Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar

Proposition 2009/10:173

Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar

Regeringens proposition 2009/10:173

Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar

Prop.

2009/10:173

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Sverige tillträder 2004 års ändringsprotokoll till Paris- och tilläggskonventionen om skadeståndsansvar på atomener- gins område, som innehåller grundläggande regler om ansvaret för ska- dor vid radiologiska olyckor. Samtidigt föreslås de lagändringar som be- hövs för att Sverige ska klara de åtaganden som följer av de internatio- nella reglerna.

Förslaget innebär att atomansvarighetslagen (1968:45) ersätts av en ny lag om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-03-23 Bordläggning: 2010-03-23 Hänvisning: 2010-03-24 Motionstid slutar: 2010-04-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)