Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition, N:o 21

Proposition 1871:21

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition, N:o 21.

1

2É.

Ank. till Riksd. Kansli den 15 Febr. 1871, kl. 2 e. m.

Kongl. Majds nådiga Proposition till Riksdagen, angående bidrag af statsmedel

till aflöning afl lärare vid folkskolor och småskolor; Gifven

Stockholms Slott den 3 Februari 1871.

Med anledning af dels Kongl. Maj:ts uti den till sistlidne Riksdag aflåtna

nådiga Propositionen angående Statsverkets tillstånd och behof gjorda framställning

rörande lönetillägg åt examinerade ordinarie folkskolelärare, dels ock af särskilda

inom Riksdagen väckta förslag om indragning till Statsverket af ej mindre

den till kommunerna utgående folkskoleafgiften, än äfven de hittills beviljade bidragen

till folkskolelärarnes löner, samt anvisande i stället af visst bestämdt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.