Kungl. Maj:ts proposition nr 367

Proposition 1946:367 - höst

- höst
Kungl. Maj:ts proposition nr 367.

1

Nr 367.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av en mellan Sverige d ena, samt Amerikas Förenta

Stater, Frankrike, Storbritannien och Norra Irland d

andra sidan verkställd skriftväxling rörande tyska tillgångar

i Sverige m. m.; given Stockholms slott den

1 november 1946.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden

för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen

att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande

departementschefen hemställt.

GUSTAF.

Östen Undén.

Bihang till riksdagens protokoll 1946. 1 sami. Nr 367.

1

2

Kungl. Majlis proposition nr 367.

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.