Kungl. Maj:ts proposition med förslag till tullag, m. m.

Proposition 1972:110

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj:ts proposition nr 110 år 1972       Prop. 1972:110

Nr 110

Kungl.
Maj-.ts proposition med förslag till tullag, m. ni.; given Stock­holms slott
den 20 oktober 1972.

Kungl. Maj:t vUl härmed, under åberopande av bUagda
utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden och lagrådets protokoll,
föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen
föredra­gande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts Min allernådigste Konungs och
Herres frånvaro:

CARL GUSTAF

G,
E, STRÄNG

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I propositionen framläggs förslag till en ny tullag
och vissa därmed sammanhängande ändringar i varusmugglmgslagen.

Den nuvarande tullproceduren bygger
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.