Konkursgäldenären

Proposition 1994/95:189

Regeringens proposition
1994/95:189

Konkursgäldenären

Prop.

1994/95:189

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 1995

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås bl.a. ett antal lagändringar som särskilt tar sikte
på konkursgäldenärens skyldigheter.

Konkursgäldenärens upplysningsskyldighet skall vara knuten till
upplysningar av betydelse för ”konkursutredningen”, i stället för, som
för närvarande, till upplysningar om ”boet”. Upplysningsskyldigheten
skall enligt förslaget även omfatta tillgångar som finns utomlands även
i de fall dessa inte ingår i konkursboet. Härigenom blir upplysnings-
skyldigheten något mer vidsträckt än vad som gäller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1995-03-28 Bordläggning: 1995-03-28 Hänvisning: 1995-03-29 Motionstid slutar: 1995-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)