Kvinnofrid

Proposition 1997/98:55

Regeringens proposition

1997/98:55

Kvinnofrid

Prop.

1997/98:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 februari 1998

Göran Persson

Ulrica Messing

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen behandlar åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, pro-
stitution och sexuella trakasserier i arbetslivet.

Ett nytt brott införs i brottsbalken. Det tar främst sikte på upprepade
straffbara kränkningar som riktas mot nära anhöriga kvinnor (grov kvin-
nofridskränkning) men omfattar även barn och andra närstående personer
(grov fridskränkning). Vid bedömningen av straffvärdet skall särskild
hänsyn tas till det upprepade eller systematiska i beteendet. Straffet före-
slås vara fängelse, lägst
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-02-16 Bordläggning: 1998-02-17 Hänvisning: 1998-02-18 Motionstid slutar: 1998-03-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (22)