och s.k. fistfucking, dvs. att föra
upp en knytnäve i kvinnans underliv. Enligt kommissionen bör den sexu-
ella kränkningens natur vara avgörande för bedömningen i stället för
sexualhandlingen som sådan. Enligt kommissionen saknas det skäl att
ställa andra krav på sexualhandlingen än de som ställs för sexuellt tvång,
sexuellt utnyttjande och sexuellt utnyttjande av underårig.

Kommissionens förslag innebär att en rad olika handlingar med olika
straffvärde kommer att bedömas som våldtäkt. Handlingar som innebär
t.ex. samlagsliknande rörelser där parterna varit påklädda skulle kunna
bedömas som våldtäkt, liksom att tvinga en kvinna att onanera åt en man.
Regeringen anser att detta innebär en fara för att allvaret i våldtäktsbrot-
tet på ett inte önskvärt sätt tonas ner. Det finns med andra ord en avse-
värd risk för att våldtäktsbegreppet blir uttunnat och förlorar i styrka och
att de verkligt allvarliga övergreppen i praktiken kommer att ges ett lägre
straffvärde. Våldtäkt riskerarar med andra ord att betraktas som ett mind-
re allvarligt brott. Regeringen anser därför inte att de handlingar som
skall omfattas av våldtäktsbegreppet bör utvidgas i så stor utsträckning
som kommissionen föreslagit. Det är emellertid motiverat att utvidga
våldtäktsbrottet till att omfatta de mest allvarliga sexuella kränkningarna,
även om handlingen inte är direkt samlagsliknande. Enligt regeringens
uppfattning bör således en handling som innebär en kränkning som är
jämförbar med den vid ett påtvingat samlag kunna bedömas som våld-
täkt, om förutsättningarna i övrigt för våldtäkt är uppfyllda.

Regeringen föreslår därför en utvidgning av ansvaret för våldtäkt så att
det omfattar, förutom samlag, även sådana handlingar som innebär en
kränkning jämförlig med den som uppkommer vid ett påtvingat samlag.
Handlingar som att föra in ett föremål eller en knytnäve i en kvinnas un-
derliv torde regelmässigt innebära en sådan allvarlig kränkning. Det skall
vara fråga om en objektiv bedömning om handlingen typiskt sett innebär
en så allvarlig kränkning. Sådana handlingar som är jämförliga med
samlag skall självfallet också, liksom enligt nuvarande lagstiftning, om-
fattas av våldtäktsbestämmelsen. Ändringen innebär att vissa av de be-
stämmelser som enligt nuvarande lagstiftning bedöms som sexuellt tvång
kommer att omfattas av våldtäktsbestämmelsen.

Kommissionen har också föreslagit att uttrycket ”sexuellt umgänge”
bör bytas ut till ”sexuellt utnyttjar”, eftersom uttrycket umgänge för tan-
karna till en frivillig och ömsesidig sexualakt mellan två personer. Det
föreslagna uttrycket ”sexuellt utnyttjar” skall enligt kommissionen avse
samma handlingar som i dag avses med ”sexuellt umgänge” och någon
ändring i sak är alltså inte avsedd. Regeringen kan för sin del i och för sig

Prop. 1997/98:55

91

dela åsikten att uttrycket umgänge i viss mån kan leda tankarna till en
frivillig och ömsesidig akt. Sexuellt utnyttjar har emellertid, såsom Göte-
borgs tingsrätt påpekat, rent semantiskt en vidare innebörd än sexuellt
umgänge. Det skulle t.ex. kunna hävdas att uttrycket ”sexuellt utnyttjar”
täcker även sådana handlingar som nu bedöms som sexuellt ofredande,
t.ex. sexuell posering. Uttrycket ”sexuellt umgänge” har en väl förankrad
innebörd i förarbeten och praxis och förekommer också i andra bestäm-
melser i 6 kap. brottsbalken, t.ex. i bestämmelserna om sexuellt utnytt-
jande, sexuellt utnyttjande av underårig och sexuellt umgänge med av-
komling eller syskon (6 kap. 2-4 och 6 §§). Regeringen finner därför inte
skäl att i detta lagstiftningsärende föreslå några ändringar avseende ut-
trycket ”sexuellt umgänge”. Såsom regeringen aviserar i avsnitt 14.3
kommer en omfattande översyn av sexualbrotten att göras inom ramen
för en utredning. Frågor om vilka uttryck lagtexten bör innehålla kan
lämpligen övervägas i det sammanhanget.

Regeringen finner inte heller skäl att genomföra kommissionens för-
slag att byta ut uttrycket ”vanmakt eller annat sådant tillstånd” mot
”medvetslöshet eller annat hjälplöst tillstånd”. Kommissionens förslag
har sin grund i att vilja anpassa uttryckssättet till nutida språkbruk. Van-
makt har emellertid en vidare innebörd än medvetslöshet och förekom-
mer också i andra centrala straffbestämmelser, t.ex. i bestämmelsen om
misshandel i 3 kap. 5 § brottsbalken. Även denna fråga kan lämpligen
övervägas vidare inom ramen för en översyn av sexualbrotten.

14.1.2 Våldtäkt mot barn

Prop. 1997/98:55

Regeringens bedömning: Någon särskild bestämmelse om våldtäkt
mot bam bör inte införas nu.

Kommissionens förslag: Allt sexuellt utnyttjande av bam under fem-
ton år, dvs. det som i dag bedöms som våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt
utnyttjande och sexuellt utnyttjande av underårig, skall behandlas i sam-
ma straffbestämmelse och rubriceras som våldtäkt mot bam. Något tvång
(våld eller hot) krävs inte. Brottet skall delas in i tre grader med samma
straffskalor som våldtäkt mot en vuxen person. Brottet skall anses som
grovt om våld eller tvång har använts, om allvarliga skada eller sjukdom
har tillfogats eller om särskild hänsynslöshet eller råhet har visats med
hänsyn till gärningsmannens anknytning till barnet (t.ex. avkomling) eller
barnets låga ålder.

Kommissionen föreslår också till följd av dessa förslag och förslaget
om våldtäkt mot vuxna personer (se avsnitt 14.1.1) att brottet sexuellt
utnyttjande skall omfatta dels sådana sexuella övergrepp mot bam över
femton år som inte är våldtäkt, dels vissa övergrepp mot personer över
femton år som idag anses som sexuellt tvång eller sexuellt utnyttjande.
Straffbestämmelsen om sexuellt utnyttjande av underårig föreslås därmed
bli upphävd.

92

Remissinstanserna; Flera remissinstanser är positiva till att infora en
ny straffbestämmelse om allvarliga sexuella övergrepp mot bam. Flera
har dock synpunkter på brottsrubriceringen och anser att våldtäkt bör
förbehållas övergrepp som innehåller någon form av tvång samt att
brottsbenämningen kan bli missvisande när det gäller nästan jämnåriga
unga personer. Några remissinstanser vill infora beteckningen sexuellt
utnyttjande av bam för de mindre allvarliga fallen. Andra remissinstanser
är negativa. Riksåklagaren avstyrker hela förslaget om ändringar i sexu-
albrottskapitlet och utgår från att hela kapitlet ses över på nytt. Justitie-
kanslern anser att avgränsningen av brottet våldtäkt mot bam och de föl-
jande brotten i kapitlet bör belysas ytterligare. Även Juridiska fakultete-
ten vid Uppsala universitet anser att förslaget inte är tillräckligt genom-
arbetat och utgår från att det inte omedelbart kan läggas till grund för
lagstiftning.

Skälen för regeringens bedömning: För ansvar för våldtäkt krävs
våld eller hot om våld som för den hotade framstår som trängade fara.
Våldtäktsbestämmelsen tillämpas även i fall då ett bam utsätts för ett
övergrepp. Frågan om hur rekvisitet våld skall tolkas vid gärningar som
riktar sig ett bam har varit föremål för flera avgöranden i Högsta dom-
stolen. 1 rättsfallet NJA 1993 s. 310 dömdes t.ex. en 60-årig man som
haft samlag med en åttaårig flicka för grov våldtäkt. Våldet bestod i att
mannen legat ovanpå flickan och hållit hennes händer över huvudet. I
rättsfallet NJA 1993 s. 616 använde mannen ett förhållandevis lindrigt
våld mot en tioårig flicka. Mannen dömdes för grov våldtäkt.

Kommissionens förslag innebär att allt sexuellt umgänge med den som
är under femton år skall anses som våldtäkt även om något våld eller hot
inte har använts.

De skäl som anförts mot att utvidga begreppet våldtäkt när det gäller
vuxna personer till att omfatta alla sådana handlingar som ryms i begrep-
pet sexuellt umgänge gör sig också gällande när det gäller våldtäkt mot
bam (se avsnitt 14.1.1). Det kan visserligen anföras att dessa skäl inte är
lika starka när det gäller bam, eftersom sexuella kränkningar av ett bam
generellt måste bedömas strängare än vid brott mot vuxen. Att låta be-
greppet våldtäkt omfatta olika handlingar i olika paragrafer är emellertid
enligt regeringens mening mindre lämpligt.

Enligt regeringens mening kan visserligen utövande av våld som förut-
sättning för ansvar för våldtäkt ge otillfredsställande resultat vid den
straffrättsliga bedömningen när gärningen riktar sig mot ett litet bam. Det
kan i många fall vara stötande att ett sexuellt övergrepp mot ett bam som
är så litet att något våld i våldtäktsparagrafens mening inte krävs för att
utföra gärningen inte kan betecknas som våldtäkt. 1 detta hänseende finns
det ett behov av att ändra våldtäktsbestämmelsen.

Den av kommissionen föreslagna ändringen löser i och för sig detta
problem. Ändringen går dock betydligt längre. Den innebär att i princip
allt sexuellt umgänge med någon som är under 15 år skall bedömas som
våldtäkt mot bam. Det kan starkt ifrågasättas om en så långtgående ut-
vidgning kan försvaras. Förslaget skulle t.ex. innebära att om en 15-åring
och en 14-åring har samlag med varandra och båda två samtycker till
handlingen så kan 15-åringen dömas för våldtäkt mot bam. Åklagaren

Prop. 1997/98:55

93

kan visserligen underlåta att väcka åtal om skillnaden i ålder och utveck-
ling är liten mellan de inblandade enligt den särskilda åtalsregeln i 6 kap.
13 § brottsbalken, men gärningen anses lika fullt som ett våldtäktsbrott.
Om skillnaden i ålder och utveckling mellan dessa inte är så liten att åtal
kan underlåtas är åklagaren skyldig att väcka åtal for brottet våldtäkt mot
bam, och det även om den part som var under 15 år helt varit med på
handlingen eller till och med tagit initiativ till den. Enligt 6 kap. 11 §
brottsbalken gäller att det inte krävs uppsåt hos gärningsmannen att den
andre inte har uppnått en viss ålder, om detta är en förutsättning för
brottet, utan det räcker med att det fanns skälig anledning anta att denne
inte uppnått denna ålder. Som Juridiska institutionen vid Uppsala univer-
sitet har påpekat innebär det att, om det skulle bli aktuellt att tillämpa den
bestämmelsen, gärningar som varken begås med uppsåt om att den andre
är under femton år eller med tvång skulle kunna bedömas som våldtäkt
mot bam. Av förslaget följer vidare en betydande straffskärpning för
brott av denna karaktär.

Nackdelarna med kommissionens förslag är enligt regeringens mening
sådana att det inte är ändamålsenligt att bygga vidare på förslaget. I stäl-
let bör även denna fråga tas upp vid den översyn av sexualbrotten som
regeringen inom kort kommer att tillsätta (se avsnitt 14.3). Utredningen
bör därvid ges till uppgift att föreslå en lösning på det ovan berörda pro-
blemet avseende tillämpning av rekvisitet våld vid gärningar som riktar
sig mot små bam.

Med den bedömning som regeringen nu gör blir det inte heller aktuellt
att gå vidare med förslagen till ändringar i bestämmelserna om sexuellt
utnyttjande och sexuellt utnyttjande av underårig.

14.2 Underlåtenhet att avslöja sexualbrott

Prop. 1997/98:55

Regeringens förslag: Underlåtenhet att anmäla eller på annat sätt av-
slöja vissa grova sexualbrott (våldtäkt, grov våldtäkt, grovt sexuellt
utnyttjande av underårig och grovt koppleri) som är å färde skall
straffbeläggas.

Kommissionens förslag: Överensstämmer i princip med regeringens
förslag när det gäller underlåtenhet att avslöja vissa grova sexualbrott.

Remissinstanserna: De flesta är positiva men flera har invändningar
mot att straffbelägga underlåtenhet att avslöja sexualbrott mot bam som
förövas i hemmet eftersom det ofta är en närstående inte bara till barnet
utan också till förövaren som i sådant fall straffas.

Skälen för regeringens förslag: I 23 kap. 6 § brottsbalken stadgas an-
svar för underlåtenhet att avslöja brott när någon underlåter att i tid an-
mäla eller på annat sätt avslöja ett brott som är å färde. En ytterligare
förutsättning är att sådant ansvar är stadgat för det särskilda brottet. Så-
dant stadgande har gjorts bl.a. avseende grova våldsbrott, såsom grov
misshandel, men inte för grova sexualbrott, trots att också dessa kan in-
nefatta allvarlig våldsutövning. Såsom kommissionen funnit kan en så-

94

dan skillnad inte anses motiverad. Också Straffansvarsutredningen har
föreslagit att underlåtenhet att anmäla eller avslöja dessa brott skall
straffbeläggas (SOU 1997:185 s. 327). Regeringen delar uppfattningen
att även underlåtenhet att anmäla eller på annat sätt avslöja grova sexual-
brott som är å farde bör straffbeläggas.

Det förhållandet att det vid sexuella övergrepp mot bam i hemmet kan
vara en nära anhörig till såväl barnet som till förövaren som i sådant fall
straffas kan inte utgöra något avgörande skäl mot en kriminalisering. En-
ligt ansvarsbestämmelsen för underlåtenhet att anmäla eller avslöja brott
(23 kap. 6 § brottsbalken) gäller som förutsättning för ansvar att en sådan
åtgärd kan ske utan fara för honom själv eller hans närmaste. Härav följer
att en sådan skyldighet inte finns exempelvis i sådana fall då åtgärden
skulle avslöja att anmälaren eller någon denne närstående gjort sig skyl-
dig till brott. I detta avseende korresponderar bestämmelsen med den
möjlighet som finns enligt 36 kap. 6 § rättegångsbalken för närstående att
vägra yttra sig vid en nära anhörigs brottslighet. En sådan konflikt kan
för övrigt uppkomma redan i dag när det gäller underlåtenhet att avslöja
andra brott, t.ex. grov misshandel.

14.3 Bestämmelserna om sexualbrott ses över

Prop. 1997/98:55

Regeringens bedömning: En sexualbrottsutredning kommer att till-
sättas. I utredningens uppdrag kommer även ingå att göra en under-
sökning av domstolarnas straffmätning och bedömning av straffvärdet
vid sexualbrott.

Kommissionens förslag: Något förslag om en ny sexualbrottsutred-
ning har inte lagts fram. Kommissionen har däremot föreslagit att en un-
dersökning av domstolarnas straffmätning och straffvärderesonemang
skall göras även beträffande andra våldsbrott än de allra grövsta.

Remisssinstanserna: Flera remissinstanser, bl.a. Riksåklagaren, har
ansett att en översyn av sexualbrotten är nödvändig. I princip alla re-
missinstanser tillstyrker eller har ingen erinran mot på att det görs en un-
dersökning om straffmätning och resonemang om straffvärde.

Skälen för regeringens bedömning: Någon fullständig översyn av
bestämmelserna om sexualbrott har inte gjorts av kommissionen. Straff-
bestämmelserna om sexualbrott har ändrats ett flertal gånger under de
senaste åren, framför allt i syfte att förstärka skyddet för bam mot att
utsättas för sexuella övergrepp. Den senaste totala översynen gjordes
1983. Det finns ett behov av att ändra våldtäktsbestämmelsen när det
gäller bam (se avsnitt 14.1.2). Ett flertal uppmärksammade domar som
behandlar våldtäkt och sexuellt utnyttjande mot unga kvinnor har avkun-
nats på senare tid som väcker frågor om bl.a. gränsdragningen mellan
olika bestämmelser i sexualbrottskapitlet. Det finns även ett behov av att
belysa om våldtäktsbrottet bör fokusera på samtycket i stället för på vål-
det samt vilken grad av våld som skall krävas för de olika sexualbrotten.
Genom de flertal ändringar som gjorts sedan 1983 års översyn har vidare

95

systematiken och sambanden mellan olika bestämmelser i kapitlet delvis
gått förlorad. Regeringen anser att en total översyn av sexualbrotten nu
bör ske och att översynen bör avse såväl systematiken som de lagtek-
niska och sakliga lösningarna. Regeringen kommer därför inom kort att
tillsätta en utredning som skall fa till uppgift att göra en sådan översyn.

I kommitténs slutbetänkande redogörs för en undersökning av de gröv-
re våldsbrotten. Undersökningen tar sikte på domstolarnas straffmätning
och vilka straffvärderesonemang som har använts. Kommissionen anser
att en liknande undersökning bör genomföras även beträffande de vålds-
brott som inte tillhör de allra grövsta. Det är enligt regeringens mening
naturligt att den kommande sexualbrottsutredningen genomför en sådan
undersökning beträffande sexualbrotten. Undersökningen bör utgöra ett
led i den praxisgenomgång som skall företas inom ramen för utredning-
en. Utredningen skall finansieras genom Regeringskansliets utrednings-
anslag (anslag C 1 Regeringskansliet m.m., anslagspost 2 Justitiedepar-
tementet, delpost 2 Utredningar m.m.).

15     Könsstympning

15.1     En skärpt lagstiftning

Regeringens förslag: Begreppet könsstympning skall ersätta begreppet
omskärelse i lagen. Med hänsyn till brottets allvar skall böter utmönstras
ur straffskalan. Straffskalan skall skärpas så att straffet för normalbrottet
blir fängelse i högst fyra år. För det grova brottet skall minimistraffet
vara två år. Förberedelse och stämpling till brott liksom underlåtenhet att
avslöja brott skall också vara straffbart.

Kommissionens förslag: Överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Samtliga instanser är positiva eller har inget att
erinra mot att böter utmönstras ur straffskalan. De flesta instanser är ock-
så positiva till förslaget till straffskärpning för normalbrott och grovt
brott. Flertalet av instanserna har heller inget att erinra mot förslaget om
kriminalisering av förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja
brott. Majoriteten av instanserna har inget att invända mot att lagens ru-
brik ändras så att begreppet könsstympning ersätter omskärelse.

Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en tusenårig sedvänja där delar
av kvinnans yttre könsorgan skärs bort. Enligt olika källor beräknas mer
än 100 miljoner kvinnor i världen vara könsstympade. Könsstympning
förekommer i ett trettiotal länder, men är framför allt koncentrerat till
afrikanska länder. Ingreppet kan föra med sig allvarliga fysiska och psy-
kiska hälsoproblem med bestående komplikationer och livslångt lidande
som följd.

Med könsstympning avses vanligen tre typer av ingrepp i de kvinnliga
könsorganen. Den minst stympande typen benämns ofta Sunna-omskä-
relse och innebär antingen att klitoris prickas med ett vasst föremål eller

Prop. 1997/98:55

96

att förhuden till klitoris skärs bort. En annan typ av könsstympning är Prop. 1997/98:55
borttagande av klitoris och de små blygdläpparna. Det mest omfattande
ingreppet är den s.k. faraoniska omskärelsen. Därvid skärs förutom klito-
ris och de små blygdläpparna även större delen av de yttre blygdläpparna
bort och slidöppningen sluts till genom ihopsyning. Denna form av
stympning utförs vid varierande ålder beroende på varifrån kvinnan
kommer. I vissa länder utförs stympningen direkt vid förlossningen. I
andra länder i 6-14 års åldern och i åter andra länder strax före första
förlossningen.

Kvinnlig könsstympning har egentligen inte någon religiös innebörd.
Något stöd för sedvänjan finns inte vare sig i Koranen eller i Bibeln. Det
som karaktäriserar förekomsten av könsstympning är snarare geografiska
och kulturella än religiösa faktorer. Ytterst handlar det om att slå vakt om
mannens makt över kvinnan.

Gällande rätt

Könsstympning av kvinnor är förbjuden i Sverige. I lagen (1982:316)
med förbud mot omskärelse av kvinnor anges i 1 § att ett ingrepp i de
kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa eller åstadkomma andra
bestående förändringar av könsorganen inte får utföras. Förbudet gäller
oavsett om samtycke till ingreppet har lämnats eller inte. Även om kvin-
nan, eller vårdnadshavaren om det gäller ett bam, uttryckligen begär ett
ingrepp av detta slag får det således inte utföras. Lagen syftar till att för-
hindra att kvinnlig könsstympning utförs i Sverige. Samtidigt är avsikten
att markera ett avståndstagande från den kvinnosyn som bruket av köns-
stympning ger uttryck för. Med ingrepp menas i lagen alla typer av åt-
gärder från de mest omfattande till de minst ingripande. Alla former av
ingrepp är således otillåtna.

Den som bryter mot förbudet kan dömas till fängelse i högst två år.
Om omständigheterna är förmildrande döms till böter. I de fall brottet
medfört livsfara, svår kroppsskada, allvarlig sjukdom eller i annat fall
inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende skall brottet bedömas som
grovt. Straffet för det grova brottet uppgår till fängelse i lägst ett och
högst tio år. Faktorer som kan påverka bedömningen av om brottet är
grovt är enligt förarbetena skadans fysiska och känslomässiga omfatt-
ning, kvinnans ålder vid ingreppet, hennes inställning till det och om det
begåtts som ett led i en verksamhet som bedrivs i stor omfattning m.m. I
lagen anges också att försök är straffbart enligt brottsbalkens regler.

Bakgrunden till lagen är att ingrepp av detta slag är oförenliga med vår
syn på individens rätt till kroppslig integritet och kvinnans rätt att be-
stämma över sig själv, att leva sitt liv efter egna förutsättningar och be-
hov. Det anses också strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet att
utföra ett sådant ingrepp och det har därför inte varit tillåtet för läkare
eller annan hälso- och sjukvårdspersonal att utföra sådana ingrepp. Inte
heller ett ingrepp som innebär att man , t.ex. efter en förlossning, åter syr
ihop en kvinna som tidigare blivit omskuren torde kunna få förekomma.

7 Riksdagen 1997/98. 1 samt. Nr 55

Sedan lagen infördes den 1 juli 1982 har en man dömts för brott mot
lagen. Detta skedde år 1984.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser, i likhet med kom-
missionen och majoriteten av remissinstanserna, att begreppet omskärel-
se bör ersättas med begreppet könsstympning eftersom det bättre beskri-
ver vad det hela gäller. Omskärelse är ett begrepp som inte ger uttryck
för vad ingreppet verkligen är, nämligen en stympning. Könsstympning
är i flertalet fall mer eller mindre invalidiserande och syftar också till att
vara det. Det är också den term som kommit till användning i internatio-
nella sammanhang.

Alla former av könsstympning innebär ett bestående lidande för den
stympade kvinnans del. Ingreppet leder ofta till allvarliga fysiska och
psykiska skador. Sjukligheten är stor och dödsfall förekommer. Traditio-
nen med könsstympning av flickor innebär bl.a. en begränsning av den
kvinnliga sexualiteten och en rent fysisk förnedring. Könsstympning är
därför inte förenlig med målsättningar om kvinnlig frigörelse och jäm-
ställdhet. Ingreppet innebär framför allt ett brott mot den enskilda kvin-
nan men ger också uttryck för en kvinnosyn som inte är acceptabel i vårt
samhälle.

En grundläggande regel i vårt rättssystem är att alla människor skall
vara skyddade mot kränkningar av sin kroppsliga integritet. Dessa prin-
ciper kommer bl.a. till uttryck i FN:s deklaration om de mänskliga rättig-
heterna. Förutom att könsstympning är ett brott mot rätten till kroppslig
integritet kan den också sägas utgöra ett förnekande av kvinnans rätt till
självständighet.

Debatten om kvinnlig könsstympning var för ett antal år sedan närmast
obefintlig vid internationella möten. Idag behandlas frågan, som ett re-
sultat av aktiva insatser från bl.a. Sverige, i olika internationella sam-
manhang. Det gäller t.ex. i FN:s övervakningskommittéer av konventio-
ner om de mänskliga rättigheterna, i FN:s barnfond Unicef, och i Världs-
hälsoorganisationen WHO. Särskilda insatser görs och program läggs
fast för att sprida kunskap om könsstympningens skadliga effekter. Som
exempel kan nämnas att det internationella läkarförbundet år 1993 antog
en rekommendation mot kvinnlig könsstympning.

Mer aktiva åtgärder har också krävts i slutdokumenten från FN:s olika
världskonferenser under 1990-talet; i Wien år 1993 om mänskliga rättig-
heter, i Kairo år 1994 om befolkning och utveckling och i Peking år 1995
om kvinnor. Konventionen om avskaffande av alla former av diskrimine-
ring av kvinnor som antogs av FN år 1979 (se även avsnitt 5) nämner
särskilt att länder måste vidta alla nödvändiga åtgärder, inklusive lag-
stiftning, för att avskaffa alla sedvänjor som utgör diskriminering av
kvinnor. Konventionens övervakningskommitté, CEDAW, har arbetat
aktivt mot könsstympning.

Även FN:s kvinnokommission och FN:s kommission för mänskliga
rättigheter har engagerat sig i denna fråga. Den under avsnitten 4 och 5
nämnda FN-deklarationen om våld mot kvinnor nämner särskilt köns-
stympning som en form av sådant våld. Vid 1997 års generalförsamling
har, med stöd från bl.a. Sverige, för första gången antagits en särskild
resolution om kvinnlig könsstympning.

Prop. 1997/98:55

98

Sverige har också ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. Prop. 1997/98:55
Därmed har Sverige åtagit sig att garantera konventionens rättigheter för
alla bam och ungdomar i vårt land. Sverige har även verkat för respekt
och främjande av barnets rättigheter internationellt. Enligt konventionen
har barnet rätt till ett fullvärdigt människoliv. Barnet har egna rättigheter
och barnets rätt till integritet skall respekteras. En grundprincip i kon-
ventionen är att se till barnets bästa. Enligt artikel 24, 3 § stadgas att
konventionsstatema skall vidta alla effektiva åtgärder i syfte att avskaffa
traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Kvinnlig köns-
stympning är enligt konventionens förarbeten en sådan skadlig sedvänja.

Kvinnlig könsstympning är således en fråga som rör mänskliga rättig-
heter, barnets rättigheter och det är också en hälsofråga för kvinnor och
bam.

Med hänvisning till att det här rör sig om att på rituell grund utföra in-
grepp som förstör väsentliga kroppsdelar på en människa, ofta med inva-
lidiserande följder både fysiskt och psykiskt, är det enligt regeringens
mening motiverat med en straffskärpning. I enlighet med kommissionens
förslag bör för det första böter utmönstras ur straffskalan. Argumentet för
detta är att gärningen alltid far anses vara allvarlig. Ett könsstympande
ingrepp ger också per definition svåra bestående och invalidiserande ska-
dor av olika grad. Även om kvinnan själv begär att ingreppet skall utfö-
ras måste det naturligen ifrågasättas om detta sker av någon i verklig me-
ning fri vilja från kvinnans sida.

För det andra bör en skärpning av straffskalan ske. Detta har även före-
slagits av kommissionen och biträtts av merparten av remissinstanserna.
Straffet för normalbrottet bör vara fängelse i högst fyra år. För det grova
brottet, som avser de mest ingripande stympningarna, bör straffminimum
inte understiga fängelse i två år. Dessa ingrepp är i de flesta fall oerhört
plågsamma och traumatiska och innebär stor skada såväl fysiskt som
psykiskt både på kort och lång sikt.

Sammantaget innebär regeringens förslag en kraftig skärpning av straf-
fet såväl för normalbrottet som beträffande det grova brottet.

Enligt nu gällande lagstiftning är även försök till sådant ingrepp som
lagen omfattar straffbart. Även förberedande åtgärder och stämpling till
brott bör vara straffbara, liksom underlåtelse att avslöja könsstympning
som är å fårde.

Förslagen beräknas inte medföra några ökade kostnader för rättsväsen-
det.

15.2 Förebyggande åtgärder

I vilken utsträckning som könsstympning förekommer i Sverige är inte
känt men det torde framförallt vara under vistelse i hemlandet som bam
blir utsatta för könsstympning. I den mån det kommer till socialtjänstens
kännedom att ett flickebarn skall resa utomlands för att genomgå ett så-
dant ingrepp bör socialtjänsten ingripa i enlighet med bestämmelserna i
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det före-
ligger vidare en skyldighet för alla myndigheter vars verksamhet berör

99

bam, att anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att ett bam
kan komma att utsättas för ett sådant ingrepp.

Det är också viktigt att framhålla att arbetet med att förhindra
könstympning i stor utsträckning handlar om att förändra inställningen
till denna sedvänja, såväl hos de grupper i Sverige där detta är brukligt,
som internationellt. I bl.a. i Göteborg och Jordbro i Haninge kommun
bedrivs ett mycket framgångsrikt arbete på mödravårdscentralerna, som
riktar sig speciellt till vissa invandrargrupper, för att få blivande mammor
och pappor att inse konsekvenserna av könsstympning och på så sätt för-
hindra att det väntande barnet blir utsatt för ett sådant ingrepp.

En annan fråga i detta sammanhang är om man i Sverige skall kunna
lagfora en person för könsstympning som utförts i utlandet. Om köns-
stympning inte är olaglig i det land där gärningen utfördes kan det i vart
fall inte leda till åtal i Sverige. I Danmark har det framförts förslag om en
lagstiftning som skulle innebära att den som är bosatt i Danmark och som
bryter mot den danska lagen om förbud mot omskärelse av kvinnor
skulle kunna straffas för detta i Danmark även om handlingen utfördes
utomlands och oberoende av om den är straffbar i det landet eller inte.
Frågan utreds för närvarande i Danmark. I Bamkommitténs betänkande,
Barnens bästa i främsta rummet (SOU 1997:116), föreslås också att
könsstympning skall undantas från principen om dubbel straffbarhet i
2 kap. 2 § brottsbalken. Frågan om en sådan utvidgning av det straffbara
området för den som utfört könsstympning utomlands bör därför övervä-
gas i samband med beredningen av Bamkommitténs betänkande.

16      Prostitution

16.1     Köp av sexuella tjänster förbjuds

Regeringens förslag: Att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell
förbindelse skall förbjudas genom införandet av en särskild lag om för-
bud mot köp av sexuella tjänster. Påföljden för brottet skall vara böter
eller fängelse i högst sex månader. Även försök skall vara straffbart.

Regeringens bedömning: För närvarande bör ingen ändring av bestäm-
melsen om förbudet mot koppleri föreslås.

Utredningens förslag: Prostitutionsutredningen har föreslagit ett för-
bud mot all könshandel, eftersom detta skulle fylla en normbildande
funktion och göra klart att prostitution inte är socialt acceptabelt. För
många av könsköpama skulle därmed risken för upptäckt, polisutredning
och rättegång vara en starkt avhållande faktor. Även för många kvinnor
skulle en kriminalisering få en avhållande effekt och framför allt vara ett
effektivt medel att hindra kvinnor från att ge sig in i prostitutionen. Straf-
fansvaret skulle omfatta både köpare och säljare och brottet skulle rubri-
ceras som könshandel.

Utredningen har vidare föreslagit en utvidgning av koppleribrottet så
att det också skulle omfatta den som bereder sig vinning av att annan, i

Prop. 1997/98:55

100

samband med framställning av pornografiska alster, har tillfälliga sexu-
ella förbindelser mot ersättning.

Remissinstanserna: Två remissinstanser, Stiftelsen Kvinnoforum och
Polismyndigheten i Stockholm, tillstyrker förslaget att kriminalisera både
köpare och säljare. Flertalet remissinstanser avstyrker dock förslaget helt
eller förordar en kriminalisering av enbart köparen. De remissinstanser
som förordar en kriminalisering av köparen är bl.a. Folkhälsoinstitutet,
Jämställdhetsombudsmannen, Föreningen Sveriges socialchefer, Riksor-
ganisationen för kvinnojourer i Sverige och Fredrika Bremerförbundet.
Bland dem som avstyrker en kriminalisering helt och hållet kan nämnas
Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Justitiekanslern.
Riksåklagaren redovisar en förståelse för en kriminalisering av köparen
men anför ändå - med viss tveksamhet - att det inte föreligger tillräckli-
ga skäl för en sådan kriminalisering.

Förslaget om ett utvidgat koppleriansvar har fatt ett mycket blandat
mottagande och många remissinstanser har också avstått från att yttra sig
över detta förslag.

Bakgrund: Den år 1977 tillsatta Prostitutionsutredningen studerade
ingående prostitutionen som samhällsföreteelse. Utredningen gjorde en
kartläggning av prostitutionens former och omfattning som kom att ligga
till grund för övervägandena i betänkandet (SOU 1981:71) Prostitutionen
i Sverige, bakgrund och åtgärder. I sitt betänkande föreslog Prostitu-
tionsutredningen att offentliga pornografiska föreställningar skulle för-
bjudas och att ett nytt straffansvar för hyresvärdar skulle införas. Utred-
ningen ansåg vidare att straff för den som köper tillfällig sexuell förbin-
delse av en narkotikaberoende prostituerad borde införas, eftersom ett
sådant handlande framstod som särskilt hänsynslöst och straffvärt.

De föreslagna ändringarna förutsatte enligt utredningen att insatserna
från samhällets sida för att hjälpa de prostituerade ökade. Förslagen ge-
nomfördes endast vad avsåg offentliga pornografiska föreställningar ge-
nom att ett förbud mot sådana föreställningar infördes i 10 § i allmänna
ordningsstadgan. Detta förbud finns nu i 2 kap. ordningslagen
(1993:1617)

Prostitutionsfrågan togs också upp i Sexualbrottskommitténs betän-
kande (SOU 1982:61) Våldtäkt och andra sexuella övergrepp. I betän-
kandet föreslogs bl.a. en utvidgning av koppleriansvaret i syfte att mins-
ka prostitutionens skadeverkningar. Förslaget genomfördes på så sätt att
kravet på att främjandet eller utnyttjandet av annans prostitution skulle ha
skett vanemässigt eller för att bereda sig vinning togs bort i straffbe-
stämmelsen. Vidare infördes ett särskild straffansvar för hyresvärdar som
tillåter annan att bedriva prostitutionsverksamhet i en förhyrd lägenhet.

Frågor om olika åtgärder för att motverka prostitutionen har därefter
återkommande behandlats i riksdagen under hela 1980-talet. 1991 gjor-
des en ny kartläggning av omfattningen av prostitutionen i Sverige. Frå-
gan diskuterades på nytt i riksdagen varpå riksdagen föreslog en total
översyn av samhällets åtgärder mot prostitutionen. Detta ledde till att
1993 års prostitutionsutredning tillsattes, i fortsättningen benämnd Pro-
stitutionsutredningen. Denna utredning överlämnade sitt betänkande,
(SOU 1995:15) Könshandeln, våren 1995.

Prop. 1997/98:55

101

Prostitutionens omfattning och utveckling enligt Prostitutionsutredningen

För att se om några förändringar skett i Sverige under senare tid när det
gäller prostitutionens omfattning och former samt vilken påverkan de
internationella mönstren kan ha haft på prostitutionen, har Prostitutions-
utredningen gjort en kartläggning av den svenska könshandeln.

Prostitutionsutredningen konstaterar att prostitutionen i Sverige har li-
ten omfattning i jämförelse med andra europeiska länder. Andelen svens-
ka män som köper sexuella tjänster är också liten vid en internationell
jämförelse. Att prostitutionen har en begränsad omfattning i Sverige kan
tillskrivas många olika omständigheter. Sverige har haft en annan tradi-
tion när det gäller synen på prostitution än den man har haft på konti-
nenten. Ett väl utbyggt trygghetssystem liksom gemensamma strävanden
i samhället mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män kan ha haft
betydelse. Ett väl fungerande socialt arbete mot prostitution har säkert
också betytt mycket.

Enligt utredningen finns det uppskattningsvis 2 500 kvinnor som säljer
sexuella tjänster i Sverige. Antalet kvinnor i gatuprostitutionen har be-
räknats till c:a 650. Varje kvinna beräknas ha 50 kunder. Det innebär
uppskattningsvis att 125 000 män köper sexuella tjänster varje år. De
kvinnor som inte befinner sig i gatuprostitution återfinns i den mer osyn-
liga inomhusprostitutionen, på massageinstitut, i lägenhetsprostitution, i
eskortservice och i call-girl-versamhet. Efter en nedgång under 1980—
talet och i början av 1990-talet, ökar nu åter prostitutionen. Antalet kvin-
nor i gatuprostitutionen har minskat medan inomhusprostitutionen antas
ha större omfattning än tidigare. Omsättningen är dock hög i gatuprosti-
tutionen. Även om en del kvinnor lämnar gatuprostitutionen sker ständigt
en nyrekrytering. Andelen kvinnor som har psykiska störningar har ökat
på senare år, liksom även andelen utländska kvinnor. Ungefar hälften av
kvinnorna missbrukar narkotika eller alkohol.

Antalet mycket unga kvinnor i gatuprostitutionen är dock mycket lågt.
Prostitutionsutredningen bedömer att detta är resultatet av socialtjänstens
och polisens arbete för att hindra unga kvinnor att etablera sig som pro-
stituterade. På sexklubbama arbetar däremot framförallt unga flickor och
det är också de unga flickorna som efterfrågas vid framställning av por-
nografisk film. Sexklubbama är den synligaste och mest omfattande or-
ganiserade formen av handel med sexuella tjänster, även om ingen direkt
prostitution har kunnat påvisas inom klubbamas lokaler. Det är svårt att
fastställa hur stor del av verksamheten som är koppleri eller gråzoner mot
prostitution.

Utredningen konstaterar vidare att prostitutionen har förändrats i takt
med att samhället i övrigt förändrats. Nya former uppstår ständigt. Ett
sätt att dölja verksamheten är att organisera slutna klubbar där medlem-
marna erbjuds olika sexuella tjänster, från pornografi och adresser till
prostituerade utomlands till samlag, alltså en sorts varuhus för köp av
sexuella tjänster. Nya kontaktvägar öppnas via datanät och genom vi-
deogram. Sexindustrin expanderar och har tagit till sig den nya tekniska
utvecklingen. Telefonsex, sex på datadisketter och CD-Rom har fått en
ökande spridning. Antalet annonser i dagspressen om massageinstitut och

Prop. 1997/98:55

102

liknande verksamheter som tillhandahåller sexuella tjänster, har ökat
oroväckande. Organiserad prostitution som har samröre med den organi-
serade brottsligheten, förekommer dock i mycket begränsad omfattning i
Sverige.

Kunskapen om de prostituerade är begränsad till kvinnorna i den syn-
liga gatuprostitutionen. Den forskning som finns om prostitutionen visar
emellertid, enligt utredningen, att de prostituerade oftast är kvinnor som
på olika sätt fått en dålig start i livet, som tidigt berövats sin självrespekt
och fatt en negativ självbild. På senare tid har sambandet mellan prosti-
tution och sexuella övergrepp i barndomen blivit allt mera uppenbart.
Prostitutionsdebuten handlar sällan om ett plötsligt djupt fall i förned-
ring. Kvinnorna har ofta varit på väg mot prostitution mycket länge, av
skäl som ligger långt tillbaka i tiden.

Den tidigare Prostitutionsutredningen fann att uppskattningsvis 10 %
av de svenska männen har erfarenhet av könsköp. Könsköparen avviker
inte från genomsnittsmannen när det gäller yrke, ekonomi eller civilstånd
men han får däremot enligt utredningen sägas vara avvikande när det
gäller inställningen till sexualitet och kvinnor. Enligt rapporten Sex i
Sverige, Om sexuallivet i Sverige 1996, som är en av Folkhälsoinstitutet
finansierad befolkningsbaserad studie, har 13 % av männen åtminstone
någon gång köpt en sexuell kontakt.

Nuvarande ordning

Någon lagstiftning som förbjuder prostitutionen som sådan finns inte i
Sverige. Det är inte straffbart att mot ersättning erbjuda sexuella tjänster.
Däremot är det straffbart att under vissa villkor köpa sexuella tjänster.
Enligt 6 kap. 10 § brottsbalken är det straffbart att genom att utlova eller
ge ersättning, skaffa eller försöka skaffa sig tillfälligt sexuellt umgänge
med någon som är under 18 år. Straffet är böter eller fångelse i högst sex
månader. Denna bestämmelse kompletteras av en regel i 6 kap. 11 §
brottsbalken där det stadgas att ansvar som i 6 kap. brottsbalken är före-
skrivet för gärning som begås mot någon under en viss ålder skall ådö-
mas även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den
andre inte hade uppnått sådan ålder. Vetskap om att den unge är under
18 år krävs alltså inte för ansvar. Om den prostituerade befinner sig i ett
hjälplöst tillstånd och köparen har sexuellt umgänge genom att otillbör-
ligt utnyttja detta kan bestämmelsen om sexuellt utnyttjande i 6 kap. 3 §
brottsbalken komma att tillämpas. Straffet för brott av normalgraden är
fångelse i högst två år och för grovt sexuellt utnyttjande fångelse i högst
fyra år.

I vissa fall kan skyddslagstiftning komma att aktualiseras för de pro-
stituerade. Det gäller bl.a. socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall. Smittskyddslagen (1988:1472) kan ock-
så i vissa fall bli tillämplig.

I Sverige, liksom i de flesta andra länder, är koppleri förbjudet. Syftet
med bestämmelserna om koppleri är att straffbelägga handlingar som

Prop. 1997/98:55

103

innebär att någon främjar eller utnyttjar att någon annan prostituerar sig.
Enligt 6 kap. 8 § första stycket brottsbalken skall den som främjar eller
på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att någon annan har tillfälliga
sexuella förbindelser mot ersättning dömas för koppleri till fängelse i
högst fyra år. För grovt koppleri är straffet fängelse, lägst två och högst
sex år (6 kap. 9 §). Som koppleri kan bedömas inte bara mer traditionell
hallickverksamhet utan även annat främjande, t.ex. sexannonser i tid-
ningar, reseförmedling och liknande.

Ett särskild straffansvar för koppleri gäller i vissa fall enligt 6 kap. 8 §
andra stycket brottsbalken för fastighetsägare då en lägenhet används för
prostitution. Fastighetsägare har också särskilda möjligheter att säga upp
hyresgäster och bostadsrättsinnehavare när en lägenhet används på detta
sätt. Regleringen finns i 12 kap. 42 § jordabalken och 7 kap. 18 § bo-
stadsrätttslagen (1991:614). De nu redovisade bestämmelserna fick sin
utformning genom lagstiftning år 1984 (prop. 1983/84:105, bet.
1983/84:JuU25, rskr. 332, SFS 1984:399). Till grund för lagstiftningen
låg i första hand Sexualbrottskommmitténs betänkande (SOU 1982:61)
Våldtäkt och andra övergrepp.

Skälen for regeringens förslag och bedömning: Prostitutionsutred-
ningens förslag att kriminalisera såväl köpare som säljare har mötts av en
omfattande kritik från så gott som samtliga remissinstanser. Även rege-
ringen gör den bedömningen att även om prostitutionen som sådan inte är
en önskvärd samhällsföreteelse så är det inte är rimligt att också krimi-
nalisera den som, åtminstone i flertalet fall, är den svagare parten som
utnyttjas av andra som vill tillfredsställa sin egen sexualdrift. Det är ock-
så viktigt för att motivera de prostituerade att söka hjälp för att komma
bort från prostitutionen, att de inte känner att de riskerar någon form av
påföljd för att de varit verksamma som prostituerade.

Det råder emellertid ingen tvekan om att prostitutionen medför allvar-
liga skador både för de enskilda och samhället. Omkring de prostituerade
förekommer i regel en omfattande kriminalitet av olika slag som t.ex.
narkotikahandel, koppleriverksamhet, misshandel m.m. De prostituerade
har också i allmänhet en mycket svår social situation. Det är därför en
viktig samhällsangelägenhet att prostitutionen bekämpas. Även om det
kan anföras argument mot att kriminalisera köp av sexuella tjänster anser
regeringen ändå att argumenten för en kriminalisering väger så tungt att
det är rimligt att nu införa ett förbud mot köp av tillfälliga sexuella för-
bindelser. Därigenom markeras samhällets inställning i denna fråga. Ge-
nom ett förbud kan också prostitutionen och dess skadeverkningar be-
kämpas på ett effektivare sätt än vad det hittillsvarande arbetet mot pro-
stitutionen har åstadkommit.

En invändning som riktats mot förslaget om kriminalisering är att det
kommer att bli svårt att kontrollera efterlevnaden av förbudet. För många
som uppsöker prostituerade för tillfälliga sexuella förbindelser torde
dock redan risken att kanske hamna i en polisutredning vara tillräckligt
avskräckande för att ett sådant förbud skall fa effekt. Genom en krimina-
lisering av köparen bör det också bli lättare för polisen att ingripa på
platser där man vet att det förekommer prostitution. Eftersom det föreslås
att även försök skall vara förbjudet bör polisen kunna göra ingripanden

Prop. 1997/98:55

104

t.ex. redan då en person kontaktar en prostituerad för att försöka skaffa
sig en sexuell tjänst. Också sådana störningsmoment kan ge positiva ef-
fekter på omfattningen av prostitutionen. I första hand kommer detta na-
turligtvis att medföra att kundkretsen för de gatuprostituerade minskar,
vilket i sin tur också bör medföra en minskning av antalet gatuprostitue-
rade och därigenom även en minskad nyrekrytering bland framför allt
unga flickor.

Man bör dock inte heller förringa den effekt som en kriminalisering av
köp av sexuella tjänster kan fa på den s.k. dolda prostitutionen. Det borde
t.ex. kunna leda till en minskning av s.k. eskortservice och liknande
verksamhet som förekommer inom affärslivet, eftersom det åtminstone
bland seriösa företag borde vara en omöjlighet att erbjuda kunder och
affärsbekanta en tjänst som är kriminaliserad. Dessutom rekryteras även
många av kunderna till massageinstitut o.dyl. från gatan där de första
kontakterna knyts, och därför bör en kriminalisering av köparen fa ef-
fekter även på andra former av prostitution.

Handeln med sexuella tjänster har under de senaste årtiondena utveck-
lats mot en internationell industri. Även om utredningen gjort den beräk-
ningen (år 1994) att prostitutionen i Sverige är liten i jämförelse med
andra europeiska länder, finns enligt olika uppgifter från bl.a. prostitu-
tionsgruppema, tecken på att denna s.k. internationella sexindustri ökar
även i Sverige. Att Sverige tar detta steg är därför en viktig markering
gentemot andra länder för att visa vår inställning i denna fråga. Det kan
också utgöra ett stöd för de grupper i olika länder som försöker motar-
beta prostitutionen. Genom en kriminalisering torde också intresset
minska för olika grupper eller enskilda i utlandet att etablera en mer om-
fattande organiserad prostitutionsverksamhet i Sverige. Därigenom mot-
verkas också den ökade kriminalitet som så gott som undantagslöst följer
i dess spår - t.ex. i form av ekonomiska brott, narkotikabrott och det våld
som detta också brukar föra med sig. I det sammanhanget hänvisas till
avsnitt 9.1.2 där regeringen redovisar att Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag
att vara s.k. nationell rapportör i frågor som rör handel med kvinnor.

En mycket viktig del i arbetet med att minska prostitutionen är de in-
satser som görs av socialtjänsten. I Stockholm, Göteborg, Malmö och
Norrköping har socialtjänsten inrättat särskilda prostitutionsgrupper som
bedriver ett uppsökande arbete och försöker påverka kvinnorna att upp-
höra med prostitutionen och motivera till behandling. Med de metoder
man förfogar över är det dock svårt att nå nya grupper av prostituerade,
kvinnorna i inomhusprostitutionen, kvinnor med utländsk härkomst och
de psykiskt sjuka kvinnorna. Sociala insatser har dessutom framförallt
fått effekt för stunden medan det är svårt att se att de sociala insatserna
har bekämpat prostitutionen mer långsiktigt. Stödjande och behandlande
arbete bedrivs också inom missbruksvården, i sjukvården, kriminalvår-
den och av de frivilliga organisationerna. Prostitutionen betraktas då som
en del av kvinnornas problem i sin helhet. Härutöver bedrivs förebyg-
gande arbete vid särskilda ungdomsmottagningar, skolor och andra in-
stitutioner liksom av kvinnoorganisationerna.

Ett argument som har framförts mot en kriminalisering är att detta
skulle leda till att prostitutionen drivs ”under jord” och att det då skulle

Prop. 1997/98:55

105

bli svårare att nå de prostituerade med sociala insatser. Prostitutionen är
dock redan i dag till största delen osynlig. Eftersom det nu inte föreslås
något förbud mot att erbjuda sexuella tjänster borde inte detta bli ett stör-
re problem i framtiden än vad det redan är idag. De sociala insatserna
kommer givetvis att vara minst lika viktiga även i fortsättningen för att
motivera prostituerade att söka hjälp och komma bort från det destruktiva
liv som de lever. En kriminalisering kan inte utgöra annat än ett kom-
plement i arbetet med att minska prostitutionen och kan inte på något vis
ersätta de sociala insatserna.

Vad gäller frågan om var ett förbud mot köp av sexuella tjänster lämp-
ligen bör föras in kan olika överväganden göras. I 6 kap. 10 § brottsbal-
ken finns redan ett förbud mot att köpa eller försöka köpa sexuellt um-
gänge med någon som är under 18 år. Det som nu föreslås är således
egentligen en utvidgning av det straffbara området som i och för sig kun-
de placeras i brottsbalken. I 6 kap. brottsbalken finns också vissa andra
bestämmelser som rör prostitutionsverksamhet, såsom t.ex. förbudet mot
koppleri. Det föreslagna förbudet skiljer sig dock något från de förfaran-
den som redan nu är kriminaliserade i brottsbalken. 6 kap. brottsbalken
skall dessutom bli föremål för en fullständig översyn. Det är därför
lämpligt att man, som också Lagrådet påpekat, i samband med den över-
synen också överväger var olika förbud rörande sexuella tjänster lämpli-
gen bör vara placerade samt hur detta nya brott skall förhålla sig till
brotten förförelse av ungdom och koppleri. I avvaktan på denna översyn
föreslås nu att det nya förbudet mot köp av sexuella tjänster skall regleras
i en särskild lag.

Den nya lagen skall ses som ett komplement till brottsbalkens be-
stämmelser. Påföljden för brott mot den nya lagen bör vara densamma
som för brottsbalksbrottet, dvs. böter eller fängelse i högst sex månader.
Inom denna ram bör det vara möjligt för domstolarna att ta vederbörlig
hänsyn till t.ex. offrets ålder och andra omständigheter av betydelse för
påföljden.

Polisens verksamhet omfattar redan i dag åtgärder mot prostitu-
tionsverksamheten. Det är t.ex. vanligt att polisen deltar i de olika pro-
stitutionsgruppemas arbete. På platser där det förekommer prostitution
förekommer det dessutom en hel del annan kriminalitet och det finns där-
för all anledning för polisen att vara verksam i sådana områden. På sikt
bör också en minskning av gatuprostitutionen och den kriminalitet som
förekommer där kunna frigöra resurser som kan användas i arbetet mot
den mer dolda prostitutionen. Prostitutionsutredningen har uppskattat att
utredningens förslag medför ökade lönekostnader för polisen med 5 mil-
joner kronor per år samt ökade kostnader för brottsutredning med
2,5 miljoner kronor per år. Med hänsyn till att en viss ökning av löner
och annat har skett sedan dess bedömer regeringen att förslaget att för-
bjuda köp av sexuella tjänster fr.o.m. år 1999 kan beräknas medföra öka-
de kostnader för polisen för bl.a. spanings- och utredningsarbete i stor-
leksordningen 10 miljoner kronor. Regeringen avser att i vårens budge-
tarbete återkomma med förslag till finansiering.

Utredningens förslag om ett utvidgat koppleriansvar tar sikte på fram-
ställning av pornografiska bilder. Förslaget får därför konsekvenser för

Prop. 1997/98:55

106

tryckfriheten och yttrandefriheten. Dessa konsekvenser är inte tillräckligt Prop. 1997/98:55
belysta av utredningen. Med hänsyn härtill bör förslagen övervägas yt-
terligare. Koppleribestämmelsens omfattning kommer att övervägas i den
utredning om sexualbrotten som regeringen kommer att tillsätta (se av-
snitt 14.3).

16.2 Utvecklingsinsatser

Regeringens bedömning: Socialstyrelsen har fatt i uppdrag att fortlö-
pande följa och samla kunskap om prostitutionens omfattning och ut-
veckling, sammmanställa kunskap om de sociala insatser som bedrivs på
lokal nivå samt ge stöd till utveckling och förbättring av insatserna. So-
cialstyrelsen skall även följa den internationella utvecklingen i frågor
som rör prostitution. Socialstyrelsen tillförs för detta uppdrag och det
som rör utvecklingsarbete om våld mot kvinnor m.m. (se avsnitt 7.2)
5 miljoner kronor som ett engångsbelopp under 3 år.

Utredningens förslag: Utredningen föreslår att någon myndighet får i
uppdrag att vara ett nationellt centrum för arbetet mot prostitution.

Remissinstanserna: Remissinstanserna är övervägande positiva till
förslaget.

Skälen för regeringens bedömning: Mot bakgrund av den föreslagna
kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster samt vad som redovisas i
utredningen om de förändringar som ständigt sker när det gäller prosti-
tutionens former och kontaktvägar är det angeläget att på nationell nivå
kontinuerligt följa utvecklingen. Det behövs aktuell kunskap om prosti-
tutionens omfattning samt en överblick över den forskning som bedrivs
på området. Den internationella utvecklingens påverkan på svenska för-
hållanden när det gäller handel med kvinnor och synen på prostitution
bör också uppmärksammas.

De sociala insatserna för att söka upp de prostituerade och motivera
dem att söka hjälp är ett viktigt led i att minska prostitutionen. Socialsty-
relsen bör därför kunna ge stöd till metodutveckling när det gäller de so-
ciala insatser som bedrivs på lokal nivå. Det är också angeläget att få en
samlad kunskap om omfattningen och resultatet av de insatser som be-
drivs på lokal nivå. Denna information bör spridas och ge underlag for
en fortlöpande förändring och förbättring av insatserna.

Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att fortlöpande följa prostitu-
tionens utveckling och omfattning samt de sociala insatser som bedrivs
på lokal nivå. Socialstyrelsen skall även följa den internationella utveck-
lingen på området. I den delen av arbetet skall Socialstyrelsen samverka
med Rikspolisstyrelsen som får i uppdrag att vara s.k. nationell rapportör
i frågor som rör handel med kvinnor för sexuellt utnyttjande (se avsnitt
9). I avsnitt 7.2 har regeringen aviserat att Socialstyrelsen kommer att
tillföras en engångssumma om 5 miljoner kronor för åren 1998-2000 för
arbetet med frågor om våld mot kvinnor. Arbetet mot prostitution bör
ingå i detta uppdrag. Därefter skall arbetet med dessa frågor införlivas i
myndighetens ordinarie arbete.

107

17      Jämställdhetslagen - sexuella trakasserier i

arbetslivet och arbetsgivarens ansvar

17.1     Inledning

Sexuella trakasserier inom arbetslivet har under de senaste årtiondena
uppmärksammats allt mer, såväl utomlands som i Sverige. EU:s organ
har på olika sätt visat ett starkt engagemang för att förmå medlemslän-
derna samt arbetsgivarna och arbetstagarna i dessa länder att vidta åtgär-
der för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet.

Sexuella trakasserier i arbetslivet kan inte accepteras. Sexuella trakas-
serier kränker individens rätt till personlig integritet och självbestäm-
mande. Sexuella trakasserier påverkar på olika sätt arbetssituationen.
Alla på arbetsplatsen påverkas. Trakasserier leder till en stressig och
spänd atmosfar. Den drabbades arbetsförmåga sjunker. Arbetsmiljön,
både för den som utsätts för sexuella trakasserier och för arbetskamrater,
blir dålig. Människor störs, arbetstillfredsställelsen minskar och produk-
tiviteten och verksamheten på arbetsplatsen påverkas negativt.

Både män och kvinnor kan utsättas för sexuell trakasserier. T.ex. har
fall av sexuella trakasserier mot män som arbetar i kvinnodominerade
yrken rapporterats. I de flesta fall är det dock fråga om att män sexuellt
trakasserar kvinnor. Regeringen anser att det är viktigt att förstå att sexu-
ella trakasserier utgör ett maktmissbruk från förövarens sida. Sexuella
trakasserier måste ses ur ett könsmaktsperspektiv. Det är mot denna bak-
grund angeläget att slå fast att sexuella trakasserier är en viktig jäm-
ställdhets fråga.

Sexuella trakasserier är i stor utsträckning ett dolt problem. På senare
tid har det förts en debatt i bl.a. media om omfattningen av sexuella tra-
kasserier i arbetslivet. Regeringen finner det dock vara av mindre bety-
delse i hur stor omfattning sexuella trakasserier förekommer. Den om-
ständigheten att de förekommer gör att problemet ånyo måste uppmärk-
sammas och motverkas.

Enligt jämställdhetslagen skall arbetsgivaren, inom ramen för det ak-
tiva jämställdhetsarbetet verka för att inte någon arbetstagare utsätts för
sexuella trakasserier. Handlingar som är att beteckna som sexuella tra-
kasserier är straffbelagda enligt vissa bestämmelser i brottsbalken. Det
finns också regler i arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens före-
skrifter som är tillämpliga beträffande sexuella trakasserier.

Regeringen anser emellertid att jämställdhetslagen bör skärpas. Ar-
betsgivarens ansvar för att vidta aktiva åtgärder för att förebygga och
förhindra sexuella trakasserier i arbetet bör förtydligas. En skadestånds-
sanktionerad skyldighet för arbetsgivaren att vidta åtgärder vid sexuella
trakasserier bör införas. Därutöver bör begreppet sexuella trakasserier
definieras i jämställdhetslagen.

Prop. 1997/98:55

108

17.2 Definition av begreppet sexuella trakasserier

Prop. 1997/98:55

Regeringens förslag: En definition av begreppet sexuella trakasserier
skall införas i jämställdhetslagen. Med sexuella trakasserier skall avses
sådant ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat ovälkommet
uppträdande grundat på kön som kränker arbetstagarens integritet i arbe-
tet.

Utredarens förslag: Enligt utredaren skall med sexuella trakasserier
avses ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat ovälkommet
uppträdande grundat på kön, som påverkar arbetstagarens integritet på
arbetsplatsen och som skapar en skrämmande, fientlig och förnedrande
arbetsmiljö.

Remissinstanserna: De flesta tillstyrker att det införs en definition.

Flera av remissinstanserna anför att utredarens förslag till definition
bör ses över och förtydligas. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) före-
slår en alternativ lydelse. Arbetarskyddsstyrelsen anför att sista ledet i
den föreslagna definitionen ”påverkar arbetstagarens integritet på arbets-
platsen” inte fullt ut täcker vad som avses i EG-kommissionens rekom-
mendation och inte heller speglar verkligheten samt att definitionen bör
lyfta fram förhållandet att handlingen är kränkande eller upplevs som
kränkande för den som utsätts för den. Stockholms tingsrätt och Jäm-
ställdhetsnämnden anser att det vore önskvärt med en annan beteckning
än ”sexuella trakasserier” eftersom uttrycket inte tillräckligt klart anger
vad det egentligen rör sig om och leder tanken till sexuella närmanden.
De föreslår att i vart fall bör definitionen först ange att det rör sig om
ovälkommet uppträdande grundat på kön och därefter ”motsvarande
uppträdande av sexuell natur”. De föreslår också att ordet ”påverkar”
byts mot ”kränker”.

Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) anser att den föreslagna defini-
tionen innebär en utvidgning av det möjliga området för sexuella trakas-
serier och att definitionen är allt för vag vilket kommer att leda till tolk-
nings- och bedömningssvårigheter.

Bakgrund: I jämställdhetslagen finns i dag ingen definition av vad
som avses med begreppet sexuella trakasserier. I jämställdhetslagens av-
snitt om aktiva åtgärder i 6 § föreskrivs att varje arbetsgivare skall verka
för att inte någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller för
trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering. I förarbe-
tena till bestämmelsen anförs beträffande begreppet sexuella trakasserier
följande (prop. 1990/91:113 s. 71).

Med sexuella trakasserier avses här sådant ofredande av sexuellt slag som är
straffbelagt enligt 4 kap. 7 § eller 6 kap. 7 § brottsbalken. Vidare avses sådana
beteenden i form av sexuella anspelningar och liknande som är ovälkomna och
som utsätter en viss eller vissa personer för obehag av ett eller annat slag. Det
kan också gälla ovälkomna insinuanta handlingar och omdömen av sexuell in-
nebörd. Ett annat exempel kan vara att det på en starkt mansdominerad arbets-
plats finns pornografiska eller andra kvinnofömedrande bilder uppsatta i ut-
rymmen som också utnyttjas av kvinnliga arbetstagare. Om bilderna utsätter de

109

kvinnliga arbetstagarna för obehag eller är sexuellt utmanande kan det vara frå- Prop. 1997/98:55
ga om sexuella trakasserier i lagens mening.

Arbetarskyddsstyrelsen har med stöd av arbetsmiljölagen utfärdat före-
skrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet och All-
männa råd om tillämpning av föreskrifterna om åtgärder mot kränkande
särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). I de Allmänna råden anges att
sexuella trakasserier är en form av kränkande särbehandling. Enligt före-
skrifterna avses med kränkande särbehandling återkommande klander-
värda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbets-
tagare på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs utanför
arbetsplatsens gemenskap.

Inom EU finns ett antal dokument som behandlar sexuella trakasserier.
Rådet antog den 29 maj 1990 en resolution om skydd för kvinnors och
mäns integritet på arbetsplatsen15. I resolutionen uppmanas medlemssta-
terna att bl.a. vidta informationsinsatser mot sexuella trakasserier. Rådet
ger i resolutionen kommissionen i uppdrag att utarbeta ”a code of con-
duct”, en vägledning för hur sexuella trakasserier skall bekämpas. Reso-
lutionen innehåller också ett uttalande om vilka beteenden på en arbets-
plats som är oacceptabla och som underförstått utgör sexuella trakasseri-
er. Uttalandet är formulerat på följande sätt på engelska.

”Conduct of a sexual nature, or other conduct based on sex affecting the dig-
nity of men and women at work, including conduct of superiors and colleagues,
constitutes an intolerable violation of the dignity of workers or trainees and is
unacceptable if:

a) such conduct is unwanted, unreasonable and offensive to the recipient,

b) a person s rejection of, or submisson to, such conduct on the part of
employers or workers is used explicity or implicity as a basis for a decision
which affects that person's acess to vocational training, acess to employment,
continued employment, promotion, salary or any other employment decisions,

and/or

c) such conduct creates an intimidating, hostile or humiliating work envi-
ronment for the recipient.

En översättning till svenska kan lyda enligt följande.

Uppträdande av sexuell natur och annat uppträdande grundat på kön, innefat-
tande sådant beteende av överordnande och arbetskamrater, som påverkar kvin-
nors och mäns integritet i arbetet, innebär en kränkning av arbetstagares och
lärlingars integritet och är oacceptabel om

a) ett sådant beteende är oönskat, omotiverat och stötande för den som utsätts
för det,

b) en persons avvisande eller accepterande av ett sådant beteende från arbets-
givares eller medarbetares sida används uttryckligen eller underförstått som
grund för beslut om tillträde till fortbildning, anställning, fortsatt anställning,
befordran, lön eller andra beslut som rör anställningen, och/eller

c) ett sådant beteende skapar ett skrämmande, fientligt eller förödmjukande
arbetsklimat för den som utsätts för beteendet.

OJ nrC157, 27.6.1990, p.3.

110

Kommissionen fullföljde det uppdrag som rådet givit genom att den
27 november 1991 anta en rekommendation om skydd för kvinnors och
mäns integritet på arbetsplatsen16. Till rekommendationen är fogad en
”Code of Practice” - riktlinjer för hur sexuella trakasserier kan bekäm-
pas. I dessa riktlinjer finns i punkt 2 under rubriken definition en relativt
fyllig redogörelse för vad som avses med sexuella trakasserier. I ett
första stycke anges vad som menas med sexuella trakasserier. Där står i
den engelska versionen följande:

”Sexual harassment means unwanted conduct of a sexual nature, or other
conduct based on sex affecting the dignity of women and men at work. This can
include unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct.

En översättning till svenska kan lyda enligt följande.

”Med sexuella trakasserier menas ett oönskat uppträdande av sexuell natur
eller ett annat uppträdande grundat på kön som påverkar kvinnors och mäns in-
tegritet i arbetet. Det kan vara fråga om ett ovälkommen fysiskt, verbalt eller
icke-verbalt beteende”.

Den första meningen är således i stort sett identisk med inledningen till
uttalandet i rådets resolution från 1991. Det ord som är tillagt är ordet
”oönskat”- ”unwanted.”

I andra stycket konstateras att en rad olika beteenden kan utgöra sexu-
ella trakasserier. Där anknyts till rådsresolutionen, punkterna a-c och
anges att sådana beteenden som avses är oacceptabla i de fallen.

I tredje stycket anges följande - fritt översatt.

”Det viktigaste kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är oönskade av
den som utsätts för dem. Det är varje individs ensak att avgöra vilket uppträ-
dande som kan accepteras och vad som är kränkande. Sexuell uppmärksamhet
övergår i sexuella trakasserier om den som står för beteendet fortsätter, trots att
det har gjorts klart att mottagaren anser att den sexuella uppmärksamheten är
kränkande. Ett enda tillfälle kan emellertid utgöra sexuella trakasserier om be-
teendet är tillräckligt allvarligt. Att den sexuella uppmärksamheten inte är öns-
kad skiljer sexuella trakasserier från handlingar som välkomnas och är ömsesi-
diga.”

Skälen för regeringens förslag: Regeringen delar utredarens bedöm-
ning att begreppet sexuella trakasserier bör definieras i jämställdhetsla-
gen. Även de flesta av remissinstanserna har anfört att de anser att det
bör införas en sådan definition i lagen.

Uttrycket sexuella trakasserier är en översättning från engelskans
”sexual harassment”, där ordet ”sexual” betyder både sexuell och köns-
relaterad. Det svenska begreppet ”sexuella trakasserier” tolkas allmänt så
att det enbart handlar om ovälkomna beteenden av sexuell natur. Ett för-
tydligande bör göras så att det klart framgår att sexuella trakasserier även
innefattar handlingar utan sexuell anknytning. Regeringen instämmer i
och för sig i de synpunkter som framförts om att det vore önskvärt att
hitta en annan beteckning än ”sexuella trakasserier”. Regeringen anser

16 OJ nr L 49, 24.2 92, s. 1.

Prop. 1997/98:55

111

dock att begreppet sexuella trakasserier är så väl inarbetat att det är svårt
att ersätta. Det väsentliga är att det klargörs att det inte endast är fråga
om handlingar av sexuell natur.

Arbetsgivarverket har efterlyst förtydligande exempel på vad som av-
ses med ”ovälkommet uppträdande grundat på kön”. Som utredaren be-
skrivit handlar det om könsrelaterade beteenden som svärtar ner eller
förlöjligar eller som är skrämmande eller fysiskt förnedrande för en ar-
betstagare på grund av hennes eller hans kön. Det handlar om beteenden
som riktas till kvinnor för att de är kvinnor och till män för att de är män.

Flera av remissinstanserna anser att utredarens förslag till definition
bör ses över så att den dels blir tydligare, dels närmare överensstämmer
med EU-definitionen. Advokatsamfundet har påpekat att den föreslagna
definitionen inte fullt ut överensstämmer med den text som framgår av
rådets resolution från 1990 och därför bör byggas ut. Andra remissinstan-
ser har invänt att sista ledet i den föreslagna definitionen, dvs. ”och som
skapar en skrämmande, fientlig eller förnedrande arbetsmiljö” bör utgå.

Regeringen gör följande bedömning. De definitioner som förekommer
i rådets och kommissionens dokument är inte av bindande karaktär. Det
är dock väsentligt att Sveriges definition av vad som utgör sexuella tra-
kasserier anknyter så långt som möjligt till de definitioner som före-
kommer inom EU:s institutioner. Som JämO påpekat har både rådets re-
solution från 1990 och kommissionens rekommendation och ”Code of
Practice” från 1991 definitioner som varierar något men som alla har en
gemensam grunddefinition. Den definitionen kommer framförallt till ut-
tryck i den text som kommissionen antagit under rubriken definition i sin
”Code of Practice”. Regeringen anser att den definitionen bör ligga till
grund för den svenska legala definitionen.

Med sexuella trakasserier bör därmed avses sådant ovälkommet upp-
trädande av sexuell natur eller annat ovälkommet uppträdande grundat på
kön som kränker arbetstagarens integritet i arbetet. Denna definition
överensstämmer i huvudsak med den som JämO föreslagit.

Handlingar som utgör sexuella trakasserier påverkar regelmässigt indi-
videns rätt till personlig integritet och självbestämmande och får anses
vara kränkande. Regeringen instämmer därför i förslaget att ordet
”kränker” bör ersätta ordet ”påverkar” i utredarens förslag.

Som kommissionen påpekar i sin definition är det viktigaste känne-
tecknet för sexuella trakasserier att de är oönskade av den som utsätts för
dem. Det är den som utsätts för ett beteende eller en handling som avgör
om beteendet eller handlingen kan accepteras och vad som är kränkande.
Jämställdhetslagen måste vila på grundvalen att varje människa, kvinna
som man, har lika värde och skall visas hänsyn och att varje enskild indi-
vid har rätt att kräva att hennes integritet och självbestämmande respekte-
ras. Det är det oönskade i beteendet eller i handlingen som skiljer sexu-
ella trakasserier från ett vänskapligt uppträdande som är välkommet och
ömsesidigt.

Sexuella trakasserier kan innefatta många olika typer av handlingar
och beteenden. De kan innefatta fysiskt, verbalt eller icke-verbalt upp-
trädande. Detta utvecklas vidare i författningskommentaren (avsnitt
21.5).

Prop. 1997/98:55

112

17.3

Förtydligande av arbetsgivarens ansvar att vidta akti- Prop. 1997/98:55
va åtgärder

Regeringens förslag: Jämställdhetslagen skall förtydligas så att det av
lagen framgår att varje arbetsgivare är skyldig att vidta åtgärder för att
förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella tra-
kasserier.

Utredarens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag.

Remissinstanserna: De flesta tillstyrker förslaget.

Stockholms tingsrätt och Jämställdhetsnämnden har föreslagit att de
arbetsgivare som är skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan också i
lagen skall åläggas att utse en särskild person som en arbetstagare kan
vända sig till när hon eller han har utsatts för sexuella trakasserier.

&4Ä anser att skyldigheten som den är formulerad enligt den nuvaran-
de lagregeln är tillräcklig och att den aktivitetsplikt som åläggs arbetsgi-
varen enligt förslaget inte står i rimlig proportion till den ringa omfatt-
ning som sexuella trakasserier har.

Bakgrund: Arbetsgivaren är redan i dag skyldig att inom ramen för
sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jäm-
ställdhet i arbetslivet och däribland att aktivt verka för att inte någon ar-
betstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av
anmälan om könsdiskriminering (3 och 6 §§ jämställdhetslagen).

Enligt 11 § jämställdhetslagen skall en jämställdhetsplan innehålla en
översikt över de åtgärder som enligt bl.a. 6 § är behövliga på arbetsplat-
sen och ange vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja
eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de pla-
nerade åtgärderna har genomförts skall tas in i efterföljande års plan.
Skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan gäller arbetsgivare som
sysselsätter tio eller fler arbetstagare (10 § jämställdhetslagen).

I förarbetena till 1992 års jämställdhetslag anförs att frågan om trakas-
serier i arbetslivet är en arbetsmiljöfråga i vid mening men att trakasseri-
er av sexuell natur mellan arbetskamrater är så starkt knutna till kvinnors
och mäns lika rätt och villkor i arbetslivet att de lämpligen bör behandlas
inom ramen för jämställdhetslagens regler om det aktiva jämställdhetsar-
betetfprop. 1990/91:113 s.72).

I förarbetena anförs vidare att det bör ingå i arbetsgivarens allmänna
personalpolitik att tydliggöra att sexuella trakasserier mellan anställda
inte i något avseende kan tolereras. Återkommande information om ar-
betsgivarens inställning i frågan om vilka följderna kan bli om trakasse-
rier av nämnda slag upptäcks är, enligt propositionen, ett sätt att påverka
de anställdas inställning och förebygga övergrepp.

Efter det att 6 § jämställdhetslagen infördes har Arbetarskyddsstyrel-
sens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehand-
ling i arbetslivet och Allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna om
åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet utfärdats
(AFS 1993:17). Som tidigare nämnts utgör sexuella trakasserier en form

113

8 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 55

av kränkande särbehandling. Föreskrifterna trädde i kraft den 31 mars
1994.

Slutligen kan nämnas att regeringen under år 1992 beviljade
1,5 miljoner kronor till arbetsmarknadens parter för projekt för att syn-
liggöra och motverka sexuella trakasserier i arbetslivet. Satsningen finns
beskriven i magasinet Sexuella trakasserier, utgivet av Socialdeparte-
mentet i serien Magasin om jämställdhetsprojekt.

Skälen for regeringens forslag: Enligt utredaren har JämO funnit att
medvetenheten fortfarande är låg hos arbetsgivare om vad som krävs av
dem i form av åtgärder för att motverka sexuella trakasserier på arbets-
platsen. Enligt JämO har detta ibland kunnat förklaras av att arbetsgivar-
na inte känt till kraven på förebyggande arbete. Även där arbetsgivarna
har haft sådan kunskap har, enligt JämO, många arbetsgivare ansett det
onödigt med åtgärder för hur sexuella trakasserier skall motverkas på just
den arbetsplatsen, därför att man ansett sig veta att sexuella trakasserier
inte kan förekomma där. På arbetsplatser där sexuella trakasserier bevis-
ligen förekommit har det, också enligt JämO, varit en vanlig reaktion att
arbetsgivare vill glömma eller bagatellisera saken. Arbetsgivare har ofta
hävdat att relationerna arbetstagare emellan inte är deras angelägenhet. I
syfte att stödja ett mer aktivt arbete i dessa frågor gav JämO under år
1997 ut en handbok om sexuella trakasserier.

Sedan jämställdhetslagen tillfördes bestämmelsen om att arbetsgivaren
skall verka för att inte någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier
har som tidigare påpekats Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat föreskrifterna
om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet. I och med dessa
föreskrifter har arbetsgivarens skyldigheter att vidta aktiva åtgärder för-
tydligats. Av föreskrifterna framgår att arbetsgivaren skall planera och
organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt
förebyggs (2 §). Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehand-
ling inte kan accepteras i verksamheten (3 §). Vidare anges att det skall
finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler om och åt-
gärda sådana otillfredsställande arbetsförhållanden, problem i arbetets
organisation eller missförhållanden i samarbetet, vilka kan ge grund för
kränkande särbehandling (4 §). I de Allmänna råden om tillämpningen av
föreskrifterna kommenteras bestämmelserna i föreskrifterna och ges råd
om vilka generella insatser som kan vidtas för att förebygga kränkande
särbehandling, dvs. även sexuella trakasserier. I råden talas bl.a. om vik-
ten av en tydlig arbetsmiljöpolicy och att det är synnerligen viktigt att
arbetsgivaren aktivt verkar för att förebygga att någon arbetstagare ut-
sätts för kränkande särbehandling av andra arbetstagare.

Arbetarskyddsstyrelsen har anfört att erfarenheterna från tillsynsarbetet
vad gäller föreskrifterna ifråga är att just det förhållandet att det ställs
tydliga krav på att arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehand-
ling inte accepteras i verksamheten är en verkningsfull regel i det före-
byggande arbetet.

I EU-kommissionens ”Code of Practice” framhålls starkt betydelsen
av arbetsgivares aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra sexuella
trakasserier samt vikten av de fackliga organisationernas medverkan i
arbetet med att formulera program och åtgärdsförslag. I dokumentet be-

Prop. 1997/98:55

114

tonas särskilt att arbetsgivaren som ett första steg for att visa att ledning-
en bryr sig om och engagerar sig för att tackla problem kring sexuella
trakasserier formulerar en policy vari slås fast att alla anställda har rätt att
bli behandlade med respekt för sin personliga integritet, att sexuella tra-
kasserier på arbetsplatsen inte kommer att tolereras och att anställda har
rätt att framföra klagomål om sexuella trakasserier. I ”Code of Practice”
framhålls att arbetsgivaren måste föra ut sin syn på sexuella trakasserier
och sina riktlinjer till de anställda. Där framhålls också betydelsen av att
det på arbetsplatsen finns rutiner för hur påståenden om sexuella trakas-
serier skall hanteras på arbetsplatsen.

Regeringen delar utredarens bedömning att jämställdhetslagen bör
förtydligas såvitt avser arbetsgivarens ansvar för att vidta aktiva åtgärder
mot sexuella trakasserier. Av jämställdhetslagen bör det därför framgå att
varje arbetsgivare inte bara är skyldig att ”verka för” utan att arbetsgiva-
ren är skyldig att vidta åtgärder for att förebygga och förhindra att någon
arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier.

Som framförts i tidigare förarbeten bör det ingå i arbetsgivarens all-
männa personalpolitik att tydliggöra att sexuella trakasserier mellan an-
ställda inte i något avseende kan tolereras. Arbetsgivaren skall alltså ge
till känna sin syn på sexuella trakasserier. Arbetsgivaren måste uttala att
sexuella trakasserier inte tolereras i arbetet eller på arbetsplatsen. Detta
förhållningssätt eller denna ”policy” skall göras känd för arbetstagarna.
Det är också viktigt att det på arbetsplatsen finns rutiner för hur sexuella
trakasserier och påståenden om sexuella trakasserier skall handläggas.

I kommissionens ”Code of Practice” föreslås att arbetsgivaren skall ut-
se någon person med uppdrag att ge råd och stöd till arbetstagare som
utsätts för sexuella trakasserier. Några av remissinstanserna har föreslagit
att detta skall åläggas arbetsgivarna, dvs. att detta bör framgå av lagtex-
ten. Att utse en sådan person kan vara en lämplig åtgärd, särskilt på stör-
re arbetsplatser. Hur den enskilde arbetsgivaren tar hand om frågan, dvs.
hur arbetsgivaren ger till känna sin syn på sexuella trakasserier, sitt för-
hållningssätt och utformar sina rutiner eller riktlinjer och hur arbetsgi-
varen gör förhållningssättet och rutinerna eller riktlinjerna kända, måste
dock i stor utsträckning bero på arbetsplatsens storlek, andra lokala för-
hållanden samt vad arbetstagarna och de fackliga organisationerna har
for åsikter. Regeringen anser därför att just frågan om huruvida en person
skall utses som har till ansvar att ge stöd och råd inte bör regleras sär-
skilt.

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) har framfört att det bör
framgå att de fackliga organisationerna skall beredas möjlighet att till-
sammans med arbetsgivaren utarbeta policydokument om sexuella tra-
kasserier. Regeringen delar i princip denna åsikt och vill framhålla att
framtagandet av riktlinjer och rutiner kring sexuella trakasserier på ar-
betsplatsen kan bli en betydelsefull process i sig för att motverka sådana
trakasserier på arbetsplatsen.

Som påpekats i förarbetena när 6 § jämställdhetslagen infördes är sex-
uella trakasserier på en arbetsplats delvis en arbetsmiljöfråga och därför
bör ånyo erinras om att JämO vid sin tillsyn över efterlevnaden av lagen i
denna del bör samråda med yrkesinspektionen (prop. 1991:113 s. 72).

Prop. 1997/98:55

115

17.4

Skadeståndssanktionerad skyldighet att vidta utred- Prop. 1997/98:55
ningsåtgärder och andra åtgärder i det enskilda fallet

Regeringens förslag: En arbetsgivare som får kännedom om att en ar-
betstagare anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier av en annan
arbetstagare skall utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasseri-
erna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas
för att förhindra fortsatta sexuella trakasserier. Om arbetsgivaren inte
fullgör sina skyldigheter skall arbetsgivaren betala skadestånd till ar-
betstagaren.

Utredarens förslag: Regeringens förslag överensstämmer i stort med
utredarens. Enligt utredarens förslag skall arbetsgivaren vidta
”nödvändiga åtgärder” när arbetsgivaren får kännedom om att arbetstaga-
ren ”kan ha” utsatts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund
av en anmälan om könsdiskriminering. Enligt utredarens förslag skall
arbetsgivaren betala skadestånd till en arbetstagare som blivit utsatt för
sexuella trakasserier av en annan arbetstagare om arbetsgivaren inte full-
gjort sina skyldigheter att vidta nödvändiga åtgärder.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker att det in-
förs en skyldighet för arbetsgivaren att ingripa och vidta åtgärder när
sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Flera av remissinstan-
serna framför synpunkter på den lagtekniska utformningen av utredarens
förslag och några remissinstanser anför att regeringen bör överväga en
annan placering av bestämmelsen som rimmar bättre med systematiken i
lagen. SAF avstyrker förslaget och anför att enligt gällande rätt åligger
det redan en arbetsgivare som får kännedom om att det förekommer sex-
uella trakasserier att agera för att stoppa dem.

De flesta remissinstanserna tillstyrker att arbetsgivarens skyldighet att
vidta åtgärder skadeståndssanktioneras. Arbetsgivarverket, Landstings-
förbundet och SAF avstyrker dock förslaget om skadeståndssanktion.
SAF anför att i vart fall skall arbetsgivaren inte åläggas skadestånds-
ansvar med mindre än att arbetsgivaren ”grovt åsidosatt” sina skyldighe-
ter. Kommunförbundet ställer sig tveksamt till om lagstiftning överhuvu-
det taget är en ändamålsenlig åtgärd och anför beträffande förslaget om
att införa en skadeståndsskyldighet att förbundet ser det som angeläget
att det framstår som helt klart vilka åtgärder arbetsgivaren är skyldig att
vidta.

Bakgrund:

Jämställdhetslagen

I 6 § jämställdhetslagen föreskrivs idag, som tidigare redogjorts för, att
varje arbetsgivare skall verka för att inte någon arbetstagare utsätts för
sexuella trakasserier eller för trakasserier på grund av en anmälan om
könsdiskriminering. I förarbetena till bestämmelsen anförs att i arbetsgi-
varens skyldigheter ingår att vidta åtgärder även i det enskilda fallet, när

116

arbetsgivaren får reda på att en arbetstagare utsätts för sexuella trakasse-
rier (prop. 1990/91:113 s. 72).

I 22 § jämställdhetslagen förbjuds arbetsgivaren att i två angivna si-
tuationer trakassera en arbetstagare. En arbetsgivare får inte utsätta en
arbetstagare för trakasserier på grund av att arbetstagaren har avvisat ar-
betsgivarens sexuella närmanden eller anmält arbetsgivaren för könsdis-
kriminering. Bestämmelsen i 22 § jämställdhetslagen tar alltså sikte på en
speciell situation, nämligen att arbetsgivaren vidtar en repressalieåtgärd,
en trakasserande handling, antingen for att arbetstagaren avvisat arbets-
givarens sexuella närmanden eller för att han eller hon har använt sig av
sin rätt att fa en fråga om könsdiskriminering prövad. Bestämmelsen er-
bjuder däremot inte något skydd mot de sexuella trakasserierna som så-
dana och inte heller mot sexuella trakasserier mellan arbetskamrater.

Otillåten könsdiskriminering skall enligt 19 § jämställdhetslagen anses
föreligga när en arbetsgivare leder och fördelar arbetet på ett sådant sätt
att en arbetstagare blir påtagligt oförmånligt behandlad i jämförelse med
arbetstagare av motsatt kön. Enligt 20 § skall otillåten könsdiskrimine-
ring även anses föreligga, när en arbetsgivare säger upp ett anställnings-
avtal, permitterar eller avskedar någon eller genomför en annan jämförlig
åtgärd till skada för en arbetstagare av det ena könet, om åtgärden direkt
eller indirekt har samband med arbetstagarens könstillhörighet. 19 och
20 §§ jämställdhetslagen kan i vissa fall ha betydelse vid sexuella trakas-
serier. Om arbetsgivaren sexuellt trakasserar en kvinnlig arbetstagare kan
det i vissa fall rubriceras som en åtgärd till skada för arbetstagaren. Åt-
gärden kan då ha ett direkt samband med hennes kön och arbetstagaren
kan yrka både ekonomiskt och allmänt skadestånd (jfr AD 1987 nr 98).

Förbuden mot otillåten könsdiskriminering och förbudet mot trakasse-
rier i 22 § jämställdhetslagen är skadeståndssanktionerade.

Anställningsskyddslagen

Lagen om anställningsskydd (1982:80) - anställningsskyddslagen, kan
bli aktuell om arbetstagaren lämnat sin anställning på grund av sexuella
trakasserier och arbetsgivaren känt till dessa och ändå inte vidtagit åtgär-
der för att få stopp på dem. Detsamma gäller när arbetsgivaren själv har
trakasserat den anställde. En uppsägning måste enligt 7 § anställnings-
skyddslagen vara sakligt grundad. En arbetsgivare som bryter mot be-
stämmelserna i anställningsskyddslagen kan bli skyldig att betala både
ekonomiskt och allmänt skadestånd.

Arbetsdomstolen har under senare år prövat frågor om anställnings-
skyddslagens tillämplighet när en arbetstagare på grund av sexuella tra-
kasserier ansett sig tvingad att sluta sin anställning (AD 1991 nr 65, 1993
nr 30 och 1995 nr 74). Domstolen har också prövat frågor om arbetsgiva-
rens rätt att säga upp arbetstagare med åberopande av att arbetstagaren
sexuellt har trakasserat elever (AD 1996 nr 10, 1996 nr 55 och 1996
nr 85).

Prop. 1997/98:55

117

Prop. 1997/98:55

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbe-
handling i arbetslivet (AFS 1993:17) åläggs arbetsgivaren att agera vid
fall av sexuella trakasserier. I 5 § stadgas att om tecken på kränkande
särbehandling visar sig skall motverkande åtgärder snarast vidtas och
följas upp. Av 6 § samma föreskrifter följer att en arbetstagare som ut-
satts för kränkande särbehandling snabbt skall fa hjälp eller stöd och att
arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta.

I Arbetarskyddsstyrelsens Allmänna råd om tillämpning av föreskrif-
terna och kommentaren till 4 § i föreskrifterna uttalas att när särbehand-
ling förekommer är det viktigt att arbetsgivaren så snart som möjligt un-
derrättas för att arbetsgivaren skall kunna vidta lämpliga åtgärder. Där
anges vidare att ingen bör medverka till att dölja kränkande särbehand-
ling även om risken för eventuella lojalitetskonflikter kan uppstå.

Skälen för regeringens förslag: Det är viktigt att den som utsätts för
sexuella trakasserier får hjälp när problemet påtalas. Det förekommer att
den person som blir utsatt för återkommande sexuella trakasserier säger
upp sig på grund av att arbetsgivaren inte agerar. Regeringen delar utre-
darens bedömning att arbetsgivarens skyldighet att i det enskilda fallet
vidta åtgärder bör lagfästas i jämställdhetslagen. Regeringen delar också
utredarens bedömning att bestämmelsen bör skadeståndssanktioneras så
att det blir möjligt för arbetstagaren att kunna få gottgörelse från arbets-
givaren för dennes underlåtenhet. I jämställdhetslagen bör det därför in-
föras en skadeståndssanktionerad skyldighet för arbetsgivaren att vidta
åtgärder vid sexuella trakasserier mellan arbetstagare.

Som flera av remissinstanserna påpekat är det viktigt att klargöra när
arbetsgivaren skall vidta åtgärder och vilka åtgärder som bör vidtas.

Det bör i första hand ankomma på den utsatta arbetstagaren att se till
att arbetsgivaren får kännedom om att hon eller han anser att sexuella
trakasserier förekommer. Stockholms tingsrätt m.fl. har anfört att utreda-
rens förslag är oklart i den situationen att arbetsgivaren far kännedom om
misstänkta sexuella trakasserier på annat sätt än direkt av arbetstagaren.
Tingsrätten har föreslagit att bestämmelsen skall utformas så att det
framgår att en förutsättning för skyldighet att ingripa är att den berörda
arbetstagaren själv ställer sig bakom en anmälan, t.ex. på förfrågan från
arbetsgivaren. Det är emellertid inte ovanligt att en arbetstagare drar sig
för att berätta om vad hon eller han utsatts för. Många är rädda för att inte
bli trodda. Regeringen anser därför att en anmälan från just arbetstagaren
inte bör utgöra en förutsättning för arbetsgivarens skyldighet att ingripa.
Det kan likaväl vara en eller flera arbetskamrater eller den fackliga orga-
nisationen som gör arbetsgivaren uppmärksam på vad som sker. För att
arbetsgivaren vid skadeståndsansvar skall vara skyldig att agera i frågan
måste dock den som påstås ha blivit sexuellt trakasserad i vart fall be-
kräfta att hon eller han anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier.
Det följer av att det endast är den som utsätts för ett visst beteende som
kan avgöra om det är ovälkommet.

118

Som t.ex. Stockholms tingsrätt påpekat synes utredarens förslag att ar- Prop. 1997/98:55
betsgivaren skall vidta ”nödvändiga åtgärder” ta sikte på två situationer,
dels den där det inte står helt klart att sexuella trakasserier har förekom-
mit och då tanken måste vara att arbetsgivaren skall utreda saken, dels
den situationen att det verkligen är fråga om sexuella trakasserier och att
arbetsgivaren då skall se till att de upphör.

Regeringen anser att när en arbetsgivare får uppgift om att en arbetsta-
gare anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier skall arbetsgivaren
vara skyldig att vidta utredningsåtgärder. Som Arbetsdomstolen uttalat i
AD 1993 nr 30 är det angeläget att arbetsgivaren utan dröjsmål försöker
ta reda på de närmare omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna
för att arbetsgivaren sedan skall kunna gå vidare med de åtgärder som
kan anses befogade. Arbetsdomstolen uttalar i domen att arbetsgivarens
underlåtenhet att på ett tillfredsställande sätt närmare utreda omständig-
heterna kring de påstådda trakasserierna står i strid med god sed på ar-
betsmarknaden. Som Arbetsdomstolen påpekat i den anförda domen ges
dessutom genom ett aktivt och snabbt agerande från arbetsgivarens sida
en signal om att sexuella trakasserier inte accepteras på arbetsplatsen och
att den som utsätts för sådana trakasserier kan påräkna stöd från arbetsgi-
varen.

TCO har anfört att det direkt av lagtexten bör framgå att arbetsgivaren
skall handla skyndsamt. På det sätt regeringens förslag är utformat så
följer att utredningsskyldigheten inträder i och med att arbetsgivaren far
kännedom om att arbetstagaren anser sig sexuellt trakasserad. Som redan
sagts skall arbetsgivaren då utan dröjsmål utreda de närmare omständig-
heterna.

Förutom den inledande utredningsskyldigheten skall arbetsgivaren
också vara skyldig att i förekommande fall av sexuella trakasserier vidta
även andra åtgärder som skäligen kan krävas för förhindra fortsatta sexu-
ella trakasserier. Med i förekommande fall avses att om arbetsgivaren har
vetskap om eller vid sin utredning kommer fram till att en arbetstagare
blir utsatt för sexuella trakasserier så skall arbetsgivaren vidta åtgärder
för att få stopp på dessa. Om vid en objektiv bedömning arbetsgivaren
gjort vad han kunnat för att utreda frågan och bilda sig en uppfattning om
vad som skett men inte kommit fram till att det varit eller är fråga om
sexuella trakasserier skall arbetsgivaren inte vara skyldig att vidta ytterli-
gare åtgärder. Om det senare skulle visa sig att arbetsgivaren gjort en
felbedömning skall han inte drabbas av skadeståndsskyldighet.

Vilka åtgärder som skäligen kan krävas att arbetsgivaren vidtar ut-
vecklas i författningskommentaren (avsnitt 21.5).

I många fall, både när det gäller utredningsåtgärder och övriga åtgär-
der, kan det vara lämpligt att samråda med de fackliga organisationerna
och företagshälsovård eller liknande.

Sammanfattningsvis kan sägas att en arbetsgivare inte har brutit mot
bestämmelsen om arbetsgivaren gör vad som rimligen kan begäras för att
fa klarhet i förhållandena och vid fall av sexuella trakasserier gör vad
som skäligen kan krävas för att få slut på dessa missförhållanden.

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet har anfört att
regeringen i förhållande till utredarens förslag bör överväga en annan

119

placering av bestämmelsen som rimmar bättre med systematiken i lagen. Prop. 1997/98:55
Även SAF har framfört liknande synpunkter och påpekat att arbetsmark-
nadsutskottet i samband med antagandet av 1992 års jämställdhetslag
uttalade att utskottet anslöt sig till vad som sägs i propositionen om att
man inte bör utforma en regel inom ramen för de aktiva åtgärderna som
innefattar en konkret skyldighet i det enskilda fallet (bet. 1990/91:AU 17
s. 42). Regeringen vidhåller denna inställning och anser att det är av vikt
att behålla systematiken i jämställdhetslagen och att avsnittet om aktiva
åtgärder därför endast bör innehålla regler om generella insatser. Den
skadeståndssanktionerade bestämmelsen om att vidta åtgärder i det en-
skilda fallet bör därför inte placeras i avsnittet om aktiva åtgärder utan
kan med fördel placeras efter 22 § om förbud mot trakasserier.

Enligt utredarens förslag skall arbetsgivaren även vidta nödvändiga åt-
gärder för att förhindra fortsatta trakasserier på grund av en anmälan om
könsdiskriminering. Regeln i denna del skall dock enligt utredaren vara
vare sig vites- eller skadeståndssanktionerad. Med denna typ av trakasse-
rier avses repressalieåtgärder från arbetsgivarens sida i form av t.ex. för-
sämrade arbetsuppgifter, större arbetsbelastning eller uteblivna förmåner
etc. Enligt 22 § är emellertid arbetsgivaren förbjuden att vidta sådana
trakasserier och regeln är skadeståndssanktionerad enligt 27 §. Regering-
en anser inte att det utöver själva förbudsregeln i 22 § och skyldigheten i
6 § att vidta aktiva åtgärder skall införas en osanktionerad regel som
ålägger arbetsgivaren att vidta åtgärder i det enskilda fallet för att
förhindra trakasserier från en annan arbetstagare på grund av en anmälan
om könsdiskriminering.

17.5 Skadeståndet

Regeringens förslag: Allmänt skadestånd skall lämnas för den kränk-
ning arbetsgivarens underlåtenhet att vidta åtgärder innebär.

Utredarens förslag: Enligt utredarens förslag skall en arbetsgivare
betala skadestånd om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter att vidta
nödvändiga åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier. Av utredarens
förslag framgår inte vilken form av skadestånd som skall utgå och inte
heller vilken den skadegörande handlingen som skall ersättas är.

Remissinstanserna: Få av remissinstanserna uttalar sig i frågan om
skadeståndsskyldighetens utformning. Stockholms tingsrätt och Jäm-
ställdhetsnämnden anser att det är oklart om endast allmänt skadestånd
avses eller även ekonomiskt. De anser att båda borde utgå och anför att
ekonomiskt skadestånd kan vara väl motiverat i ett fall när den trakasse-
rade behövt uppsöka läkare eller fått lov att sjukskriva sig. JämO och
Advokatsamfundet föreslår att även arbetsgivarens skyldighet att vidta
åtgärder för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier bör läggas
till grund för skadeståndsskyldigheten i det enskilda fallet.

Skälen för regeringens förslag: En skadeståndspåföljd har dubbla
syften. Den syftar dels till att få arbetsgivaren att generellt motverka sex-
uella trakasserier i arbetet och att vidta åtgärder för att få stopp på sexu-

120

ella trakasserier i ett enskilt fall, dels till att ge den som trakasserats er-
sättning.

Regeringen anser att det är arbetsgivarens underlåtenhet att vidta ut-
redningsåtgärder och i förekommande fall åtgärder för att förhindra fort-
satta trakasserier som skall skadeståndssanktioneras. Om arbetsgivaren
t.ex. far kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit sexuellt tra-
kasserad av en annan arbetstagare och arbetsgivaren inte gör något skall
arbetsgivaren alltså vara skadeståndsskyldig på grund av just underlåten-
heten att vidta åtgärder. Skadestånd för de trakasserande handlingarna i
sig, såväl före som efter det att arbetsgivaren far kännedom om dem, far
prövas gentemot den som utfört de trakasserande handlingarna, t.ex. in-
om ramen för en process om skadestånd på grund av ofredande. Om ar-
betsgivaren inte fullgör sin skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga
och förhindra sexuella trakasserier kan JämO enligt 35 § jämställdhetsla-
gen förelägga arbetsgivaren att vid vite vidta sådana åtgärder.

Fråga är därutöver om både allmänt och ekonomiskt skadestånd skall
kunna utgå.

Det faktum att arbetsgivaren inte agerar, inte utreder frågan eller inte
vidtar andra åtgärder, är kränkande för den som anser sig utsatt för sexu-
ella trakasserier. Allmänt eller ideellt skadestånd skall därför utgå för den
kränkning som underlåtenheten innebär.

En arbetstagare som utsatts för sexuella trakasserier kan på grund av
detta drabbas av ekonomisk förlust, t.ex. i form av kostnader för sjuk-
skrivning eller vårdkostnader. Den direkta orsaken till dessa kostnader är
dock den trakasserande handlingen i sig och inte arbetsgivarens underlå-
tenhet. Arbetsgivarens underlåtenhet kan dock förvärra situationen och
indirekt vara orsak till den ekonomiska förlusten. Huruvida den ekono-
miska skadan uteblivit om arbetsgivaren hade agerat är dock oftast
mycket osäkert. Regeringen stannar därför vid bedömningen att ekono-
miskt skadestånd inte skall kunna utgå enligt denna bestämmelse. För
trakasserier som en arbetsgivare utsätter en arbetstagare för enligt 22 §,
dvs. trakasserier på grund av att arbetstagaren avvisat arbetsgivarens
sexuella närmanden eller anmält arbetsgivaren för könsdiskriminering,
utgår inte heller ekonomiskt skadestånd.

När det gäller skadeståndsbeloppens storlek instämmer regeringen i ut-
redarens bedömning att dessa bör anknyta till vad som i övrigt gäller för
skadestånd enligt jämställdhetslagen och därmed till vad som allmänt
gäller på det arbetsrättsliga området.

En möjlighet att jämka skadeståndet bör finnas på samma sätt som för
annat skadestånd enligt jämställdhetslagen.

Prop. 1997/98:55

121

18 Sekretessfrågor

Prop. 1997/98:55

Regeringens bedömning: Gällande bestämmelser vad gäller möjlighe-
terna för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att läm-
na uppgifter till polis och åklagare vid misstanke om brott bör inte änd-
ras. Detsamma gäller bestämmelserna i 36 kap. 5 § rättegångsbalken om
frågeförbudets omfattning.

Kommissionens forslag: Kommissionen föreslår att 14 kap. 2 § sek-
retesslagen (1980:100) ändras så att sekretess inte hindrar att vårdperso-
nal lämnar uppgifter till polis och åklagare, när det föreligger misstanke
om att en person utsatts för grov misshandel enligt 3 kap. 6 § brottsbal-
ken, grovt sexuellt utnyttjande enligt 6 kap. 3 § brottsbalken samt de fö-
reslagna kvinnofrids- respektive fridsbrotten. I konsekvens härmed före-
slår kommissionen även att det s.k. frågeförbudet i 36 kap. 5 § rätte-
gångsbalken såvitt avser vårdpersonal bör vika vid de ovan nämnda
brotten. Ändringarna föreslås även gälla inom svenska kyrkans försam-
lingsvårdande verksamhet.

Remissinstanserna: Utfallet är blandat vad gäller inställningen till ge-
nombrott i vårdsekretessen. En knapp majoritet tillstyrker eller har ing-
enting att erinra, medan ett antal instanser avstyrker, ställer sig tvek-
samma eller inte har tagit ställning. Bland dem som ifrågasätter förslaget
kan nämnas domstolarna, Socialstyrelsen, Svenska Läkaresällskapet och
Rikskvinnocentrum. Bland dem som är positiva eller inte har någonting
att erinra kan nämnas länsstyrelserna, Landstingsförbundet och Fred-
rika-Bremer-Förbundet. I stort anförs samma argument beträffande för-
slaget om ändring i det s.k. frågeförbudet. Sveriges psykologförbund tar
bestämt avstånd från förslaget.

Bakgrund: All hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänstpersonal i
allmän tjänst är underkastad tystnadsplikt enligt bestämmelser i sekre-
tesslagen. För hälso- och sjukvårdspersonal i enskild tjänst är tystnads-
plikt föreskriven i lagen (1994:953) om åligganden för personal inom
hälso- och sjukvården. På motsvarande sätt föreskrivs i socialtjänstlagen
(1980:620) tystnadsplikt för den som är eller har varit verksam inom yr-
kesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt social-
tjänstlagen, eller inom enskild familjerådgivning.

Enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen gäller med vissa undantag sekretess
inom den offentliga hälso- och sjukvården för uppgifter om enskildas
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart
att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstå-
ende lider men. Sekretessen inom socialtjänsten för uppgifter om enskil-
das personliga förhållanden är enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen utformad
på samma sätt. Sekretessen på dessa områden avgränsas alltså med ett
s.k. omvänt skaderekvisit. Såvida inte den enskilde själv medger att vissa
uppgifter lämnas ut far utlämnande ske endast om man är övertygad om
att detta inte länder till men. Begreppet men har i sekretesslagen en
mycket vidsträckt innebörd och tar framförallt sikte på de olika kränk-
ningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna

122

lämnas ut (jfr. prop. 1979/80:2, del A, s. 83). Med men avses sådant som
att någon blir utsatt för andras missaktning, om hans personliga förhål-
landen blir kända. Utgångspunkten för en bedömning av om men förelig-
ger är den enskildes egen upplevelse. Därmed kan även helt rättsenliga
åtgärder utgöra men. Hänsyn kan dock tas till vad som enligt gängse vär-
deringar i samhället uppfattas som men.

Uppgiftslämnande till polisen vid misstanke om brott

I 14 kap. 2 § fjärde stycket sekretesslagen finns en generell bestämmelse
om myndighetens rätt att lämna ut uppgifter om brottsmisstankar till po-
lis- och åklagarmyndighet m.fl. Sekretess hindrar sålunda inte att uppgift
som angår misstanke om brott lämnas till polismyndighet eller annan
myndighet som har att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet
brottet och detta kan antas föranleda annan påföljd än böter. Det är dock
inte fråga om någon uppgiftsskyldighet. Bestämmelsens tillämplighet
begränsas såvitt gäller sekretess som rör områden där skyddsintresset
ansetts särskilt stort, såsom i fråga om uppgifter som omfattas av hälso-
och sjukvårds- eller socialtjänstsekretessen. För dessa uppgifter gäller att
de endast far lämnas ut om det brott som misstankarna gäller är av sådan
svårighetsgrad att det lindrigaste straff som är föreskrivet är fängelse i
minst två år. Innebörden av denna gränsdragning är att endast misstanke
om mycket allvarliga brott, såsom t.ex. mord, dråp och våldtäkt, kan an-
mälas av hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänstpersonal till polis
och åklagare. Vid misstanke om brott mot den som är under 18 år har
dock ytterligare genombrott gjorts i sekretessen, så att den inte hindrar att
hälso- och sjukvården och socialtjänsten lämnar uppgifter till polis och
åklagare under förutsättning att det är fråga om misstanke om ett brott
enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, dvs. brott mot liv eller hälsa, brott
mot frihet och frid eller sexualbrott. Uppgifterna kan lämnas ut på myn-
digheternas eget initiativ och utan att uppgiftslämnandet har något sam-
band med t.ex. en förundersökning. De skall dock angå misstanke om ett
brott som har begåtts.

Sekretesslagen gäller som nämnts inte utanför den offentliga hälso-
och sjukvården och socialtjänsten. För personal i motsvarande enskild
verksamhet gäller i stället, som framgått ovan, tystnadsplikt enligt sär-
skild lagstiftning. Tystnadsplikten innebär att personalen inte obehörigen
far röja uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga för-
hållanden. En sådan tystnadsplikt anses inte hindra att misstankar om
allvarliga brott framförs till polisen. Vid tolkningen av obehörighetsrek-
visitet har det ansetts naturligt att söka ledning i det skaderekvisit som
finns i sekretesslagens bestämmelser. Sålunda föreligger i praktiken en
nära överensstämmelse mellan tystnadsplikten för offentligt anställda och
tystnadsplikten för vårdpersonal i enskild tjänst (jfr. prop. 1980/81:28
s. 23 och prop. 1981/82:186 s. 26).

Den som röjer en uppgift som vederbörande är skyldig att hemlighålla,
kan enligt 20 kap. 3 § brottsbalken dömas för brott mot tystnadsplikt.
Straffet är böter eller fängelse i högst två år. I vissa fall kan disciplinåt-

Prop. 1997/98:55

123

gärder enligt tjänstelagar komma i fråga. Bestämmelsen om nöd i 24 kap. Prop. 1997/98:55
4 § brottsbalken kan dock i vissa fall möjliggöra att sekretessbelagda
uppgifter om förestående brott far lämnas ut om fara hotar liv, hälsa,
egendom eller något annat av rättsordningen skyddat viktigt intresse.

Vittnesplikt m.m. enligt rättegångsbalken

Enligt svensk rätt är det en allmän medborgerlig skyldighet att inställa
sig som vittne vid domstol och där avlägga vittnesmål. Som en allmän
grundsats i fråga om vittnesskyldigheten gäller att tystnadsplikt får vika
for vittnesplikt.

I 36 kap. 5 § rättegångsbalken finns dock vissa undantag från denna
huvudregel. Paragrafen begränsar for speciella fall möjligheten att ställa
frågor till vittne. Man talar om att det råder ett frågeförbud. Till sin om-
fattning sammanfaller frågeförbudet inte med förekommande tystnads-
plikter. I vissa fall far sålunda en person höras som vittne angående ett
förhållande som inbegripits i dennes tystnadsplikt utanför rätten. I andra
fall förekommer frågeförbud beträffande personer för vilka ingen tyst-
nadsplikt är föreskriven. I 36 kap 5 § andra stycket rättegångsbalken fö-
reskrivs att personer som tillhör vissa angivna yrkesgrupper far höras om
något som de har blivit anförtrodda i sin yrkesutövning eller som de i
samband därmed har erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den, till
vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. De angivna yrkes-
grupperna är advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor,
psykologer, psykoterapeuter samt familjerådgivare enligt socialtjänstla-
gen. Frågeförbudet gäller också for biträden till de uppräknade yrkes-
grupperna. Därutöver undantas ytterligare yrkesgrupper enligt lagrum-
mets tredje och femte stycke. Genom en lagändring som trädde i kraft
den 1 januari 1998 (SFS 1997:314, prop. 1996/97:124, bet.
1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264) blir dock de angivna yrkesgrupperna
skyldiga att vittna i mål om dels brott för vilka det inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse två år, dels samtliga brott enligt 3,4 eller
6 kap. brottsbalken mot någon som inte har fyllt 18 år. Dessutom finns
ytterligare några undantag från frågeförbudet i vissa mål som rör bam.
Frågeförbudet gäller oavsett om det är fråga om verksamhet i allmän el-
ler enskild tjänst. Förbudet skall iakttas självmant av domstolen och kan
inte efterges av vittnet utan endast av den till vars förmån sekretessen
gäller.

Det kan noteras att frågeförbudet inte gäller i fråga om annan social-
tjänstpersonal än familjerådgivare enligt socialtjänstlagen. Socialtjänst-
personal är därför i princip skyldiga att avlägga vittnesmål utan de be-
gränsningar som gäller for hälso- och sjukvårdspersonal enligt paragra-
fens andra stycke.

Bestämmelserna i 36 kap. 5 § rättegångsbalken är tillämpliga också i
fråga om vittnesförhör under en förundersökning i brottmål (23 kap. 13 §
rättegångsbalken). Ett vittnesförhör under förundersökningen får dock
inte äga mm innan förundersökningen har fortskridit så långt att någon
skäligen kan misstänkas for brottet.

124

I 38 kap. rättegångsbalken finns bestämmelser om editionsplikt, dvs.
skyldighet att tillhandahålla domstolar skriftliga handlingar. Om en
handling kan antas ha betydelse som bevis, får en domstol förordna att
handlingen skall tillhandahållas domstolen. Vissa undantag från editions-
plikten finns emellertid. Bl.a. gäller, såvitt avser allmänna handlingar,
undantag som svarar mot frågeförbudet i 36 kap. 5 § rättegångsbalken,
vilket är av särskild betydelse när det gäller t.ex. sjukjoumaler (38 kap.
8 § rättegångsbalken). Av 23 kap. 14 § andra stycket rättegångsbalken
följer att den som leder förundersökningen kan begära att rätten skall
besluta att en handling skall tillhandahållas redan under förundersök-
ningen. Begränsningarna i 38 kap. 8 § rättegångsbalken är tillämpliga
också i sådana fall.

Skälen för regeringens bedömning: Sekretessen inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten har utformats med hänsyn till att kravet på
sekretess för enskildas personliga förhållanden gör sig särskilt starkt
gällande på dessa områden. En av socialtjänstlagens viktigaste utgångs-
punkter är att socialtjänstens insatser i individuella ärenden skall präglas
av frivillighet och självbestämmande. Socialnämndens insatser för den
enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med vederbörande
(1 och 9 §§ socialtjänstlagen). I motiven till lagen sägs också att samråd
med andra myndigheter i regel inte bör ske utan att den enskilde sam-
tycker till det (prop. 1979/80:1, del A, s. 364 och 398). Lagstiftningen
har utformats så att den enskilde skall känna förtroende och respekt för
socialtjänsten och så att vederbörande skall våga vända sig till denna. På
motsvarande sätt anger hälso- och sjukvårdslagen att en god hälso- och
sjukvård särskilt skall bygga på respekt för patientens självbestämmande
och integritet. Även här betonas att vården och behandlingen så långt det
är möjligt skall utformas och genomföras i samråd med patienten (2 a §
hälso- och sjukvårdslagen). Dessa skäl har sålunda vägt tungt vid ut-
formningen av den sekretess som gäller inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten. Det är mot den bakgrunden som lagstiftaren har varit re-
striktiv när det gäller att skapa genombrott i sekretessen även för sådana
andra starka samhällsintressen som möjligheten att ingripa mot brott.

Möjligheterna att från bl.a. hälso- och sjukvården och socialtjänsten
lämna ut uppgifter som angår misstanke om brott för vilka inte är före-
skrivet lindrigare straff än fängelse två år infördes genom en lagändring
år 1983. Året därefter infördes den generella bestämmelsen - som inte är
tillämplig inom vårdområdet - om att sekretess inte hindrar att myndig-
heterna lämnar uppgifter som angår misstankar om brott till polis eller
åklagare eller till någon annan myndighet som är ålagd att ingripa mot
brottet, om brottet föranleder annan påföljd än böter. I samband med
dessa lagändringar fördes utförliga diskussioner om avvägningen mellan
intresset av en effektiv brottsbekämpning och intresset av sekretess
(prop. 1981/82:186 s. 20 ff. och 1983/84:142 s. 28 ff.).

Då det gällde att bestämma omfattningen av uppgiftslämnandet inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten sades det att sekretesskyddet
inte fick ges en sådan utformning att det försvårade den del av polisens
spanings- och utredningsverksamhet som är inriktad på den särskilt all-
varliga brottsligheten. En väsentlig invändning mot att tillåta att uppgifter

Prop. 1997/98:55

125

om misstankar om vissa brott med lägre straffminimum än två år lämna-
des till polisen ansågs vara att uppgifterna i så fall i viss utsträckning
kunde lämnas under en förundersökning men inte vid ett vittnesförhör,
nämligen beträffande uppgifter som härrör från en förtroendesituation
inom hälso- och sjukvården. Det ansågs därför rimligt att ta vittnesplik-
tens omfattning i förtroendefallen till utgångspunkt för regleringen av
polisens möjligheter att få uppgifter vid misstanke om allvarligare brott. I
lagstiftningsärendet diskuterades frågan om en längre gående lättnad i
sekretessen för just misstänkta fall av kvinnomisshandel. Kort tid dess-
förinnan hade riksdagen beslutat att upphäva kravet på angivelse av mål-
säganden för åtal för misshandel i hemmet, vilket gjorde det möjligt för
en åklagare att väcka åtal även om den misshandlade kvinnan underlät att
själv göra polisanmälan eller tog tillbaka en sådan anmälan. Röster höj-
des därför för införande av regler som innebar att bl.a. hälso- och sjuk-
vårdspersonalen oberoende av kvinnans samtycke skulle kunna lämna
polisen uppgifter angående misstankar om kvinnomisshandel. Departe-
mentschefen uttalade dock att han inte var beredd att utan ytterligare
överväganden införa en sådan möjlighet, eftersom det fanns en uppenbar
risk för att kvinnornas benägenhet att söka sjukvård kunde minska (prop.
1981/82:186 s. 24).

Kommissionen anser att intresset av att beivra våldsbrott och förhindra
upprepat våld bör väga tyngre än den enskilda personens intresse av in-
tegritet och sekretess. Som inte minst framgår av remissinstansernas oli-
ka ståndpunkter är avvägningen mellan intresset av en effektiv brotts-
bekämpning och intresset av sekretess mycket svår att göra. Beträffande
vissa typer av brott finns det regelmässigt ett större intresse av effektiv
brottsbekämpning än beträffande andra. Till denna kategori hör bl.a.
våldsbrott. Enligt regeringens mening kan visserligen goda skäl anföras
för att öppna möjligheter för personalen inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten att oberoende av kvinnans samtycke lämna polisen upp-
gifter som rör misstankar om t.ex. kvinnomisshandel. Det finns emeller-
tid också stora nackdelar med en regel av denna innebörd. Framförallt
skulle en sådan regel kunna leda till att kvinnor som utsatts för våld av en
närstående avstår från att söka hjälp. Ett flertal remissinstanser har också
uttryckt farhågor om att en lättnad i sekretessen kan få denna konsek-
vens.

Kommissionen har ifrågasatt om den starka sekretessen på vårdområ-
det verkligen har en avgörande betydelse för om de utsatta kvinnorna
skall våga vända sig till vården för hjälp och stöd. Kommissionen menar
att en ökad möjlighet för personal inom hälso- och sjukvården och so-
cialtjänsten att anmäla misstankar om brott - även om kvinnan inte själv
vill ta ett så avgörande steg - i stället bör kunna ses som ett stöd för
kvinnan.

Regeringen anser emellertid att även om en begränsning i vårdsekre-
tessen skulle möjliggöra att våldets konsekvenser synliggörs och identi-
fieras på ett bättre sätt och att polis och åklagares utredningar av vålds-
brott mot kvinnor skulle underlättas, kan en begränsning i vårdsekretes-
sen likaväl få till följd att kvinnor som utsätts för våld från närstående
inte känner förtroende för bl.a. läkare, psykologer och företrädare för

Prop. 1997/98:55

126

socialtjänsten, eftersom dessa kan avslöja sådant kvinnan vill hålla hem-
ligt. De av kommissionen föreslagna ändringarna skulle i så fall inte lig-
ga i de våldsutsatta kvinnornas intresse. Risken för att kvinnor, av rädsla
för att en anmälan kan ske mot deras vilja, avstår från att söka hjälp far
inte underskattas. En anmälan som sker mot kvinnans vilja, eller till och
med utan hennes kännedom, kan dessutom upplevas som en ytterligare
kränkning av hennes person. Vid våld mellan närstående kan det inte
heller uteslutas att den som utövat misshandeln skulle kunna hindra
kvinnan från att söka nödvändig sjukvård. Den omständigheten, att män-
niskor vänder sig till vårdinrättningar trots att det finns en anmälnings-
skyldighet avseende bam som far illa, är inte helt jämförbar med den si-
tuationen att övergreppet rör någon personligen. Hälso- och sjukvårdens
och socialtjänstens uppgift bör i första hand vara att motivera kvinnan att
själv polisanmäla brottet och att utarbeta metoder för att stödja kvinnorna
att fullfölja en anmälan. Anmälningar som gjorts utan kvinnans medver-
kan blir svåra att utreda och det kan därför befaras att de sällan leder till
att åtal väcks. Såväl från rättssäkerhetssynpunkt som av hänsyn till kvin-
nornas anspråk på skydd är det därför att föredra att uppgiftslämnandet
sker i samförstånd med kvinnan.

Samma resonemang gäller för de föreslagna ändringarna rörande det
s.k. frågeförbudet i rättegångsbalken. Intresset av att domstolarna får ett
gott underlag för sina avgöranden står emot enskilda personers intresse
av integritetsskydd, vilket gör att det kan vara svårt att finna en lämplig
avvägning mellan vittnesplikt och tystnadsplikt. Lagstiftarens ambition
har varit att så långt det är möjligt låta vittnesplikten enligt rättegångs-
balken överensstämma med bestämmelser i annan lagstiftning som tar
sikte på genombrott i sekretess. Kommissionens förslag skulle innebära
att vittnesplikt kommer att råda, vid mål om bl.a. grov misshandel och
grovt sexuellt utnyttjande, för yrkeskategorier som i sin yrkesutövning, i
förtroende, får ta del av ytterst integritetskänsligt material.

Som en följd av vad som sagts ovan bör inte de föreslagna ändringarna i
sekretesslagen och rättegångsbalken genomföras. Den nu gällande intres-
seavvägningen mellan samhällets intresse av att brottslingar straffas och
den enskildes intresse av integritet och sekretess, tillkom efter noggranna
överväganden av när det ena intresset skulle anses ta över det andra. Re-
geringen anser också att de nuvarande avgränsningama är väl avvägda.

19 Kostnader

Lagförslagen

Regeringen har i 1998 års budgetproposition angett att frågor om våld
mot kvinnor skall vara en prioriterad uppgift för rättsväsendet. De nu
föreslagna ändringarna i brottsbalken skall ses mot denna bakgrund.
Förslaget att införa ett kvinnofridsbrott (grov fridskränkning och grov
kvinnofridskränkning) i brottsbalken kan innebära en något utökad an-
vändning av fängesestraff och att personer döms till ett längre fangelse-

Prop. 1997/98:55

127

straff än vad som sker i dag. Regeringen gör dock bedömningen att för-
slaget kan finansieras inom ramen för kriminalvårdens anslag. Därtill
kommer att en utökad användning av fängelsestraff tillsammans med de
övriga förslag som läggs fram för att bekämpa våldet mot kvinnor torde
medföra ett minskat lidande och ett bättre bemötande av utsatta kvinnor
och deras bam vilket sammantaget minskar samhällets kostnader i dessa
fall.

Regeringen gör bedömningen att förslaget om en skärpt lagstiftning
när det gäller könsstympning inte kommer att medföra några ökade
kostnader.

I fråga om det föreslagna förbudet av köp av sexuella tjänster kan föl-
jande anföras. Prostitutionsutredningen uppskattade att dess förslag att
kriminalisera både köpare och säljare av sexuella tjänster skulle medföra
ökade lönekostnader för polisen med 5 miljoner kronor per år samt ökade
kostnader för brottsutredning med 2,5 miljoner kronor per år. Med hän-
syn till att en viss ökning av löner och annat har skett sedan dess bedö-
mer regeringen att förslaget att förbjuda köp av sexuella tjänster fr.o.m.
år 1999 kan beräknas medföra ökade kostnader för polisen för bl.a. spa-
nings- och utredningsarbete i storleksordningen 10 miljoner kronor. Re-
geringen avser att återkomma med förslag till finansiering i vårens bud-
getarbete.

Den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen om att socialnämnden bör
verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra
övergrepp i hemmet får stöd och hjälp att förändra sin situation innebär
ett förtydligande av ett ansvar som åvilar kommunerna redan enligt nuva-
rande lagstiftning. Regeringen gör därför bedömningen att förslaget inte
kommer att innebära några ökade kostnader för kommunerna.

De föreslagna förändringarna i jämställdhetslagen innebär dels ett för-
tydligande av arbetsgivarens skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att
motverka sexuella trakasserier, dels införande av en skadeståndssanktio-
nerad skyldighet att vidta åtgärder vid sexuella trakasserier mellan ar-
betstagare.

Såvitt avser förtydligandet av arbetsgivarens ansvar att vidta aktiva åt-
gärder, innebär förslaget endast ett förtydligande av vad som redan gäller
med nuvarande lagstiftning, varför det är regeringens bedömning att det
inte får ekonomiska konsekvenser vare sig för arbetsgivare, arbetstagare
eller deras organisationer eller för rättsväsendet.

Förslaget om en skadeståndssanktionerad skyldighet för arbetsgivaren
att vidta åtgärder kan enligt regeringens bedömning leda till vissa kost-
nader för parterna. Förslaget kan också leda till en viss måltillströming
till Arbetsdomstolen och de allmänna domstolarna. Regeringen gör ändå
den bedömningen att förslaget kan finansieras inom befintliga medel.

Övriga förslag

Riksdagen har för år 1998 beslutat om en ökning med 6 miljoner kronor
av det under utgiftsområde 9 uppförda anslaget C 2. Bidrag till organisa-
tioner på det sociala området, för vissa insatser för kvinnor. Avsikten är

Prop. 1997/98:55

128

att medlen skall överföras till Socialstyrelsen för att fördelas till kvinno- Prop. 1997/98:55
jourer. Regeringen avser uppdra åt Socialstyrelsen att fördela medlen så
att kvinnojourernas två riksorganisationer tillsammans erhåller 1,5 mil-
joner kronor och de lokala kvinnojourerna tillsammans erhåller 4,5 mil-
joner kronor.

Den sexualbrottsutredning som regeringen avser tillsätta finansieras
under år 1998 inom ramen för utgiftsområde 1, Rikets styrelse, anslag
C 1 Regeringskansliet m.m. anslagspost 2 Justitedepartementet.

Det angivna bidraget om 3 miljoner kronor till Rikskvinnocentrum i
Uppsala för kvinnor som misshandlats och våldtagits utgörs av ett en-
gångsbelopp för år 1998 för vissa uppgifter för att sprida erfarenheter
m.m. som centrumet har som är rikstäckande. Kostnaden skall belasta
utgiftsområde 1, rikets styrelse, anslaget C 1 Regeringskansliet m.m. an-
slagspost 4, Socialdepartementet.

Utöver de nu redovisade förslagen genomförs vissa åtgärder som syftar
till att göra berörda myndigheters arbete i frågor om våld mot kvinnor
mer effektivt och att öka kunskaperna hos den personal som kommer i
kontakt med kvinnor som utsätts för våld. I de flesta fall bör dessa insat-
ser rymmas inom myndigheternas ordinarie arbete. Vissa insatser torde
dock kräva extra resurser.

Det gäller för den satsning på fortbildning av personal som skall ge-
nomföras under ledning av Rikspolisstyrelsen, för vilken regeringen be-
räknar en kostnad om 6,5 miljoner kronor. Dessa medel tillförs Rikspo-
lisstyrelsen under år 1998 som ett engångsbelopp från det under femte
huvudtiteln uppförda reservationsanslaget G 2. Särskilda jämställdhetsåt-
gärder.

Från samma anslag betalas under år 1998 5 miljoner kronor för det
uppdrag som skall lämnas till Socialstyrelsen att bedriva utvecklingsar-
bete i frågor om våld mot kvinnor och prostitution samt att utreda förut-
sättningarna för att upprätta en s.k. central kristelefon för våldsutsatta
kvinnor. Medlen är ett engångsbelopp och avser sammantagen verksam-
het under åren 1998 t.o.m. 2000. Arbetet skall därefter införlivas i So-
cialstyrelsens ordinarie verksamhet.

För utvecklingsinsatser riktade till övriga frivilligorganisationer avsät-
ter regeringen 1,5 miljoner kronor till mansjourer och andra mansorgani-
sationer och 1 miljon kronor till invandrar- och handikapporganisationer.
Avsikten är att medlen skall fördelas efter ansökan till dessa organisatio-
ner under år 1998 och belasta det under femte huvudtiteln uppförda re-
servationsanslaget G 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder.

Från samma anslag avsätts 2 miljoner kronor för att befintliga behand-
lingsmetoder för män som dömts för våldsbrott skall kunna utvärderas.
Avsikten är att medlen, efter närmare beredning av ärendet inom Rege-
ringskansliet, skall fördelas under år 1998.

Från det under utgiftsområde 7 uppförda anslaget A 1. 1 Multilateralt
bistånd, övrigt multilateralt utvecklingssamarbete, särskilda jämställd-
hetsinsatser, avsätts ett belopp i storleksordningen 2 miljoner kronor som
skall lämnas till FN under år 1998 för särskilda insatser för arbetet med
att främja kvinnors möjligheter att åtnjuta de mänskliga rättigheterna.

129

9 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 55

Från Allmänna arvsfonden avsätts under år 1998 2 miljoner kronor för
projekt riktade till ungdomar. Medlen fördelas efter ansökan till ideella
organisationer.

Slutligen har ett engångsbelopp om 2 miljoner kronor för en särskild
brottsofferundersökning i fråga om våld mot kvinnor tillförts Brottsof-
fermyndigheten och belastat 1997 års budget, utgiftsområde 1, rikets sty-
relse, anslaget C 1 Regeringskansliet m.m. anslagspost 2, Justitiedepar-
tementet.

Sammanlagt innebär de nu redovisade förslagen och bedömningarna
att 41 miljoner kronor satsas på åtgärder för att motverka våld mot kvin-
nor.

Prop. 1997/98:55

20 Ikraftträdande

Regeringens forslag: Förbudet mot köp av sexuella tjänster föreslås trä-
da i kraft den 1 januari 1999. Övriga föreslagna lagändringar föreslås
träda i kraft den 1 juli 1998. Några särskilda övergångsbestämmelser
meddelas inte.

Kvinnovåldskommissionens och Prostitutionsutredningens för-
slag: Vare sig kommissionen eller utredningen har tagit upp frågan om
ikraftträdande.

Remissinstanserna: Inte heller remissinstanserna har tagit upp frågan.

Skälen för regeringens förslag: De föreslagna lagändringarna bör
träda i kraft så snart som möjligt. En lämplig tidpunkt för ikraftträdande
är den 1 juli 1998. Detta gäller dock inte för det föreslagna förbudet mot
köp av sexuella tjänster. Som redovisats i avsnitt 16 anser regeringen att
införandet av förbudet kommer att kräva ytterligare resurser för polisen
för bl.a. spanings- och utredningsarbete. Polisen behöver dessutom viss
tid för utbildning och förberedelse för att kunna beivra det nya brottet.
Såväl polisens som allmänhetens behov av information gör det angeläget
att den tid som förlöper mellan riksdagens beslut och ikraftträdandet inte
blir för kort. Mot den bakgrunden föreslås förbudet träda i kraft den
1 januari 1999.

Det finns inte behov av några särskilda övergångsbestämmelser för de
föreslagna lagförslagen. Av 5 § brottsbalkens promulgationslag följer att
de nya straffrättsliga reglerna inte far ges retroaktiv verkan till den tillta-
lades nackdel.

130

21 F örfattningskommentarer

21.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken

3 kap. 5 § samt 4 kap. 1- 3 §§

Ändringarna, som har kommenterats i avsnitt 13.4, innebär att språket
gjorts könsneutralt, dvs. att det markerats att de inblandade personerna
kan vara av både kvinnligt och manligt kön. Vidare har vissa andra
språkliga förändringar skett.

4 kap. 4 a §

Bestämmelsen, som är ny, har kommenterats i avsnitt 13.1. Bestämmel-
sen tar sikte på upprepade brottsliga gärningar mot närstående personer.
Bestämmelsen har delvis utformats efter Lagrådets förslag. Det innebär
bl.a. att i förhållande till lagrådsremissens lagförslag har orden ”under
viss tid” och ”i stället för brott som förfarandet innefattar” strykits efter-
som de ansetts överflödiga. Lagrådets övriga synpunkter behandlas ne-
dan och i avsitt 13.1.

Första stycket

Det krävs att flera brottsliga gärningar är uppe till domstolens bedömning
samtidigt. Detta framgår av att det krävs att någon begår brottsliga gär-
ningar. Det kan dock vara fråga om olika typer av brottsliga gärningar.
Som Lagrådet anmärkt betyder kravet på flera gärningar att en ny gär-
ning i förening med en gärning som en domstol redan dömt över inte kan
leda till ansvar för det nya brottet. En sådan tillämpning skulle strida mot
principen ne bis in idem.

De gärningar som skall bedömas i det aktuella brottmålet måste vidare
rymmas under någon brottsbeskrivning i 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken.
De brott som innefattas torde typiskt sett innebära en kränkning av den
personliga integriteten. Det kan vara fråga om t.ex. misshandel i 3 kap.,
olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller ofre-
dande i 4 kap. eller sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande eller sexuellt
ofredande i 6 kap. Normalt sett torde det röra sig om relativt allvarliga
gärningar, men även gärningar som, sedda var för sig, kan bedömas som
relativt lindriga kan grunda ansvar för det nya brottet om de varit ägnade
att allvarligt skada personens självkänsla. Så kan vara fallet om de ingått
i ett mönster som sammantaget lett till att offret bryts ned (se avsnitt 13.1
bakgrunden).

Gärningarna skall självfallet ha skett under viss tid. Den yttersta grän-
sen för denna tid är givetvis preskriptionstiden för det nya brottet, vilken
med hänsyn till bestämmelserna i 35 kap. 1 § brottsbalken är tio år. Vid
bestämmandet av utgångspunkten för preskriptionstiden bör beaktas att
brottet inte är perdurerande utan består av ett antal självständigt straffbe-
lagda gärningar. Som Lagrådet påpekat torde de enskilda gärningarna

Prop. 1997/98:55

131

preskriberas särskilt för varje gärning som ingår i åklagarens gämingsbe-
skrivning.

Med begreppet närstående eller tidigare närstående person avses i
första hand en person till vilken gärningsmannen har eller har haft ett
förhållande, t.ex. någon som är eller har varit gift med gärningsmannen
eller som sammanbor eller har sammanbott med denne under äkten-
skapsliknande förhållanden. Men begreppet närstående omfattar också
personer som är närstående på annat sätt, t.ex. som är gärningsmannens
mor eller far, syster eller bror eller som är nära släkt med gärningsman-
nen på annat sätt. Begreppet närstående omfattar även bam till gärnings-
mannen och bam till en person som gärningsmannen bor eller har bott
tillsammans med (styvbarn). Normalt innebär det att gärningsmannen
och den kränkta bor eller har bott tillsammans. Om det är en man som
begått de brottsliga gärningarna mot en kvinna han står i en nära relation
till skall gärningarna, som närmare utvecklas nedan, rubriceras som grov
kvinnofridskränkning enligt andra stycket.

Vidare krävs att det är fråga om en upprepad kränkning. Den nya
straffbestämmelsen är, som Lagrådet påpekat, konstruerad så att de en-
skilda handlingarna straffbeläggs för sig men sedda i sitt sammanhang
och med ett särskilt rekvisit som ger brottet dess fridsstörande karaktär.
Det är alltså inte fråga om ett fortlöpande, perdurerande brott. Det sär-
skilda rekvisitet har i lagrådsremissens lagtextförslag formulerats ”om
förfarandet varit ett led i en upprepad kränkning”. I lagrådsremissens
författningskommentar (s. 133) uttalas att även gärningar som i sig inte
är straffbara skulle kunna åberopas för att styrka att de aktuella gärning-
arna är ett led i en upprepad kränkning. Lagrådet har häremot anfört att
det senare ledet av den föreslagna brottsbeskrivningen i själva verket
synes innebära ett perdurerande brott i vilket innefattas allehanda diffusa
och till och med icke straffbara gärningar samt att motivuttalandet inne-
bär att i brottet de facto kommer att ingå även inte straffbara gärningar.
Den bristande preciseringen i lagtexten kan enligt Lagrådet medföra risk
för att utdömda straff skulle omfatta också inte straffbara handlingar,
vilket i så fall skulle strida mot straffrättens legalitetsprincip. Lagrådet
anför också att det i själva verket inte torde behövas någon bevisning
som hänför sig till annat än de aktuella gärningarna och att det inte inne-
bär några svårigheter för en domstol att värdera huruvida en serie av
misshandel, fridsbrott och sexualbrott utgör en upprepad kränkning av
offrets integritet och varit ägnad att att allvarligt skada hennes eller hans
självkänsla. Lagrådet föreslår bl.a. med anledning av härav att bestäm-
melsen i denna del formuleras ”om gärningarna innebär upprepade
kränkningar”.

Regeringen har förståelse för att uttrycket ”förfarandet” kan leda tan-
ken till att brottet är perdurerande. ”Förfarandet” bör därför, som Lagrå-
det föreslagit, ersättas med ”gärningarna”. Vidare delar regeringen Lag-
rådets åsikt att formuleringen i motiven kan uppfattas innebära att även
inte straffbara handlingar omfattas av det nya brottet och att det i så fall
skulle strida mot legalitetsprincipen. Regeringen ansluter sig till Lagrå-
dets bedömning att det inte bör vara möjligt för åklagaren att åberopa
andra inte straffbara gärningar som bevis för att de aktuella gärningarna

Prop. 1997/98:55

132

varit ett led i en upprepad kränkning. Däremot anser regeringen inte att
uttrycket ”varit ett led i en upprepad kränkning” bör ersättas med
”innebär upprepade kränkningar”. Den ändring som Lagrådet föreslår i
denna del torde innebära ett krav på att de aktuella gärningarna ensamma
skall innebära en sådan upprepad kränkning av den utsatta personens in-
tegritet. Därtill krävs att de aktuella gärningarna varit ägnade att allvar-
ligt skada personens självkänsla. Någon bevisning utöver det som rör de
aktuella gärningarna torde därmed inte, som också Lagrådet påpekar,
behövas eftersom det är de aktuella gärningarna som skall ha gett en så-
dan effekt. I många fall torde det inte behövas annan bevisning än sådan
som rör de aktuella gärningarna. Det kan dock finnas fall där det krävs
bevisning om annat än de aktuella gärningarna. Särskilt i den situationen
att mönstret av upprepade kränkningar upptäckts först efter ett antal gär-
ningar, där gärningsmannen kanske redan dömts för de första, kan en
sådan bestämmelse innebära att alltför lite hänsyn tas till hela serien av
gärningar när några senare, sedda var för sig, relativt lindriga brott skall
bedömas. I sådant fall bör det för att visa mönstret i gärningsmannens
handlande vara tillåtet att åberopa även handlingar som den åtalade tidi-
gare dömts för eller där skuldfrågan annars är klar, t.ex. genom åtalsun-
derlåtelse. Det allvarliga i situationen är nämligen att kränkningen uppre-
pas och syftet med den nya straffbestämmelsen är att kunna ta hänsyn till
den utsatta personens hela situation. Regeringen anser därför att rekvisi-
tet bör utformas så att det är tillräckligt att de aktuella gärningarna varit
ett led i en upprepad kränkning.

Med en upprepad kränkning avses gärningar som tar sikte på den per-
sonliga integriteten och som sker vid upprepade tillfällen. Hur många
kränkande gärningar som krävs för att kränkningen skall anses som upp-
repad bör bedömas med utgångspunkt i gärningarnas karaktär. Ju allvar-
ligare gärningen är, desto färre gärningar bör det krävas för att kränk-
ningen skall anses som upprepad. Kravet på en upprepad kränkning är ett
objektivt brottsrekvisit som skall vara täckt av gärningsmannens uppsåt. I
kravet på att gärningarna skall vara ägnad att allvarligt skada personens
självkänsla ligger det ett krav på en viss kvalificering av de brottsliga
gärningarna (se ovan). De flesta brott enligt de aktuella kapitlen innebär
typiskt sett att självkänslan hos den utsatta personen skadas. Det krävs
dock att självkänslan skadas allvarligt. När det gäller mer lindriga brott
kan det t.ex. ske genom att gärningen ingår i ett mönster som sammanta-
get leder till att den kränkta personen bryts ner (se avsnitt 13.1 bakgrun-
den). Av uttrycket ägnade att följer vidare att det är tillräckligt att gär-
ningarna typiskt sett leder till att självkänslan skadas allvarligt. Det be-
höver alltså inte i det enskilda fallet bevisas att personens självkänsla
verkligen har skadats allvarligt. I subjektivt hänseende krävs inte heller
något syfte från gärningsmannens sida att allvarligt skada offrets själv-
känsla eller att kränka offrets integritet. Som Lagrådet påpekat är det i
båda hänseendena fråga om s.k. normativa rekvisit (Leijonhufvud -
Wenneberg, Straffansvar, 5 uppl. 1997, s. 77). Det är tillräckligt att gär-
ningsmannen har uppsåt beträffande de faktiska omständigheter som
läggs till grund för bedömningen, men värderingen av frågorna om huru-
vida dessa inneburit kränkning och varit ägnade att allvarligt skada off-

Prop. 1997/98:55

133

rets självkänsla görs av domstolen oavsett gärningsmannens egna värde-
ringar och syften med handlingarna (jfr. a. st. och Strahl, Allmän
straffrätt i vad angår brotten, 1979, s. 133 f.). Åklagaren behöver alltså
inte åberopa kringomständigheter till stöd för att gärningsmannen haft
visst motiv för sitt handlande.

Bestämmelsen innebär att domstolen, i stället för att döma för de brott
som gärningarna innebär (t.ex. misshandel och olaga hot), skall döma för
det nya brottet, om de övriga förutsättningarna för det nya brottet är upp-
fyllda. Domstolen kan därmed ta hänsyn till den kränkta personens hela
situation vid brottsrubriceringen av gärningarna och bedömningen av
straffvärdet.

Såsom anförts i allmänmotiveringen skall vanliga konkurrensregler
tillämpas. Detta torde normalt innebära att, när fråga är om konkurrens
mellan det nya brottet och ett annat brott med strängare straffskala, dom-
stolen skall döma för det senare brottet. Det innebär exempelvis att dom-
stolen skall döma för grov misshandel i konkurrens även om gärningen
ingår i ett beteende av det slag som omfattas av den nya bestämmelsen.
Även t.ex. våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande och sexuellt utnyttjande av
underårig skall domstolen döma särskilt för. Det bör observeras att sam-
ma omständigheter som konstituerar det nya brottet också kan föranleda
att t.ex. misshandeln bedömas som grovt brott. Såsom anförts i allmänna
motiveringen kan exempelvis det förhållandet att misshandeln varit upp-
repad eller yttrat sig mot någon som har en särskilt utsatt ställning göra
att grov misshandel bedöms föreligga.

Det bör, som Lagrådet anmärkt, påpekas att åklagaren efter en fällande
dom som regel inte torde kunna komma tillbaka med nya brott av
”normalgraden” som begåtts under den tid som den tidigare domen om-
fattar. Om de enskilda gärningar som det tidigare åtalet omfattat kunnat
bestämt anges i gämingsbeskrivningen, torde visserligen andra gärningar
inte formellt omfattas av domens rättskraft. Förhållandena torde emeller-
tid, som Lagrådet påpekat, ofta vara sådana att de enskilda gärningarna
inte är tillräckligt preciserade till antal, tid och plats för att rätttskraften
beträffande varje enskild gärning skall kunna bedömas. Härtill kommer
att enskilda gärningar av samma art inte nämnvärt torde påverka
straffvärdet enligt bestämmelsen.

I avsnitt 13.1 har konkurrenssituationen mellan det nya brottet och
brott mot besöksförbud kommenterats.

Andra stycket

I denna bestämmelse specialregleras sådana fall där den som utför gär-
ningarna är en man och den kränkta personen är en kvinna. Behovet av
en sådan särskild brottsrubricering har behandlats i avsnitt 13.1. Dessa
fall innefattas i första stycket men har fått en egen brottsrubricering. Av-
sikten härmed är att ge en adekvat rubricering åt sådana typiska fall av
mer eller mindre systematiska kränkningar av en kvinna i en nära relation
som kommissionen beskrivit.

Prop. 1997/98:55

134

I lagrådsremissen hade bestämmelsen utformats som en fakultativ re-
gel avseende gärningar som upptas i första stycket av en man mot en när-
stående eller tidigare närstående kvinna. Det angavs att bestämmelsen i
första hand var avsedd att tillämpas i den situationen att mannen och
kvinnan är närstående på det sättet att de har eller har haft ett förhållande,
t.ex. om de är eller har varit gifta eller om de sammanbor eller har sam-
manbott under äktenskapsliknande förhållanden, och att prövningen av
rubriceringsfrågan skulle avgöras efter vad som var mest adekvat i det
aktuella fallet. I konsekvens med att första stycket, på Lagrådets inrådan,
gjorts obligatorisk till sin karaktär bör ”far” ersättas med ”skall” i andra
stycket. För att undvika att bestämmelsen härigenom ges en tillämpning
på sådana fall som typiskt sett inte framstår som kvinnofridsbrott, t.ex. då
en far kränker en dotter eller vid brott mot syskon, har en precisering
skett av vad som i denna bestämmelse avses med en närstående eller tidi-
gare närstående kvinna. Med sammanboende under äktenskapsliknande
förhållande avses samma förhållanden som avses i lagen (1987:232) om
sambors gemensamma hem.

5 kap. 5 §

Ändringarna, som har kommenterats i avsnitt 13.4, innebär att maskulina
ord och uttryck ersätts med uttryck som speglar att de inblandade perso-
nerna kan vara av både kvinnligt och manligt kön.

6 kap. 1 §

Det gällande våldtäktsbrottet omfattar samlag och annat sexuellt um-
gänge som är jämförligt med samlag. De förfaranden som omfattas av
våldtäkt utvidgas nu till att omfatta, förutom samlag, annat sexuellt um-
gänge om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständighe-
terna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag. Det är alltså kränkning-
ens art i stället för sexualhandlingen som sådan som lyfts fram. Vidare
har vissa språkliga förändringar skett. Bestämmelsen har utformats efter
förslag av Lagrådet.

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 14.1.1.

6 kap. 3 - 4, 8 samt 11 §§

Ändringarna, som har kommenterats i avsnitt 13.4, innebär att språket
gjorts könsneutralt, dvs. att det markerats att de inblandade personerna
kan vara av både kvinnligt och manligt kön. Vidare har vissa andra
språkliga förändringar skett.

Prop. 1997/98:55

6 kap. 12 §

Ändringen innebär att det är straffbart att underlåta att anmäla eller på
annat sätt avslöja våldtäkt, grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av

135

underårig och grovt koppleri som är å fårde. Den allmänna bestämmelsen
om underlåtenhet att avslöja brott återfinns i 23 kap. 6 § brottsbalken.

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 14.2.

21.2     Förslag till lag om ändring i lagen (1982:316) med
förbud mot omskärelse av kvinnor

Lagens rubrik ändras till lag (1982:316) med förbud mot könsstympning
av kvinnor.

1 §

Ändringen innebär att det ingrepp som beskrivs i paragrafen i fortsätt-
ningen skall benämnas som könsstympning. Paragrafen har dessutom
formulerats om något för att förtydliga att förbudet omfattar samtliga
ingrepp som kan komma i fråga. Ändringarna innebär ingen förändring i
sak av lagens omfattning.

Paragrafens första stycke ändras så att straffet för normalbrottet bestäms
till fängelse i högst fyra år och det blir inte längre möjligt att döma någon
till böter för detta brott.

Eftersom ett ingrepp av det slag som det är fråga om här alltid medför
svår kroppsskada har detta kriterium tagits bort som en omständighet
som innebär att brottet skall anses som grovt. Vidare har det lägsta straf-
fet för grovt brott höjts till fångelse i två år. Detta följer av andra stycket.

Genom ändringen i tredje stycket införs en möjlighet att döma även för
förberedelse eller stämpling till brott mot denna lag samt den som un-
derlåter att avslöja sådant brott.

21.3     Förslag till lag om förbud mot köp av sexuella tjäns-
ter

Förbudet omfattar den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell
förbindelse, det vill säga den som köper prostitutionstjänster. Formule-
ringen att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse an-
knyter till bestämmelsen om koppleri i 6 kap. 8 § brottsbalken och inne-
börden och tolkningen av uttrycket bör vara densamma som där. Denna
bestämmelse har kommenterats i prop. 1983/84:105. För straffansvar för
koppleri krävs dock i regel att det är fråga om mer än en sexuell förbin-
delse. Något sådant krav uppställs inte i den nya lagen. Det räcker alltså
för straffansvar enligt denna lag att vid ett enstaka tillfälle skaffa sig en
tillfällig sexuell förbindelse. Med ersättning avses såväl ekonomisk er-
sättning som ersättning av annat slag - t.ex. alkohol eller narkotika. Även
den som erbjuder ersättning men som sedan inte erlägger den utlovade
ersättningen får anses ha skaffat sig den tillfälliga sexuella förbindelsen

Prop. 1997/98:55

136

mot ersättning, om den utlovade ersättningen var en förutsättning för den
sexuella förbindelsen.

Med sexuell förbindelse avses främst samlag men det räcker även med
annat sexuellt umgänge. Enligt doktrinen (Jareborg, Brotten, 2 uppl.
s. 319) torde nakenposering inte omfattas av begreppet sexuell förbindel-
se.

Förbudet enligt denna lag är sekundärt i förhållande till bestämmelsen i
brottsbalken om förförelse av ungdom (6 kap. 10 § brottsbalken). Dvs.
om gärningen omfattas av förbudet i brottsbalken är det dess bestämmel-
ser som är tillämpliga. Om gärningen däremot inte kan anses som förfö-
relse av ungdom skall gärningen i stället bedömas enligt denna lag.

Påföljden för brott mot denna lag är densamma som för förförelse av
ungdom, dvs. böter eller fängelse i högst sex månader. Brott enligt den
nya lagen bör dock i normalfallet anses ha ett lägre straffvärde än förfö-
relse av ungdom.

Även om det i och för sig kan vara svårt att bevisa när försök till brott
enligt denna lag föreligger bör ändå brottsbalkens bestämmelser om för-
sök i 23 kap. vara tillämpliga också på detta brott. Liknande bevissvårig-
heter torde för övrigt föreligga även vid tillämpningen av 6 kap. 10 §
brottsbalken och de överväganden som gjorts i det sammanhanget bör
kunna tillämpas även i detta fall. Försökspunkten torde i vart fall vara
uppnådd när ett erbjudande om betalning har lämnats. Ansvar för försök
förutsätter därutöver att det föreligger fara för att handlingen skulle ha
lett till brottets fullbordan eller att sådan fara varit utesluten endast på
grund av tillfälliga omständigheter.

Köp av sexuella tjänster förutsätter i allmänhet någon form av medver-
kan från den som erbjuder den tillfälliga sexuella förbindelsen, men det
är bara den som mot ersättning skaffar sig den sexuella förbindelsen som
skall straffas. Något ansvar för medverkan enligt 23 kap. 4 § brottsbalken
brottsbalken kan därför inte komma i fråga beträffande ”säljaren”.

21.4 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620)

8a§

I denna nya paragraf klargörs att ett av socialnämndens ansvarsområden
är att stödja och hjälpa kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i
hemmet. Detta följer redan av 5 § men precis som det finns särskilda be-
stämmelser för vissa andra grupper i socialtjänstlagen införs nu en sär-
skild bestämmelse härom. Med uttrycket ”är eller har varit utsatta för
våld eller andra övergrepp i hemmet” avses kvinnor som lever eller har
levt tillsammans med en man som systematiskt utsätter henne för miss-
handel och andra övergrepp t.ex. av det slag som omfattas av den nya
bestämmelsen i brottsbalken om kvinnofridsbrott. Något krav på att
mannen skall vara dömd eller ens polisanmäld för något sådant brott
finns givetvis inte, utan tvärtom skall socialnämnden kunna erbjuda hjäl-
pinsatser av olika slag på ett mycket tidigt stadium till en kvinna som

Prop. 1997/98:55

137

behöver det. Det kan t.ex. vara fråga om att ordna en tillfällig bostad till
en kvinna som utsatts för misshandel i hemmet och som inte utan risk för
fortsatt misshandel kan återvända hem. Det kan också vara behov av
hjälp i form av rådgivning e.dyl. eller kanske en stödperson/kontaktper-
son under tiden som polisutredning eller rättegång pågår.

Det är viktigt att socialtjänsten är lyhörd för vad kvinnor som befinner
sig i en misshandelssituation kan vara i behov av. Många gånger vet inte
kvinnan själv om vilka möjligheter hon har att få stöd och hjälp. Social-
tjänsten måste därför aktivt erbjuda hjälp av olika slag. I socialtjänstens
ansvar ligger också att själv ta initiativet till kontakter med en kvinna om
nämnden får kännedom om att en misshandelssituation föreligger. Detta
kan bli känt för socialnämnden t.ex. efter ett polisingripande om det finns
minderåriga bam i hemmet eller om polisen anmäler till socialnämnden
att det förekommer misshandel i ett hem. Samtidigt är det naturligtvis av
yttersta vikt att socialnämnden är försiktig vid sådana kontakter så att
inte kvinnans situation förvärras ytterligare.

21.5 Förslag till lag om ändring i jämställdhetslagen
(1991:433)

I första stycket förtydligas att arbetsgivaren är skyldig att vidta aktiva
åtgärder för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Förslaget
har behandlats i avsnitt 17.3.

Arbetsgivarens åtgärder att förebygga och förhindra sexuella trakasse-
rier skall ingå som ett led i det målinriktade arbetet för att aktivt främja
jämställdheten i arbetslivet.

Av 11 § jämställdhetslagen framgår också att de arbetsgivare som skall
upprätta jämställdhetsplaner även i det sammanhanget skall överväga
vilka åtgärder som är behövliga på arbetsplatsen för att just förhindra och
förebygga sexuella trakasserier.

I Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder
mot kränkande särbehandling (AFS 1993:17) finns bestämmelser om hur
arbetsgivaren därvidlag kan agera. Arbetet skall planeras och organiseras
så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs (2 §). Av
3 § framgår att arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling,
dvs. även sexuella trakasserier, inte kan accepteras i verksamheten. I 4 §
anges att det hos arbetsgivaren skall finnas vissa rutiner. I de till före-
skrifterna fogade Allmänna råden ges vägledning om t.ex. generella in-
satser för att förebygga kränkande särbehandling.

För att förebygga och förhindra sexuella trakasserier skall arbetsgiva-
ren i vart fall

- i någon form utarbeta och anta ett förhållningssätt, en policy eller
riktlinjer som klargör att sexuella trakasserier inte accepteras på arbets-
platsen,

- göra detta förhållningssätt, denna policy eller dessa riktlinjer kända
för arbetstagarna och

Prop. 1997/98:55

138

- utarbeta rutiner for hur sexuella trakasserier och anmälningar om
sexuella trakasserier skall hanteras på arbetsplatsen.

På större arbetsplatser kan det finnas skäl att ha någon eller några per-
soner utsedda till vilka arbetstagare kan vända sig för stöd och råd. Vilka
åtgärder i övrigt som den enskilde arbetsgivaren bör vidta och på vilket
sätt arbetsgivarens förhållningssätt, policy eller riktlinjer skall doku-
menteras måste dock i stor utsträckning bero på arbetsplatsens storlek
och andra lokala förhållanden. Större krav måste kunna ställas på arbets-
givare med många anställda. För de arbetsgivare som är skyldiga att upp-
rätta en jämställdhetsplan skall inom ramen för den redogöras för hur
frågan hanteras hos arbetsgivaren.

Därutöver finns i EU-kommissionens ”Code of Practice” som finns
bilagd kommissionens rekommendation av den 27 november 1991 om
skydd för kvinnors och mäns integritet på arbetsplatsen (OJ nr L 49,
24.2.92, s. 1.) vägledning för både arbetsgivare och de fackliga organisa-
tionerna om hur de kan bidra till att motverka sexuella trakasserier.

I andra stycket införs en definition av begreppet sexuella trakasserier.
Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande av sex-
uell natur eller annat ovälkommet uppträdande grundat på kön som krän-
ker arbetstagarens integritet i arbetet. Förslaget har behandlats i avsnitt
17.2.

Det handlar om ovälkomna dvs. oönskade beteenden och handlingar.
Det är den som utsätts för ett beteende eller en handling som avgör om
beteendet eller handlingen är önskvärd eller inte. Det är det oönskade i
beteendet eller i handlingen som skiljer sexuella trakasserier från ett vän-
skapligt uppträdande som är välkommet och ömsesidigt. Det är inte möj-
ligt att ange exakt på vilket sätt den drabbade skall visa att motpartens
handlande eller uppträdande inte är önskvärt. Det är dock viktigt att den
som blir utsatt för det oönskade beteendet faktiskt gör klart för den som
trakasserar att beteendet inte accepteras. Det kan ske muntligt. Den drab-
bade som inte orkar eller vågar konfrontera den som trakasserar kan välja
att i ett brev tala om för personen att beteendet inte är önskvärt. Den
drabbade kan vända sig till någon förtroendeperson på arbetsplatsen och
be att få hjälp, men det är då viktigt att vederbörande förvissar sig om att
budskapet framförs till den som trakasserar. I vissa fall kan omständig-
heterna vara sådana att det utan särskilda åtgärder från den drabbades
sida måste ha stått klart för den som vidtagit en handling att denna varit
oönskad och därför är ett sexuellt trakasserande.

Sexuella trakasserier kan innefatta många olika beteenden. Gemensamt
för dem är att det är handlingar som påverkar och därmed kränker indivi-
dens rätt till personlig integritet och självbestämmande. Sexuella trakas-
serier kan innefatta fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande. Fy-
siskt uppträdande av sexuell natur är oönskad fysisk kontakt t.ex. berö-
ring, klappande, nypande eller strykningar mot en annan persons kropp
men även så grova handlingar som våldäkt eller försök till våldtäkt. Ver-
balt uppträdande av sexuell natur kan vara ovälkomna förslag eller på-
tryckningar om sexuell samvaro. Det kan handla om ständiga förslag till
social aktivitet utanför arbetsplatsen trots att det står klart att sådana för-
slag är ovälkomna. Uppvaktning som sker på ett stötande sätt är ett annat

Prop. 1997/98:55

139

exempel. Menande anmärkningar och anspelningar av sexuell natur eller
kommentarer med ett anstötligt språk är ytterligare exempel på verbalt
uppträdande. Sådana beteenden som nu angetts definierar den kränkta
personens roll på arbetsplatsen som sexualobjekt snarare än som arbets-
kamrat. Icke-verbalt uppträdande av sexuell natur kan handla om att
visa pornografiska bilder, föremål eller skrivet material. Det kan handla
om att vissla, stirra eller göra gester som är anstötliga. Sådana beteenden
kan få personer att känna sig osäkra och hotade. Det undergräver deras
ställning på arbetsplatsen när de försöker umgås med sina arbetskamrater
som kollegor med respekt för varandra. Annat uppträdande grundat på
kön handlar om beteenden som svärtar ner eller förlöjligar eller som är
skrämmande eller fysiskt förnedrande för en arbetstagare på grund av
hennes eller hans kön som t.ex. könsbaserade förolämpningar och stö-
tande kommentarer om utseende eller klädsel. Ett sådant beteende kan
skapa en arbetsmiljö som är kränkande för den som blir utsatt.

Många av beteendena eller handlingarna utgör också brottsliga gär-
ningar. De straffstadganden som kan komma ifråga är t.ex. förolämpning,
ofredande, sexuellt ofredande och sexuellt utnyttjande.

22 a§

Bestämmelsen är ny. I paragrafen anges att när en arbetsgivare får kän-
nedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för sexuella tra-
kasserier av en annan arbetstagare skall arbetsgivaren i första hand utreda
omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna. Utredningsåtgär-
dema skall syfta till att ta reda på de närmare omständigheterna kring de
uppgivna trakasserierna. Arbetsgivaren skall också i förekommande fall
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta sexu-
ella trakasserier. Om arbetstagaren underlåter att vidta åtgärder är arbets-
givaren skadeståndsskyldig enligt 27 a §.

Förslaget har behandlats i avsnitt 17.4.

En första förutsättning för att arbetsgivaren skall vara skyldig att vidta
åtgärder är att arbetsgivaren får kännedom om att arbetstagaren anser sig
ha blivit utsatt för sexuella trakasserier. Detta kan ske genom att arbets-
tagaren själv vänder sig till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan också själv
iaktta något som denne uppfattar som sexuella trakasserier eller av någon
annan, t.ex. en arbetskamrat få kännedom om att arbetstagaren anser sig
ha blivit utsatt för sexuella trakasserier och fråga arbetstagaren om så är
fallet. Den som anser sig vara utsatt för sexuella trakasserier kan själv-
klart också vända sig till sin fackliga organisation vilken kan göra arbets-
givaren uppmärksammad på problemet. Den fackliga organisationen kan
också som ombud för arbetstagaren tala med arbetsgivaren. Arbetsgiva-
ren är dock inte vid skadeståndsansvar skyldig att vidta åtgärder utan att
arbetstagaren bekräftar att hon eller han anser sig ha blivit utsatt för sex-
uella trakasserier.

När arbetsgivaren fått kännedom om att arbetstagaren anser sig sexu-
ellt trakasserad skall arbetsgivaren vidta utredningsåtgärder. Vilka ut-
redningsåtgärder som skall vidtas får bedömas från fall till fall och är

Prop. 1997/98:55

140

beroende av händelseförloppet i det enskilda fallet. En arbetsgivare skall
dock utan dröjsmål ta reda på de närmare omständigheterna kring de
uppgivna trakasserierna. Detta bör ske i första hand genom samtal med
den som anser sig sexuellt trakasserad. Detta framgår även av Arbe-
tarskyddsstyrelsens Allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna om
åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) där
det anges att ett lämpligt första steg är att konfidentiellt samtala men den
som utsätts för kränkande särbehandling. Lämpligen bör frågan även ut-
redas genom samtal med den eller de som utpekas som trakasserande.
Självklart måste arbetsgivarens agerande ske med den diskretion som
situationen kräver. Endast om det framstår som uppenbart att det inte
förekommit några sexuella trakasserier kan arbetsgivaren anses befriad
från skyldigheten att vidta utredningsåtgärder.

Arbetsgivaren kan inte låta utredningen stanna vid att konstatera att
ord står mot ord. Arbetsgivaren bör bilda sig en egen uppfattning om rik-
tigheten i de uppgivna sexuella trakasserierna. I arbetsgivarens utred-
ningsskyldighet kan dock inte anses ingå att också ta slutlig ställning till
vem av de båda parterna som talar sanning, i de fall arbetstagarna lämnar
helt oförenliga uppgifter och förhållandena även i övrigt är för oklara. De
inblandade bör kunna hänvisas till de utredningsmöjligheter som kan
erhållas genom samhällets försorg eller erbjudas av de fackliga organisa-
tionerna. I utredningsskyldigheten ingår dock att följa utvecklingen och
medverka i det utredningsarbete som kan följa.

Förutom den inledande utredningsskyldigheten är arbetsgivaren också
skyldig att i förekommande fall av sexuella trakasserier vidta de åtgärder
som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta sexuella trakasserier.
Vad som menas med förekomande fall är kommenterat i avsnitt 17.4. Vid
fall av sexuella trakasserier är det angeläget att arbetsgivaren seriöst
lyssnar på den utsatta arbetstagarens berättelse och hur hon eller han
själv ser på sin arbetssituation. Med ledning av detta och med beaktande
av de önskemål arbetstagaren kan ha om frågans fortsatta hantering bör
arbetsgivaren överväga vilka åtgärder som kan bli aktuella. I arbetsgiva-
rens uppgifter kan givetvis ingå flera moment. Behovet av stöd- och hjäl-
pinsatser bör särskilt uppmärksammas. Detta framhålls också tydligt i
Arbetarskyddsstyrelsens Allmänna råd och kommentaren till 6 § i före-
skrifterna. I de Allmänna råden anges också att problemen bör behandlas
snabbt, relevant och respekterande samt att problemlösningar bör sökas
genom samtal och åtgärder som syftar till att förbättra arbetsförhållande-
na.

Vilka åtgärder som skäligen kan krävas är beroende av omständighe-
terna i det enskilda fallet som t.ex. trakasseriernas art och omfattning,
arbetsplatsens storlek och utformning samt arbetsstyrkans sammansätt-
ning. Arbetsgivaren kan med beaktande av allmänna principer om an-
ställningstrygghet och anställningsskydd vidta olika åtgärder. I första
hand kan det vara fråga om tillsägelser och uppmaningar. Därefter kan
det bli fråga om varningar, omplaceringar och ytterst uppsägning av den
som trakasserar. Detta är dock bedömningar som bl.a. får göras utifrån
anställningsskyddslagens regler.

Prop. 1997/98:55

141

Det är angeläget att arbetsgivaren fortlöpande håller de aktuella ar-
betstagarna informerade om vilka åtgärder arbetsgivaren har för avsikt att
vidta och om de ställningstaganden denne gör. I detta ingår att naturligt-
vis också lämna besked, om arbetsgivaren inte avser att vidta några yt-
terligare åtgärder.

Begreppen arbetsgivare och arbetstagare har samma innebörd som när
de används i annan arbetsrättslig lagstiftning. Arbetstagare är således alla
med ett anställningsförhållande hos arbetsgivaren oavsett om de därut-
över också i vissa avseenden är arbetsgivarrepresentanter. Detta innebär
att en och samma fysiska person i en situation kan vara representant för
arbetsgivaren, t.ex. personalchef som får kännedom om sexuella trakas-
serier, och i en annan situation vara arbetstagare, den som trakasserar.

27 a §

Paragrafen är ny. Den anger att om arbetsgivaren inte vidtar nödvändiga
åtgärder enligt 22 a § är arbetsgivaren skyldig att utge allmänt - ideellt -
skadestånd.

Det kan antas att den som sexuellt trakasserat en arbetskamrat i vissa
fall upphör med sina trakasserier av den anledningen att arbetsgivaren får
kännedom om trakasserierna. Skadeståndsskyldighet inträder inte i de
fall trakasserierna slutar i och med att arbetsgivaren får denna kännedom.

28 §

I paragrafen har tillförts att även ett skadestånd enligt den nya 27 a § kan
jämkas. Specialmotivering till nuvarande lydelse av 28 § finns i prop.
1978/79:175 s. 141 f.

Prop. 1997/98:55

142

Sammanfattning av Kvinnovåldskommissionens be-
tänkande Kvinnofrid (SOU 1995:60)

Olika åtgärder har vidtagits under senare år för att öka stödet till brottsof-
fer. Det finns emellertid alltjämt ett stort behov av insatser. Inte minst
gäller detta i fråga om stöd och hjälp till kvinnor som utsatts för våld och
andra övergrepp samt åtgärder för att förhindra en upprepning av våldet
och för att förebygga våld mot kvinnor.

Betänkandet innehåller förslag till åtgärder som griper in på flera olika
samhällsområden. Vi föreslår lagändringar på ett flertal områden, men
konstaterar samtidigt att lagstiftning inte ensam kan lösa det samhälls-
problem som våld mot kvinnor utgör. En betydande del av våra förslag
tar därför sikte på olika myndigheters handläggning av ärenden med an-
knytning till våld mot kvinnor. Vi lämnar också åtskilliga rekommenda-
tioner för hur myndigheterna bör förhålla sig till kvinnovåld. Vi fokuse-
rar särskilt det våld som män utövar mot närstående kvinnor.

Internationellt (kapitel 2)

Kapitel 2 behandlar det internationella samfundets aktiviteter när det
gäller olika frågor som rör våld mot kvinnor. Vi anser att det är viktigt
att informera allmänheten om de uttalanden som görs i internationella
sammanhang, och som syftar till att bekämpa våld mot kvinnor. Detta
har en informerande och utbildande funktion och förstärker allmänhetens
medvetenhet om att våld mot kvinnor är ett allvarligt samhälleligt pro-
blem. Vi har låtit översätta och publicerar i betänkandet (del B) några
betydelsefulla FN- och Europarådsdokument om åtgärder för att be-
kämpa våld mot kvinnor. Vi föreslår att internationella dokument som
rör våld mot kvinnor fortsättningsvis översätts till svenska och publice-
ras.

Åtgärder för att öka kunskapen om omfattningen av våldet mot kvin-
nor (kapitel 3) i kapitel 3 redovisas statistiska uppgifter om våldet mot
kvinnor.

Våldet mot kvinnor är i stor utsträckning dolt, och den officiella statis-
tiken visar endast en mindre del av våldsbrotten mot kvinnor. I kapitlet
föreslås olika åtgärder som bör kunna ge ett bättre underlag för att skatta
omfattningen av våldsbrott som riktar sig mot kvinnor. Härigenom kan
även kostnaderna för mäns våld mot kvinnor skattas och ett bättre un-
derlag erhållas för åtgärder som behövs.

Kriminalstatistiken bör enligt vår mening förbättras i väsentliga avse-
enden. Sålunda bör statistiken över anmälda brott, framför allt brotten
enligt 3, 4 och 6 kap. brottsbalken, i större utsträckning könsuppdelas.
Denna statistik bör i ökad utsträckning också ge information om offrets
ålder, nationalitet och relation till gärningsmannen. På motsvarande sätt
bör statistiken över lagförda personer innehålla uppgifter om brottsoffer,
dessas kön, ålder, nationalitet och relation till gärningsmannen.

Även den statistik som finns beträffande brott mot lagen (1988:688)
om besöksförbud behöver kompletteras.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

143

Statistiken bör också ge ökad kunskap om skadestånden vid våldsbrott
förövade mot kvinnor och belysa omfattningen av frihetsberövanden vid
brott som avser våld mot kvinnor.

Vi föreslår vidare att en brottsofferundersökning avseende våld mot
kvinnor skall genomföras. En sådan undersökning bidrar till att man
bättre kan skatta den verkliga brottslighetens storlek. Detta kan i sin tur
bidra till att kunskapen om våldet mot kvinnor ökar liksom kunskaperna
om sambandet mellan våldet och andra samhällsfaktorer. En brottsof-
ferundersökning kan också visa på var resurser bör sättas in för att det
våld som kvinnor utsätts för skall kunna bekämpas.

Åtgärder som på sikt kan motverka våld mot kvinnor (kapitel 4)

I kapitel 4 redovisas några historiska linjer och några utgångspunkter för
sättet att se på våld mot kvinnor.

Vi konstaterar i kapitlet att forskningen om våld mot kvinnor måste ut-
vecklas. Vi föreslår att regeringen uppdrar åt lämplig myndighet att ut-
arbeta en plan för hur en sådan utveckling skall kunna komma till stånd.

Sambandet mellan våldspornografi och våld mot kvinnor är föga belyst
i forskningen. Ytterligare forskning på det området bör kunna ge ett bätt-
re underlag för att bedöma behovet av att kriminalisera innehav av vålds-
pornografi.

Det behövs en ökad medvetenhet hos allmänheten om det samhälls-
problem som våld mot kvinnor utgör. I bl.a. Canada och England produ-
ceras TV-information som sammanställts av myndigheterna för att upp-
lysa allmänheten om omfattningen av och orsaker till våld mot kvinnor.
Man har ansett att de kampanjer som har genomförts haft en positiv på-
verkan på allmänhetens attityder till sådant våld. Vi föreslår att rege-
ringen tar initiativ till en liknande kampanj i Sverige.

I skolan liksom i annat ungdomsarbete måste man vara uppmärksam
på det våld som flickor och kvinnor utsätts for. Vi anser att det är viktigt
att utveckla modeller för hur mäns våld mot kvinnor skall kunna tas upp i
bl.a. skolundervisningen och under värnplikten.

Socialtjänsten (kapitel 5)

I kapitel 5 tar vi upp de problem som är förknippade med socialtjänstens
handläggning av ärenden med anknytning till kvinnovåld.

Vi anser att medvetenheten måste öka hos socialtjänsten vad beträffar
förekomsten av våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser. Detta
gäller såväl på handläggamivå som på chefs- och politikemivå.

Inom socialtjänsten måste det utvecklas metoder som leder till förbätt-
rade insatser för kvinnor som utsätts för våld. Vi föreslår att denna grupp
uppmärksammas särskilt i den nya socialtjänstlag som föreslagits av So-
cialtjänstkommittén. Av den nya lagen bör således framgå att social-
tjänsten skall verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta for våld
och andra övergrepp får stöd och hjälp att förändra sin situation.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

144

Vi betonar också vikten av att kommunerna beaktar arbetet med utsatta Prop. 1997/98:55
kvinnor i sin verksamhetsplanering och att resurser avdelas för ändamå- Bilaga 1
let. Vi föreslår att särskilda handlingsplaner utarbetas för denna grupp.

Socialtjänstkommittén har föreslagit att kommunens socialtjänst en
gång om året skall avge en social rapport till kommunfullmäktige om
betydelsefulla förändringar som inträffar i de sociala förhållandena i
kommunen. Vi anser att man i det sammanhanget även bör uppmärk-
samma förekomsten av våld i nära relationer. Socialtjänsten bör därför i
sin rapport även redovisa de åtgärder som socialtjänsten och andra aktö-
rer har vidtagit för att komma till rätta med det problemet.

Vi anser också att socialtjänsten i varje kommun bör utarbeta särskilda
åtgärdsprogram, som tar sikte på hur man på bästa sätt skall möta kvin-
nor som utsätts för våld och vilka insatser som kan erbjudas kvinnorna,
barnen och männen inom socialtjänstens ram, liksom av andra samhäll-
sinstanser och frivilliga organisationer. Socialtjänsten bör också aktivt
informera om de resurser som finns inom socialtjänstens ram och som är
tillgängliga för kvinnor som är utsatta för våld och andra övergrepp.

Varje kommun bör avdela en eller flera socialsekreterare, som får ett
särskilt ansvar för kvinnor som utsätts för våld. Dessa socialsekreterare
bör ges särskild utbildning och regelbunden handledning. Förslaget syf-
tar till en kompetenshöjning hos socialtjänsten och kan förväntas med-
föra effektivitetsvinster.

Vi föreslår slutligen att Socialstyrelsen far i uppdrag att utarbeta all-
männa råd för socialtjänstens handläggning av frågor som rör våld mot
kvinnor. Dessa råd kan ge ledning för kommunernas socialtjänst om vil-
ka mål och metoder som bör vara vägledande i arbetet med kvinnor som
utsatts för våld. Även barnen bör uppmärksammas i detta sammanhang.

Hälso- och sjukvården (kapitel 6)

Vi har i delbetänkandet Ett centrum för kvinnor som våldtagits och miss-
handlats (SOU 1994:56) föreslagit att ett nationellt kompetens- och re-
surscentrum för kvinnor som utsatts för våldtäkt och misshandel skall
inrättas. Detta centrum är nu under uppbyggnad vid Akademiska sjukhu-
set i Uppsala. Vi betonar att centrumet inte bör bli det enda i landet där
hälso- och sjukvården utgör bas för verksamheten. Tvärtom är det ange-
läget att nya sådana centrum bildas, och målet bör vara att det i varje
landsting så småningom finns en specialiserad resurs för kvinnor som
utsatts för våld och andra övergrepp.

Även för hälso- och sjukvården behövs det enligt vår mening ett över-
gripande policydokument. Vi föreslår att Socialstyrelsen ges i uppdrag
att utarbeta allmänna råd för hur hälso- och sjukvården bör utforma sina
insatser för kvinnor som utsatts för våld. Ett sådant dokument bör fram-
för allt innehålla de mål som bör gälla för verksamheten.

Tillgången till psykoterapi för kvinnor som utsatts för sexuella och
andra övergrepp är mycket begränsad. Många kvinnor har berättat om
den kamp de fatt föra för att fa nödvändig terapi. Enligt vår mening är
det mycket angeläget att kvinnor som utsatts för våld och andra över-

145

10 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 55

grepp kan fa psykoterapi, när sådan erfordras. Detta måste kunna erbju-
das kvinnorna inom rimlig tid och till en rimlig kostnad för dem. Vi ute-
sluter inte att det för denna grupp kan behöva införas någon form av-
åtminstone begränsad - vårdgaranti för att tillgodose kvinnornas behov.
Mot bakgrund av de stora förändringar som pågår inom hälso- och sjuk-
vården har vi dock avstått från att försöka utforma de närmare förutsätt-
ningarna för en sådan garanti.

I kapitel 6 behandlas även olika frågor med anknytning till rättsintyg.

Frivilliga organisationer (kapitel 7)

Kvinnojourerna ger praktisk och psykologisk hjälp åt kvinnor som har
drabbats av brott. De ger kvinnorna skydd och förebygger på så sätt en
upprepning av våldet. Jourernas insatser har stor betydelse för många
utsatta kvinnor. Resursbrist försvårar dock möjligheterna att ge effektiv
hjälp.

Kvinnojourerna bör enligt vår mening få ökade möjligheter att anställa
personal, att ge dem som arbetar i jourerna handledning och att utveckla
sina verksamheter i övrigt. För närvarande utgår tre miljoner kronor per
år i statsbidrag till kvinnojourernas lokala utvecklingsarbete. Vi föreslår
att statsbidraget till de lokala kvinnojourernas stöd- och utvecklingsar-
bete ökas med tio miljoner kronor per år. Det föreslagna beloppet,
13 miljoner kr, motsvarar ungefar hälften av de bidrag som kvinnojou-
rerna erhåller från kommuner och andra bidragsgivare tillsammans. Med
ett sådant tillskott till kvinnojourerna skapas förutsättningar för en mera
stabil verksamhet vid jourerna.

Även brottsofferjourema arbetar med att informera och hjälpa kvinnor
som utsatts för våld och sexuella övergrepp. Inom mansjourema har det
börjat växa fram verksamheter som ger behandling för män med vålds-
problematik. Insatser av nu nämnt slag är enligt vår mening av stort vär-
de. Vi föreslår ett statligt stöd på två miljoner kronor per år till brottsof-
ferjourer för arbete med våldsutsatta kvinnor och till organisationer som
erbjuder behandling för män med våldsproblematik.

Socialtjänstkommittén har framhållit vikten av att socialtjänsten stödjer
frivilligt socialt arbete. Kommittén har även föreslagit att den nya so-
cialtjänstlagen skall innehålla en särskild bestämmelse om detta. Efter-
som kvinnojourerna i så stor utsträckning utför arbete som ankommer på
socialtjänsten bör bestämmelsen enligt vår mening särskilt ta sikte på
ekonomiskt stöd till kvinnojourerna.

Myndigheterna inom rättsväsendet (kapitel 8)

I kapitel 8 behandlas frågor som rör myndigheterna inom rättsväsendet.

Vi anser att polismyndigheterna bör utarbeta särskilda åtgärdsprogram
beträffande sin handläggning av ärenden som rör våld mot kvinnor. Po-
lismyndigheterna bör också utarbeta särskilda informationsbroschyrer
som är riktade till kvinnor som har utsatts för våld och andra övergrepp.

Enligt vår mening måste metoder sökas som kan bidra till att ärenden
som rör våld och andra övergrepp mot kvinnor behandlas effektivare.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

146

Någon polismyndighet bör därför få i uppdrag att utarbeta modeller för
arbetet med ärenden som har samband med våldsbrott riktade mot kvin-
nor. Inom ramen för en sådan försöksverksamhet bör man även pröva på
vilket sätt olika registersystem kan användas för att effektivisera kampen
mot kvinnovåldet.

Vi föreslår vidare en försöksverksamhet med intensivövervakning med
elektronisk kontroll beträffande män som inte kan förmås att respektera
meddelade besöksförbud. Vi föreslår att Rikspolisstyrelsen ges i upp-
drag att utreda förutsättningarna för en sådan försöksverksamhet. Even-
tuellt skulle det vara fördelaktigt om en sådan försöksverksamhet sam-
ordnas med den verksamhet med intensivövervakning av vissa fangelse-
dömda som nu pågår.

Vi anser att rutiner snarast bör skapas som gör det möjligt för en kvin-
na att alltid snabbt få tillgång till den skyddsutrustning hon behöver. Vi
anser att det även fortsättningsvis bör vara möjligt för särskilt utsatta
kvinnor att få livvaktsskydd, när metoder som är mindre ingripande är
otillräckliga. Det är också enligt vår mening angeläget att närmare ana-
lysera hur ett effektivt skydd bör utformas för olika kvinnors behov. Det
behövs en noggrann utvärdering av de metoder för skydd av kvinnor som
hittills har använts, och vi föreslår att Rikspolisstyrelsen i samarbete med
Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att göra en sådan utvärdering.

Poliser och åklagare har ofta en på förhand etablerad pessimism i för-
hållanden till ärenden som innefattar våld och andra övergrepp mot kvin-
nor i nära relationer. Detta påverkar också deras benägenhet att utreda
och driva sådana ärenden. Kvinnans ovilja att medverka i utredningen
utgör inte sällan anledningen till att ärenden skrivs av. Idag är polisen i
allmänhet förundersökningsledare i mål som gäller misshandel. Vi anser
att åklagarna, som har en större processrättslig erfarenhet, bör vara för-
undersökningsledare i alla ärenden som rör misshandel av en man mot en
kvinna när kvinnan och gärningsmannen är bekanta med varandra, dvs.
även om misshandeln inte är grov.

Olika frågor som rör åklagares och domstolars handläggning av ären-
den om våld och andra övergrepp mot kvinnor bör också enligt vår me-
ning utvecklas närmare i särskilda policydokument för respektive verk-
samhetsområde. Det är angeläget att både åklagare och domstolar prio-
riterar ärenden som rör våld mot kvinnor i nära relationer.

Samverkan (kapitel 9)

Samverkan mellan myndigheter, organisationer och enskilda framhålls
regelmässigt som den viktigaste strategin när det gäller att motverka våld
mot kvinnor. Av stor betydelse för myndigheternas inställning till våld
mot kvinnor och till samarbete mellan myndigheter och andra i frågor
som rör sådant våld är de signaler som centrala, regionala och lokala led-
ningsorgan ger åt sina anställda.

I kapitlet redovisas bl.a. erfarenheter från ett projekt för myndighets-
samarbete vid kvinnomisshandel som under samordning av Socialstyrel-
sen under tre år bedrivits i fem län.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

147

I de särskilda kapitlen om socialtjänsten och hälso- och sjukvården har
vi föreslagit att Socialstyrelsen far i uppdrag att utarbeta allmänna råd för
de nämnda verksamhetsområdenas handläggning av ärenden med an-
knytning till våld mot kvinnor. Även rättsväsendet skulle ha nytta av så-
dana policydokument, och vi föreslår därför att Rikspolisstyrelsen, Riks-
åklagaren och Domstolsverket ges i uppdrag att, var och en för sitt verk-
samhetsområde, ta fram policydokument i vilka bör formuleras principer
för handläggningen av ärenden med anknytning till våld mot kvinnor.

Nya straffbestämmelser (kapitel 11)

Sexualbrotten

Vid vår översyn av brottsbalkens bestämmelser har vi i enlighet med våra
direktiv haft kvinnoperspektivet i fokus. Vi föreslår vissa genomgri-
pande förändringar i sjätte kapitlet brottsbalken. Ändringarna rör bl. a.
frågan om vilka sexuella handlingar som skall krävas för ansvar för
våldtäkt, och - när det gäller sexuella övergrepp mot bam - vilka hand-
lingar i övrigt mot barnet som skall krävas för ansvar för våldtäkt. Lag-
texten bör ligga så nära verkligheten som möjligt och vi föreslår därför
språkliga ändringar i ett flertal lagrum i sjätte kapitlet. Det gäller framför
allt ifråga om begreppet "sexuellt umgänge".

Något bärande skäl att begränsa våldtäktsbrottet till samlagshandlingar
eller sexualhandlingar som är jämförliga med samlag finns inte. Genom
att den sexuella handlingen avgränsas utifrån ett kvinnligt perspektiv
saknas anledning att skilja mellan olika sätt att fysiskt utnyttja en kvinna
sexuellt. Allt sådant handlande som idag innefattas i begreppet sexuellt
umgänge skall omfattas av våldtäktsbestämmelsen.

Uttrycket sexuellt umgänge för dock tanken till en frivillig och ömse-
sidig sexualakt mellan två personer. Vid våldtäkt är varje inslag av öm-
sesidighet utesluten. Mot denna bakgrund är uttrycket sexuellt umgänge
direkt olämpligt för att beskriva den sexuella handlingen när en person
förgriper sig sexuellt på en annan person. Gärningen framstår i stället
som ett utnyttjande av en annan persons kropp för egna sexuella syften.
Rekvisitet "tvingar annan till samlag eller därmed jämförliga sexuellt
umgänge" i 6 kap. 1 § brottsbalken bör ersättas med rekvisitet "tilltvingar
sig samlag eller på annat sätt sexuellt utnyttjar". Det nya uttrycket se-
xuellt utnyttjar avser samma sexuella handlingar som idag avses med
begreppet sexuellt umgänge.

Våldtäktsparagrafen ändras också såtillvida att första stycket behandlar
brott som begås av en man mot en kvinna. I ett andra stycke behandlas
övriga konstellationer såvitt avser gämingsman/offer.

I vårt uppdrag ingår att överväga skyddet även för flickor mot över-
grepp av skilda slag, däribland sexuellt våld. Vi anser att sexuellt ut-
nyttjande av ett bam under 15 år skall bestraffas på motsvarande sätt som
våldtäkt mot en vuxen kvinna. Detta bör gälla oavsett om tvång före-
kommit eller inte. Att en vuxen man, som förövat våldtäkt mot ett bam,
inte har använt våld kan mycket väl bero på att barnet överhuvudtaget
inte haft någon möjlighet att göra motstånd. Däremot torde övergreppen

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

148

mot barnet regelmässigt vara förenade med psykiskt våld och allvarliga
hot mot hennes eller hans integritet. Det maktmissbruk och den hän-
synslöshet som gärningsmannen gör sig skyldig till gentemot barnet vä-
ger i dessa fall lika tungt som det fysiska våldet eller hotet vid övergrepp
mot en vuxen kvinna. Någon skillnad i straffvärde föreligger inte.

Ett nytt straffbud om våldtäkt mot bam bör sålunda införas. Alla se-
xuella övergrepp mot ett bam under 15 år, som idag faller under 6 kap.
1-4 §§ brottsbalken, skall omfattas av den nya bestämmelsen. För att be-
skriva den sexuella handlingen används begreppet sexuellt utnyttjar, som
motsvarar begreppet sexuellt umgänge. Rekvisitet överensstämmer med
vad vi föreslagit när det gäller våldtäkt mot vuxna. Brottet delas in i tre
svårhetsgrader i likhet med våldtäktsbrottet och med samma straffskalor.
Straffet i normalfallet bör sålunda uppgå till fängelse i lägst två och högst
sex är. Om brottet med hänsyn till särskilda omständigheter är att anse
som mindre allvarligt bör dömas till fängelse i högst fyra år. Straffskalan
för grov våldtäkt mot bam bör vara fängelse i lägst fyra och högst tio år.

Som en följd av tidigare ändringar i 6 kap. brottsbalken bör de nuva-
rande straffbestämmelserna i 2 § om sexuellt tvång, 3 § om sexuellt ut-
nyttjande och 4 § om sexuellt utnyttjande av underårig föras samman till
en ny paragraf, 3 §, när bestämmelserna avser sexualbrott mot personer
som är fyllda 15 år. Brottet benämns sexuellt utnyttjande. Den sexuella
handlingen beskrivs med uttrycket sexuellt utnyttjar och avser samma
handlingar som idag avses med begreppet sexuellt umgänge. Här före-
slås sålunda ingen ändring i sak. Straffet för normalbrottet skall vara
fängelse i högst två år. Straffskalan för grovt sexuellt utnyttjande före-
slås vara fängelse i lägst ett och högst sex år. Någon förändring vad av-
ser de olika sexualbrottens straffvärde åsyftas inte.

När det gäller brottet sexuellt ofredande har brottsbeskrivningen blivit
föråldrad. Denna tar också mer sikte på en samhällelig reaktion och
mindre på att angreppet riktas mot en enskild person. De handlingar som
avses med bestämmelsen kan bättre uttryckas i termer som beskriver den
integritetskränkning, det ofredande och de trakassererier som avses med
straffstadgandet. Vissa typer av sexuella trakasserier omfattas av stad-
gandet, vilket tydliggörs med vårt förslag. Ändringarna är av terminolo-
gisk natur. Någon ändring av kriminaliseringens räckvidd är inte avsedd.

Ansvar bör ådömas även vid underlåtenhet att avslöja vissa grövre
brott enligt 6 kap. brottsbalken. Det gäller våldtäkt, grov våldtäkt, våld-
täkt mot bam, grov våldtäkt mot bam, grovt sexuellt utnyttjande och
grovt koppleri. Var och en som får kännedom om att ett sådant brott är å
färde skall ha ett ansvar för att brottet avslöjas.

I den särskilda åtalsbestämmelsen i 6 kap. görs en redaktionell ändring
som är föranledd av förslaget om en ny bestämmelse om våldtäkt mot
bam.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

Andra brottsbalksbrott

Kvinnor är ofta offer för såväl misshandelsbrott som olika brott mot fri-
het och frid. Ändå anges brottsoffret i de olika straffbestämmelserna som

149

"han/honom". Lagtexten bör utformas med en terminologi som ligger så
nära verkligheten som möjligt. Beträffande vissa brottsrekvisit anser vi
att språkbruket i nu gällande lag ter sig ålderdomligt och, inte minst ur ett
kvinnoperspektiv, i hög grad verklighetsfrämmande. Vissa språkliga
ändringar beträffande ett antal brott i vissa brottsbalkskapitel bör därför
ske. Vissa förändringar i sak föreslås beträffande brottet olaga hot, åtals-
bestämmelsen i 5 kap. brottsbalken och bestämmelserna om straffmät-
ning.

I bestämmelsen om olaga hot föreslås en språklig ändring i syfte, inte
minst ur ett kvinnoperspektiv, att göra lagtexten mer verklighetsanpas-
sad. I ett nytt tredje stycke anges i vårt förslag vissa faktorer som bör tas
med vid bedömningen av om brottet skall hänföras till den svårare gra-
den. Det finns anledning att från samhällets sida kraftigt markera allvaret
i all olaglig användning av vapen. Att bli utsatt för ett vapenhot är ofta
en traumatisk upplevelse. Hot som utövas med särskilt farliga vapen bör
regelmässigt hänföras till den grova graden av brott. Härmed avses
framför allt skjutvapen och knivar och föremål som av offret uppfattas
som särskilt farliga. Ändringen innebär en skärpning av straffet då så-
dana vapenhot förekommit. Andra faktorer som bör medföra att brottet
skall anses grovt är att hotet avsett en särskilt farlig gärning eller om ho-
tet riktats mot någon som intar en särskilt utsatt ställning. Detsamma
gäller om det är fråga om upprepade allvarliga hot. För den grova graden
av brott bör en särskild brottsrubricering, grovt olaga hot, införas.

Ofredandebrottet ändras språkligt i syfte att anpassa terminologin till
de vanligaste formerna av ofredande. Någon ändring i sak såvitt avser de
straffbara handlingarna är dock inte avsedd.

I bestämmelsen om förolämpning görs vissa ändringar i syfte att i
språkligt hänseende förtydliga lagtexten. Det finns anledning att be-
handla förolämpning med anspelning på någons kön med samma allvar
som när det gäller anspelning på ras, hudfärg m.m. Vi föreslår därför ett
tillägg i 5 kap. 5 § första stycket tredje punkten brottsbalken som innebär
att, om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl kan
anses påkallat ur allmän synpunkt, åklagaren far åtala för förolämpning
mot någon med anspelning på den personens kön. Samma åtalsregel bör
gälla vid förolämpning mot någon med anspelning på en persons sexuella
läggning och inte, som för närvarande, endast vid anspelning på någons
homosexuella läggning.

Bestämmelsen i 29 kap. brottsbalken, som reglerar de omständigheter
som skall vara försvårande vid straffmätningen, bör utvidgas. Motivet
att kränka någon på grund av kön bör beaktas särskilt vid bedömning av
straffvärdet.

Könsstympning

I den särskilda lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av kvinnor
bör de straffbara handlingarna betecknas med en term som ger uttryck för
vad de kriminaliserade ingreppen faktiskt innebär, nämligen en köns-
stympning. Lagens rubrik bör därför ändras till "lag med förbud mot
könsstympning av kvinnor". Ordet "omskärelse" i 1 § bör bytas ut mot

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

150

ordet "könsstympning". Någon ändring såvitt avser kriminaliseringens
räckvidd avses inte.

Eftersom man svårligen kan tänka sig att omständigheterna skulle kun-
na var mildrande vid ett ingrepp som innebär att en kvinnas kön stympas
bör böter utmönstras ur straffskalan. Straffet för normalbrottet bör vara
fängelse i högst fyra år. Vi föreslår också en ändring av kriterierna för
bedömningen av huruvida brottet skall anses som grovt. Sålunda bör
kriterierna "medfört livsfara", "svår kroppsskada" och "allvarlig sjuk-
dom" utgå. Straffminimum för det grova brottet kommer enligt vårt för-
slag att utgöra fängelse i två år. Förslaget innebär sålunda en kraftig
skärpning av straffet såväl för normalbrottet som beträffande det grova
brottet. Förberedelse och stämpling till brott samt underlåtenhet att av-
slöja brott bör vara straffbart.

Ett nytt brott i brottsbalken - kvinnofridsbrott

För en kvinna som under en längre tid har levt i ett forhållande där hon
blivit utsatt för övergrepp av en man är det inte främst de enskilda fy-
siska övergreppen i sig som karakteriserar kvinnans utsatta situation.
Ofta är det inte möjligt for kvinnan att i detalj beskriva vart och ett av
övergreppen. Verkligheten är i stället många gånger sådan att kvinnans
tillvaro varit helt präglad av våld och hot. Våldet har varit det normala,
och tidsperioden utan våld har hört till undantagen. Kvinnan beskriver
därför övergreppen som en process.

Vår straffrätt fokuserar på enskilda gärningar. Om man inte betraktar
gärningarna som ett led i en pågående process föreligger risk att hel-
hetsperspektivet går förlorat. En kvinna som under lång tid har fått utstå
övergrepp från en närstående man har inte bara blivit offer för olika gär-
ningar som är kriminaliserade enligt nu gällande bestämmelser. Ofta har
kvinnan även blivit utsatt för beteenden som för närvarande inte upptas i
något straffbud. Mannen kanske gömmer undan gemensamma tillhörig-
heter som telefon eller nycklar, förbjuder kvinnan att träffa släktingar och
vänner eller talar nedsättande till henne.

Vi föreslår ett nytt brott i brottsbalken, kvinnofridsbrott. Brottet tar
framför allt sikte på våld och andra övergrepp mot kvinnor - det kan
gälla makar, sambor, mödrar eller döttrar - i nära relationer till män.
Bestämmelsen tar sikte på vissa beteenden som inte är kriminaliserade,
men som på ett effektivt sätt bidrar till att skapa den situation av psykisk
terror som detta brott är ett utslag av. Dessutom tas hänsyn till en rad
olika handlingar, som redan idag är kriminaliserade i olika straffstadgan-
den, såsom misshandel och olaga hot. För straffansvar bör det vara till-
räckligt att de olika straffbara handlingarna är preciserade till sin karaktär
och att de har utförts inom en bestämd tidsperiod. Däremot skall det inte
vara nödvändigt att tidsmässigt ange varje handling i detalj.

Det skall krävas att gärningsmannen använder våld eller hot om våld
eller utsätter offret för annan fysisk eller psykisk påverkan. Gemensamt
för de straffbara förfarandena är att de skall vara ägnade att varaktigt
kränka kvinnans/offrets integritet och skada hennes självkänsla.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

151

Straffet for brottet bör vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Brottet tar således i första hand sikte på att skydda kvinnor från över-
grepp av män. Det kan finnas fall där en man gör sig skyldig till detta
brott mot en annan man. I vissa fall kan även en kvinna tänkas vara för-
övare. Det råder dock inte någon tvekan om att gärningsmannen i regel
kommer att vara en man och offret en kvinna. Detta förhållande bör tyd-
liggöras, och paragrafen bör därför delas upp i två olika stycken.

Brottet utgör framför allt ett brott mot frihet och frid och bör därför
placeras bland frihets- och fridsbrotten i brottsbalkens fjärde kapitel. Vi
har valt att rubricera brottet kvinnofridsbrott respektive fridsbrott. Vi
föreslår att bestämmelsen intas i en ny 4 a §.

Sekretessfrågor (kapitel 10)

Sekretesslagen

I 14 kap. 2 § femte stycket sekretesslagen (1980: 100) finns vissa un-
dantag från bl.a. hälso- och sjukvårdssekretessen och socialtjänstsekre-
tessen när det gäller att lämna uppgifter som angår misstanke om brott
till polis och åklagare. För närvarande gäller att uppgift får lämnas en-
dast såvitt angår misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindri-
gare straff än fängelse två år. I praktiken är det, såvitt avser vuxna kvin-
nor, endast om en kvinna har utsatts för våldtäkt som personalen inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten är oförhindrad att polisanmäla
brottet. Vid misstanke om brott mot den som är under 18 år har dock
ytterligare genombrott gjorts i vårdsekretessen. I sådana fall hindrar inte
sekretessen att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
lämnar uppgifter till polis och åklagare, under förutsättning att det är frå-
ga om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken.

För svenska kyrkans församlingsvårdande verksamhet gäller samma
sekretessregler när det gäller att lämna uppgifter till rättsvårdande myn-
digheter som för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Intresset av att beivra våldsbrott och förhindra upprepat våld måste i
vissa fall få ta över den enskilda personens intresse av integritet och sek-
retess. Framför allt gäller detta övergrepp som riktar sig mot närstående,
där våldet tenderar att upprepas och därvid också bli grövre. Det sätt på
vilket samhället ser på våld som riktar sig mot kvinnor utgör en viktig
faktor i kampen mot sådana brott. Om hälso- och sjukvården och sociala
myndigheter förhåller sig passiva trots att det är mer eller mindre uppen-
bart för dem att kvinnan varit utsatt för t.ex. ett mycket allvarligt miss-
handelbrott, blir detta en signal till såväl kvinnan som mannen, att sam-
hället inte bryr sig om att han förgriper sig mot henne. Det är därför en
viktig markering att hälso- och sjukvården och socialtjänsten, utan oöver-
stigliga hinder av sekretess, kan anmäla misstankar om t.ex. livshotande
och arman allvarlig misshandel till rättsvårdande myndigheter.

Vi föreslår att sekretesslagen ändras så att sekretess inte hindrar att
hälso- och sjukvården och socialtjänsten lämnar uppgifter till polis och
åklagare, när det föreligger misstanke om att en person utsatts för grov
misshandel enligt 3 kap. 6 § brottsbalken, kvinnofridsbrott respektive

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

152

fridsbrott enligt 4 kap. 4 a § brottsbalken och grovt sexuellt utnyttjande
enligt 6 kap. 3 § brottsbalken. De nämnda brotten har eller får enligt våra
förslag ett minimistraff på fängelse ett år. Ett uppgiftslämnande bör en-
ligt vår mening framför allt ske när det föreligger en påtaglig risk att vål-
det skall upprepas eller när en kvinna utsatts för livsfarligt våld.

Enligt vår mening bör samma sekretessregler gälla i såväl offentlig
som privat tjänst. Detsamma bör vara fallet även såvitt avser svenska
kyrkans församlingsvårdande verksamhet.

Rättegångsbalken

Förslaget att hälso- och sjukvården och socialtjänsten skall ges större
möjligheter att utan hinder av sekretess lämna ut uppgifter vid misstanke
om allvarliga våldsbrott till polis och åklagare bör också ses i förhållande
till det s.k. frågeförbudet i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Detta begränsar
möjligheterna att ställa frågor till ett vittne som tillhör vissa angivna yr-
kesgrupper, framför allt personal inom vårdsektorn. Vi föreslår att fråge-
förbudet får vika vid de brott där vi föreslagit en uppmjukning av vård-
sekretessen enligt sekretesslagen, dvs. vid brotten grov misshandel, kvin-
nofrids- respektive fridsbrott och grovt sexuellt utnyttjande.

Identitetsbyte

Prövningen av en begäran om fingerade personuppgifter är särskilt
komplicerad när det gäller en kvinna som har små bam och kvinnan be-
höver skyddas mot barnets far. I de fall vårdnaden om barnet anförtrotts
modem ensam och fadern av domstol inte tillerkänts rätt till umgänge
med barnet bör det dock, enligt vår mening, inte föreligga hinder för att
modem och barnet skall få fingerade personuppgifter.

Om ett bam har medgetts rätt att använda fingerade personuppgifter
och barnets förälder väcker talan om vårdnad eller umgänge med barnet
kan tveksamhet uppstå om vilket forum som är det korrekta. Vi föreslår
ett förtydligade av den forumregel för vårdnads- och umgängestvister
som finns i 6 kap. 17 § föräldrabalken. Förslaget innebär att Stockholms
tingsrätt skall vara behörig domstol inte bara - som fallet är idag - när
annat forum saknas, utan även när barnets verkliga hemvist inte kan fast-
ställas därför att barnet har medgetts fingerade personuppgifter.

Straffmätning m.m. (kapitel 12)

Nyligen har det genomförts en undersökning av domstolarnas straffmät-
ningspraxis vid vissa grova våldsbrott. Vi föreslår i kapitel 12 att rege-
ringen låter genomföra en undersökning av domstolarnas straffmätning
och straffvärderesonemang också vid andra våldsbrott än de allra grövsta.
En sådan undersökning bör göras ur ett könsperspektiv.

Vi anser det angeläget att psykoterapeutisk behandling kan ges åt män
som gör sig skyldiga till sexualbrott eller andra våldsbrott riktade mot
kvinnor, t.ex. upprepad misshandel mot en närstående. Kriminalvårds-

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

153

styrelsen har nyligen presenterat ett handlingsprogram för utbyggnad av
behandlingsresursema för sexualbrottsdömda. Programmet tar dock inte
sikte på män som döms för andra typer av våldsbrott riktade mot kvinnor.
Kriminalvårdsstyrelsen har uppskattat att ca 1 000 personer årligen
ådöms fängelsestraff för sådana brott. Vi har inte haft praktiska möjlig-
heter att kartlägga vilka behov som finns när det gäller behandling för
dessa män och föreslår därför att regeringen uppdrar åt Kriminalvårdssty-
relsen att göra en sådan kartläggning. Kriminalvårdsstyrelsen bör i sam-
band därmed utarbeta ett handlingsprogram för hur denna behandling
skall kunna byggas ut.

Sexuella trakasserier (kapitel 13)

Sexuella trakasserier är en form av könsrelaterat våld, och i likhet med
annat våld mot kvinnor är sexuella trakasserier i stor utsträckning ett dolt
problem. Undersökningar har dock visat att sexuella trakasserier inte alls
är ovanligt i arbetslivet och inom utbildningsväsendet.

Varje arbetsgivare skall enligt 6 § jämställdhetslagen (1991:433) verka
för att inte någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier. 22 § jäm-
ställdhetslagen innehåller ett klart förbud för arbetsgivaren att trakassera
en arbetstagare som avvisat sexuella närmanden från arbetsgivarens sida.
Endast den sistnämnda bestämmelsen är dock sanktionerad med skade-
ståndskyldighet.

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) har i en skrivelse till regeringen
pekat på konsekvenser av det sätt på vilket frågan om sexuella trakasse-
rier på arbetsplatsen reglerats i jämställdhetslagen, eftersom det skade-
ståndssanktionerade förbudet i 22 § inte tar sikte på de sexuella trakasse-
rierna som sådana. Vi anser, i likhet med JämO, att jämställdhetslagen
bör kompletteras med en regel som i vissa situationer håller arbetsgiva-
ren ansvarig för om en kvinna utsätts för sexuella trakasserier av sina
arbetskamrater. Frågan är dock komplicerad, och den bör därför bli fö-
remål för utredning i särskild ordning.

Vissa särskilt utsatta grupper (kapitel 14)

Några grupper är särskilt sårbara när de utsätts för våld. I kapitel 14 be-
lyser vi situationen för kvinnor med invandrarbakgrund, äldre kvinnor
och kvinnor med funktionshinder, tonårsflickor samt missbrukande kvin-
nor som utsätts för våld.

En angelägen fråga är hur man skall lösa problemet med uppehållstill-
stånd i Sverige för en utländsk kvinna som här i landet utsätts för våld av
sin man. Till följd av en praxis med s. k. uppskjuten invandringspröv-
ning riskerar kvinnan att utvisas härifrån om hon bryter upp från mannen,
trots att han utsätter henne för våld. Den nuvarande rättstillämpningen är
enligt vår mening oacceptabel. Vi föreslår därför att frågan hur invand-
rade kvinnor som utsätts för våld av sina män skall kunna tillförsäkras
rätten att fa stanna här i landet utreds i särskild ordning.

Invandrarverket har i olika sammanhang begärt tillgång till innehållet i
kriminal- eller polisregister beträffande mannen, när man prövar frågan

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

154

om uppehållstillstånd for en kvinna som kommit till Sverige som en s.k.
snabb anknytning. Vi anser att Invandrarverkets begäran är rimlig.

Barn i misshandelsmiljöer (kapitel 15)

Bam till kvinnor som misshandlats har ett mycket stort behov av hjälp
och stöd. Med anledning av dessa barns behov och de svårigheter som
föreligger när det gäller att möta behoven, föreslår vi i kapitel 15 att vill-
koren för bam som växer upp i misshandelsmiljöer blir föremål för ut-
redning i särskilt ordning. En sådan utredning bör ha en bred ansats och,
utifrån såväl flickors som pojkars perspektiv, ta upp olika frågor som rör
barnens livssituation.

Tvister om vårdnad och umgänge är ofta komplicerade i olika avseen-
den, och särskilt svår är situationen när barnets mor utsatts för våld från
barnets far. Inte sällan måste i dessa fall principen om barns behov av
nära och goda relationer med både modem och fadem fa vika. Våld och
övergrepp inom en familj medför nämligen en högst påtaglig fara för
barnets psykiska välbefinnande. Vi anser mot bakgrund härav att dom-
stolen bör vara restriktiv när det gäller att medge fadem vårdnad eller
umgänge i de fall han utövat våld mot någon familjemedlem. Nuvarande
lagstiftning, som tar sikte på barnets bästa, hindrar inte en sådan tillämp-
ning.

Utbildningsfrågor (kapitel 16)

Vi har kartlagt i vilken utsträckning våld mot kvinnor tas upp i den
grundläggande högskoleutbildningen för socionomer, läkare, sjuksköter-
skor, psykologer, jurister och poliser. Kartläggningen visar att våld mot
kvinnor i mycket liten omfattning belyses i utbildningarna. Vi anser att
det bör klargöras att jämställdhet och könsaspekter skall belyses i all
högskoleutbildning och föreslår att 1 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434)
förtydligas i detta avseende.

I examensordningen anges poäng och mål för olika examina. För vissa
högskoleutbildningar, som mera direkt förbereder för speciella yrken, har
examensordningen särskilda målbeskrivningar. Vi föreslår att exa-
mensordningen och dess målbeskrivningar för utbildningen av de ovan
berörda yrkesgrupperna kompletteras, så att det klart framgår att våld
mot kvinnor och andra könsaspekter skall belysas i deras utbildning.
Detsamma bör gälla för polisutbildningen, vilken dock inte regleras i
examensordningen.

Vi föreslår att Högskoleverket ges i uppdrag att följa utvecklingen av
hur frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas i undervis-
ningen vid våra högskolor. Verket bör regelbundet rapportera till rege-
ringen om läget.

Det är mycket viktigt att nu verksamma yrkesgrupper inom social-
tjänsten, hälso- och sjukvården och rättsväsendet fortbildas i frågor som
har samband med våld mot kvinnor. Vi föreslår att staten under nästa
budgetår avsätter tre miljoner kronor för sådan fortbildningsverksamhet.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

155

Våra förslag berör sålunda många områden, men det är varken möjligt
eller lämpligt att inbördes rangordna förslagen efter angelägenhet. Enligt
vår uppfattning behövs det åtgärder inom alla de områden som vi be-
handlar och åtgärderna brådskar. Våld och andra övergrepp mot kvinnor
bör fortsättningsvis inte vara en fråga som man helst förbigår med tyst-
nad. Det är i stället hög tid att börja se våldet mot kvinnor som det all-
varliga samhällsproblem det är.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 1

156

Kvinnovåldskommissionens lagförslag

Författningsforslag

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

1. Förslag till

Lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100)

Härigenom föreskrivs att 14 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

14 kap.

2§'7

Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall än som avses i 1 § lämnas
till myndighet, om uppgiften behövs där för

1. förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller skil-
jande från anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myn-
digheten mot någon rörande hans deltagande i verksamheten vid den
myndighet där uppgiften förekommer,

2. omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet där uppgiften
förekommer, eller

3. tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften före-
kommer. Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller skrift-
ligt yttrande av sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver för-
undersökning i brottmål.

Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress, telefonnummer
och arbetsplats lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för
delgivning enligt delgivningslagen (1970:428). Uppgift hos myndighet
som driver televerksamhet om enskilds telefonnummer får dock, om den
enskilde hos myndigheten begärt att abonnemanget skall hållas hemligt
och uppgiften omfattas av sekretess enligt 9 kap. 8 § tredje stycket, läm-
nas ut endast om den myndighet som begär uppgiften finner att det kan
antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars
finns synnerliga skäl.

Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott lämnas
till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att
ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan
antas föranleda annan påföljd än böter.

För uppgift som omfattas av
sekretess enligt 7 kap. 1-6, 33
och 34 §§, 8 kap. 8 § första
stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4

För uppgift som omfattas av
sekretess enligt 7 kap. 1-6, 33
och 34 §§, 8 kap. 8 § första
stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4

17 Senaste lydelse SFS 1994:86.

157

eller 7 §, 8 § första eller andra
stycket eller 9 § andra stycket
gäller vad som föreskrivs i fjärde
stycket endast såvitt angår miss-
tanke om brott för vilket inte är

eller 7 §, 8 § första eller andra
stycket eller 9 § andra stycket
gäller vad som föreskrivs i fjärde
stycket endast såvitt angår miss-
tanke om brott för vilket inte är

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i två år. Dock hindrar
sekretess enligt 7 kap. 1, 4, 33
eller 34 § inte att uppgift som
angår misstanke om brott enligt
3, 4 eller 6 kap. brottsbalken mot
någon som inte har fyllt arton år
lämnas till åklagarmyndighet
eller polismyndighet.

föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i två år. Dock hindrar
sekretess enligt 7 kap. 1, 4, 33
eller 34 § inte att uppgift som
angår misstanke om brott enligt
3, 4 eller 6 kap. brottsbalken mot
någon som inte har fyllt arton år
lämnas till åklagarmyndighet
eller polismyndighet. Inte heller
hindrar sekretess enligt 7 kap. 1,
4 eller 33 § att uppgift som an-
går misstanke om brott enligt
3 kap. 6 §, 4 kap. 4 a § eller
6 kap. 3 § andra stycket brotts-
balken lämnas till åklagarmyn-
dighet eller polismyndighet.

Tredje och fjärde styckena gäller inte uppgift som omfattas av sekre-
tess enligt 9 kap. 9 § första stycket.

Sekretess enligt 7 kap. 1 § och 4 § första och tredje styckena hindrar
inte att uppgift om enskild, som inte fyllt arton år eller som fortgående
missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller närstå-
ende till denne lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att den en-
skilde skall fa nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Detsamma
gäller i fråga om lämnande av uppgift om gravid kvinna eller närstående
till henne, om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det vän-

tade barnet.

158

2. Förslag till

Lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

36 kap.

5 § 18

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen
(1980:100) eller någon bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa
lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om denna utan
tillstånd från den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhämtats.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykolo-
ger, psykoterapeuter, kuratorer vid familjerådgivningsbyråer, som drivs
av kommuner, landsting, församlingar eller kyrkliga samfälligheter, och
deras biträden får höras som vittnen om något som i denna deras yrkes-
utövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit, endast
om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller,
samtycker till det. Den som till följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte får
lämna uppgifter som avses där får höras som vittne om dem endast om
det är medgivet i lag eller den till vars förmån sekretessen gäller sam-
tycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om
vad som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten
medger det.

Utan hinder av vad som sägs i
andra eller tredje stycket är andra
än försvarare skyldiga att vittna i
mål angående brott, för vilket
inte är föreskrivet lindrigare
straff än fångelse i två år.

Utan hinder av vad som sägs i
andra eller tredje stycket är andra
än försvarare skyldiga att vittna i
mål angående brott, för vilket
inte är föreskrivet lindrigare
straff än fångelse i två år. Utan
hinder av vad som sägs i andra
stycket är läkare, tandläkare,
barnmorskor,
psykologer,
kuratorer

ningsbyråer, som drivs av kom-
muner, landsting, församlingar
eller kyrkliga samfälligheter, och
deras biträden skyldiga att vittna
även i mål angående brott enligt
3 kap. 6 §, 4 kap. 4 a § eller
6 kap. 3 § andra stycket brotts-
balken.

sjuksköterskor,
psykoterapeuter,
vid familjerådgiv-

18 Senaste lydelse SFS 1992:340.

159

Om tystnadsplikt för den som i Svenska kyrkans ordning har vigts till
det kyrkliga ämbetet som präst finns föreskrifter i 36 kap. kyrkolagen
(1992:300). Den som inom något annat trossamfund än Svenska kyrkan
är präst eller den som i sådant samfund intar motsvarande ställning får
inte höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt
eller själavårdande samtal.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen
eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om för-
hållanden som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i
nämnda paragrafer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vitt-
ne om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den
som under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

160

3. Förslag till

Lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 17 § föräldrabalken skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

6 kap.

17 §”

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

Frågor om vårdnad eller um-
gänge tas upp av rätten i den ort
där barnet har sitt hemvist. Så-
dana frågor kan tas upp även i
samband med äktenskapsmål.
Om det inte finns någon behörig
domstol, tas frågorna upp av
Stockholms tingsrätt.

Frågor om vårdnad eller um-
gänge tas upp av rätten i den ort
där barnet har sitt hemvist. Om
barnet har medgetts fingerade
personuppgifter enligt lagen
(1991:483) om fingerade per-
sonuppgifter tas frågorna upp av
Stockholms tingsrätt. Frågor om
vårdnad och umgänge kan tas
upp även i samband med äkten-
skapsmål. Om det inte finns nå-
gon behörig domstol, tas frå-
gorna upp av Stockholms tings-
rätt.

Frågor om vårdnad som avses i 4-8 och 10 §§ samt 10 b § andra
stycket samt frågor om umgänge som avses i 15 § handläggs i den
ordning som är föreskriven för tvistemål. Står barnet under vårdnad
av båda föräldrarna eller en av dem och är föräldrarna överens i saken,
får de väcka talan genom gemensam ansökan.

Övriga frågor om vårdnad handläggs i den ordning som gäller för
domstolsärenden.

I mål om vårdnad kan underhållsbidrag för barnet yrkas utan stäm-
ning.

Dom i mål om vårdnad eller umgänge får meddelas utan huvudför-
handling, om parterna är överens i saken.

19 Senaste lydelse SFS 1994:1433.

161

11 Riksdagen 1997/98. 1 samt. Nr 55

4. Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 6 kap. 4 § skall upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 5 §, 4 kap. 1-3, 5 och 7 §§, 5 kap. 3 och 5 §§, 6 kap.

1-3, 7, 11-13 §§, 29 kap. 2 § och 35 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i brottsbalken skall införas en ny paragraf, 4 kap. 4 a §,
av följande lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

3 kap.

20

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

Den som tillfogar annan per-
son kroppsskada, sjukdom eller
smärta eller försätter honom i
vanmakt eller annat sådant till-
stånd, döms för misshandel till
fängelse i högst två år eller, om
brottet är ringa, till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Den som tillfogar annan per-
son kroppsskada, sjukdom eller
smärta eller försätter henne eller
honom i vanmakt eller annat så-
dant tillstånd, döms för miss-
handel till fångelse i högst två år
eller, om brottet är ringa, till bö-
ter eller fångelse i högst sex må-
nader

4 kap.

Om någon bemäktigar sig samt
bortför eller inspärrar bam eller
annan med uppsåt att skada ho-
nom till liv eller hälsa eller
tvinga honom till tjänst eller att
öva utpressning, dömes för
människorov till fångelse på
viss tid, lägst fyra och högst tio
år, eller på livstid.

Ar brottet mindre grovt, dömes
till fångelse i högst sex år.

Den som bemäktigar sig samt
bortför eller inspärrar bam eller
annan med uppsåt att skada hen-
ne eller honom till liv eller hälsa
eller tvinga henne eller honom
till tjänst eller att öva utpress-
ning, döms för människorov till
fångelse på viss tid, lägst fyra
och högst tio år, eller på livstid.

Är brottet mindre grovt, döms
till böter eller fångelse i högst
sex år.

20 Senaste lydelse 1993:207.

162

4 kap.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

Den som i annat fall än i 1 §
sägs berövar någon friheten, ge-
nom att bortföra eller inspärra
honom eller på annat sätt, dömes
för olaga frihetsberövande till
fängelse, lägst ett och högst tio
år.

Är brottet mindre grovt, dömes
till böter eller fängelse i högst
två år.

Den som i annat fall än i 1 §
sägs berövar någon friheten, ge-
nom att bortföra eller inspärra
henne eller honom eller på annat
sätt, döms för olaga frihetsberö-
vande till fängelse, lägst ett och
högst tio år.

Är brottet mindre grovt, döms
till böter eller fängelse i högst två
år.

4 kap.

3 §21

Den som, i annat fall än som
avses i 1 eller 2 §, genom olaga
tvång eller vilseledande, föranle-
der att någon kommer i krigs-
eller arbetstjänst eller annat så-
dant tvångstillstånd eller förmår
någon att bege sig till eller stanna
kvar på utrikes ort, där han kan
befaras bli utsatt för förföljelse
eller utnyttjad för tillfälliga se-
xuella förbindelser eller på annat
sätt råka i nödläge, döms för för-
sättande i nödläge till fängelse,
lägst ett och högst tio år.

Är brottet mindre grovt, dömes
till böter eller fängelse i högst
två år.

Den som, i annat fall än som
avses i 1 eller 2 §, genom olaga
tvång eller vilseledande, föranle-
der att någon kommer i krigs-
eller arbetstjänst eller annat så-
dant tvångstillstånd eller förmår
någon att bege sig till eller stanna
kvar på utrikes ort, där hon eller
han kan befaras bli utsatt för för-
följelse eller utnyttjad för tillfäl-
liga sexuella förbindelser eller på
annat sätt råka i nödläge, döms
för försättande i nödläge till
fängelse, lägst ett och högst tio
år.

Är brottet mindre grovt, döms
till böter eller fängelse i högst två
år.

4a§

En man som mot en närstå-
ende eller tidigare närstående
kvinna använder våld eller hot
om våld eller utsätter henne för
annan fysisk eller psykisk påver-
kan, ägnad att varaktigt kränka
kvinnans integritet och skada
hennes självkänsla, döms för

21 Senaste lydelse 1984:399.

163

kvinnofridsbrott till fängelse i
lägst ett och högst sex år.

Om en man handlar som anges
i första stycket mot en annan
man, eller om en kvinna handlar
så mot en annan kvinna eller mot
en man, döms för fridsbrott till
straff som där anges.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

4 kap.

5 §22

Om någon lyfter vapen mot
annan eller eljest hotar med
brottslig gärning på sätt som är
ägnat att hos den hotade fram-
kalla allvarlig fruktan för egen
eller annans säkerhet till person
eller egendom, döms för olaga
hot till böter eller fängelse i
högst ett år.

Är brottet grovt, döms till
fängelse, lägst sex månader och
högst fyra år.

Den som hotar att använda
våld eller annars hotar med
brottslig gärning på sätt som är
ägnat att hos den hotade fram-
kalla allvarlig fruktan för egen
eller annans säkerhet till person
eller egendom, döms för olaga
hot till böter eller fängelse i
högst ett år.

Är brottet grovt, döms för
grovt olaga hot till fängelse,
lägst sex månader och högst fyra
år.

Vid bedömande av om brottet
är grovt skall särskilt beaktas om
hotet utövats med livsfarligt va-
pen eller annars avsett en sär-
skilt farlig gärning eller riktats
mot någon som har en särskilt
utsatt ställning.

4 kap.

23

Den som handgripligen antas-
tar eller medelst skottlossning,
stenkastning, oljud eller annat
hänsynslöst beteende eljest ofre-
dar annan, döms för ofredande
till böter eller fängelse i högst ett
år.

Den som handgripligen antas-
tar eller genom annat hänsynslöst
beteende ofredar eller trakasse-
rar annan, döms för ofredande
till böter eller fängelse i högst ett
år.

22 Senaste lydelse 1993:207.

23 Senaste lydelse 1993:207.

164

5 kap.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

Den som smädar annan genom
kränkande tillmäle eller beskyll-
ning eller genom annat skymfligt
beteende mot honom, dömes, om
gärningen ej är belagd med straff
enligt 1 eller 2 §, för förolämp-
ning till böter.

Är brottet grovt, dömes till
böter eller fängelse i högst sex
månader.

Den som smädar arman genom
nedsättande uttalande eller be-
skyllning eller genom annat
kränkande beteende mot henne
eller honom, döms, om gär-
ningen ej är belagd med straff
enligt 1 eller 2 §, för förolämp-
ning till böter.

Är brottet grovt, döms till bö-
ter eller fängelse i högst sex må-
nader.

5 kap.

5 §24

Brott som avses i 1-3 §§ får
inte åtalas av annan än målsä-
gande. Om målsäganden anger
brottet till åtal och åtal av sär-
skilda skäl anses påkallat ur all-
män synpunkt, får dock åklaga-
ren åtala för

1. förtal och grovt förtal,

2. förolämpning mot någon i
eller för hans myndighetsutöv-
ning,

3. förolämpning mot någon
med anspelning på hans ras, hud-
färg, nationella eller etniska ur-
sprung eller trosbekännelse, eller

Brott som avses i 1-3 §§ far
inte åtalas av annan än målsä-
gande. Om målsäganden anger
brottet till åtal och åtal av sär-
skilda skäl anses påkallat ur all-
män synpunkt, får dock åklaga-
ren åtala för

1. förtal och grovt förtal,

2. förolämpning mot någon i
eller

för hans eller hennes myndig-
hetsutövning,

3. förolämpning mot någon
med anspelning på hans eller
hennes kön, sexuella läggning,
ras, hudfärg, nationella eller et-
niska ursprung eller trosbekän-
nelse.

4. förolämpning mot någon

med anspelning på att han har
homosexuell läggning.

Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes efter-

levande make, bröstarvinge, fader, moder eller syskon samt, om åtal
av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa sig
på en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på
en främmande makts representant i Sverige har kränkt den främmande
makten, får brottet åtalas av åklagare utan hinder av vad som före-

24 Senaste lydelse 1987:610.

165

skrivs i första stycket. Åtal får dock inte ske utan förordnande av rege- Prop. 1997/98:55
ringen eller den regeringen har bemyndigat därtill.                         Bilaga 2

6 kap.

25

Den som tvingar annan till
samlag eller därmed jämförligt
sexuellt umgänge genom våld
eller genom hot som innebär el-
ler för den hotade framstår som
trängande fara, döms för våld-
täkt till fångelse, lägst två och
högst sex år. Lika med våld an-
ses att försätta någon i vanmakt
eller annat sådant tillstånd.

Ar brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna
i övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fångelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms för
grov våldtäkt till fångelse, lägst
fyra och högst tio år. Vid bedö-
mande av om brottet är grovt
skall särskilt beaktas, om våldet
var livsfarligt eller om den som
har begått gärningen tillfogat
allvarlig skada eller allvarlig
sjukdom eller, med hänsyn till
tillvägagångssättet eller offrets
låga ålder eller annars, visat sär-
skild hänsynslöshet eller råhet.

En man som tilltvingar sig
samlag eller på annat sätt sex-
uellt utnyttjar en kvinna genom
våld eller genom hot som innebär
eller för kvinnan framstår som
trängande fara, döms för våld-
täkt till fångelse, lägst två och
högst sex år. Med våld jämställs
att försätta en kvinna i medvets-
löshet eller annat hjälplöst till-
stånd.

För våldtäkt döms också en
man som handlar som anges i
första stycket mot en annan man
och en kvinna som handlar så
mot en annan kvinna eller mot en
man.

Är brottet grovt, döms för
grov våldtäkt till fängelse, lägst
fyra och högst tio år. Vid bedö-
mande av om brottet är grovt
skall särskilt beaktas, om våldet
var livsfarligt eller om den som
har begått gärningen tillfogat
allvarlig skada eller allvarlig
sjukdom eller, med hänsyn till
tillvägagångssättet eller annars,
visat särskild hänsynslöshet eller
råhet.

6 kap.

2 §26

Den som, i annat fall än som
avses 1 §, genom olaga tvång
förmår någon till sexuellt um-
gänge, döms för sexuellt tvång
till fängelse i högst två år.

Den som sexuellt utnyttjar nå-
gon som är under femton år,
döms för våldtäkt mot barn till
fängelse, lägst två och högst sex
år.

25 Senaste lydelse 1992:147.

26 Senaste lydelse 1992:147.

166

Om den som har begått gär-
ningen visat särskild hänsynslös-
het eller om brottet annars är att
anse som grovt, döms för grovt
sexuellt tvång till fängelse, lägst
sex månader och högst fyra år.

Den som förmår annan till
sexuellt umgänge genom att all-
varligt missbruka hans eller hen-
nes beroende ställning döms för
sexuellt utnyttjande till fängelse
i högst två år. Detsamma gäller
den som har sexuellt umgänge
med annan genom att otillbörligt
utnyttja att denne befinner sig i
vanmakt eller annat hjälplöst
tillstånd eller lider av en psykisk
störning.

År brottet med hänsyn till sär-
skilda omständigheter att anse
som mindre allvarligt, döms till
fängelse i högst fyra år.

År brottet grovt, döms för grov
våldtäkt mot barn till fängelse,
lägst fyra och högst tio år. Vid
bedömande av om brottet är
grovt skall särskilt beaktas, om
den som har begått gärningen
använt våld eller hot om brottslig
gärning eller tillfogat allvarlig
skada eller allvarlig sjukdom
eller, med hänsyn till sin anknyt-
ning till barnet eller barnets låga
ålder eller annars, visat särskild
hänsynslöshet eller råhet.

6 kap.

3 §27

Den som, i annat fall än som
avses i 1 eller 2 §, sexuellt ut-
nyttjar annan genom olaga tvång
eller genom att allvarligt miss-
bruka hennes eller hans beroende
ställning döms för sexuellt ut-
nyttjande till fängelse i högst
två år. Detsamma gäller den som
på ett otillbörligt sätt sexuellt
utnyttjar en person som befinner
sig i medvetslöshet eller annat
hjälplöst tillstånd eller lider av en
psykisk störning.

För sexuellt utnyttjande döms
även den som, i annat fall än som
avses i 1 eller 2 §, sexuellt ut-
nyttjar en person som är under
arton år och som är hans eller
hennes avkomling eller står un-
der hans eller hennes fostran
eller för vars vård eller tillsyn
han eller hon har att svara på
grund av myndighets beslut.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

v Senaste lydelse 1994:1499.

167

Om den som har begått gär-
ningen visat särskild hänsynlös-
het eller om brottet annars är att
anse som grovt, döms for grovt
sexuellt utnyttjande till fäng-
else, lägst sex månader och högst
sex år.

6 kap. 4 § 28

Har någon sexuellt umgänge
med den som är under arton år
och som är hans avkomling eller
står under hans fostran eller för
vars vård eller tillsyn han har att
svara på grund av myndighets
beslut, döms för sexuellt utnytt-
jande av underårig till fängelse i
högst fyra år. Detsamma skall
gälla om någon, i annat fall än
som avses förut i detta kapitel,
har sexuellt umgänge med barn
under femton år.

Om den som har begått gär-
ningen visat särskild hänsynslös-
het mot den underårige eller om
brottet på grund av dennes låga
ålder eller annars är att anse
som grovt, skall dömas för grovt
sexuellt utnyttjande av under-
årig till fängelse, lägst två och
högst åtta år.

Om den som har begått gär-
ningen visat särskild hänsynslös-
het eller om brottet annars är att
anse som grovt, döms för grovt
sexuellt utnyttjande till fäng-
else, lägst ett och högst sex år.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

6 kap.

29

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt be-
rör bam under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i
någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande
till böter eller fängelse i högst två år.

För sexuellt ofredande döms även den som genom tvång, förledande
eller annan otillbörlig påverkan förmår någon som har fyllt femton
men inte arton år att företa eller medverka i en handling med sexuell
innebörd, om handlingen är ett led i framställning av pornografisk bild
eller utgör en posering i annat fall än när det är fråga om framställning
av en bild.

28 Senaste lydelse 1994:1499.

25 Senaste lydelse 1994:1499.

168

Detsamma skall gälla, om nå-
gon blottar sig for annan på sätt
som är ägnat att väcka anstöt
eller eljest genom ord eller
handling på ett uppenbart sedlig-
hetssårande sätt uppträder an-
stötligt mot annan.

Detsamma skall gälla, om nå-
gon blottar sig för annan på sätt
som är ägnat att kränka hennes
eller hans integritet eller annars
genom ord eller handling med
sexuell innebörd ofredar eller
trakasserar annan.

6 kap.

11 §30

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

Ansvar som i detta kapitel är
föreskrivet för gärning som be-
gås mot någon under viss ålder
skall ådömas även den som inte
insåg men hade skälig anledning
anta att den andre ej uppnått så-
dan ålder.

Ansvar som i detta kapitel är
föreskrivet för gärning som be-
gås mot någon under viss ålder
skall ådömas även den som inte
insåg men hade skälig anledning
anta att den andra personen inte
uppnått sådan ålder.

6 kap.

12 § 31

För försök till våldtäkt, grov
våldtäkt, sexuellt tvång, grovt
sexuellt tvång, sexuellt utnytt-
jande, grovt sexuellt utnyttjande,
sexuellt utnyttjande av under-
årig, grovt sexuellt utnyttjande
av underårig, koppleri och grovt
koppleri döms till ansvar enligt
vad som föreskrivs i 23 kap.
Detsamma gäller i fråga om för-
beredelse och stämpling till
våldtäkt, grov våldtäkt, grovt
sexuellt utnyttjande av underårig
och grovt koppleri.

För försök till våldtäkt, grov
våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov
våldtäkt mot barn, sexuellt ut-
nyttjande, grovt sexuellt utnytt-
jande, koppleri och grovt kopp-
leri döms till ansvar enligt vad
som föreskrivs i 23 kap. Det-
samma gäller i fråga om förbere-
delse och stämpling till våldtäkt,
grov våldtäkt, våldtäkt mot barn,
grov våldtäkt mot barn, grovt
sexuellt utnyttjande och grovt
koppleri eller underlåtenhet att
avslöja sådant brott.

6 kap.

Är vid sexuellt utnyttjande av
underårig enligt 4 § första styck-
et andra meningen eller försök
till sådant brott eller vid sexuellt
ofredande enligt 7 § första styck-

Är vid våldtäkt mot barn enligt
2 § andra stycket eller försök till
sådant brott eller vid sexuellt
ofredande enligt 7 § första styck-
et skillnaden i ålder och utveck-

30 Senaste lydelse 1984:399.

31 Senaste lydelse 1994:1499.

32 Senaste lydelse 1994:1499.

169

et skillnaden i ålder och utveck-
ling mellan den som har begått
gärningen och barnet ringa, får
åtal väckas av åklagaren endast
om åtal är påkallat ur allmän
synpunkt.

ling mellan den som har begått
gärningen och barnet ringa, far
åtal väckas av åklagaren endast
om åtal är påkallat ur allmän
synpunkt.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

29 kap.

2 § 33

Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet
skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt
beaktas

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare
följder än det faktiskt fått,

2. om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet,

3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller
särskilda svårigheter att värja sig,

4. om den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt miss-
brukat ett särskilt förtroende,

5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet ge-
nom allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, ofor-
stånd eller beroende ställning,

6. om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit sär-
skilt noggrant planlagd eller bedrivits i stor omfattning och i vilken
den tilltalade spelat en betydande roll, eller

7. om ett motiv för brottet varit 7. om ett motiv for brottet varit

att kränka en person, en folk-
grupp eller en annan sådan grupp
av personer på grund av ras, hud-
färg, nationellt eller etniskt ur-
sprung, trosbekännelse eller an-
nan liknande omständighet.

att kränka en person, en folk-
grupp eller en annan sådan grupp
av personer på grund av kön, ras,
hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse eller
annan liknande omständighet.

35 kap.

4 §34

De i 1 § bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet begicks.
Förutsätts for ådömande av påföljd att viss verkan av handlingen inträtt,
skall tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

33 Senaste lydelse 1994:306.
“Senaste lydelse 1994:1499.

170

Har brott som avses i 6 kap.
1-4 och 6 §§ eller försök till så-
dana brott begåtts mot barn un-
der femton år skall de i 1 § be-
stämda tiderna räknas från den
dag målsäganden fyller eller
skulle ha fyllt femton år.

Om vid bokföringsbrott, som ej ä
om fem år från brottet har försatts

Vid brott som avses i 6 kap.

2 § eller försök till sådant brott
skall de i 1 § bestämda tiderna
räknas från den dag målsäganden
fyller eller skulle ha fyllt femton
år.

ringa, den bokföringsskyldige in-
i konkurs, fått eller erbjudit ackord

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

eller inställt sina betalningar, skall tiden räknas från den dag då detta
skedde.

171

5. Förslag till

Prop. 1997/98:55

Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av
kvinnor

Bilaga 2

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1982:316) med förbud mot
omskärelse av kvinnor

dels att lagen skall ha den rubrik som anges i det följande

dels att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse.

Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor

Nuvarande lydelse

Ett ingrepp i de kvinnliga yttre
könsorganen i syfte

att stympa dessa eller åstad-
komma andra bestående föränd-
ringar av dem (omskärelse) får
inte utföras, oavsett om samtycke
har lämnats till ingreppet eller
inte.

Den som bryter mot 1 § döms
till fångelse i högst två år eller,
om omständigheterna är mild-
rande, till böter.

Om brottet har medfört livs-
fara, svår kroppsskada, allvarlig
sjukdom eller i annat fall innebu-
rit ett synnerligen hänsynslöst
beteende skall det bedömas som
grovt. För grovt brott döms till
fångelse, lägst ett och högst tio
år.

För försök döms till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.

Föreslagen lydelse

1 §

Ett ingrepp i de kvinnliga yttre
könsorganen i syfte att stympa
dessa eller åstadkomma andra
bestående förändringar av dem
(könsstympning) får inte utföras,
oavsett om samtycke har lämnats
till ingreppet eller inte.

Den som bryter mot 1 § döms
till fångelse i högst fyra år.

Om brottet har inneburit ett
särskilt hänsynslöst beteende
skall det bedömas som grovt.
För grovt brott döms till fång-
else, lägst två och högst tio år.

För försök, förberedelse och
stämpling eller underlåtenhet att
avslöja brott döms till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.

172

6. Förslag till

Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

Prop. 1997/98:55

Bilaga 2

1 kap.

I högskolornas verksamhet I högskolornas verksamhet
skall jämställdhet mellan kvinnor skall jämställdhet mellan kvinnor
och män alltid iakttas.               och män alltid iakttas och främ-

jas.

Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra
länder och för internationella förhållanden.

Förteckning över remissinstanserna (SOU 1995:60)

Remissyttranden har avgetts av Riksdagens ombudsmän, Svea hovrätt,
Stockholms tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Malmö tingsrätt, Justitiekans-
lem, Domstolsverket, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Polismyndig-
heten i Norrköping, Polismyndigheten i Malmöhus län, Kriminalvårds-
styrelsen, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, Rättsmedicinalver-
ket, Folkhälsoinstitutet, Statens institutionsstyrelse, Handikappombuds-
mannen, Barnombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen, Statskon-
toret, Statistiska centralbyrån, Skolverket, Högskoleverket, Forsknings-
rådsnämnden, Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet,
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten vid Göteborgs universitet, Pedagogiska fakulteten vid Umeå
universitet, Statens invandrarverk, Våldsskildringsrådet, Ungdomsstyrel-
sen, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Kopparbergs län,
Svenska kommunförbundet, Stockholms kommun, Göteborgs kommun,
Landstingsförbundet, Akademiska sjukhuset i Uppsala läns landsting,
Skaraborgs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Svenska Läkaresäll-
skapet, Sveriges Läkarförbund, Tjänstemännens centralorganisation,
Sveriges Akademikers Centralorganisation, Landsorganisationen i Sve-
rige, Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförbund. Föreningen
Sveriges Socialchefer, Riksförbundet for sexuell upplysning, Riksför-
bundet för sexuellt likaberättigande, Sveriges psykologförbund, Riksfö-
reningen psykoterapicentrum, Rädda Barnen, Svenska UNICEF-kom-
mittén, Riksförbundet för utvecklingsstörda Bam, Ungdomar och Vuxna,
Stiftelsen Manscentrum i Stockholm, Riksorganisationen for kvinno-
jourer i Sverige, Sveriges Socionomers personal- och förvaltnings-
tjänstemäns riksförbund, Brottsofferjouremas riksförbund, Svenska Kyr-
kans Centralstyrelse, Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Mo-
derata Kvinnoförbundet, Folkpartiet Liberalemas kvinnoförbund, Cen-
terkvinnoma, Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott, Fredrika-Bremer-
Förbundet samt Internationella Kvinnoförbundet.

Dämtöver har yttrande inkommit från Kvinnojourernas Länsförening i
Dalarna, Göteborgs Invandrarförvaltning, Zonta International Distr. 21,
Alla Kvinnors Hus, HusmodersfÖrbundet Hem och Samhälle, Föreningen
Sveriges Kommunala Familjerådgivare, Kristina Jernberg, f.d. projektle-
dare för projektet ”Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel” samt
Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Polishögskolan, Föreningen Sveriges polischefer, Svenska polisför-
bundet, Lärarnas riksförbund, Riksförbundet Hem och Skola, Organisa-
tionen för barnens rätt i samhället, Stadsmissionen, Svenska Hälso- och
Sjukvårdens Tjänstemannaförbund, Riksförbundet Internationella Före-
ningar för Invandrarkvinnor, Yrkeskvinnors Riksförbund samt Kvinnofo-
rum har inte inkommit med svar.

Svenska Arbetsgivareföreningen avstår från att yttra sig över försla-
gen.

Riksåklagaren har bifogat yttranden från regionåklagarmyndighetema i
Malmö, Vänersborg, Jönköping samt Göteborg.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 3

174

Samhällsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har som
sitt yttrande bifogat yttranden från Institutionen för socialt arbete, So-
ciologiska institutionen, Psykologiska institutionen samt Rättsvetenskap-
liga institutionen.

Stockholms kommun har bifogat yttranden från socialnämnden, social-
förvaltningen, juridiska avdelningen samt polismyndigheten i Stock-
holms län. Socialförvaltningen i Stockholms kommun har bifogat ytt-
randen från socialdistrikt 4, 5 och 16. Socialdistriktens yttranden finns
tillgängliga i Socialdepartementets ärende dnr. S95/3442/Jäm.

Akademiska sjukhuset i Uppsala läns landsting har som sitt yttrande
bifogat yttrande från Kvinnokliniken och Rikskvinnocentrum.

Landsorganisationen i Sverige har bifogat yttrande från Svenska Kom-
munalarbetareförbundet.

Svenska kyrkan har som sitt yttrande bifogat yttrande från Svenska
Kyrkans Församlingsnämnd.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 3

175

Sammanfattning av 1993 års Prostitutionsutrednings
betänkande Könshandel (SOU 1995:15)

Sett ur ett historiskt perspektiv (kap. 2) har prostitution funnits ”i alla
tider” men formerna och inställningen till prostitution har ändrats alltef-
tersom samhället förändrats.

Det nutida samhället präglas av internationalisering och de globala rö-
relserna påverkar också mönstren för prostitution. Migration av kvinnor
från tredje världen och Östeuropa till bordeller i Västeuropa, Nordameri-
ka och Japan är t.ex. nya företeelser liksom sexturism från Europa till
Thailand och Sri Lanka. Den internationella handeln med kvinnor över
gränserna, s.k. trafficking, har ökat oroväckande. Sexturism till länder
där bam utnyttjas i prostitution, främst i Sydostasien, har fått stor om-
fattning. Spridningen av hiv och aids är ett allvarligt problem som fått
könshandeln att framstå i ett nytt perspektiv.

Samarbete för att motarbeta prostitution förekommer i ganska stor ut-
sträckning mellan stater och i olika internationella organisationer. Ett
antal konventioner och andra internationella dokument har utarbetats
bl. a. inom FN och Europarådet för att förhindra prostitution och kvinno-
handel.

Samtidigt finns rörelser som verkar för att prostitution skall legaliseras
och erkännas som arbete så att t.ex. arbetsrättslig och social lagstiftning
blir tilllämplig också på de prostituerade. Uttrycket sex-arbetare har
alltmer kommit att användas på dem som verkar som prostituerade eller
inom sex-industrin.

I Sverige finns bestämmelser i brottsbalken som direkt syftar till att
motverka prostitution, nämligen bestämmelserna om koppleri och om
förförelse av ungdom. För dessa och för andra rättsregler som kan blir
tillämpliga i detta sammanhang redogörs i kapitlet om gällande rätt
(kap. 3).

För att se om några förändringar skett i Sverige under senare tid när det
gäller könshandelns omfattning och former och vilken påverkan de inter-
nationella mönstren kan ha haft, har utredningen gjort en kartläggning av
den svenska könshandeln. Utredningen har också försökt se om och i så
fall i vilken omfattning könshandeln är organiserad eller har samband
med den organiserade brottsligheten. Med några bilder från verklighe-
ten, av kvinnor och män i könshandeln (kap. 4) som bakgrund, lämnas en
redogörelse för den heterosexuella könshandelns omfattning och former
(kap. 5) och även för parterna i könshandeln (kap. 6).

Uppskattningsvis 2 500 kvinnor säljer varje år sexuella tjänster i Sve-
rige. Antalet kvinnor i gatuprostitutionen har beräknats till ca 650. De
övriga återfinns i den mer osynliga inomhusprostitutionen, på massagein-
stitut, i lägenhetsprostitution, i eskortservice och i call-girl-verksamhet.
Om man, som 1977 års prostitutionsutredning, utgår från att varje kvinna
har 50 olika kunder innebär detta att 125 000 män köper sexuella tjänster
varje år. Härtill kommer ett antal män som köper sexuella tjänster av
män. Dessa siffror innebär att könshandeln i Sverige efter en nedgång
under 1980-talet och början av 1990-talet nu åter ökar. Antalet kvinnor i

Prop. 1997/98:55

Bilaga 4

176

gatuprostitutionen har minskat men i stället kan inomhusprostitutionen,
där köpare och säljare oftast far kontakt via annons, antas ha större om-
fattning än tidigare, framför allt gäller detta massageinstituten och lik-
nande verksamheter. En del kvinnor rör sig mellan de olika prostitu-
tionsformema. Kvinnor, som tidigare lämnat gatuprostitutionen, har i
vissa fall återvänt till gatan när de blivit arbetslösa. Andelen kvinnor
som har psykiska störningar har ökat på senare år, liksom andelen ut-
ländska kvinnor. Ungefär hälften av kvinnorna i gatuprostitutionen är
missbrukare av narkotika eller alkohol. Medelåldern för kvinnorna i ga-
tuprostitutionen har ökat något. Även om en del kvinnor av olika skäl
lämnat könshandeln visar siffrorna att en nyrekrytering hela tiden skett.
Omsättningen i gatuprostitutionen har ibland omfattat mer än en tredjedel
av säljarna per år.

Antalet mycket unga kvinnor i gatuprostitutionen är lågt. Framför allt
far detta ses som ett resultat av socialtjänstens och polisens arbete för att
hindra unga kvinnor att etablera sig som prostituerade. På sexklubbama
arbetar däremot framför allt unga flickor och det är också de unga flick-
orna som efterfrågas vid framställning av pornografisk film.

Könshandeln förändras i takt med att samhället i övrigt förändras och
nya former uppstår hela tiden. Ett sätt att dölja verksamheten är att orga-
nisera slutna klubbar där medlemmarna erbjuds olika sexuella tjänster,
från pornografi och adresser till prostituerade utomlands till samlag, allt-
så en sorts varuhus för köp av sexuella tjänster. Nya kontaktvägar mel-
lan köpare och säljare på könsmarknaden har också öppnats via datanät
och genom videogram.

Sexindustrin expanderar och har tagit till sig den nya tekniska utveck-
lingen. Telefonsex, sex på datadisketter och CD-Rom har fått en ökande
spridning. Stor efterfrågan finns på sexkontakttidningar och grovt por-
nografiska filmer. Mycket av sexindustrin förutsätter annonsering i
dagspress eller kontakttidningar. Antalet annonser i dagspressen om
massageinstitut och liknande verksamheter, som tillhandahåller sexuella
tjänster, har ökat oroväckande. En del kontakttidningar innehåller an-
nonser som öppet erbjuder prostitutionskontakter. Sexindustrin ger up-
penbarligen möjligheter till stora ekonomiska vinster. Omfattningen av
denna industri har inte till fullo kunnat utredas.

Organiserad prostitution, som har samröre med den organiserade
brottsligheten, förekommer i mycket begränsad omfattning i Sverige.
Koppleriverksamhet förekommer i olika former. Sådan verksamhet i
samband med sexklubbar och sexbutiker har dock inte kunnat påvisas
mer än i några enstaka fall i Sverige. Farhågor som ibland framställts om
organiserad import till Sverige av prostituerade från öststaterna tycks för
närvarande sakna grund.

I jämförelse med andra europeiska länder har könshandeln i vårt land
liten omfattning. Det totala antalet prostituerade i Sverige kan som
nämnts beräknas uppgå till drygt 2 500 medan motsvarande siffra i t. ex.
Holland, vars folkmängd är ungefär dubbelt så stor som Sveriges, är ca
20 000. Andelen svenska män som köper sexuella tjänster är också liten
vid en internationell jämförelse. Att könshandeln har en begränsad om-
fattning i Sverige kan säkert tillskrivas många olika omständigheter.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 4

177

12 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 55

Sverige har haft en annan tradition när det gäller synen på prostitution än
den man haft på kontinenten. Ett väl utbyggt trygghetssystem liksom
gemensamma strävanden i samhället mot ökad jämställdhet mellan kvin-
nor och män kan ha haft betydelse. Ett väl fungerande socialt arbete mot
prostitution har också betytt mycket.

Kunskapen om säljarna i könshandeln är i stort begränsad till kvinnor-
na i den synliga prostitutionen på gatan.

Säljarna i gatans könshandel rekryteras mestadels bland kvinnor som
på olika sätt fått en dålig start i livet, som tidigt berövats sin självrespekt
och fått en negativ självbild. På senare tid har sambandet mellan prosti-
tution och sexuella övergrepp i barndomen blivit alltmera uppenbart.
Prostitutionsdebuten handlar sällan om ett plötsligt djupt fall i förned-
ring. Kvinnorna har ofta varit på väg mot prostitution mycket länge, av
skäl som ligger långt tillbaka i tiden. Det är ibland också fråga om en
successiv och gradvis tillvänjning till könshandeln. I denna process kan
en rad faktorer medverka, bl.a. spelar sexklubbar och den pornografiska
industrin en stor roll. Den utlösande faktorn kan vara en akut brist på
pengar, kanske i kombination med påverkan från en väninna som prosti-
tuerar sig eller arbetar på sexklubb eller från en pojkvän/hallick.

Männen - köparna - i könshandeln är en stor grupp, mycket större än
säljarna. Om man utgår från vad den tidigare Prostitutionsutredningen
fann, har uppskattningsvis tio procent av de svenska männen erfarenhet
av könsköp. Könsköparen avviker visserligen inte från genomsnittsman-
nen när det gäller yrke, ekonomi eller civilstånd men han får däremot
sägas vara avvikande när det gäller inställningen till sexualitet och kvin-
nor. Orsakerna till att männen köper sexuella tjänster varierar. En del av
köparna förefaller att ha allvarliga problem när det gäller synen på och
förhållningssättet till sexualitet. Några har svårt att etablera en normal
relation till en kvinna. Hos en del av männen finns också erfarenheter av
kränkt sexualitet, av att ha blivit förförda eller utsatta för övergrepp tidi-
gare i livet. Männens avvikande inställning till sexualitet och svårighet
att få kontakt med kvinnor kan vara en följd av den vilsenhet och de
känslor av otillräcklighet som mänga könsköpare ger uttryck för. Pro-
stitutionskontaktema med sexuell utlevelse utan relation, närhet eller
krav - avskalade relationer - kan bli en möjlighet att slippa konfronteras
med dålig självkänsla och oförmåga att utlämna sig själv i genuina
mänskliga kontakter.

Prostitutionens främjare och profitörer hör också till könshandeln.
Hallickar, som tar del av inkomsterna från sambons eller flickvännens
prostitution, förekommer i ganska stor utsträckning bland de gatuprosti-
tuerade. Den professionelle hallicken, som har två eller flera kvinnor
som prostituerar sig och ger honom del i inkomsterna, är numera inte så
vanligt förekommande. Annonshallicken och hyreshallicken har stor
betydelse som främjare av prostitution, eftersom flera av de prostitutions-
former som är vanliga i dag förutsätter att köpare och säljare får kontakt
via annons och att det finns en lokal där könsumgänget kan äga rum.

I Sverige förekommer också manlig homosexuell könshandel (kap. 7) i
olika former i såväl större som mindre städer. Frågan vilken omfattning
den homosexuella prostitutionen har är dock omöjlig att besvara, dels

Prop. 1997/98:55

Bilaga 4

178

därför att det är svårt att skilja mellan vanliga homosexuella kontakter
och kontakter i prostitutionssyfte, dels därför att den homosexuella pro-
stitutionen präglas av diskretion och osynlighet. Prostitution kan dock
sägas vara relativt vanligt förekommande i den manliga homosexuella
kulturen.

Det finns likheter mellan den homosexuella och den heterosexuella
prostitutionen bl.a. när det gäller prostitutionsdebuten och skadorna i
form av känslostömingar. Det finns också flera skillnader. I den homo-
sexuella prostitutionen tenderar köparen att vara den som stigmatiseras
och som utsätts för våld och inte säljaren som i den heterosexuella pro-
stitutionen. Den homosexuella prostitutionen kan ibland för säljaren vara
en blandning av affärsverksamhet och egen utlevd sexualitet, vilket
praktiskt taget aldrig förekommer i den heterosexuella prostitutionen.

Stöd- och hjälpinsatser för de prostituerade i den homosexuella köns-
handeln förekommer i mycket begränsad omfattning.

Ett område som har nära anknytning till prostitutionen är pornografin
(kap. 8). Pornografin förmedlar en syn på kvinnor som varor, objekt;
samma kvinnosyn som är en förutsättning för könshandeln.

Merparten av den pornografi som är tillåten för visning och spridning i
Sverige innehåller inte våld eller hot i någon större omfattning. Runt om
i världen produceras emellertid pornografiska filmer med mycket och
grovt våld. Dessa filmer är åtkomliga även på den svenska videomark-
naden.

Även om det inte är belagt att prostitutionen påverkas av våldsporno-
grafin, finns klara kopplingar mellan prostitution och pornografi. Köns-
handelskundema är ofta konsumenter, eller storkonsumenter, av porno-
grafi och hämtar där inspiration till sexuella tjänster, som de sedan begär
att prostituerade kvinnor skall utföra. De kvinnor som deltar vid fram-
ställning av pornografi är också ofta säljare i könshandeln.

Könshandelns skadeverkningar beskrivs i kap. 9. Den allmänna upp-
fattningen bland dem som har praktisk eller teoretisk kunskap om köns-
handeln är, att denna medför skador för kvinnorna av psykiskt, fysiskt
och socialt slag, ofta av djupgående natur. Detta hindrar inte att det ock-
så kan finnas kvinnor som - därför att de har prostituerat sig endast till-
fälligt eller av andra skäl - kan klara sig ur prostitutionen med fa eller
inga bestående skador. Dessa kvinnor syns dock vara undantag.

Säljarna i könshandeln lider i stor utsträckning av ohälsa och drabbas
också ofta av skador genom misshandel och andra övergrepp. De får
nästan undantagslöst psykiska besvär. Många av dem missbrukar alko-
hol och narkotika. Missbruket är ibland orsak till att de prostituerar sig,
ibland något som de tar till för att stå ut med sin hantering. Forskning
och erfarenhet visar att skador som kvinnor vållats genom att de tidigare
blivit utsatta för övergrepp förstärks och fördjupas i prostitutionen. De
prostituerade är ofta utsatta för olika brott som misshandel, våldtäkt och
stöld men gör sig också själva skyldiga till brott i inte obetydlig omfatt-
ning. Kvinnornas anhöriga och framför allt deras bam drabbas på olika
sätt direkt och indirekt av de skador kvinnorna ådrar sig i könshandeln.

Det är antagligt att även könsköparnas problem befästs och förvärras i
könshandeln. Troligen skulle många av männen behöva behandling.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 4

179

Också deras anhöriga utsätts för risk att skadas genom deras handlings-
sätt, inte minst riskerar de att smittas av sjukdomar som överförs genom
könsumgänge.

Könshandeln skadar också samhället i stort. Att män kan köpa tillträde
till kvinnors kön för att tillfredsställa sina egna sexuella behov strider
mot uppfattningen om alla människors lika värde och strävandena mot
full jämställdhet mellan kvinnor och män. Könshandeln förmedlar en
oacceptabel människosyn och är ett hinder för individens utveckling.
Till de negativa verkningarna för samhället hör också kostnaderna för de
sjukdomar och skador som prostitutionen orsakar och den kriminalitet
som ingår i eller är en följd av könshandeln.

Sociala insatser mot prostitution och för de prostituerade (kap. 10) be-
drivs främst av de särskilda prostitutionsgrupper som inrättats inom soci-
altjänsten i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping. Det finns
stora likheter i gruppernas arbetssätt och utveckling men också olikheter
vad gäller resurser, prioriteringar och arbetssätt.

När det gäller uppsökande och motiverande arbete bland kvinnorna i
gatuprostitutionen tycks samtliga grupper ha övergått från ett konfronta-
tivt motivationsarbete med starka inslag av praktiska sociala insatser till
ett mera långsiktigt, tålmodigt påverkansarbete där man väntar in kvin-
nornas egna beslut, finns till hands och försöker motivera till behandling.

Det uppsökande arbetet i prostitutionsområdena är fortfarande kärnan i
gruppernas arbete. Det är främst genom detta arbete som man i stor ut-
sträckning har lyckats förhindra nyrekrytering av unga kvinnor till ga-
tuprostitutionen. Grupperna har i allmänhet föredragit att lägga tyngd-
punkten på fältarbetet och att anlita psykoterapeuter och psykologer för
behandlingsarbetet.

Några kategorier av gatuprostituerade har varit svåra att nå med de
metoder och resurser man för närvarande förfogar över. Sådana grupper
är kvinnorna i inomhusprostitutionen, kvinnorna med utländsk härkomst
och de psykiskt sjuka kvinnorna.

Prostitutionsgruppema har varit mycket aktiva när det gällt att, genom
det dagliga arbetet och arbete med särskilda projekt, samla och systema-
tisera kunskaper. Deras kunskaper på prostitutionsområdet har också
efterfrågats inom olika områden i samhället. Grupperna har dock haft
varierande resurser att arbeta med information.

Visst stödjande och behandlande arbete för kvinnor i prostitutionen
bedrivs även i missbruksvården, i sjukvården, i kriminalvården och av
frivilliga organisationer. Dessa insatser är dock inte direkt riktade mot
prostitution. Prostitution behandlas istället som en del av kvinnornas
problem i sin helhet.

Härutöver bedrivs arbete av förebyggande karaktär vid särskilda ung-
domsmottagningar, skolor och andra institutioner liksom av kvinnoorga-
nisationer.

Utredningen har sett på förhållanden och lagstiftning på prostitu-
tionsområdet i några andra länder för att kunna få en överblick över
könsmarknaden ur ett större perspektiv. I kap. 11 redogörs - utan an-
språk på fullständighet - för förhållandena i Danmark, Norge, Finland,
Nederländerna, Storbritannien, Ryssland, Estland och Kanada.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 4

180

I kap. 12 beskrivs några sociala projekt med anknytning till prostitu-
tion i Norge, Danmark och Nederländerna. Projekten skiljer sig åt, både
när det gäller inställningen till prostitution och syftet med verksamheten.
Inställningen kan variera från att man anser att all prostitution är av ondo
till att man anser att frivillig prostitution inte är skadlig eller att prostitu-
tion bör betraktas som vilket yrkesarbete som helst. Få projekt har som
uttalat mål att bekämpa prostitution. De flesta syftar till att hjälpa de
prostituerade med råd och stöd eller med praktiska angelägenheter.

Ett flertal internationella organisationer arbetar också för att bekämpa
prostitution och kvinnohandel. Det finns alltså en stor medvetenhet om
problemen och en vilja till samarbete över gränserna.

Att bam utnyttjas i prostitution (kap. 13) förekommer inte i någon stör-
re omfattning i Sverige. En underårig som påträffas i könshandeln blir
hos oss omedelbart föremål för omhändertagande och andra åtgärder från
samhällets sida med syfte att bryta beteendet.

Sexuellt utnyttjande av bam förekommer däremot i stor utsträckning
och på kommersiell basis i många andra länder, ibland som en del i en
internationell sexturism-industri. Antalet bam som utnyttjas på detta sätt
kan uppskattas till flera 100 000. Sexturister och pedofiler reser från vårt
land och från andra länder, främst till Sydostasien, i avsikt att sexuellt
utnyttja bam. Även i andra delar av världen förekommer barnprostitu-
tion. I t.ex. Afrika och Latinamerika, i Frankrike och Nederländerna
känner man till att bam- och ungdomsprostitution förekommer. Även i de
baltiska länderna, där prostitutionen ökat lavinartat under senare år, finns
många unga i prostitutionen.

Enligt den svenska lagstiftningen kan en svensk medborgare dömas
efter svensk lag och av svensk domstol för att sexuellt ha utnyttjat ett
bam utomlands under förutsättning att gärningen är straffbar också i det
land där den begicks. Det har emellertid visat sig vara svårt att få till
stånd åtal och dom i Sverige. Huvudsakligen har detta berott på praktis-
ka svårigheter.

Enligt den förra Prostitutionsutredningen förelåg prostitution när minst
två parter sålde respektive köpte sexuella tjänster mot (vanligen) ekono-
misk ersättning, som utgjorde en förutsättning för den sexuella tjänsten.
Det skulle alltså vara fråga om en handling där den ena parten deltog som
säljare och den andra som köpare, varvid köparen erlade betalningen i
utbyte mot sexuella tjänster.

Den nuvarande utredningen har valt att använda ordet könshandel -
synonymt med prostitution - som mera adekvat. Könshandel inbegripen
båda parternas handlande, samtidigt som det gör klart vad det egentligen
handlar om, nämligen en handel som går ut på att tillfredsställa köparens
sexualdrift. Vissa fall som inte ryms inom den tidigare definitionen men
som måste anses utgöra könshandel är t.ex. att en köpare betalar för
”privat posering”.

Begreppet könshandel omfattar enligt utredningen både heterosexuell
och homosexuell prostitution och omfattar både kvinnor och män som
köpare och säljare. Det kan vara fråga om sexuella tjänster av olika slag
som inte nödvändigtvis behöver utgöra vad lagen kallar sexuellt um-
gänge. Ersättning i någon form, som kan vara annat än kontanta medel,

Prop. 1997/98:55

Bilaga 4

181

skall vara en förutsättning för den sexuella tjänsten. Utredningen har inte
funnit det nödvändigt att begränsa innebörden av begreppet könshandel
till fall där den som deltar i handlingen betalar; könshandel kan även in-
nefatta fall där någon annan betalar.

I övervägandena (kap. 14) påpekas, att en sådan inställning som före-
kommer i en del europeiska länder, dvs. att könshandel skulle tillåtas i
öppna och reglerade former, har få anhängare i vårt land. I stället är in-
ställningen att könshandeln måste bekämpas. Samhällets inställning till
könshandel är betydelsefull. Liberaliseringen av sexmarknaden på 1970-
talet visade att ju mer tillåtande samhället är desto fler män är beredda att
köpa sexuella tjänster. Det finns alltså en risk i att normalisera könshan-
deln.

När det gäller parterna i könshandeln har intresset i stor utsträckning
koncentrerats på säljarna. Men trots den forskning som bedrivits vet vi
t.ex. fortfarande inte vad som gör att en kvinna med svår barndom blir
prostituerad medan en annan med lika svåra uppväxtförhållanden inte tar
detta steg. Könsrollernas betydelse härvidlag, liksom kvinnors och mäns
intima relationer och deras relationer till familjen behöver studeras mera.

Köparna har förblivit märkligt osynliga. Frågan hur det kan komma
sig att ”vanliga män” som ofta är gifta eller sammanboende av skäl som
nyfikenhet, spänning eller kravlöshet deltar i en verksamhet som de bor-
de vara medvetna om är destruktiv har förblivit obesvarad. Möjligen har
män inte fått tillräcklig upplysning och information om att de faktiskt
använder sin sexualdrift till att skada andra människor och att ett sådant
beteende är klandervärt och på sikt också skadar dem själva. Om man
vill förhindra könshandel finns det alltså skäl att rikta uppmärksamheten
mot köparna och diskutera olika sätt att påverka deras beteende.

Kunskap om de prostituerade kvinnornas och köparnas bakgrund och
motiv är betydelsefull när det gäller hur sociala insatser och behand-
lingsinsatser skall utformas och hur man på sikt skall kunna förebygga
prostitution. Sådan kunskap är också nödvändig för att information och
upplysning skall kunna spridas på effektivaste sätt.

Insatserna för att förebygga prostitution bör göras på många plan. För-
äldrarnas inställning när det gäller sexualitet och könsroller är av den
största betydelse. För att bam skall växa upp till ansvarskännande och
jämställda kvinnor och män krävs att de får jämställda förebilder och en
känslomässigt varm och trygg uppväxt. På ”dagis” och i skolan måste
flickor och pojkar få vara lika synliga och få använda alla delar av sin
begåvning. I samhällslivet måste kvinnor och män värderas lika.

Undervisning i dessa frågor borde ingå i den föräldrautbildning som
erbjuds i olika sammanhang. Skolans undervisning i sex och samlevnad
måste ge eleverna insikt om att sexualitet och känsloliv hänger samman;
att sexualitet inte är en handelsvara och att den aldrig får utövas på någon
annans bekostnad. Här kan utbildning av lärare och annan skolpersonal
fylla en viktig funktion. Skolhälsovården har också en viktig uppgift i att
fånga upp och hjälpa ungdomar som har problem.

Prostitutionsgruppema och andra som arbetar med problem med an-
knytning till prostitution utför ett viktigt arbete av förebyggande, stöd-
jande och behandlande karaktär. Sådana insatser behövs självfallet också

Prop. 1997/98:55

Bilaga 4

182

i fortsättningen. Det bör finnas i förväg bestämda samarbetsformer mel-
lan prostitutiongruppema och sjuk- och hälsovårdens enheter, psykologer
och narkomanvård för att adekvat vård vid behov skall kunna ges inom
rimlig tid. Samarbete mellan prostitutionsgrupper och polis kan också ge
stora fördelar.

De nuvarande sociala insatserna har inte räckt till när det gällt att nå
männen i könshandeln, vare sig som köpare eller säljare. För detta krävs
ökade resurser och andra former för arbetet. En annan grupp som inte
kunnat nås är de transvestiter eller transsexuella som prostituerar sig.
Om denna grupps förhållanden har såvitt bekant inte några studier gjorts.
Också beträffande pedofilema behövs forskning.

Någon samlad bild över könshandeln, den forskning som bedrivs eller
de insatser som görs för att motverka den finns inte. Ett nationellt center
skulle kunna sammanställa en sådan bild, samordna de olika insatserna
och göra det möjligt att ha en pågående beredskap för att bekämpa pro-
stitution. Utredningen föreslår därför att ett sådant center inrättas.

Centret, som till en början kunde anordnas som ett tidsbegränsat pro-
jekt, skulle bl.a. kunna ha till uppgift att ha en aktuell överblick över den
forskning som bedrivs, initiera ny forskning och vid olika tidpunkter
sammanställa kunskaperna. Forskningsresultat och andra rön skulle för-
medlas till den lokala nivån. Centret skulle kunna hålla kontakt med de
operativa verksamheterna på lokal nivå för att ha en aktuell kunskap om
förändringar i könshandelns omfattning eller former, hur de sociala insat-
serna genomförs och vilka resultat de ger. Vidare skulle prostitu-
tionscentret kunna vara en informationsbas för forskare, politiker och
media.

Andra uppgifter kunde vara att fungera som opinionsbildare, liksom
att sköta kontakter med läroanstalter, militär, polis och andra målgrupper
när det gällde utbildning och pedagogiska hjälpmedel för utbildning. Vid
sidan av dessa uppgifter skulle centret kunna ha det nationella ansvaret
för kontakter med andra länder för utbyte av erfarenhet och information.

Utredningen har även övervägt frågan om kriminalisering är en lämp-
lig metod för att komma tillrätta med könshandeln och de problem den
för med sig.

Utredningen föreslår att könshandel kriminaliseras.

Många argument talar både för och emot en kriminalisering.

Ett straffbud skulle fylla en normbildande funktion och göra klart att
prostitution inte är socialt acceptabelt. För många av könsköpama skulle
risken för upptäckt, polisutredning och rättegång vara en starkt avhållan-
de faktor. Även för många av kvinnorna skulle en kriminalisering fa en
avhållande effekt. Framför allt skulle kriminaliseringen utgöra ett effek-
tivt medel för att hindra kvinnor att ge sig in i prostitution. Kvinnorna
skulle också fa en starkare ställning när det gällde att stå emot en på-
tryckare om de kunde hänvisa till att verksamheten var brottslig.

Mot en kriminalisering talar att prostitutionen skulle drivas ”under
jord” och att många prostituerade kanske inte skulle våga söka hjälp.
Risken för fysiska övergrepp och annan kriminalitet skulle kanske öka.
Kriminella eller våldsamma könsköpare, liksom en del narkotikaberoen-
de prostituerade skulle förmodligen inte låta sig påverkas av en krimina-

Prop. 1997/98:55

Bilaga 4

183

lisering. Andra svårigheter är att kunna göra gränsen mellan en straffbe-
lagd och en inte straffbelagd gärning så klar och entydig som krävs vid
en kriminalisering. Bevissvårighetema skulle också kunna bli betydande.

Även om svårigheterna vid en kriminalisering kan tyckas stora, så skall
de inte överdrivas. Vid en kriminalisering får förutsättas att detta område
ges en högre prioritet inom polisen och får ökade resurser. Farhågor för
att prostitutionsfrågan vid en kriminalisering skulle anses löst far anses
obefogade. Det sociala arbetet som bedrivs i dag kommer utan tvivel att
kunna fortsätta men kanske i andra former. En jämförelse kan göras med
den som gör sig skyldig till narkotikabrott. Trots att en narkoman straf-
fas for att ha innehaft eller använt narkotika har vi i vårt land en omfat-
tande narkomanvård. Bevissvårigheter och gränsdragningsproblem har
inte avhållit samhället från att lagstifta på andra områden mot företeelser
som inte kan ansetts acceptabla. Med den ökade internationaliseringen
finns också risk för att inställningen till könshandel kommer att ändras i
Sverige och bli mer lik den i länder där könshandel anses som en naturlig
del av samhällslivet. Det är alltså nödvändigt att klart ta ställning mot
prostitution. En kriminalisering kräver emellertid att tillräckliga resurser
avsätts både för spaning och utredning men också för rehabilitering. För
den händelse erforderliga resurser inte skulle anses föreligga för att för-
stärka både de sociala insatserna och polisen bör man avstå från att kri-
minalisera könshandeln nu och i stället inrikta ansträngningarna på soci-
ala insatser, däribland det föreslagna prostitutionscentret.

Vid en kriminalisering bör straffansvaret omfatta både köpare och säl-
jare. Brottet kan rubriceras könshandel respektive grov könshandel.
Med den beskrivna innebörden av begreppet könshandel skulle inte bara
köp av samlag och annat sexuellt umgänge omfattas av bestämmelsen
utan också sådana sexuella tjänster där någon beröring av könsdelar inte
direkt förekommer, t.ex. privat posering.

Koppleriansvaret bör reformeras så att det omfattar också den som
främjar eller bereder sig vinning av att annan i samband med framställ-
ning av pornografiska bilder eller filmer mot ersättning har tillfällig sex-
uell förbindelse som innefattar samlag eller har grovt kränkande karaktär.
Utredningen föreslår att koppleriansvaret utvidgas. För att undvika
gränsdragningsproblem bör ansvaret, när det gäller den nya typen av
koppleri, begränsas till sådana situationer där kvinnor och män utnyttjas
för att mot betalning ha samlag eller där den agerande utför eller deltar i
grovt kränkande sexuella handlingar.

Någon ändring när det gäller påföljden för koppleri respektive grovt
koppleri föreslås inte. För brottet könshandel föreslås att påföljden i
normalfallet bestäms till böter eller fängelse upp till sex månader. För
grov könshandel föreslås att påföljden blir densamma som för koppleri,
fängelse i högst fyra år.

För vissa av de prostituerade bör den lämpliga påföljden vara någon
form av vård eller behandling. Även män som regelbundet utnyttjar pro-
stituerade torde ofta vara i behov av rehabilitering i form av konstruktiva
sociala och psykologiska stödinsatser.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 4

184

Prostitutionsutredningens lagförslag

Författningsförslag

Prop. 1997/98:55

Bilaga 5

Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att det i brottsbalkens 6 kap. skall införas en ny paragraf av föl-
jande lydelse,

dels att 6 kap. 8 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

Den som främjar eller på ett
otillbörligt sätt ekonomiskt ut-
nyttjar att annan har tillfälliga
sexuella förbindelser mot ersätt-
ning, döms för koppleri till fäng-
else i högst fyra år.

Får den som med nyttjanderätt
har upplåtit en lägenhet veten-
skap om att lägenheten helt eller
till väsentlig del används för till-
fälliga sexuella förbindelser mot

kap.

Den som utnyttjar en annan per-
son för en tillfällig sexuell för-
bindelse mot ekonomisk eller
annan därmed jämförlig ersätt-
ning, döms för könshandel till
böter eller fängelse högst sex
månader.

Detsamma skall gälla den som
ställer sig till förfogande för en
sådan sexuel förbindelse.

Om brottet är grovt döms till
fängelse i högst fyra år. Vid be-
dömande av huruvida brottet är
grovt skall särskilt beaktas om
det innebär missbruk av någons
ungdom, oförstånd, utsatthet el-
ler beroende ställning.

Den som främjar eller på ett
otillbörligt sätt ekonomiskt ut-
nyttjar att annan har tillfälliga
sexuella förbindelser mot ersätt-
ning eller att annan för jram-
ställning av pornografiska alster
mot ersättning har tillfällig sex-
uell förbindelse som innefattar
samlag eller har grovt kränkande
karaktär, döms för koppleri till
fängelse i högst fyra år.

185

ersättning och underlåter han att
göra vad som skäligen kan begä-
ras för att få upplåtelsen att upp-
höra, skall han, om verksamheten
fortsätter eller återupptas i lä-
genheten, anses ha främjat verk-
samheten och dömas till ansvar
enligt första stycket.

Får den som med nyttjanderätt
har upplåtit en lägenhet vetskap
om att lägenheten helt eller till
väsentlig del används för tillfäl-
liga sexuella förbindelser mot
ersättning och underlåter han att
göra vad som skäligen kan begä-
ras för att få upplåtelsen att upp-
höra, skall han, om verksamheten
fortsätter eller återupptas i lägen-
heten, anses ha främjat verksam-
heten och dömas till ansvar en-
ligt första stycket.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 5

186

Förteckning över remissinstanserna (SOU 1995:15)

Riksdagens ombudsmän, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Skolverket,
Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Riksåklagaren, Justitiekanslem,
Jämställdhetsombudsmannen, Kriminalvårdsstyrelsen. Brottsförebyg-
gande rådet, Ungdomsstyrelsen, Statskontoret, Statens institutionssty-
relse, Våldsskildringsrådet, Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Göte-
borgs tingsrätt, Malmö tingsrätt, Juridiska fakulteten vid Uppsala univer-
sitet, Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, Sociolo-
giska institutionen vid Göteborgs universitet, Institutionen för socialt
arbete vid Stockholms universitet, Polismyndigheten i Stockholm, Po-
lismyndigheten i Göteborg, Polismyndigheten i Malmö, Polismyndighe-
ten i Norrköping, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet,
Stockholms läns landsting, Göteborgs- och Bohusläns landsting, Malmö-
hus läns landsting, Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö kommun,
Norrköpings kommun, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens
centralorganisation, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Sveriges
Advokatsamfund, Sveriges Domareförbund, Föreningen Sveriges polis-
chefer, Föreningen Sveriges socialchefer, Sveriges fastighetsgarförening,
Riksförbundet Hem och Skola, Riksförbundet för sexuell upplysning,
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, Organisationen för barnens
rätt i samhället, Rädda Barnen, Svenska Unicef-kommittén, Folkaktio-
nen mot pornografi, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige,
Brottsofferjouremas riksförbund, Fredrika Bremer-förbundet. Kvinnofo-
rum, Svenska kyrkans centralstyrelse, Sveriges Frikyrkosamråd, Sveriges
Kristna Råd, Sveriges Kristna Ungdomsråd, Stadsmissionen, Brottsof-
fermyndigheten, Barnombudsmannen, Sveriges Film- och Videoprodu-
centers Förening, Oberoende Filmares Förbund.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 6

187

Sammanfattning av rapporten Sexuella trakasserier
och arbetsgivarens ansvar (dnr A97/3077/JÄM)

Prop. 1997/98:55

Bilaga 7

En definition av sexuella trakasserier i lagtext

Sexuella trakasserier har under de senaste två decennierna uppmärksam-
mats alltmer, såväl utomlands som i Sverige. EU:s organ har på olika sätt
visat ett starkt intresse för att engagera medlemsländerna i arbetet med att
motverka och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet.

Den svenska jämställdhetslagen innehåller i dag vissa bestämmelser
om sexuella trakasserier. I 6 § jämställdhetslagen åläggs arbetsgivare att
verka för att inte någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller
trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering. Det finns i
dag inte någon definition i lag av vad som avses med sexuella trakasseri-
er. Förarbetena till 6 § kan tolkas så att det i huvudsak är trakasserier av
sexuell natur som åsyftas. Enligt den definition som EU har antagit bety-
der sexuella trakasserier inte bara ovälkommet uppträdande av sexuell
natur utan även annat uppträdande grundat på kön, som påverkar arbets-
tagares integritet på arbetsplatsen och som skapar en skrämmande, fient-
lig eller förnedrande arbetsmiljö. Detta kan inkludera ovälkommet fy-
siskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande.

Jag har ansett det angeläget att den svenska jämställdhetslagen har
samma definition på sexuella trakasserier som den som EU-
kommissionen har antagit. Jag har därför föreslagit att en definition av
vad som utgör sexuella trakasserier, motsvarande den som används inom
EU, tas in i 6 § jämställdhetslagen.

En viktig utgångspunkt för definitionen är att sexuella trakasserier
handlar om beteenden och handlingar som är ovälkomna och det är den
som utsätts för beteendet eller handlingarna som avgör om dessa är oväl-
komna och önskade.

Förfarandet skall anses som trakasserande om den som trakasserar in-
såg eller borde ha insett att hans beteende eller handlande var önskat.
Den drabbade måste dock i princip på något sätt klargöra sin uppfattning
för den som trakasserar.

Ett förtydligande av arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder mot sexu-
ella trakasserier

Enligt 6 § jämställdhetslagen är arbetsgivare skyldiga att verka för att
inte någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller för trakasse-
rier på grund av en anmälan om könsdiskriminering. Uttalandena i lagens
förarbeten om vad som innefattas i arbetsgivarens skyldighet enligt 6 § är
sparsamma. Där anförs endast att det bör ingå i arbetsgivarens allmänna
personalpolitik att tydliggöra att sexuella trakasserier mellan anställda
inte i något avseende kan tolereras och att återkommande information till
arbetstagarna om arbetsgivarens policy i frågan är ett sätt att påverka de
anställdas inställning och förebygga övergrepp. När arbetsgivaren får

188

reda på att en arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier bör arbetsgiva-
ren, enligt förarbetena, vidta åtgärder också i det enskilda fallet.

Erfarenheterna har visat att arbetsgivare i stor utsträckning är okunniga
om vad som faktiskt åligger dem enligt 6 § jämställdhetslagen. Jag har
ansett det viktigt att arbetsgivarens åligganden konkretiseras. En konkre-
tisering bör ske på så sätt att det i lagen anges att arbetsgivaren är skyldig
att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts
för sexuella trakasserier. Exempel på sådana åtgärder är antagandet av en
policy i vilken arbetsgivaren klart uttalar att sexuella trakasserier inte
accepteras på arbetsplatsen och även anger vilka följderna kan bli för den
som trakasserar. Det bör ankomma på arbetsgivaren att också se till att
denna policy görs känd för arbetstagarna. En annan viktig förebyggande
åtgärd är antagandet av en plan för anmälningar om sexuella trakasserier
skall handläggas.

Skadestånd för arbetsgivare som inte vidtar åtgärder när sexuella trakasse-
rier förekommer mellan arbetstagare

I förarbetena till jämställdhetslagen anförs allmänt att det ingår i arbets-
givarens skyldighet enligt 6 § att vidta åtgärder när han eller hon får kän-
nedom om att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Förar-
betena innehåller dock inte några uppgifter om på vilket sätt detta skall
ske utan endast att åtgärderna inte får strida mot diskrimineringsförbudet
i lagen, t.ex. genom att en kvinna blir uppenbart oförmånligt behandlad
jämfört med den man som trakasserat henne.

Det är särskilt angeläget att klargöra att en arbetsgivare som får känne-
dom om att arbetstagare kan ha utsatts för sexuella trakasserier eller tra-
kasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering måste vidta
åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Flera av de mål som före-
kommit i Arbetsdomstolen liksom många ärenden om sexuella trakasse-
rier hos Jämställdhetsombudsmannen har visat att arbetsgivare förhållit
sig passiva trots att de känt till att sexuella trakasserierna mellan arbets-
tagare har förekommit. I de mål som prövats i Arbetsdomstolen arbetsta-
garen har ansett sig tvungen att lämna sin anställning och talan mot ar-
betsgivaren har därvid kunnat grundas på bestämmelserna i lagen
(1982:80) om anställningsskydd. Det har såvitt känt inte förekommit nå-
got mål där den anställda har grundat en talan om skadeståndsskyldighet
mot en arbetsgivare, som inte vidtagit åtgärder för att förhindra sexuella
trakasserier som den anställda utsatts för av en arbetskamrat, på någon
bestämmelse i jämställdhetslagen.

Det måste anses mycket otillfredsställande att en arbetstagare måste
lämna sin anställning för att kunna föra en skadeståndstalan mot en ar-
betsgivare som förhåller sig passiv trots att han vet att sexuella trakasse-
rier förekommer på arbetsplatsen. Arbetsgivarens förhållningssätt inne-
fattar enligt min mening en allvarlig kränkning av den drabbades rätt. Jag
har därför föreslagit att en arbetsgivare som inte fullgör sin skyldighet att
ingripa mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen skall kunna åläggas att
betala skadestånd till arbetstagaren. Arbetsgivaren skall dock kunna und-

Prop. 1997/98:55

Bilaga 7

189

komma skadeståndsskyldigheten om han kan visa att han har vidtagit
nödvändiga åtgärder for att förhindra trakasserierna.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 7

190

Lagförslag i rapporten Sexuella trakasserier och ar-
betsgivarens ansvar

Prop. 1997/98:55

Bilaga 8

F örfattningsförslag

Förslag till

Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)

Härigenom föreskrivs i fråga om jämställdhetslagen

dels att 6 §, 28 § och 35 § skall ha följande lydelse,

dels att det i jämställdhetslagen skall införas en ny 27 a § paragraf av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Arbetsgivaren skall verka för att
inte någon arbetstagare utsätts för
sexuella trakasserier eller trakasseri-
er på grund av en anmälan om köns-
diskriminering

Arbetsgivaren skall vidta åtgärder
för att förebygga och förhindra att
arbetstagare utsätts för sexuella tra-
kasserier eller trakasserier på grund
av en anmälan om könsdiskrimine-
ring.

En arbetsgivare som får känne-
dom om att arbetstagare kan ha ut-
satts för sexuella trakasserier eller
trakasserier på grund av en anmä-
lan om könsdiskriminering skall
vidta nödvändiga åtgärder för att
förhindra fortsatta sådana trakasse-
rier.

Med sexuella trakasserier avses
ovälkommet uppträdande av sexuell
natur eller annat ovälkommet upp-
trädande grundat på kön, som på-
verkar arbetstagares integritet på
arbetsplatsen och som skapar en
skrämmande, fientlig eller förned-
rande arbetsmiljö.

191

27 a §

Prop. 1997/98:55

Bilaga 8

En arbetsgivare skall betala ska-
destånd till en arbetstagare som
blivit utsatt för sexuella trakasserier
av en annan arbetstagare, om ar-
betsgivaren inte fullgjort sina skyl-
digheter enligt 6 § andra stycket.

28 §

Om det är skäligt, kan skadestånd
enligt 25, 26 eller 27 § sättas ned
eller helt falla bort.

Om det är skäligt, kan skadestånd
enligt 25, 26, 27 eller 27 a § sättas
ned eller helt falla bort.

35 §

En arbetsgivare som inte följer en
föreskrift som anges i 4-11 §§ kan
vid vite föreläggas att fullgöra sina
skyldigheter. Ett sådant föreläggan-
de meddelas av jämställdhetsnämn-
den på framställning av jämställd-
hetsombudsmannen.

En arbetsgivare som inte följer en
föreskrift som anges i 4 eller 5 §,
6 § första stycket eller 7-11 §§ kan
vid vite föreläggas att fullgöra sina
skyldigheter. Ett sådant föreläggan-
de meddelas av jämställdhetsnämn-
den på framställning av jämställd-
hetsombudsmannen.

Ombudsmannen skall i framställningen ange vilka åtgärder som bör åläg-
gas arbetsgivaren, vilka skäl som åberopas till stöd för framställningen och
vilken utredning som har gjorts.

192

Förteckning över remissinstanserna (Sexuella trakas-
serier och arbetsgivarens ansvar)

Prop. 1997/98:55

Bilaga 9

Stockholms tingsrätt, Arbetsgivarverket, Juridiska fakultetsnämnden vid
Stockholms universitet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet,
Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsdomstolen, Jämställdhetsombudsmannen,
Jämställdhetsnämnden, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbun-
det, Sveriges Advokatsamfund, Företagarnas Riksorganisation, Tjänste-
männens Centralorganisation, Sveriges Akademikers Centralorganisa-
tion, Landsorganisation i Sverige, Svenska Arbetsgivareföreningen,
Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, Samverkansforum för
kvinnor i Sverige, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.

Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Företagarnas Riksorga-
nisation samt Sveriges Kvinnojourers Riksförbund har inte inkommit
med svar.

193

13 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 55

Lagrådsremissens lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreslås i fråga om brottsbalken

dels att 3 kap 5 §, 4 kap. 1-3 §§, 5 kap. 5 § och 6 kap. 1, 3, 4, 11 och

12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny bestämmelse, 4 kap. 4 a §, av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

3 kap.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 10

Den som tillfogar annan per-
son kroppsskada, sjukdom eller
smärta eller försätter honom i
vanmakt eller annat sådant till-
stånd, döms för misshandel till
fängelse i högst två år eller, om
brottet är ringa, till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Om någon bemäktigar sig samt
bortför eller inspärrar barn eller
annan med uppsåt att skada ho-
nom till liv eller hälsa eller
tvinga honom till tjänst eller att
öva utpressning, dömes för män-
niskorov till fängelse på viss tid,
lägst fyra och högst tio år, eller
på livstid.

Är brottet mindre grovt, dömes
till fängelse i högst sex år.

Den som tillfogar en annan
person kroppsskada, sjukdom
eller smärta eller försätter honom
eller henne i vanmakt eller något
annat sådant tillstånd, döms för
misshandel till fängelse i högst
två år eller, om brottet är ringa,
till böter eller fängelse i högst
sex månader.

kap.

1 §

Den som bemäktigar sig och
för bort eller spärrar in ett bam
eller någon annan med uppsåt
antingen att skada honom eller
henne till liv eller hälsa eller
tvinga honom eller henne till
tjänst eller att öva utpressning,
döms för människorov till fäng-
else på viss tid, lägst fyra och
högst tio år, eller på livstid.

Är brottet mindre grovt, döms
till fängelse i högst sex år.

35 Senaste lydelse 1993:207.

194

Den som i annat fall än i 1 §
sägs berövar någon friheten,
genom att bortföra eller inspärra
honom eller på annat sätt, dömes
för olaga frihetsberövande till
fängelse, lägst ett och högst tio
år.

Är brottet mindre grovt, dömes
till böter eller fängelse i högst
två år.

Den som i annat fall än som
sägs i 1 § för bort eller spärrar
in någon eller på annat sätt be-
rövar honom eller henne frihe-
ten, döms för olaga frihetsberö-
vande till fängelse, lägst ett och
högst tio år.

Är brottet mindre grovt, döms
till böter eller fängelse i högst
två år.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 10

3 §36

Den som, i annat fall än som
avses i 1 eller 2 §, genom olaga
tvång eller vilseledande, föranle-
der att någon kommer i krigs-
eller arbetstjänst eller annat så-
dant tvångstillstånd eller förmår
någon att bege sig till eller stanna
kvar på utrikes ort, där han kan
befaras bli utsatt för förföljelse
eller utnyttjad för tillfälliga sexu-
ella förbindelser eller på annat
sätt råka i nödläge, döms för för-
sättande i nödläge till fängelse,
lägst ett och högst tio år.

Är brottet mindre grovt, dömes
till böter eller fängelse i högst
två år.

Den som, i annat fall än som
avses i 1 eller 2 §, genom olaga
tvång eller vilseledande, föranle-
der att någon kommer i krigs-
eller arbetstjänst eller annat så-
dant tvångstillstånd eller förmår
någon att bege sig till eller stanna
kvar på utrikes ort, där han eller
hon kan befaras bli utsatt för för-
följelse eller utnyttjad för tillfäl-
liga sexuella förbindelser eller på
annat sätt råka i nödläge, döms
för försättande i nödläge till
fängelse, lägst ett och högst tio
år.

Är brottet mindre grovt, döms
till böter eller fängelse i högst
två år.

56 Senaste lydelse 1984:399.

195

4a§

Prop. 1997/98:55

Bilaga 10

Den som under en viss tid begår
brottsliga gärningar enligt 3, 4
eller 6 kap. mot en närstående
eller tidigare närstående person
får, i stället för brott som för-
farandet innefattar, dömas för
grov fridskränkning till fängel-
se, lägst sex månader och högst
sex år, om förfarandet varit ett
led i en upprepad kränkning av
personens integritet och varit
ägnat att allvarligt skada per-
sonens självkänsla.

Har förfarande som anges i
första stycket utövats av en man
mot en närstående eller tidigare
närstående kvinna får istället
dömas för grov kvinnofrids-
kränkning till samma straff.

5 kap.

37

Brott som avses i 1-3 §§ far inte atalas av annan än målsägande. Om
målsägande anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl anses påkallat
ur allmän synpunkt, får dock åklagaren åtala för

1. förtal och grovt förtal

2. förolämpning mot nagon i
eller för hans myndighets-
utövning,

3. förolämpning mot någon
med anspelning på hans ras, hud-
färg, nationella eller etniska ur-
sprung eller trosbekännelse, eller

4. förolämpning mot någon
med anspelning på att han har
homosexuell läggning.

Har förtal riktats mot avliden, få

2. förolämpning mot nagon i
eller för hans eller hennes myn-
dighetsutövning,

3. förolämpning mot någon
med anspelning på hans eller
hennes ras, hudfärg, nationella
eller etniska ursprung eller tros-
bekännelse, eller

4. förolämpning mot någon
med anspelning på hans eller
hennes homosexuella läggning,
åtal väckas av den avlidnes efter-

levande make, bröstarvinge, fader, moder eller syskon samt, om åtal
av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa sig på
en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en
främmande makts representant i Sverige har kränkt den främmande
makten, får brottet åtalas av åklagare utan hinder av vad som före-

37 Senaste lydelse 1987:610.

196

skrivs i första stycket. Åtal far dock inte ske utan förordnande av rege- Prop. 1997/98:55
ringen eller den regeringen har bemyndigat därtill.                         Bilaga 10

6 kap.

1 §38

Den som tvingar annan till
samlag eller därmed jämförligt
sexuellt umgänge genom våld el-
ler genom hot som innebär eller
för den hotade framstår som
trängande fara, döms för våld-
täkt till fängelse, lägst två och
högst sex år. Lika med våld anses
att försätta någon i vanmakt eller
annat sådant tillstånd.

Den som genom våld eller ge-
nom hot som innebär eller för
den hotade framstår som träng-
ande fara tvingar någon annan
till samlag eller annat sexuellt
umgänge som med hänsyn till
kränkningens art och omständig-
heterna i övrigt är jämförligt
med påtvingat samlag, döms för
våldtäkt till fängelse, lägst två
och högst sex år. Med våld jäm-
ställs att försätta någon i van-
makt eller annat sådant tillstånd.

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna
i övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och
högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas,
om våldet var livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogat
allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillväga-
gångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslös-
het eller råhet.

3 §39

Den som förmår annan till
sexuellt umgänge genom att all-
varligt missbruka hans eller hen-
nes beroende ställning döms för
sexuellt utnyttjande till fängelse
i högst två år. Detsamma gäller
den som har sexuellt umgänge
med annan genom att otillbörligt
utnyttja att denne befinner sig i
vanmakt eller annat hjälplöst till-
stånd eller lider av en psykisk
störning.

Den som förmår någon annan
till sexuellt umgänge genom att
allvarligt missbruka hans eller
hennes beroende ställning döms
för sexuellt utnyttjande till
fängelse i högst två år. Detsam-
ma gäller den som har sexuellt
umgänge med någon annan ge-
nom att otillbörligt utnyttja att
denna person befinner sig i van-
makt eller annat hjälplöst till-
stånd eller lider av en psykisk
störning.

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om
brottet annars är att anse som grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande
till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

58 Senaste lydelse 1992:147.
” Senaste lydelse 1994:1499.

197

Prop. 1997/98:55

Bilaga 10

Har någon sexuellt umgänge
med den som är under arton år
och som är hans avkomling eller
står under hans fostran eller for
vars vård eller tillsyn han har att
svara på grund av myndighets
beslut döms för sexuellt utnytt-
jande av underårig till fängelse
i högst fyra år. Detsamma skall
gälla om någon, i annat fall än
som avses förut i detta kapitel,
har sexuellt umgänge med bam
under femton år.

Har någon sexuellt umgänge
med den som är under arton år
och som är avkomling till eller
står under fostran av honom eller
henne eller för vars vård eller
tillsyn han eller hon har att svara
på grund av en myndighets be-
slut döms för sexuellt utnytt-
jande av underårig till fängelse
i högst fyra år. Detsamma skall
gälla om någon, i annat fall än
som avses förut i detta kapitel,
har sexuellt umgänge med bam
under femton år.

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot den
underårige eller om brottet på grund av dennes låga ålder eller annars är
att anse som grovt, skall dömas för grovt sexuellt utnyttjande av un-
derårig till fängelse, lägst två och högst åtta år.

11 §41

Ansvar som i detta kapitel är
föreskrivet för gärning som be-
gås mot någon under viss ålder
skall ådömas även den som inte
insåg men hade skälig anledning
anta att den andre ej uppnått så-
dan ålder.

Till ansvar som i detta kapitel
är föreskrivet för en gärning som
begås mot någon under en viss
ålder skall dömas även den som
inte insåg men hade skälig an-
ledning anta att den andra per-
sonen inte uppnått sådan ålder.

12 §42

För försök till våldtäkt, grov
våldtäkt, sexuellt tvång, grovt
sexuellt tvång, sexuellt utnyttjan-
de, grovt sexuellt utnyttjande,
sexuellt utnyttjande av underårig,
grovt sexuellt utnyttjande av un-
derårig, koppleri och grovt kopp-
leri döms till ansvar enligt vad
som föreskrivs i 23 kap. Det-
samma gäller i fråga om förbere-
delse och stämpling till våldtäkt,
grov våldtäkt, grovt sexuellt ut-

För försök till våldtäkt, grov
våldtäkt, sexuellt tvång, grovt
sexuellt tvång, sexuellt utnytt-
jande, grovt sexuellt utnyttjande,
sexuellt utnyttjande av underårig,
grovt sexuellt utnyttjande av un-
derårig, koppleri och grovt kopp-
leri döms till ansvar enligt vad
som föreskrivs i 23 kap. Det-
samma gäller i fråga om förbere-
delse och stämpling till våldtäkt,
grov våldtäkt, grovt sexuellt ut-

40 Senaste lydelse 1994:1499.

41 Senaste lydelse 1984:399.

42 Senaste lydelse 1994:1499.

198

nyttjande av underårig och grovt nyttjande av underårig och grovt
koppleri.                              koppleri eller underlåtenhet att

avslöja sådant brott.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 10

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

199

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud
mot omskärelse av kvinnor

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1982:316) med förbud
mot omskärelse av kvinnor samt 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

Prop. 1997/98:55

Bilaga 10

Ett ingrepp i de kvinnliga yttre
könsorganen i syfte att stympa
dessa eller åstadkomma andra
bestående förändringar av dem
(omskärelse) far inte utföras,
oavsett om samtycke har lämnats
till ingreppet eller inte.

Den som bryter mot 1 § döms till
fängelse i högst två år eller, om
omständigheterna är mildrande,
till böter.

Om brottet har medfört livsfara,
svår kroppsskada, allvarlig sjuk-
dom eller i annat fall inneburit ett
synnerligen hänsynslöst beteende
skall det bedömas som grovt. För
grovt brott döms till fängelse,
lägst ett och högst tio år.

För försök döms till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.

Ingrepp i de kvinnliga yttre
könsorganen i syfte att stympa
dessa eller åstadkomma andra
bestående förändringar av dem
(könsstympning) får inte utföras,
oavsett om samtycke har lämnats
till ingreppet eller inte.

Den som bryter mot 1 § döms till
fängelse i högst fyra år.

Om brottet har medfört livs-
fara, allvarlig sjukdom eller i
annat fall inneburit ett synner-
ligen hänsynslöst beteende skall
det bedömas som grovt. För
grovt brott döms till fängelse,
lägst två och högst tio år.

För försök, förberedelse och
stämpling eller underlåtenhet att
avslöja brott döms till ansvar en-
ligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

200

3 Förslag till lag om förbud mot köp av sexuella
tjänster

Prop. 1997/98:55

Bilaga 10

Härigenom föreskrivs följande.

Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms
- om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken - för köp av
sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader.

För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

201

4 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Härigenom föreskrivs att det i socialtjänstlagen (1980:620)43 skall tas
in en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

8a§

Socialnämnden bör verka för
att kvinnor som är eller har varit
utsatta för våld eller andra över-
grepp i hemmet får stöd och
hjälp för att förändra sin situa-
tion.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 10

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

45 Lagen omtryckt 1988:871.

202

5 Förslag till lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)

Härigenom föreskrivs i fråga om jämställdhetslagen
dels att 6 och 28 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken nämast före 22 § skall lyda ”Förbud mot trakasserier
m.m”,

dels att det i jämställdhetslagen skall införas två nya paragrafer, 22 a
och 27 a §§, av följande lydelse.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 10

Nuvarande lydelse

Arbetsgivaren skall verka för
att inte någon arbetstagare utsätts
för sexuella trakasserier eller tra-
kasserier på grund av en anmälan
om könsdiskriminering.

Föreslagen lydelse

Arbetsgivaren skall vidta åt-
gärder för att förebygga och för-
hindra att någon arbetstagare ut-
sätts för sexuella trakasserier el-
ler trakasserier på grund av en
anmälan om könsdiskriminering.

Med sexuella trakasserier av-
ses sådant ovälkommet uppträ-
dande av sexuell natur eller an-
nat ovälkommet uppträdande
grundat på kön som kränker ar-
betstagarens integritet i arbetet.

22 a §

En arbetsgivare som får kän-
nedom om att en arbetstagare
anser sig ha blivit utsatt för sex-
uella trakasserier av en annan
arbetstagare skall utreda om-
ständigheterna kring de uppgiv-
na trakasserierna och i förekom-
mande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att för-
hindra fortsatta sexuella trakas-
serier.

203

27 a §

Om arbetsgivaren inte fullgör
sina skyldigheter enligt 22 a §,
skall arbetsgivaren betala skade-
stånd till arbetstagaren för den
kränkning som underlåtenheten
innebär.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 10

28 §

Om det är skäligt, kan skade-
stånd enligt 25, 26 eller 27 § sät-
tas ned eller helt falla bort.

Om det är skäligt, kan skade-
stånd enligt 25, 26, 27 eller
27 a § sättas ned eller helt falla
bort.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

204

Lagrådets yttrande

LAGRÅDET

Prop. 1997/98:55

Bilaga 11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1998-01-19

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Gertrud Len-
nander, regeringsrådet Kjerstin Nordborg.

Enligt en lagrådsremiss den 16 december 1997 (Arbetsmarknadsdeparte-
mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till

1. lag om ändring i brottsbalken,

2. lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av
kvinnor,

3. lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.

4. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620),

5. lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Cecilia Bergman,
kammarrättsassessorn Anita Linder och hovrättsassessorn Cathrine Lilja
Hansson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken

4 kap. 4 a §

Lagrådet har inte något att erinra mot att i 4 kap. införs en bestämmelse
om grov fridskränkning som medger att upprepade brott enligt 3, 4 eller
6 kap. brottsbalken bestraffas med hänsyn tagen till att gärningarna krän-
ker offrets integritet och är ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla.
Sådana gärningar torde dessvärre inte vara ovanliga. Det synes väl moti-
verat att ta upp beteendemönstret till särskild behandling i brottsbalkens
kapitel om brott mot frihet och frid och att därvid tillmäta det ett högt
straffvärde. Det måste också antas att en sådan straffbestämmelse kan få
effekt i normbildande hänseende.

Ett särskilt problem med gärningar av angiven art är att de så ofta upp-
repas att offret i efterhand har svårt att skilja den ena från den andra.
Högsta domstolen har i sådant fall konstaterat att det inte utgör något
hinder mot fallande dom att det exakta antalet handlingar av det aktuella
slaget inte kan fastställas och att varje enskild handling inte kan fixeras
till tid och rum (NJA 1992 s. 446 på s. 468, sexualbrott, jfr NJA 1991
s. 83, våldtäkter och misshandel); självfallet måste den period under vil-
ken gärningarna utövats vara angiven i åtalet så att det inte kan uppstå

205

någon tvekan om domens rättskraft. Det synes tillfredsställande att i en
sådan situation kunna döma till ansvar for de skilda gärningarna - som i
och for sig måste vara styrkta om än inte preciserade till antal, tid eller
plats - såsom för ett brott (jfr i lagrådsremissen åberopade uttalanden av
Nils Jareborg och Dag Victor).

En straffbestämmelse av antytt innehåll kan i princip utformas på två
skilda sätt. Antingen kan man straffbelägga ett fortlöpande förfarande
som ett perdurerande brott eller också kan man straffbelägga de enskilda
gärningarna för sig men sedda i sitt sammanhang och med ett särskilt
rekvisit som, utöver de eljest tillämpliga, karaktäriserar brottens fridsstö-
rande karaktär. I lagrådsremissen har i princip den senare vägen valts,
vilket synes vara riktigt.

Det är dock viktigt att lagstiftaren i så fall konsekvent följer den in-
slagna vägen och inte hamnar någonstans mittemellan de båda alternati-
ven. 1 det hänseendet kan inte det remitterade förslaget gå helt fritt från
invändningar, som närmare kommer att anföras i det följande.

Ytterligare en principiell synpunkt må anföras. När en betydelsefull
innovation, som den föreslagna bestämmelsen får anses utgöra, införs i
straffrätten, synes det viktigt att man i detaljarbetet håller sig inom sed-
vanliga straffrättsliga och processrättsliga ramar och inte försöker sig på
ytterligare, tidigare oprövade lösningar. Sådana lösningar bör mer ingå-
ende övervägas i större sammanhang. Som kommer att anföras går det
remitterade förslaget inte heller i detta avseende fritt från erinringar, och
det synes fullt möjligt att genomföra förslagets intentioner utan sådana
avvikelser från invanda mönster.

Det finns intet att erinra mot den begränsning som görs av de straff-
bara gärningarna till sådana som avses i 3, 4 och 6 kap. brottsbalken.
Detta är en väl avvägd avgränsning. Inte heller finns något att erinra mot
att det skall vara fråga om "en upprepad kränkning av personens integri-
tet" eller att det skall vara "ägnat att allvarligt skada personens själv-
känsla". De anförda rekvisiten synes träffande beskriva sådana händelse-
förlopp som åsyftas och som enligt vad inledningsvis antytts dessvärre
inte är ovanliga.

Den kritiska frågan i lagstiftningsärendet är om det föreslagna straff-
budet avser ett nytt, perdurerande brott eller straffbelägger olika konkreta
gärningar som i sig är straffbelagda. Utgångspunkten enligt såväl lagtext
som motiv är helt klart det sistnämnda och förslaget skiljer sig i detta
hänseende på ett förtjänstfullt sätt från kvinnovåldskommissionens mot-
svarande förslag. Frågan är emellertid hur det förhåller sig med rekvisitet
att ”förfarandet (skall ha) varit ett led i” en upprepad kränkning etc. Detta
rekvisit förenas i författningskommentaren med följande motivuttalan-
den.

Kravet på en upprepad kränkning är ett objektivt brottsrekvisit som skall va-
ra täckt av gärningsmannens uppsåt. Åklagaren måste därför tillåtas föra bevis-
ning för att styrka detta, varvid även omständigheter som ligger vid sidan av de
gärningar som åtalet omfattar kan ha betydelse. Kravet att det skall vara fråga
om en upprepad kränkning innebär således att det inte är något som hindrar att
även andra gärningar än de som skall bedömas i det aktuella brottmålet tas in i
bedömningen av om det är fråga om en upprepad kränkning. Åklagaren kan

Prop. 1997/98:55

Bilaga 11

206

alltså tillåtas föra bevisning om, förutom de gärningar som åtalet gäller, även
andra gärningar för att visa att det är fråga om upprepade kränkningar. Bevis-
ning kan också åberopas avseende sådana gärningar som i sig inte är straffbara
men som kan visa att det är fråga om en upprepad kränkning.

Till en början må anmärkas att lagtexten inte kräver, och inte heller
torde vara avsedd att kräva, något syfte från gärningsmannens sida att
kränka offrets integritet eller allvarligt skada offrets självkänsla. I båda
hänseendena är det fråga om s.k. normativa rekvisit (Leijonhufvud -
Wennberg, Straffansvar, 5 uppl. 1997, s. 77). Det är tillräckligt att gär-
ningsmannen har uppsåt beträffande de faktiska omständigheter som
läggs till grund för bedömningen, men värderingen av frågorna om hu-
ruvida dessa inneburit kränkning och varit ägnade att allvarligt skada
offrets självkänsla görs av domstolen oavsett gärningsmannens egna vär-
deringar och syften med handlingarna (jfr a. st. och Strahl, Allmän
straffrätt i vad angår brotten, 1979 s. 133 ff). Åklagaren behöver alltså
inte åberopa kringomständigheter till stöd för att gärningsmannen haft
visst motiv för sitt handlande.

I själva verket synes senare ledet av den föreslagna brotts-
beskrivningen trots allt innebära att brottet utgör ett perdurerande brott i
vilket innefattas allehanda diffusa och till och med icke straffbara gär-
ningar. Från processekonomiska synpunkter - både med hänsyn till po-
lismyndigheternas bristfälliga utredningsresurser, anhopningen hos åkla-
garmyndigheterna och tidsutdräkten i domstolsprocessen - synes det vara
olyckligt om sådana gärningar skall vara föremål för utredning och bevis-
föring. Värre är att de inte synes vara avsedda att preciseras i åklagarens
gämingsbeskrivning, vilket försvårar den misstänktes möjligheter att
försvara sig och i det hänseendet utgör en fara ur rättsäkerhetssynpunkt.
Avgörande från Lagrådets synpunkt är emellertid att, enligt det citerade
motivuttalandet, i brottet de facto kommer att ingå även annars inte
straffbelagda handlingar och att brottsbeskrivningen därmed kommer att
fa just en sådan vag karaktär som regeringsforslaget är avsett att undvika.
Den bristande preciseringen i lagtexten skulle medföra risk för att ut-
dömda straff skulle omfatta också inte straffbelagda handlingar. Inne-
hållet i bestämmelsen skulle i så fall strida mot straffrättens legalitets-
princip sådan den kommit till uttryck i 2 kap. 10 § regeringsformen, arti-
kel 7 Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna (Europarådskonventionen) och 1 kap.
1 § brottsbalken. Bestämmelsen skulle därmed inte kunna tillämpas av
domstolarna i enlighet med det citerade motivuttalandet.

Mot det nu anförda har under föredragningen som exempel anförts ut-
talanden i förarbetena till en ändring beträffande häleribrottet angående
rekvisitet vanemässigt, vari sagts att det är tillräckligt att en viss handling
kan visas ingå i en vanemässig verksamhet (prop. 1979/80: 66 s. 25).
Lagrådet kan inte finna att fallen är jämförbara, eftersom jämförelsen
avser ett fall när det hela tiden är fråga om en och samma brottstyp,
nämligen häleri, som i sig är straffbar.

I själva verket synes det inte behövas någon bevisning som hänför sig
till annat än de aktuella gärningarna. Dessa har i regel inslag av olika

Prop. 1997/98:55

Bilaga 11

207

former av förnedring. Även bortsett från detta kan det inte innebära några
svårigheter för en domstol att värdera huruvida en serie av misshandel,
fridsbrott och sexualbrott utgör en upprepad kränkning av offrets integ-
ritet och varit ägnad att allvarligt skada hennes eller hans självkänsla. En
sådan värdering torde leda till att bestämmelsen blir tillämplig i åtskilliga
fall.

Den föreslagna lydelsen av ansvarsbestämmelsen innebär att bestäm-
melsen ”far” tillämpas när rekvisiten föreligger. Detta innebär, som ock-
så är avsett, att bestämmelsen blir fakultativ. Det egentliga syftet härmed
synes vara att förebygga att den förehållandevis stränga straffskalan till-
lämpas på mindre allvarliga fall. Det är emellertid inte någon ovanlig
situation att vid valet mellan en ansvarsbestämmelse för ett normalbrott
och en annan för motsvarande grova brott strafflatituden påverkar dom-
stolen, så att exempelvis vid stöld straffminimum sex månader för grov
stöld med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet medför att
den aktuella gärningen inte bedöms som grovt brott. Det synes svårt att
förstå att upprepade gärningar som kränker offrets integritet och är ägna-
de att allvarligt skada hennes eller hans självkänsla inte skulle ha ett
straffvärde av minst sex månaders fängelse och att omvänt gärningar som
domstolen finner ha lägre straffvärde än sex månader skulle motsvara de
värderingar som de angivna rekvisiten ger uttryck för. Härtill kommer att
valet inte i första hand blir domstolens utan åklagarens, som i sin gär-
ningsbeskrivning måste åberopa de angivna rekvisiten för att domstolen
skall kunna tillämpa bestämmelsen. Det är en intressant tanke, som dess-
utom skulle stå i god överensstämmelse med realiteterna i form av utred-
ningssvårigheter och bristande resurser, att åklagaren skulle ha en sådan
valrätt som den föreslagna lydelsen anger. Emellertid synes en sådan
fråga böra övervägas i större sammanhang. Tills vidare bör tillämpas
principen om obligatorisk åtalsplikt, innebärande att om de angivna rek-
visiten föreligger skall också åtalas - och dömas - enligt den föreslagna
ansvarsbestämmelsen.

Brottsbenämningen ”grov kvinnofridskränkning” i andra stycket an-
vänds för just sådana gärningar som beskrivs i första stycket. Detta in-
nebär att ett och samma brott har två brottsbenämningar, och detta dess-
utom i strid mot avsikten i det remitterade förslaget i övrigt att 3-6 kap.
brottsbalken skall vara könsneutrala. Härtill kommer att även an-
vändningen av brottsbenämningen föreslås vara fakultativ. Frågan kan
möjligen övervägas i samband med den förestående utredningen rörande
sexualbrotten. I nuvarande skede synes en sådan avvikelse från brottsbal-
ken i övrigt inte böra införas.

Orden ”under viss tid” i paragrafens inledning skulle ha en funktion att
fylla som brottsrekvisit om det vore fråga om ett perdurerande brott.
Åklagaren måste självfallet i gämingsbeskrivningen ange under vilken
tid de åtalade gärningarna har ägt rum, för att rättskraften skall kunna
bedömas. Detta gäller emellertid generellt. Som självständigt brottsrekvi-
sit har de citerade orden inte någon funktion att fylla.

Uttrycket ”i stället för brott som förfarandet innefattar”, synes - utom
att det är språkligt ofullständigt - överensstämma med sedvanliga kon-
kurrensregler och kan därför avvaras.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 11

208

I enlighet med det anförda förordar Lagrådet följande lydelse av para- Prop. 1997/98:55
grafen:                                                                        Bilaga 11

”Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en när-
stående eller tidigare närstående person, döms, om gärningarna innebär
upprepade kränkningar av personens integritet och är ägnade att allvarligt
skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst
sex månader och högst sex år.”

Lagrådet vill lägga till något om problem som kan uppstå vid tillämp-
ningen.

I den allmänna motiveringen anges att t.o.m. brott som den misstänkte
tidigare dömts för kan åberopas av åklagaren till stöd för att gärningarna
skulle vara ett led i en upprepad kränkning. Det må vara att en tidigare
dom för en liknande gärning kan göra mönstret av upprepade kränkning-
ar i det nya målet mer tydligt. Eftersom rekvisiten för grov fridskränk-
ning omfattar att det skall var fråga om flera gärningar kan däremot inte
en ny gärning i förening med en tidigare dom ses som en upprepad
kränkning (motsatsen skulle strida mot principen ne bis in idem i Euro-
parådskonventionen, sjunde tilläggsprotokollet art. 4 punkten 1).

Åklagaren torde efter en fallande dom som regel inte kunna komma
tillbaka med nya brott av ”normalgraden” som begåtts under den tid som
den tidigare domen omfattar. Om de enskilda gärningar som det tidigare
åtalet omfattat kunnat bestämt anges i gämingsbeskrivningen, torde vis-
serligen andra gärningar inte formellt omfattas av domens rättskraft. För-
hållandena torde emellertid som inledningsvis antytts ofta vara sådana att
de enskilda gärningarna inte är tillräckligt preciserade till antal, tid eller
plats för att rättskraften beträffande varje enskild gärning skall kunna
bedömas. Härtill kommer att enskilda gärningar av samma art inte nämn-
värt torde påverka straffvärdet enligt bestämmelsen. I övrigt delar Lagrå-
det den uppfattning beträffande uppkommande konkurrensproblem som
kommit till uttryck i lagrådsremissen.

I preskriptionshänseende torde brottet preskriberas särskilt för varje
gärning som ingår i åklagarens gämingsbeskrivning.

6 kap. 1 §

Enligt den föreslagna brottsbeskrivningen skall den dömas för våldtäkt
som på angivet sätt tvingar någon ”till samlag eller annat sexuellt um-
gänge som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i öv-
rigt är jämförligt med påtvingat samlag”.

Problemet är att det redan framgår av tidigare rekvisit att det sexuella
umgänget är påtvingat och att avsikten med tillägget är att utsäga något
om det sexuella umgängets karaktär i sig. I själva verket torde jämförel-
sen avse gärningen i dess helhet, inte förhållandet mellan det sexuella
umgänget och ett samlag. Detta kan uttryckas med orden ”till samlag
eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränk-
ningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med ett påtvingat
samlag”. (Jfr prop. 1983/84:105 s. 68, där Lagrådet föreslog en likartad
konstruktion ehuru i ett särskilt stycke, något som inte torde vara nöd-
vändigt för förståelsen.)

14 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 55

Förslaget till lag om forbud mot köp av sexuella tjänster

Lagförslaget framläggs trots att en rad tunga remissinstanser ställt sig
negativa till en kriminalisering, även om kriminaliseringen skulle begrän-
sas till att omfatta endast den som köper en sexuell tjänst.

Förbudet har intagits i en särskild lag och inte bland bestämmelserna i
6 kap. brottsbalken, där det naturligen borde höra hemma. Regeringen
har emellertid aviserat en fullständig översyn av 6 kap. brottsbalken.
Lagrådet utgår från att förbudets nuvarande placering är tillfällig och
kommer att närmare övervägas i samband med denna översyn.

Även försök föreslås kriminaliserade. Lagrådet noterar, att det i brotts-
balken inte finns något annat brott med samma låga straffskala (böter
eller fängelse i högst sex månader) som är straffbelagt på försöksstadiet.
Däremot finns ett par exempel utanför brottsbalken, se t.ex. 40 § fiskela-
gen (1993:787). 1 brottsbalken har således grövre brott i detta avseende
prioriterats framför lindrigare. (Se SOU 1940:19 s. 62 f.) Det torde dock
knappast finnas något skäl att fullständigt utesluta bestraffning av försök
till lindrigare brott. (Se Wennberg, Försök till brott, 1985, s. 339 ff.)

Förslaget att straffbelägga försök till köp av sexuella tjänster torde
sammanhänga med det förhållandet att brottet i sig innebär ett angrepp på
det intresse man vill skydda och att det därför, för att så långt möjligt
förhindra skadeverkningar, anses önskvärt att straffbarhet skall kunna
inträda redan på ett tidigt stadium av händelseförloppet. För att detta
syfte skall uppnås kunde bestämmelsen också ha utformats som en s.k.
materiell försöksbestämmelse, på ett sätt liknande det närliggande brottet
förförelse av ungdom, 6 kap. 10 § brottsbalken. I denna bestämmelse,
vars straffskala överensstämmer med den nu föreslagna, stadgas straff
även för den som ”söker skaffa sig” tillfälligt sexuellt umgänge med nå-
gon som är under arton år.

Med hänsyn till det sagda har Lagrådet inga lagtekniska erinringar mot
att även försök till brottet straffbeläggs.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Prop. 1997/98:55

Bilaga 11

210

Regeringsbeslut

Bilaga 12

REGERINGEN

1997-12-16

A97/3077/JÄM

(delvis)

Arbetsmarknadsdepartementet

Myndighetsgemensamma uppdrag för att bekämpa våld mot kvinnor_______

1 bilaga

Regeringen beslutar myndighetsgemensamma uppdrag för åtgärder för att
bekämpa våld mot kvinnor under åren 1998 - 2002 (bilaga).

På regeringens vägnar

Ulrica Messing

Charlotte von Redlich

Kopia till

J ustitiedepartementet
Socialdepartementet
Domstolsverket
Riksåklagaren
Rikspolisstyrelsen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Kriminalvårdsstyrelsen
Socialstyrelsen
Länsstyrelserna

Alla åklagarmyndigheter
Alla polismyndigheter

Postadress                         Telefon växel

103 33 STOCKHOLM          08-405 10 OO

E-post: registratorOlabour.mimstry.se

X.400: S=Registrator; O=Labour: P=Ministry; A=SIL; C=SE

211

Besöksadress

Drottninggatan 21

Telefax

08-20 73 69

Telex

125 33 MINLAB S

REGERINGSKANSLIET

Justitiedepartementet

Socialdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet

1997-12-16

Bilaga 12

Bilaga

A97/3077/JÄM

(delvis)

Myndighetsgemensamma uppdrag om våld
mot kvinnor

1       Bakgrund

1.1       Regeringens strategi i fråga om våld mot kvinnor

Regeringen beslutade den 16 december 1997 om en lagrådsremiss i frågor
som rör våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier. Lagråds-
remissen har lagts fram bl.a. mot bakgrund av förslagen i betänkandena
Kvinnofrid (SOU 1995:60) och Könshandeln (SOU 1995:15) samt i rap-
porten Sexuella trakasserier och arbetsgivarens ansvar (dnr
A97/3077/JÄM). En proposition avses lämnas till riksdagen i början av år
1998.

Mäns våldsbrott mot kvinnor utgör ett allvarligt samhällsproblem. Att
bekämpa denna brottslighet är därför en prioriterad uppgift för rättsvä-
sendet. Därtill kommer att våldet mot kvinnor också är ett allvarligt ut-
tryck för bristande jämställdhet och därmed för den obalans som råder i
maktförhållandet mellan könen. Det kan därför inte förenas med samhäl-
lets jämställdhetsmål.

I lagrådsremissen lämnas ett flertal förslag som syftar till att förebygga och
förhindra detta våld och till att skydda, stödja och hjälpa de utsatta kvin-
norna. Bland de åtgärder som föreslås finns ny lagstiftning, ändringar i
befintlig lagstiftning, ökade resurser för frivilligorganisationer m.m.

Regeringen konstaterar bl.a. att våldet mot kvinnor måste angripas på
bred front och att en viktig förutsättning för att insatser mot våld mot
kvinnor skall bli effektiva är att kunskaperna och insikterna om våldets
bakomliggande orsaker och mekanismer ökar.

212

Bilaga 12

Detta gäller inte minst för de myndigheter vars personal kommer i kon-
takt med utsatta kvinnor. Det är därför angeläget att berörda myndigheter
på central, regional och lokal nivå effektiviserar och konkretiserar sitt
arbete i dessa frågor och att samverkan över myndighetsgränserna intensi-
fieras.

1.2      Syftet med myndighetsgemensamma uppdrag

Som nämnts ovan är det angeläget att samhällets samlade insatser i högre
utsträckning än vad som nu är fallet tas i anspråk för att förebygga och
beivra våldsbrott mot kvinnor och för att skydda, stödja och hjälpa kvin-
nor som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld. Det är också angelä-
get att ökad uppmärksamhet riktas mot män som är eller riskerar att bli
förövare av denna våldsbrottslighet. Regeringens strategi för att bekämpa
våldet mot kvinnor måste få ett större genomslag hos berörda myndighe-
ter. Det kan t.ex. innebära satsningar på organisationsförändringar, sam-
verkansformer, kunskapsinhämtning och en översyn av handläggningsru-
tiner m.m. Det gäller såväl inom berörd myndighets egna ansvarsområde
som ifråga om samverkan mellan berörda myndigheter och mellan myn-
digheter och frivilligorganisationer.

För att underlätta ett sådant arbete och för att åstadkomma en större
överblick över insatserna utfärdas nu s.k. myndighetsgemensamma upp-
drag i dessa frågor.

Syftet med de myndighetsgemensamma uppdragen är i första hand att
precisera krav på arbetet med att bekämpa våldet mot kvinnor. Vissa upp-
drag är gemensamma för flera centrala verk med underställda myndighe-
ter. Härutöver anges krav eller uppdrag som särskilt berör ett eller flera
centrala verk. Detta utesluter givetvis inte att myndigheternas reglerings-
brev även i fortsättningen kan komma att innehålla vissa myndighetsspeci-
fika uppdrag rörande våld mot kvinnor.

För att nå långsiktighet i arbetet och för att ge myndigheterna tid att för-
ändra sin verksamhet efter de nya kraven är avsikten att de myndighets-
gemensamma uppdragen skall gälla till och med år 2002.

1.3       Vilka myndigheter berörs?

Följande skall för perioden år 1998 till och med utgången av år 2002 gälla
för Domstolsverket, Riksåklagaren och samtliga åklagarmyndigheter,
Rikspolisstyrelsen och samtliga polismyndigheter, Brottsförebyggande
rådet, Brottsoffermyndigheten, Kriminalvårdsstyrelsen, Socialstyrelsen
och länsstyrelserna.

Det bör understrykas att de myndighetsgemensamma uppdragen ej gäller
för domstolarna. För Domstolsverkets del gäller endast uppdragen i av-
snitten 2.3 t.o.m. 2.5 samt avsnittet 4.

213

15 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 55

Bi laga 12

Ovan nämnda myndigheters arbete i frågor som rör våld mot kvinnor är
av olika karaktär. Vissa myndigheter har ett mer operativt och direkt an-
svar för handläggning av ärenden i dessa frågor. Andra arbetar på ett mer
övergripande sätt, t.ex. Socialstyrelsen. Brottsförebyggande rådets insatser
på området koncentrereras på frågor om forskning och utveckling samt
statistik. Detta faktum utesluter dock inte att samtliga berörda myndighe-
ter kan ha behov av att se över sitt arbete med frågorna i syfte att göra det
mer effektivt eller att utveckla sitt stöd till underlydande myndigheter.

2 Myndighetsgemensamma uppdrag

2.1 Brottsförebyggande arbete m.m.

Myndigheterna skall öka sina ansträngningar för att förebygga våldsbrott
mot kvinnor.

År 1996 lade regeringen fram ett nationellt brottsförebyggande program,
vilket finns redovisat i skriften Allas vårt ansvar (Ds 1996:59). En ut-
gångspunkt i programmet är att ett effektivt brottsförebyggande arbete
förutsätter en kombination av åtgärder på central, regional och lokal nivå.
Vidare betonas betydelsen av samarbete. Genom samverkan mellan myn-
digheter och organisationer mot ett gemensamt mål kan resurserna utnytt-
jas bättre.

Myndigheterna bör i utvecklingsarbetet uppmärksamma det medborgerli-
ga engagemanget som finns för de brottsförebyggande frågorna. Det är
viktigt att de erfarenheter och kunskaper som finns i den lokala miljön,
där brotten begås, tas till vara.

Tyngdpunkten i det brottsförebyggande arbetet, också vad gäller insatser
mot våldsbrott, låg länge på gärningsmannen. Åtgärderna har många
gånger bestått i att motivera, rehabilitera och avskräcka denne från att
fortsätta att begå brott. Det är angeläget att dessa åtgärder fortsätter. Un-
der senare tid har perspektivet utvidgats såtillvida att även offrens situa-
tion uppmärksammas allt mer i det brottsförebyggande arbetet. Erfaren-
heterna visar t.ex. att kvinnor som fallit offer för misshandel har särskilt
hög risk att ånyo utsättas för sådant brott. Det är därför angeläget att dessa
kvinnor får den hjälp och det stöd de behöver för att förändra sin situa-
tion.

Ju tidigare sådana insatser kan sättas in desto bättre. I arbetet med att fö-
rebygga våld mot kvinnor är det därför viktigt att utveckla metoder för
att tidigare än i dag identifiera de situationer där det förekommer eller
finns risk för våld i hemmet.

I det längre perspektivet är dock den bästa brottsförebyggande åtgärden
att förändra attityden till våld mot kvinnor. Opinionsbildning och sprid-

214

Bilaga 12

ning av kunskap och information till allmänheten utgör därför ett viktigt
bidrag i det brottsförebyggande arbetet.

2.2 Åtgärdsprogram

Myndigheterna skall utforma åtgärdsprogram eller policydokument för
sitt arbete med frågor som rör våld mot kvinnor.

En viktig förutsättning för att effektivisera arbetet för att bekämpa våld
mot kvinnor är att arbetet bedrivs strukturerat. Det kan då vara en fördel
att beskriva arbetet i en viss fråga och de åtgärder som skall eller bör vid-
tas i ett dokument. Några myndigheter har redan utarbetat särskilda åt-
gärdsprogram eller andra dokument för sin handläggning av ärenden eller
för andra frågor som rör våld mot kvinnor. Regeringen anser att samtliga
berörda myndigheter skall ta fram ett övergripande dokument, åt-
gärdsprogram eller policydokument, som stöd för sitt eget arbete med
dessa frågor. Arbetet med att ta fram sådant dokument bör kunna resulte-
ra i en fruktbar inventering av resurser och förutsättningar och bör även
kunna bidra till ökade kunskaper och engagemang.

Ett sådant övergripande dokument kan vara av tämligen enkelt slag och
dess utformning och innehåll måste givetvis bestämmas med utgångspunkt
i den egna verksamheten. För de centrala myndigheterna kan ett sådant
dokument vara av mer generellt och övergripande slag och tjäna som in-
spiration i arbetet på den egna myndigheten och i arbetet på regional och
lokal nivå.

För myndigheter som direkt handlägger ärenden om våld mot kvinnor,
t.ex. polismyndigheter och åklagarmyndigheter, kan dokumentet vara
mer åtgärdsinriktat och behandla handläggningsrutiner, bemötande av
brottsoffer och andra praktiska frågor i arbetet med att förebygga och be-
ivra våldsbrott mot kvinnor. Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren bör
uppdra åt polis- resp, åklagarmyndigheterna att utfärda sådana dokument.
Polis- och åklagarmyndigheterna skall redovisa sitt arbete till Rikspolis-
styrelsen resp. Riksåklagaren.

För länsstyrelsernas del kan ett sådant dokument t.ex. behandla frågor
som rör våld mot kvinnor i samband med länstyrelsernas tillsynsansvar
över socialnämndernas verksamhet.

Det övergripande syftet med ett åtgärds- eller policydokument i frågor
som rör våld mot kvinnor skall vara att tjäna som ledstjärna för myndig-
hetens personal i handläggningen av ärenden med anknytning till dessa
frågor och att sprida goda exempel och egna erfarenheter m.m. Dokumen-
tet bör beslutas på ledningsnivå.

215

Bilaga 12

2.3

Myndighetssamverkan

Myndigheterna skall samverka i frågor som rör våld mot kvinnor. De
skall även samverka med berörda frivilligorganisationer.

I juni 1991 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att leda ett treårigt
projekt i syfte att utveckla modeller och metoder för samverkan mellan
myndigheter samt mellan myndigheter och frivilliga organisationer på
regional nivå. Uppdraget till Socialstyrelsen var ett resultat av propositio-
nen (1990/91:113) Olika på lika villkor, genom vilken ett flertal åtgärder i
fråga om våld mot kvinnor föreslogs.

Projektet Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel bedrevs genom
samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna i fem län: Blekinge,
Södermanland, Skaraborg, Kopparberg och Stockholm. Socialstyrelsen
tillfördes sammanlagt 10 miljoner kronor för projektet. En slutrapport
överlämnades till regeringen den 1 september 1991 (Dnr S95/4288/Jäm).
En forskningsrapport över projektet, Varsågod och samarbeta, har också
genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen.

Projektet Myndighetssamarbete har haft positiva effekter. I många fall har
bestående samverkansformer utvecklats. I några fali har dock insatserna
upphört efter projektets avslutande.

Enligt regeringens uppfattning är det angeläget att samverkansformer ut-
vecklas och vidmakthålls i dessa frågor. De centrala myndigheterna har ett
särskilt ansvar för att stimulera en sådan utveckling och skapa former för
att samverkan skall vara bestående. Samverkan bör ske både i fråga om
prioriteringar och andra övergripande frågor och i fråga om hanteringen
av enskilda utredningar och ärenden. Inom ramen för samarbetet skall
myndigheterna också utbyta erfarenheter om kompetens- och metodut-
vecklingsfrågor på området. Det är även angeläget att ett informationsut-
byte sker mellan myndigheterna regionalt och lokalt liksom att myndig-
heterna samarbetar och utbyter erfarenheter med berörda frivilligorgani-
sationer, inte minst kvinnojourerna. Samarbetets närmare former får av-
göras på myndighetsnivå.

Socialstyrelsen skall aktivt sprida resultat och erfarenheter från projektet
Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel så att resultaten kan använ-
das brett av berörda myndigheter på regional och lokal nivå.

216

Bilaga 12

2.4

Fortbildning

En satsning på fortbildning av personal inom rättsväsendet, socialtjänsten
och hälso- och sjukvården skall genomföras. Rikspolisstyrelsen skall leda
arbetet i samråd med Domstolsverket, Riksåklagaren och Socialstyrelsen
och tillförs för detta 6,5 miljoner kronor. Av medlen skall 1,5 miljoner
kronor användas för fortbildning av domare och information till nämn-
demän. Övriga berörda myndigheter bör kunna bidra till fortbildningen
efter behov.

Regeringen uppdrog i september 1991 åt Rikspolisstyrelsen att i samarbete
med Domstolsverket, Riksåklagaren och Socialstyrelsen genomföra fort-
bildning av personal inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och
sjukvården i frågor som rör våld mot kvinnor. Resultatet av fortbildning-
en, som var mycket positivt, redovisades i en rapport till regeringen i juli
1993. Sammanlagt deltog nära 20.000 personer i verksamheten. Kvinno-
våldskommissionen har föreslagit att ytterligare en satsning på fortbild-
ning görs för de berörda yrkesgrupperna.

Behovet av fortbildning om våld mot kvinnor är stort. Våldsbrottslighe-
ten mot kvinnor uppvisar delvis andra särdrag än annan våldsbrottslighet.
Inte minst har debatten under senare år kring olika myndigheters hand-
läggning av dessa ärenden visat att kunskaperna behöver öka både i fråga
om de mekanismer som ligger bakom detta våld och om vilka åtgärder
som är mest adekvata för att stödja, skydda och hjälpa brottsoffren och
straffa förövarna. Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Riksåklagaren och
Socialstyrelsen skall därför genomföra ytterligare en satsning på fortbild-
ning i dessa och andra frågor som har anknytning till våld mot kvinnor.
Fortbildningen skall särskilt inriktas på personal inom rättsväsendet, soci-
altjänsten och hälso- och sjukvården.

Det är naturligt att fortbildningen i stort läggs upp på samma sätt som den
tidigare satsningen med beaktande av erfarenheterna från denna. Det in-
nebär att insatserna bör spridas regionalt och lokalt. Inom ramen för fort-
bildningen skall även frågor om kompetens- och metodutveckling disku-
teras. Rikspolisstyrelsen skall, liksom tidigare, leda verksamheten i samråd
med Domstolsverket, Riksåklagaren och Socialstyrelsen. Även de övriga
myndigheter som berörs av de myndighetsgemensamma uppdragen bör
kunna lämna viktiga bidrag i fortbildningen t.ex. Brottsoffermyndigheten.
Kvinno- och brottsofferjourernas erfarenheter, liksom de erfarenheter
som vunnits vid mansjourer och olika s.k. manscentrum bör tas tillvara.
För ändamålet tillförs Rikspolisstyrelsen 6,5 miljoner kronor. Kvinno-
våldskommissionen har betonat vikten av att domares kunskaper och in-
sikter när det gäller våld mot kvinnor ökar och att information i dessa
frågor ges till nämndemän. Av dessa medel skall därför 1,5 miljoner kro-
nor särskilt avsättas för fortbildning av domare och information till
nämndemän.

217

Bilaga 12

2.5 Internationellt samarbete

Det internationella samarbetet i frågor som rör våld mot kvinnor skall
följas och främjas inom respektive central myndighets ansvarsområde.

De centrala myndigheterna skall hålla sig underrättade med utvecklingen
på området i andra länder, främst inom EU men också i länder utanför
EU där ett aktivt arbete för att motverka våld mot kvinnor förekommer,
t.ex. i Kanada. Myndigheterna skall också, när det är påkallat, vidareut-
veckla myndighetssamarbetet i dessa frågor inom ramen för det arbete
som bedrivs inom andra internationella organisationer, t.ex.- Europarådet
och FN, inklusive FN:s kommission för brottsförebyggande frågor och
straffrätt. En sammanfattning av vissa aktuella frågor i det internationella
samarbetet återfinns i den inledningsvis nämnda lagrådsremissen.

3        Uppdrag till enskilda myndigheter

3.1 Riksåklagaren

Riksåklagaren skall sammanställa uppgifter om antalet utfärdade besöks-
förbud och i samarbete med Brottsförebyggande rådet överväga hur dessa
kan samordnas med övrig statistik över besöksförbuden samt redovisa
resultaten till regeringen.

Statistiken i fråga om besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksför-
bud är ofullständig. Statistik över antal överträdda förbud förs av Brotts-
förebyggande rådet. Däremot finns ingen tillförlitlig statistik över antalet
utfärdade förbud. Riksåklagaren får därför i uppdrag att redovisa dessa
uppgifter. I uppdraget ligger även att föreslå hur statstiken på detta områ-
de kan samordnas och redovisas fortlöpande samt hur antalet överträdel-
ser av förbudet kan sättas i relation till antalet utfärdade förbud. Uppdra-
get skall redovisas senast i samband med årsredovisningen för år 1998.

3.2 Rikspolisstyrelsen

Våld mot kvinnor är ett prioriterat område för polisen. Rikspolisstyrelsen
skall inventera och till regeringen rapportera vilka särskilda insatser som
görs vid landets samtliga polismyndigheter i frågor om våld mot kvinnor.
Rikspolisstyrelsen får också i uppdrag att vara s.k. nationell rapportör i
frågor som rör internationell handel med kvinnor för sexuellt utnyttjande.

Under senare år har ett antal försöksprojekt i frågor som rör våld mot
kvinnor bedrivits vid olika polismyndigheter. Några av dessa pågår för
närvarande. I Norrköping bedrivs t.ex. ett projekt som syftar till ökat
samarbete mellan berörda myndigheter. I Eslöv pågår projektet Förbättrat
kvinnoskydd, genom vilket bl.a. prövas videodokumentation som ett me-
del för att stödja brottsoffren och stärka deras förutsättningar för att orka

218

Bilaga 12

medverka i brottsutredningen. I Uppsala har under det senaste året pro-
jektet Varningsklockan prövats efter förebild från Storbritannien. Syftet
är att förbättra dokumentationen vid polisingripanden som rör våld mot
kvinnor.

Mot bakgrund av den aktiva verksamhet som pågår inom polisen finns
inte skäl att ge polisen i uppdrag att bedriva ytterligare försöksverksam-
het, något som Kvinnovåldskommissionen hade föreslagit. En intressant
fråga är emellertid vilket genomslag som de redan vidtagna åtgärderna har
fått. Regeringen lämnar därför i uppdrag till Rikspolisstyrelsen att inven-
tera och till regeringen rapportera vilka särskilda insatser som görs vid
landets samtliga polismyndigheter beträffande frågor om våld mot kvin-
nor. Denna redovisning tillsammans med den redovisning som följer av
återrapporteringskravet i regleringsbrevet för polisväsendet bör kunna ge
en god bild av insatsernas resultat. Rikspolisstyrelsen bör i samband med
sin inventering av polismyndigheternas insatser kontrollera i vilken ut-
sträckning Brottsoffermyndighetens broschyr eller annat informationsma-
terial med motsvarande innehåll delas ut till brottsoffren.

Inom EU bedrivs för närvarande ett aktivt arbete i frågor som rör handel
med kvinnor. I februari 1997 antog ministerrådet (justitie- och inrikesmi-
nistrarna) en s.k. gemensam åtgärd om åtgärder för att bekämpa män-
niskohandel och sexuellt utnyttjande av barn. För att konkretisera detta
beslut antog justitie- och jämställdhetsministrama i april 1997 en deklara-
tion med riktlinjer för att förebygga och bekämpa handel med kvinnor i
syfte att sexuellt utnyttja dem (s.k. trafficking in women). Enligt deklara-
tionen skall medlemsländerna bl.a. utse eller utreda förutsättningarna för
utseendet av en s.k. nationell rapportör i frågor som rör handel med
kvinnor.

Enligt regeringens uppfattning är detta en uppgift som lämpar sig väl för
Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen får därför i uppdrag att vara natio-
nell rapportör i fråga om internationell handel med kvinnor. Basen för
arbetet bör vara de två ovannämnda dokumenten. I uppdraget ligger bl.a.
att samla uppgifter om omfattningen av sådan handel i Sverige och mellan
Sverige och andra länder, hur den kan förebyggas och bekämpas samt att
årligen redovisa resultaten till regeringen. Rikspolisstyrelsen bör samarbe-
ta med den europeiska polisorganisationen och Interpol i dessa frågor.

219

3.3

Brottsförebyggande rådet

Bilaga 12

Brottsförebyggande rådet skall inom ramen för sitt ordinarie arbete öka
insatserna i frågor som rör våld mot kvinnor. Bl.a. bör Brottsförebyggan-
de rådet utveckla myndighetens kompetens och kunskaper på området.
Ett jämställdhetsperspektiv och frågor om våld mot kvinnor skall införli-
vas i den forskning och andra aktiviteter som bedrivs inom myndigheten
eller som myndigheten uppdrar åt annan att bedriva, liksom i myndighe-
tens informationsverksamhet.

Pågående arbete som rör förbättringar av den officiella rättsstatistiken
(brottskodning, könsuppdelad statistik m.m.) skall bedrivas skyndsamt.
Rådet skall även göra en förstudie om de tekniska och praktiska förutsätt-
ningarna för en försöksverksamhet med elektronisk övervakning av män
som brutit mot besöksförbud.

Verksamheten vid Brottsförebyggande rådet är föremål för förändring.
Den 1 januari 1996 övertog Brottsförebyggande rådet ansvaret för den
officiella rättsstatistiken från Statistiska Centralbyrån. Den 1 januari 1998
överförs Rikspolisstyrelsens forskningsenhet till Brottsförebyggande rå-
det. Rådet skall även i fortsättningen vara expertorgan åt regeringen och
rättsväsendets myndigheter. Genom organisationsförändringarna kommer
myndigheten mer än tidigare att fungera som ett centrum för forsknings-
och utvecklingsverksamheten inom hela rättsväsendet. Brottsförebyggan-
de rådet skall prioritera samma områden som prioriteras inom kriminal-
politiken i stort och skall även prioritera lokalt brottsförebyggande arbete.

Sammantaget innebär detta även att Brottsförebyggande rådets förutsätt-
ningar för att kunna öka insatserna i fråga om våldsbrottsligheten mot
kvinnor väsentligt förbättrats. Regeringen anser det vara angeläget att så
sker och att erforderliga resurser avsätts för kompetensuppbyggnad, me-
todutveckling m.m. inom myndigheten.

Särskilt angeläget är att Brottsförebyggande rådet finner vägar för att ett
jämställdhetsperspektiv skall kunna införlivas i myndighetens ordinarie
forsknings-, utvecklings- och informationsverksamhet samt i den forsk-
ning och det utvecklingsarbete som Brottsförebyggande rådet uppdrar åt
andra att bedriva. I detta ligger bl.a. att kontinuerligt följa modern kvin-
noforskning på området samt annan forskning när det gäller mäns våld
mot kvinnor och att studera de särdrag som utmärker denna brottslighet i
förhållande till annan våldsbrottslighet.

I den inledningsvis nämnda lagrådsremissen redovisas det arbete som för
närvarande bedrivs inom Brottsförebyggande rådet för att förbättra rätts-
statistiken. Detta arbete har stor betydelse för att förbättra statstiken när
det gäller våldsbrott mot kvinnor. Arbetet bör bedrivas skyndsamt.

Kvinnovåldskommissionen har föreslagit (kap. 8) elektronisk övervakning
av män som inte respekterar besöksförbud som förelagts dem. Regeringen
anser att denna form för övervakning är intressant för fortsatta övervä-

220

Bilaga 12

ganden. För att ett vidare lagstiftningsarbete om grunderna för ett förord-
nande om elektronisk övervakning och den närmare utformningen av en
sådan övervakning skall vara meningsfull krävs emellertid att den teknik
som finns är tillförlitlig och att övervakningen överhuvudtaget är prak-
tiskt genomförbar. Brottsförebyggande rådet bör därför göra en förstudie i
dessa frågor. Uppdraget skall redovisas senast i samband med årsredovis-
ningen för år 1998.

3.4        Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten tillförs 2 miljoner kronor för att en brottsof-
ferundersökning om våld mot kvinnor skall kunna komma till stånd.

1 Kvinnovåldskommissionens betänkande beskrivs en särskild brottsof-
ferundersökning om våld mot kvinnor som genomförts i Kanada.

Brottsoffermyndigheten har uppdragit åt Rikskvinnocentrum att utarbeta
en förstudie till en brottsofferutredning om våld mot kvinnor. Arbetet
sker mot bakgrund av erfarenheterna från Kanada. Regeringen avsätter

2 miljoner kronor till Brottsoffermyndigheten för att en särskild brottsof-
ferundersökning skall kunna komma till stånd. Den skall genomföras i
samråd med Brottsförebyggande rådet och andra intressenter.

Regeringskansliet, Justitiedepartementet skall betala 2 miljoner kronor
från utgiftsområde 1 anslag C 1 Regeringskansliet, Anslagspost 2 Justitie-
departementet delpost 2 Utredning m.m. till Brottsoffermyndigheten för
att en särskild brottsofferundersökning skall kunna genomföras i Brottsof-
fermyndighetens eller annans regi.

3.5 Kriminalvårdsstyrelsen

Kriminalvårdsstyrelsen skall, i samråd med Socialstyrelsen, kartlägga vilka
metoder som används för behandling av män som dömts för våldsbrott
mot kvinnor samt redovisa vilket behov som kan finnas för en utbyggnad
av behandlingen för dessa män. Uppdraget skall redovisas till regeringen.

Kriminalvårdsstyrelsen presenterade år 1995 rapporten Behandling av sex-
ualbrottsdömda i kriminalvård. Rapporten innehåller ett handlingspro-
gram för behandling av män som dömts för sexualbrott. Kvinnovålds-
kommissionen har föreslagit att en kartläggning även bör ske av befintliga
behandlingsmetoder för dem som dömts för andra våldsbrott mot kvinnor
än sexualbrott. Regeringen delar Kvinnovåldskommissionens bedömning
och anser att en sådan kartläggning skall komma till stånd. Denna bör
kunna ge en bild av om det finns behov av en utbyggnad av sådan behand-
ling. Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa dessa uppgifter till regeringen
senast i samband med årsredovisningen för år 1998.

Vid remissbehandlingen av kommssionens betänkande har det framkom-
mit att det vore önskvärt att de befintliga behandlingsmetoderna för män
som dömts för sexual- och andra våldsbrott utvärderas. Det har även

221

Bilaga 12
framkommit att det råder skilda synsätt mellan företrädare för olika yr-
kesgrupper och mellan olika vetenskapstraditioner i fråga om vilken be-
handling som är lämplig och verksam när det gäller dessa brottslingar.
Slutsatsen är att dessa metoder bör utvärderas och att det vore önskvärt
om en större samsyn kunde nås i frågorna. I den inledningsvis nämnda
lagrådsremissen har regeringen angett att 2 miljoner kronor kommer att
avsättas för att ett sådant arbete skall kunna komma till stånd. Frågan om
hur ett sådant arbete bäst bör bedrivas behöver dock beredas vidare inom
regeringskansliet.

3.6 Socialstyrelsen

Socialstyrelsen skall leda ett utvecklingsarbete i frågor om våld mot kvin-
nor. Arbetet skall bl.a sikta till att stödja kompetensuppbyggnad och me-
todutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att dessa
frågor på ett bättre sätt än hittills skall kunna införlivas i den ordinarie
verksamheten.

Socialstyrelsen skall vidare utarbeta allmänna råd för socialtjänstens arbete
med anledning av den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen. Därutöver
skall Socialstyrelsen, i samråd med kvinnojourernas två riksorganisationer
och Rikskvinnocentrum, utreda hur en central kristelefon för våldsutsatta
kvinnor skall kunna komma tillstånd. Detta uppdrag skall redovisas senast
den 1 juli 1998.

Socialstyrelsen skall vidare följa och samla kunskap om prostitutionens
omfattning och utveckling och de sociala insatser som bedrivs på lokal
nivå. Socialstyrelsen skall även följa den internationella utvecklingen i
fråga om prostitution. Socialstyrelsen kommer att tillföras ett engångsbe-
lopp om 5 miljoner kronor för dessa tre frågor för perioden 1998 - 2000.
Därefter skall arbetet med dessa frågor införlivas i ordinarie verksamhet.

Det är angeläget att socialtjänsten och sjukvårdshuvudmännen utvecklar
bättre former för att ge våldsutsatta kvinnor adekvat hjälp. Medvetenhe-
ten om frågor som gäller våld mot kvinnor har ökat under senare år. Kun-
skaperna om våldets konsekvenser, om bemötande och om omhänderta-
gande av kvinnorna är emellertid mycket skiftande, vilket Kvinnovålds-
kommissionen pekat på. För att underlätta och stimulera ett mer aktivt
arbete i dessa frågor får Socialstyrelsen i uppdrag att stödja kompetens-
och metodutveckling inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De
kunskaper och den kompetens som de kommuner fått som kommit
längst i arbetet på området bör utnyttjas. Socialstyrelsen skall också sär-
skilt samarbeta med och ta tillvara erfarenheter från Rikskvinnocentrum,
kvinnojourerna och Brottsoffermyndigheten. Svenska Kommunsförbun-
det och Landstingsförbundet bör även engageras i arbetet.

Erfarenheter från andra länder visar att en central kristelefon kan vara till
stor hjälp för många som befinner sig i en akut krissituation, eller på annat
sätt behöver råd, stöd och hjälp i frågor som rör våld mot kvinnor. I upp-
draget till Socialstyrelsen ingår att tillsammans med Rikskvinnocentrum
och kvinnojourernas riksorganisationer utreda hur en sådan kristelefon

222

Bilaga 12
kan komma till stånd, hur den kan organiseras, finansieras och vilken
kompetens som bör finnas. Detta uppdrag skall redovisas senast den 1 juli
1998 så att verksamheten kan komma igång under det budgetåret.

I regleringsbrevet för budgetåret 1998 anges att Socialstyrelsen i sitt arbete
skall analysera förslag och verksamhet utifrån såväl kvinnors som mäns
utgångspunkter, dvs anlägga ett genderperspektiv. Detta synsätt bör under
verksamhetsåret ingå som en del av myndighetens utvecklingsarbete. Det
får till följd att Socialstyrelsen även i fråga om de nu behandlade uppdra-
gen om våld mot kvinnor bör utveckla kunskap och metoder för att inför-
liva ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att socialtjänstlagen (1980:620) komp-
letteras med en ny bestämmelse som förtydligar socialtjänstens ansvar för
att verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och andra
övergrepp i hemmet får stöd och hjälp att förändra sin situation. Med an-
ledning av den nya bestämmelsen skall Socialstyrelsen utarbeta allmänna
råd som närmare utvecklar hur socialtjänsten bör arbeta med dessa frågor.

I lagrådsremissen förslås också att köp av sexuella tjänster skall kriminali-
seras. Det är bl.a. mot denna bakgrund angeläget att följa utvecklingen,
ha aktuell kunskap om prostititutionens omfattning, former och kontakt-
vägar. Det sociala insatserna för att söka upp prostituerade och motivera
dem att söka hjälp är ett viktigt led i att minska prostitutionen, varför
dessa insatser särskilt bör uppmärksammas. Socialstyrelsen skall därför
fortlöpande följa och samla kunskap om prostitutionens omfattning och
utveckling och om de sociala insatser som bedrivs på lokal nivå samt vid
behov ge stöd till utveckling och förbättring av det lokala arbetet.

I uppdraget ingår som nämnts tidigare att följa den internationella utveck-
lingen i fråga om våld mot kvinnor. Det gäller även för frågor om prosti-
tution.

3.7 Länsstyrelserna

Länsstyrelserna skall inom ramen för sitt tillsynsansvar när det gäller soci-
altjänsten följa och uppmärksamma frågor om våld mot kvinnor samt
verka för regional samverkan i de frågorna.

Regeringsuppdraget Myndighetssamverkan vid kvinnomisshandel, som
beskrivs närmare under avsnitt 2, genomfördes i samverkan mellan Social-
styrelsen och länsstyrelserna i fem län: Blekinge, Södermanland, Skara-
borg, Kopparberg och Stockholm. Projektet har haft positiva effekter,
bl.a. genom att bestående samverkansformer har utvecklats i flera län.

I Stockholms län har denna myndighetssamverkan bl.a. resulterat i en
brett upplagd informationskampanj i länet, kallad Operation Kvinnofrid,
där länsstyrelsen spelar en central roll. Regeringen ser positivt på att läns-

223

Bilaga 12
styrelserna verkar för en regional samverkan när det gäller frågor om våld
mot kvinnor.

Som tidigare nämnts skall Socialstyrelsen sprida resultat och erfarenheter
från projektet Myndighetssamverkan. Eftersom länsstyrelserna aktivt del-
tagit i projektet ligger det i sakens natur att Socialstyrelsen inom ramen
för detta uppdrag samverkar med länsstyrelserna

Målet för länstyrelsernas verksamhet inom socialtjänstområdet är att ver-
ka för en hög grad av rättssäkerhet, laglighet och kvalitet samt att bidra
till en ökad kunskap om utvecklingen i länet vad gäller insatser inom soci-
altjänstens ansvarsområde. Länsstyrelsernas tillsyn och uppföljning består
av såväl hantering av enskilda ärenden som uppföljning av verksamheter.
Möjligheten för enskilda att vända sig till länsstyrelsen med klagomål på
socialtjänstens handläggning gäller givetvis även våldutsatta kvinnor som
vänt sig till socialtjänsten för att få hjälp. Handläggningen av enskilda
ärenden är ett betydande inslag i arbetet även om det finns en strävan att
förskjuta tyngdpunkten mot en mer övergripande tillsyn. Inom ramen för
denna tillsyn bör länsstyrelserna uppmärksamma socialtjänstens insatser
när det gäller frågor om våld mot kvinnor.

4        Uppföljning och återrapportering

Arbetet med att genomföra de myndighetsgemensamma och myndighets-
specifika uppdragen skall, om inte annat anges, redovisas till regeringen
regelbundet. Redovisningen skall lämnas av de centrala myndigheterna.
En första sådan skall lämnas senast den 1 juli 1999. Därefter skall en re-
dovisning lämnas årligen i samband med årsredovisningarna, men separat.
Uppdragen skall slutredovisas senast i samband med årsredovisningen för
år 2002. Redovisningarna, som kan vara gemensamma, skall lämnas till det
departement under vilket respektive myndighet lyder. Polis- och åklagar-
myndigheter skall dock redovisa sitt arbete till Rikspolisstyrelsen respek-
tive till Riksåklagaren.

224

Arbetsmarknadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 februari 1998

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-
Wallén, Peterson, Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blom-
berg, Andersson, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Jo-
hansson, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: Ulrica Messing

Prop. 1997/98:55

Regeringen beslutar proposition 1997/98:55 Kvinnofrid.

225

Eländers Gotab 55854, Stockholm 1998