Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om åtgärder mot vissa våldsdåd med internationell bakgrund

Proposition 1973:37

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts
proposition nr 37 år 1973                         Prop. 1973:37

Nr 37

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till
lagstiftning om åtgärder möt vissa våldsdåd med internationell bakgrund; given
Stock­holms slott den 23 febmari 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda
utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll,
föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen
föredra­ganden hemställt.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom propositionen läggs fram förslag till lag om
särskilda ätgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell
bakgrund samt förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.