Kungl. Maj:ts proposition angående indringar i valutalagstiftningen, m.m.

Proposition 1974:89

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Majrts
proposition nr 89 år 1974           Prop. 1974: 89

Nr 89

Kungl.
Majrts proposition angående ändringar i valutalagstiftningen, m. m.; given den
29 mars 1974.

Kungl.
Majrt vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över finansärenden,

dels
föreslå riksdagen att bifalla de förslag ora vars avlåtande till riksdagen
föredragande departementschefen hemställt,

dels
inhärata riksdagens yttrande över vad föredragande departeraents-chefen
förordat.

CARL GUSTAF

G.E.
STRÄNG

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att valutalagen ändras så all det blir forraellt raöjligt
för riksbankens valutastyrelse att vid prövning av fråga ora till­stånd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.