om investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Proposition 1992/93:176

Regeringens proposition
1992/93:176

om investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Prop.

1992/93:176

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo-
gade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Mats Odell

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen redovisar i denna proposition trafikpolitikens förutsättningar
och utgångspunkter samt lämnar förslag om inriktning och finansiering av
framtida investeringar i trafikens infrastruktur.

En långsiktig inriktning för utbyggnaden av väg- och järnvägsnäten bör
läggas fast. Inriktningen bör vara att väginvesteringarna planeras för ekono-
misk tillväxt, ökad trafiksäkerhet och med hänsyn till miljö och regionala
balansfaktorer genom bl.a.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-03-08 Bordläggning: 1993-03-08 Hänvisning: 1993-03-09 Motionstid slutar: 1993-03-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (60)
Följdmotioner (106)