Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om exekutiv försäljning av fast egendom, m.m.

Proposition 1971:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj:ts proposition nr 20 år 1971           Prop. 1971: 20

Nr 20

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till
lag om exekutiv försäljning av fast egendom, m. m.; given Stockholms slott den
29 januari 1971.

Kungl.
Maj:t vill härraed, under åberopande av bUagda utdrag av statsrådsprotokollet
över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen att bifalla de
förslag ora vars avlåtande tUl riksdagen föredra­gande departeraentschefen
heraställt.

GUSTAF ADOLF

LENNART
GEIJER

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs frara förslag lill sådana ändringar i den exeku­tionsrällsliga
lagstiftningen som betingas av den nya jordabalken (JB) och den under år 1970
antagna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.