Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m..

Proposition 1995/96:167

Regeringens proposition

1995/96:167

Kommunal uppdragsverksamhet avseende
kollektivtrafik, m.m..

Prop.

1995/96:167

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 1996

Lena Hjelm-Wallén

Göran Persson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en lag om försöksverksamhet med
rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan
trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att bedriva linjetraflk. Förslaget
innebär en utvidgning av den kommunala kompetensen inom den s.k.
kollektivtrafiken. För att få bedriva uppdragsverksamhet i en annan kom-
mun eller i ett annat landsting uppställs ett antal villkor i syfte att ge de
kommunala och privata aktörerna lika
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-03-13 Bordläggning: 1996-03-13 Hänvisning: 1996-03-14 Motionstid slutar: 1996-03-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.