Regeringens proposition 2009/10:25

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal Prop.
med Nederländska Antillerna 2009/10:25

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 oktober 2009

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

-om utbyte av upplysningar avseende skatter, och

-för att främja ekonomiska förbindelser.

Det föreslås även att riksdagen antar lagar om dessa avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar avseende skatter utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet för att främja ekonomiska förbindelser syftar till att bidra till en ökad diversifiering av Nederländska Antillernas ekonomi. Avtalet innehåller bestämmelser om avräkning av utländsk skatt under vissa förutsättningar till ett högre belopp än den skatt som faktiskt erlagts i Nederländska Antillerna, s.k. matching credit, och bestämmelser om skattefrihet för utdelning från ett helägt dotterbolag i Nederländska Antillerna till ett svenskt moderbolag.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 3
2 Lagtext .............................................................................................. 4
  2.1 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och  
    Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna  
    om utbyte av upplysningar avseende skatter ..................... 4
  2.2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och  
    Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna  
  ............................ för att främja ekonomiska förbindelser 20
3 Ärendet ............................................................och dess beredning 29

4Avtalet mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende

  skatter .............................................................................................   29
  4.1 Lagförslaget ..................................................................... 30
  4.2 Informationsutbytesavtalets innehåll ................................ 30
    4.2.1 Avtalets tillämpningsområde........................... 30
    4.2.2 Definitioner ..................................................... 31
    4.2.3 Utbyte av upplysningar på begäran................. 31
    4.2.4 Utomlands utförda skatteutredningar .............. 32
    4.2.5 Möjlighet att avslå en begäran ........................ 32
    4.2.6 Sekretess.......................................................... 33
    4.2.7 Kostnader ........................................................ 34
    4.2.8 Ömsesidig överenskommelse.......................... 35
  ............................................ 4.2.9 Slutbestämmelser 35
5 Avtalet mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser  
  Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska  
  förbindelser.....................................................................................   35
  5.1 ..................................................................... Lagförslaget 35
  5.2 .............................................................. Avtalets innehåll 36
  ....................... 5.2.1 Skatter som omfattas av avtalet 36
  ............................................. 5.2.2 Definitioner m.m 36
  ............... 5.2.3 Undanröjande av dubbelbeskattning 36
  ............................ 5.2.4 Verksamheter som omfattas 37
  .......................... 5.2.5 Ömsesidig överenskommelse 37
  ............................................ 5.2.6 Slutbestämmelser 37
6 Konsekvenser . ............................för de offentliga finanserna m.m 38
Utdrag ur protokoll ......vid regeringssammanträde den 1 oktober 2009 39

Prop. 2009/10:25

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2009/10:25

Regeringen föreslår att riksdagen dels godkänner

1.avtalet mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter (avsnitt 4),

2.avtalet mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser (avsnitt 5),

dels antar regeringens förslag till

3.lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter,

4.lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser.

3

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter

Det avtal om utbyte av upplysningar avseende skatter som Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna undertecknade den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2009/10:25

4

                                Bilaga Prop. 2009/10:25
                              (Översättning)  
AGREEMENT BETWEEN THE AVTAL MELLAN KONUNGA-  
KINGDOM OF SWEDEN AND RIKET   SVERIGE   OCH  
THE   KINGDOM   OF THE KONUNGARIKET   NEDER-  
NETHERLANDS, IN RESPECT LÄNDERNA SÅVITT AVSER  
OF THE NETHERLANDS NEDERLÄNDSKA   ANTIL-  
ANTILLES,   FOR   THE LERNA OM UTBYTE AV  
EXCHANGE OF INFORMA- UPPLYSNINGAR AVSEENDE  
TION   WITH RESPECT TO SKATTER            
TAXES                                  
The Kingdom of Sweden and Konungariket Sverige och  
the Kingdom of the Netherlands, Konungariket Nederländerna såvitt  
in respect of the Netherlands avser Nederländska Antillerna,  
Antilles, desiring to facilitate the som önskar främja utbytet av  
exchange of information with upplysningar avseende skatter, har  
respect to taxes, have agreed as kommit överens om följande:    
follows:                                  
Article 1               Artikel 1              
Object and scope of this Agree- Avtalets syfte och tillämpnings-  
ment                   område              
1. The competent authorities of 1. De behöriga myndigheterna i  
the Contracting   Parties shall de avtalsslutande parterna ska  
provide   assistance   through biträda varandra med hand-  
exchange of information that is räckning genom utbyte av upp-  
foreseeably   relevant   to the lysningar som kan antas vara  
administration and enforcement of relevanta vid tillämpningen och  
the domestic laws of the verkställigheten av de avtals-  
Contracting   Parties concerning slutande parternas interna lagstift-  
taxes covered by this Agreement. ning avseende skatter som om-  
Such information shall include fattas av detta avtal. Sådana upp-  
information that is foreseeably lysningar inbegriper upplysningar  
relevant to the   determination, som kan antas vara relevanta för  
assessment and collection of such fastställande, taxering och uppbörd  
taxes, the recovery and enforce- av sådana skatter, för indrivning  
ment of tax claims, or the och andra exekutiva åtgärder  
investigation or prosecution of tax beträffande skattefordringar eller  
matters. Information shall be för utredning eller åtal i skatte-  
exchanged in accordance with the ärenden.   Upplysningarna ska  
provisions of this Agreement and utbytas i enlighet med bestäm-  
shall be treated as confidential in melserna i detta avtal och ska  
the manner provided in Article 8. hållas hemliga på sätt som anges i  
The rights and safeguards secured artikel 8. De rättigheter som till-  
to persons by the laws or kommer personer enligt den  
administrative practice of the anmodade   partens lagstiftning  
Requested Party remain applicable eller administrativa praxis förblir 5
to the extent that they do not tillämpliga i den utsträckning de Prop. 2009/10:25
unduly prevent or delay effective inte otillbörligt hindrar eller  
exchange of information. fördröjer ett effektivt utbyte av  
2. As regards the Kingdom of upplysningar.              
2. Såvitt avser Konungariket  
the Netherlands, this Agreement Nederländerna ska detta avtal  
shall apply only to the Netherlands tillämpas endast med avseende på  
Antilles. Nederländska Antillerna.      
3. This Agreement shall not 3. Avtalet ska inte påverka  
affect the application in the tillämpningen i de avtalsslutande  
Contracting Parties of the rules on parterna av bestämmelserna om  
mutual legal assistance in criminal ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.  
matters.                    
Article 2 Artikel 2              
Jurisdiction Jurisdiktion              
A Requested Party is not Den anmodade parten är inte  
obligated to provide information skyldig att lämna upplysningar  
which is neither held by its som varken innehas av dess  
authorities nor in the possession or myndigheter eller innehas eller  
control of persons who are within kontrolleras av personer inom dess  
its territorial jurisdiction. jurisdiktion.              
Article 3 Artikel 3              
Taxes covered Skatter som omfattas av avtalet  
1. The taxes which are the 1. De skatter   som omfattas av  
subject of this Agreement are: detta avtal är:              
(a) in the Netherlands Antilles: a) i Nederländska Antillerna:  
(i) the income tax (inkomsten- 1) inkomstskatten,        
belasting);                    
(ii) the wages tax (loon- 2) löneskatten,            
belasting);                    
(iii) the profit tax (winst- 3) vinstskatten, och      
belasting);                    
(iv) the surtaxes on the income 4) tilläggsskatterna på inkomst  
and profit tax (opcenten op de och vinst,              
inkomsten – en winstbelasting);                    
(b) in Sweden: b) i Sverige:            
(i) the national income tax (den 1) den statliga inkomstskatten,  
statliga inkomstskatten);                    
(ii) the withholding tax on 2) kupongskatten,        
dividends (kupongskatten);                    
(iii) the income tax on non- 3) den särskilda inkomstskatten  
residents (den särskilda inkomst- för utomlands bosatta,      
skatten för utomlands bosatta);                    
(iv) the income tax on non- 4) den särskilda inkomstskatten  
resident artistes and athletes (den för utomlands   bosatta artister 6
särskilda   inkomstskatten för m.fl.,                   Prop. 2009/10:25
utomlands bosatta artister m.fl.);                        
(v) the municipal income tax 5) den kommunala inkomst-  
(den kommunala inkomstskatten); skatten, och              
and                                    
(vi) the yield tax on pension 6) avkastningsskatten på      
funds (avkastningsskatten pensionsmedel.              
pensionsmedel).                                
2. This Agreement shall also 2. Detta avtal tillämpas även på  
apply to any identical taxes skatter av samma slag, som efter  
imposed after the date of signature undertecknandet av avtalet tas ut  
of this Agreement in addition to or vid sidan av eller i stället för de för  
in place of the existing taxes. This närvarande utgående skatterna.  
Agreement shall also apply to any Om   de avtalsslutande parternas  
substantially similar taxes imposed behöriga   myndigheter kommer  
after the date of signature of this överens om detta tillämpas avtalet  
Agreement in addition to, or in även på skatter av i huvudsak lik-  
place of, the existing taxes if the artat slag som efter under-  
competent authorities   of the tecknandet av avtalet tas ut vid  
Contracting Parties   so   agree. sidan av eller i stället för de för  
Furthermore, the taxes covered närvarande utgående skatterna. De  
may be expanded or modified by skatter som omfattas av avtalet  
mutual agreement   of the kan dessutom utökas eller ändras  
Contracting Parties in the form of genom ömsesidig överenskom-  
an exchange of letters. The melse mellan de avtalsslutande  
competent authorities   of the parterna genom utväxlande av  
Contracting Parties shall notify brev. De behöriga myndigheterna i  
each other of any substantial de avtalsslutande parterna   ska  
changes to the taxation and related meddela   varandra   om   de  
information gathering measures väsentliga ändringar som gjorts  
covered by this Agreement.   rörande den skattelagstiftning och  
              de åtgärder för   att inhämta  
              upplysningar som omfattas av  
              detta avtal.                
Article 4             Artikel 4                
Definitions           Definitioner              
1. For the purposes of this 1. Om inte annat anges, har vid  
Agreement, unless   otherwise tillämpningen av detta avtal  
defined:             följande uttryck nedan angiven  
(a) the term “Contracting Party” betydelse:                
a)   ”avtalsslutande part” avser  
means the Kingdom of the Konungariket Nederländerna såvitt  
Netherlands, in respect of the avser Nederländska Antillerna  
Netherlands Antilles, or the eller     Konungariket Sverige  
Kingdom of Sweden as the context beroende på sammanhanget,      
requires;                                    
(b) the term “Netherlands b)   ”Nederländska Antillerna”  
Antilles” means that part of the avser den del av Konungariket 7

Kingdom of the Netherlands that is situated in the Caribbean Sea and consisting of the Island Territories of Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius and St. Maarten (Dutch part) including the territorial waters thereof and the part of the seabed and its subsoil under the Caribbean Sea over which the Kingdom of the Netherlands has sovereign rights in accordance with international law but excluding the part thereof relating to Aruba;

(c)the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

(d)the term “competent authority” means

(i)in the case of the Netherlands Antilles, the Minister of Finance or his authorised representative;

(ii)in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement;

(e)the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

(f)the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

(g)the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to

Nederländerna som är belägen i Karibiska havet och består av territorierna Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius och St. Maarten (den del som tillhör Nederländerna) inbegripet tillhörande territorialvatten och den del av Karibiska havets havsbotten och dess underlag över vilka Konungariket Nederländerna utövar suveräna rättigheter i överensstämmelse med folkrättens regler, med undantag för den del som tillhör Aruba,

c)”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

d)”behörig myndighet” avser

1)i fråga om Nederländska Antillerna, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud;

2)i fråga om Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

e)”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning,

f)”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

g)”bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” avser ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte underförstått eller uttryckligen

Prop. 2009/10:25

8

a limited group of investors;   begränsats till en avgränsad krets Prop. 2009/10:25
(h) the term “principal class of av investerare,            
h) ”viktigaste aktieslag” avser  
shares” means the class or classes det eller de aktieslag som repre-  
of shares representing a majority of senterar majoriteten av rösterna i  
the voting power and value of the och värdet av bolaget,        
company;                            
(i) the term “recognised stock i) ”erkänd aktiebörs” avser  
exchange”   means any   stock sådan börs som de behöriga  
exchange agreed upon by the myndigheterna i de avtalsslutande  
competent   authorities of the parterna kommit överens om,    
Contracting Parties;                        
(j) the term “collective invest- j) ”kollektiv investeringsfond  
ment fund or scheme” means any eller kollektivt   investerings-  
pooled   investment vehicle, system” avser alla åtaganden för  
irrespective of legal form. The term kollektiva investeringar oavsett  
“public collective investment fund juridisk form. ”Publik kollektiv  
or scheme” means any collective investeringsfond eller publikt  
investment   fund or scheme kollektivt   investeringssystem”  
provided the units, shares or other avser varje kollektiv investerings-  
interests in the fund or scheme can fond eller kollektivt investerings-  
be readily purchased, sold or system vars andelar, aktier eller  
redeemed by the public. Units, andra rättigheter fritt kan köpas,  
shares or other interests in the fund säljas eller lösas in av allmän-  
or scheme can be readily heten. Andelar, aktier eller andra  
purchased, sold or redeemed “by rättigheter i fonden eller systemet  
the public” if the purchase, sale or kan fritt köpas, säljas eller lösas in  
redemption is not implicitly or ”av allmänheten” om köp, försälj-  
explicitly restricted to a limited ning eller inlösen inte underförstått  
group of investors;       eller uttryckligen begränsats till en  
(k) the term “tax” means any tax avgränsad krets av investerare,  
k) ”skatt” avser varje skatt som  
to which this Agreement applies; omfattas av detta avtal,      
(l) the term “Applicant Party” l) ”anmodande part” avser den  
means the Contracting   Party avtalsslutande part som begär  
requesting information;     upplysningar,            
(m) the term “Requested Party” m) ”anmodad part” avser den  
means the Contracting   Party avtalsslutande part som har  
requested to provide information; anmodats att lämna upplysningar,  
(n) the   term “information n) ”åtgärder för att inhämta  
gathering measures” means laws upplysningar” avser lagstiftning  
and administrative or judicial och administrativa åtgärder eller  
procedures   that enable a domstolsåtgärder vilka möjliggör  
Contracting Party to obtain and för en avtalsslutande part att  
provide the requested information; inhämta och lämna begärda  
(o) the term “information” means upplysningar,            
o) ”upplysningar” avser varje  
any fact, statement or record in any faktauppgift, meddelande, hand-  
form whatever;       ling eller annan dokumentation  
(p) the term “criminal laws” oavsett form,            
p) ”strafflagstiftning” avser all 9
means all criminal laws designated strafflagstiftning som benämns Prop. 2009/10:25
as such under domestic law som sådan i intern lagstiftning  
irrespective of whether contained oberoende av om den återfinns i  
in the tax laws, the criminal code skattelagstiftningen, strafflagstift-  
or other statutes;       ningen eller andra författningar,  
(q) the term “criminal tax q) ”skattebrottsärenden”   avser  
matters” means tax matters skatteärenden som omfattar upp-  
involving intentional conduct såtligt   handlande, vilket enligt  
which is liable to prosecution strafflagstiftningen i den anmo-  
under the criminal laws of the dande parten kan bli föremål för  
Applicant Party.       åtal.                
2. As regards the application of 2. Då en avtalsslutande part  
this Agreement at any time by a tillämpar detta avtal vid någon tid-  
Contracting Party, any term not punkt anses, såvida samman-  
defined therein shall, unless the hanget inte föranleder annat, varje  
context otherwise requires, have uttryck som inte definierats i  
the meaning that it has at that time avtalet ha den betydelse som  
under the law of that Party, any uttrycket har vid denna tidpunkt  
meaning under the applicable tax enligt den partens lagstiftning och  
laws of that Party prevailing over a den betydelse som uttrycket har  
meaning given to the term under enligt tillämplig skattelagstiftning  
other laws of that Party.     i denna part äger företräde framför  
            den betydelse som uttrycket har  
            enligt annan lagstiftning i denna  
            part.                
Article 5           Artikel 5            
Exchange of information upon Utbyte av upplysningar  
request           begäran              
1. The competent authority of 1. Den behöriga myndigheten i  
the Requested Party shall provide den anmodade parten ska på  
upon request information for the begäran lämna upplysningar för de  
purposes referred to in Article 1. ändamål som anges i artikel 1.  
Such information shall be ex- Sådana upplysningar ska utbytas  
changed without regard to whether utan avseende på om det  
the conduct being investigated handlande som är föremål för  
would constitute a crime under the utredning skulle ha utgjort ett brott  
laws of the Requested Party if enligt   den anmodade partens  
such conduct occurred in the lagstiftning om ett sådant  
Requested Party.       handlande utförts i den anmodade  
2. If the information in the parten.              
2. Om de upplysningar som är  
possession of the competent tillgängliga för den behöriga myn-  
authority of the Requested Party is digheten i den anmodade parten  
not sufficient to enable it to inte räcker till för att tillmötesgå  
comply with the request for en begäran om upplysningar, ska  
information, that Party shall use all den anmodade parten – utan  
relevant information gathering hinder av att den anmodade parten  
measures to provide the Applicant kanske inte   har behov av 10
Party   with the information upplysningarna för sina egna Prop. 2009/10:25
requested, notwithstanding that the beskattningsändamål – vidta alla  
Requested Party may not need relevanta åtgärder för att inhämta  
such information for its own tax och lämna de begärda  
purposes.               upplysningarna.          
3. If specifically requested by 3. Om den behöriga myndig-  
the competent authority of an heten i en anmodande part särskilt  
Applicant   Party, the competent begär det, ska den behöriga  
authority of the Requested Party myndigheten i den anmodade  
shall provide information under parten – i den utsträckning som  
this Article, to the extent allowable detta är tillåtet enligt dess interna  
under its domestic laws, in the lagstiftning – lämna upplysningar  
form of depositions of witnesses enligt denna artikel i form av  
and authenticated copies of upptagande av vittnesberättelser  
original records.         och bestyrkta   kopior av  
4. Each Contracting Party shall handlingar.            
4. Vardera avtalsslutande parten  
ensure that its competent authority ska säkerställa att den har  
for the purposes specified in befogenhet att genom sin behöriga  
Article 1 of this Agreement, has myndighet på begäran och för de  
the authority to obtain and provide ändamål som anges i artikel 1 i  
upon request:           detta avtal, inhämta och lämna:  
(a) information held by banks, a) upplysningar som innehas av  
other financial institutions, and banker, andra finansiella institu-  
any person acting in an agency or tioner och annan person som  
fiduciary   capacity   including agerar i egenskap av representant  
nominees and trustees;       eller förvaltare, däri inbegripet  
(b) information regarding the ombud och trustförvaltare,    
b) upplysningar om ägarför-  
ownership of companies, partner- hållandena i bolag, handelsbolag,  
ships,     trusts, foundations, truster, stiftelser, ”Anstalten” och  
“Anstalten” and other persons, andra personer, däri inbegripet –  
including, within the constraints of med de begränsningar som följer  
Article 2, ownership information av artikel 2 – upplysningar om  
on all such persons in an owner- ägarförhållandena   rörande alla  
ship chain; in the case of trusts, sådana personer i en ägarkedja; i  
information on settlors, trustees, fråga om truster, upplysningar om  
beneficiaries and protectors; and in stiftare, förvaltare, förmånstagare  
the case of foundations, informa- och ”protectors”; i fråga om  
tion on founders, members of the stiftelser, upplysningar om stiftare,  
foundation council and beneficia- ledamöter i styrelsen och desti-  
ries. Further, this Agreement does natärer. Detta avtal medför inte  
not create an obligation on the skyldighet för de avtalsslutande  
Contracting Parties to obtain or parterna att inhämta eller lämna  
provide ownership information upplysningar om ägarförhållanden  
with respect to publicly traded i bolag vars aktier är föremål för  
companies   or public   collective allmän omsättning eller i publika  
investment   funds or schemes kollektiva investeringsfonder eller  
unless such information can be publika kollektiva investerings-  
obtained without giving rise to system, såvida inte sådana upp-  
disproportionate difficulties.   lysningar kan inhämtas utan att det 11
              medför oproportionerligt   stora Prop. 2009/10:25
5. The competent authority of svårigheter.              
5. Vid begäran om upplysningar  
the Applicant Party shall provide enligt detta avtal ska den behöriga  
the following information to the myndigheten i den anmodande  
competent authority   of the parten till den behöriga myndig-  
Requested Party when making a heten i den anmodade parten  
request for information under this lämna följande upplysningar, för  
Agreement to demonstrate the att visa att de efterfrågade  
foreseeable relevance of the upplysningarna kan antas vara  
information to the request:   relevanta:                
(a) the identity of the person a) identiteten på den person som  
under examination or investi- är föremål för utredning eller  
gation;             undersökning,              
(b) a statement of the informa- b) uppgift om de begärda  
tion sought including its nature upplysningarna, inbegripet deras  
and the form in which the närmare beskaffenhet och i vilken  
Applicant Party wishes to receive form som den anmodande parten  
the information from the önskar att få upplysningarna från  
Requested Party;       den anmodade parten,        
(c) the tax purpose for which the c) det beskattningsändamål för  
information is sought;       vilket upplysningarna efterfrågas,  
(d) the grounds for believing d) skälen för att anta att de  
that the information requested is begärda upplysningarna finns i den  
held in the Requested Party or is in anmodade parten eller innehas  
the possession or control of a eller kontrolleras av person inom  
person within the jurisdiction of den anmodade partens jurisdiktion,  
the Requested Party;                        
(e) to the extent known, the e) såvitt det är känt, namn och  
name and address of any person adress på person som kan antas  
believed to be in possession of the inneha de begärda upplysningarna,  
requested information;                        
(f) a statement that the request is f) uppgift om att begäran är i  
in conformity with the law and överensstämmelse med lagstift-  
administrative practices of the ning och administrativ praxis i den  
Applicant Party, that if the anmodande parten och att den be-  
requested information was within höriga myndigheten i den an-  
the jurisdiction of the Applicant modande parten – om de begärda  
Party then the competent authority upplysningarna fanns inom denna  
of the Applicant Party would be parts jurisdiktion – skulle kunna  
able to obtain the information inhämta upplysningarna   enligt  
under the laws of the Applicant lagstiftning eller   vedertagen  
Party or in the normal course of administrativ praxis i den an-  
administrative practice and that the modande parten samt att begäran  
information   request is in är i överensstämmelse med detta  
conformity with this Agreement; avtal,                
(g) a statement that the g) uppgift om att den anmo-  
Applicant Party has pursued all dande parten har vidtagit alla  
means available in its own åtgärder för att inhämta upp-  
territory to obtain the information, lysningarna som står till dess  
except those that would give rise förfogande inom   dess eget 12
to disproportionate difficulties. territorium, utom sådana åtgärder Prop. 2009/10:25
          som skulle medföra oproportio-  
6. The competent authority of nerligt stora svårigheter.      
6. Den behöriga myndigheten i  
the Requested Party shall forward den anmodade parten ska snarast  
the requested information as möjligt lämna de begärda upp-  
promptly as possible to the lysningarna till den anmodande  
Applicant Party. To ensure a parten. För att tillgodose ett  
prompt response, the competent skyndsamt svar ska den behöriga  
authority of the Requested Party myndigheten i den anmodade  
shall:         parten:              
(a) confirm receipt of a request a) till den behöriga myndigheten  
in writing to the competent i den anmodande parten skriftligen  
authority of the Applicant Party bekräfta mottagandet av begäran  
and shall notify the competent och inom 60 dagar efter mottagan-  
authority of the Applicant Party of det underrätta den   behöriga  
deficiencies in the request, if any, myndigheten i den anmodande  
within 60 days of the receipt of the parten om eventuella brister i  
request; and       begäran, och            
(b) if the competent authority of b) om den behöriga myndig-  
the Requested Party has been heten i den anmodade parten inte  
unable to obtain and provide the har kunnat inhämta och lämna de  
information within 90 days of begärda upplysningarna inom 90  
receipt of the request, including if dagar från det att begäran togs  
it encounters obstacles in furni- emot, däri inbegripet om det  
shing the information or it refuses föreligger förhinder att tillhanda-  
to furnish the information, it shall hålla upplysningarna eller om den  
immediately inform the Applicant behöriga myndigheten vägrar att  
Party, explaining the reason for its lämna upplysningarna, ska den  
inability, the nature of the omedelbart underrätta den anmo-  
obstacles or the reasons for its dande parten om detta och ange  
refusal.         skälen för att den inte kunnat  
          inhämta och tillhandahålla upplys-  
          ningarna, vilka hinder som före-  
          ligger eller skälen för dess vägran.  
Article 6       Artikel 6            
Tax examinations abroad   Utomlands utförda   skatte-  
          utredningar            
1. A Contracting Party may 1. En avtalsslutande part får  
allow representatives of the tillåta att företrädare för den  
competent authority of the other behöriga myndigheten i den andra  
Contracting Party to enter the avtalsslutande parten närvarar i  
territory of the first-mentioned den förstnämnda parten för att  
Party to interview individuals and höra fysiska personer och granska  
examine records with the written handlingar efter skriftligt med-  
consent of the persons concerned. givande av de berörda personerna.  
The competent authority of the Den behöriga myndigheten i den  
second-mentioned Party shall sistnämnda parten ska meddela 13

notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

2.At the request of the competent authority of one of the Contracting Parties, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the secondmentioned Party.

3.If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the firstmentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

den behöriga myndigheten i den Prop. 2009/10:25 förstnämnda parten om tid och

plats för mötet med dessa personer.

2.På begäran av den behöriga myndigheten i en av de avtalsslutande parterna får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten är närvarande vid skatteutredning i den sistnämnda parten till den del detta anses lämpligt.

3.Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, om den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt om de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den part som utför utredningen.

Article 7

Possibility of declining a request

1.The Requested Party shall not be required to obtain or provide information that the Applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the Requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

2.The provisions of this Agreement shall not impose on a

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1.Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för tillämpning eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när begäran inte har gjorts

iöverensstämmelse med detta avtal.

2.Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en 14
Contracting Party the obligation to avtalsslutande   part att   lämna Prop. 2009/10:25
supply information which would upplysningar   som skulle röja
disclose any trade, business, handels-, affärs-, industri- eller
industrial,   commercial or yrkeshemlighet   eller kommersiell
professional   secret or trade hemlighet eller i näringsverk-
process. Notwithstanding the fore- samhet nyttjat förfaringssätt. Utan
going, information of the type hinder av detta, ska upplysningar
referred to in paragraph 4 of som avses i artikel 5 punkt 4 inte
Article 5 shall not be treated as anses som sådana hemligheter
such a secret or trade process eller sådant förfaringssätt endast
merely because it meets the på grund av att de uppfyller
criteria in that paragraph.   villkoren i nämnda punkt.    
3. The provisions of this 3. Bestämmelserna i detta avtal
Agreement shall not impose on a ska inte medföra skyldighet för en
Contracting Party the obligation to avtalsslutande part att inhämta
obtain or provide information, eller lämna   upplysningar som
which would reveal confidential skulle röja hemlig kommunikation
communications between a client mellan en klient och dennes
and an attorney, solicitor or other advokat eller   annat juridiskt
admitted legal representative ombud, när sådan kommunikation:
where such communications are:                  
(a) produced for the purposes of a) förevarit i syfte att söka eller
seeking or providing legal advice; lämna juridisk rådgivning, eller
or                              
(b) produced for the purposes of b) förevarit i syfte att användas
use in existing or contemplated under pågående eller förestående
legal proceedings.       rättsliga förfaranden.      
4. The Requested Party may 4. Den anmodade parten får
decline a request for information if avslå en begäran om upplysningar
the disclosure of the information om lämnandet av upplysningarna
would be contrary to public policy skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).         (ordre public).          
5. A request for information 5. En begäran om upplysningar
shall not be refused on the ground ska inte avslås på grund av att den
that the tax claim giving rise to the skattefordran     som föranleder
request is disputed by the begäran har bestridits av den
taxpayer.           skattskyldige.          
6. The Requested Party may 6. Den anmodade parten får
decline a request for information if avslå en begäran om upplysningar
the information is requested by the om den anmodande parten har
Applicant Party to administer or begärt upplysningarna för tillämp-
enforce a provision of the tax law ning eller verkställighet av en
of the Applicant Party, or any bestämmelse i den anmodande
requirement connected therewith, partens skattelagstiftning, eller
which discriminates against a därmed sammanhängande krav,
national of the Requested Party as som under samma förhållanden
compared with a national of the diskriminerar en medborgare i den
Applicant Party in the same anmodade parten i förhållande till
circumstances.         en medborgare i den anmodande
              parten.             15
                             
Article 8           Artikel 8           Prop. 2009/10:25
Confidentiality         Sekretess            
Any information received by a Alla upplysningar som tas emot
Contracting Party under this av en avtalsslutande part med stöd
Agreement shall be treated as av detta avtal ska hållas hemliga
confidential in the same manner as på samma sätt som upplysningar
information obtained under the som inhämtats med stöd av den
domestic laws of that Party and interna lagstiftningen i denna part
may be disclosed only to persons och får yppas endast för personer
or authorities (including courts and eller myndigheter (däri inbegripet
administrative bodies) in the domstolar och förvaltningsorgan)
jurisdiction of the   Contracting inom den avtalsslutande partens
Party concerned with the assess- jurisdiktion som har befattning
ment or collection of, the enforce- med taxering eller uppbörd av,
ment or prosecution in respect of, exekutiva åtgärder eller åtal, eller
or the determination of appeals in handläggning av   överklagande,
relation to, the taxes covered by avseende de skatter som omfattas
this Agreement. Such persons or av detta avtal. Sådana personer
authorities shall use such informa- eller myndigheter ska använda
tion only for such purposes. They dessa upplysningar endast för
may disclose the information in sådana ändamål. De får yppa
public court proceedings or in upplysningarna   vid offentliga
judicial decisions. The information domstolsförhandlingar eller i dom-
may not be disclosed to any other stolsavgöranden. Upplysningarna
person or entity or authority or any får inte yppas för annan person,
other jurisdiction without the institution eller myndighet eller för
express written consent of the annan jurisdiktion utan uttryckligt
competent authority of the skriftligt medgivande av den
Requested Party.         behöriga myndigheten i den
            anmodade parten.        
Article 9             Artikel 9        
Costs               Kostnader        
Unless the competent authorities Såvida inte de avtalsslutande  
of the Contracting Parties other- parternas behöriga myndigheter  
wise agree, ordinary costs incurred kommer överens om något annat  
in providing assistance shall be ska den anmodade parten svara för  
borne by the Requested Party, and sedvanliga kostnader för hand-  
extraordinary costs incurred in räckning och den anmodande  
providing assistance   (including parten för kostnader för hand-  
reasonable costs of   engaging räckning som inte kan anses som  
external advisors in   connection sedvanliga (däri inbegripet kost-  
with litigation or otherwise) shall nader för att anlita utomstående  
be borne by the Applicant Party. rådgivare i samband med process  
At the request     of either eller för annat ändamål). På  
Contracting Party, the competent begäran av en av de avtalsslutande  
authorities shall   consult as parterna ska de behöriga myndig- 16
necessary with regard to this heterna överlägga i fråga om Prop. 2009/10:25
Article, and in particular the denna artikel och särskilt ska den
competent authority of the behöriga myndigheten i den
Requested Party shall consult with anmodade parten i förväg över-
the competent authority of the lägga med den behöriga myndig-
Applicant Party in advance if the heten i den anmodande parten om
costs of providing information kostnaderna för att lämna upp-
with respect to a specific request lysningar med anledning av en
are expected to be significant.   begäran förväntas bli höga.  
Article 10       Artikel 10    
Implementation legislation   Lagstiftning om införlivande  
The Contracting Parties shall De avtalsslutande parterna ska
enact any legislation necessary to anta sådan lagstiftning som är
comply with, and give effect to, nödvändig för att uppfylla och ge
the terms of this Agreement.   verkan åt villkoren i detta avtal.
Article 11       Artikel 11    

Mutual agreement procedure

1.The competent authorities of the Contracting Parties shall jointly endeavour to resolve any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement.

2.In addition to the endeavours referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually determine the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3.The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for the purposes of this Article.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska gemensamt söka lösa svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

2.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får, utöver vad som framgår av punkt 1, gemensamt fastställa de förfaranden som ska tillämpas i enlighet med artiklarna 5 och 6.

3.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda i direkt förbindelse med varandra vid tillämpningen av denna artikel.

Article 12

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the internal procedures required by its

Artikel 12  
Ikraftträdande  
1. De avtalsslutande parterna ska  
på diplomatisk väg skriftligen  
underrätta varandra när de åtgärder  
vidtagits av respektive avtals-  
slutande part som krävs för att 17

law for the entry into force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect from that date. The provisions of this Agreement shall apply for any taxable periods, which could still be investigated at the moment of the information request, according to the laws of the Applicant Party.

detta avtal ska träda i kraft. Prop. 2009/10:25

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot och ska tillämpas från och med den dagen. Bestämmelserna i detta avtal ska tillämpas på varje beskattningsperiod som fortfarande kan utredas enligt den anmodande partens lagstiftning vid tidpunkten för begäran om upplysningar.

Article 13 Artikel 13
Termination Upphörande

1.This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination to the other Contracting Party at least six months before the end of any calendar year.

2.In such event, the Agreement shall cease to have effect on the first day of January of the calendar year next following the end of the six month period.

3.Notwithstanding any termination of this Agreement the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Paris this 10th day of September 2009, in duplicate in the English language.

1.Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten minst sex månader före utgången av något kalenderår.

2.I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att tillämpas från och med den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden.

3.Utan hinder av uppsägning av avtalet ska de avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av detta avtal.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 10 september 2009 i två exemplar på engelska språket.

18

Prop. 2009/10:25

For the Kingdom of Sweden För Konungariket Sverige
Per Holmström Per Holmström  
For the Kingdom of the För Konungariket Nederländerna
Netherlands, in respect of the såvitt avser Nederländska
Netherlands Antilles Antillerna    
Ersilia de Lannooy Ersilia de Lannooy  

19

2.2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Prop. 2009/10:25 Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

för att främja ekonomiska förbindelser

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser som undertecknades den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

20

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, IN RESPECT OF THE NETHERLANDS ANTILLES, TO PROMOTE ECONOMIC RELATIONS

Whereas the Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands, in respect of the Netherlands Antilles, (“the Contracting Parties”) have signed an Agreement for the Exchange of Information with respect to Taxes;

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Now, therefore, the Contracting Parties have agreed as follows:

Article 1

Taxes covered

1. The taxes to which this Agreement shall apply are:

(a) in the Netherlands Antilles:

(i)the income tax (inkomstenbelasting);

(ii)the profit tax (winstbelasting); and

(iii)the surtaxes on the income and profit tax (opcenten op de inkomsten – en winstbelasting);

(hereinafter referred to as

“Netherlands Antilles tax”);

(b) in Sweden: the national income tax (den statliga inkomstskatten) (hereinafter referred to as “Swedish tax”).

2. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in

Bilaga Prop. 2009/10:25 (Översättning)

AVTAL MELLAN KONUNGA-

RIKET SVERIGE OCH

KONUNGARIKET NEDER-

LÄNDERNA SÅVITT AVSER

NEDERLÄNDSKA ANTIL-

LERNA FÖR ATT FRÄMJA

EKONOMISKA FÖRBINDEL-

SER

Då Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna (”de avtalsslutande parterna”) undertecknat ett avtal för utbyte av upplysningar avseende skatter,

–– – – – – – – – – – – – – – – – –

har de avtalsslutande parterna kommit överens om följande:

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter som omfattas av avtalet är:

a) i Nederländska Antillerna:

1)inkomstskatten,

2)vinstskatten, och

3)tilläggsskatterna på inkomst och vinst,

(i det följande benämnda ”skatt i  
Nederländska Antillerna”),  
b) i Sverige: den statliga  
inkomstskatten (i det följande  
benämnd ”svensk skatt”).    
2. Avtalet tillämpas även på  
skatter av samma eller i huvudsak  
likartat slag, som efter under-  
tecknandet av avtalet tas ut vid  
sidan av eller i stället för de i  
punkt 1 nämnda skatterna. De 21
paragraph 1. The   competent avtalsslutande parternas behöriga Prop. 2009/10:25
authorities of the Contracting myndigheter ska meddela varandra  
Parties shall notify each other of väsentliga ändringar   som har  
any significant changes which gjorts i respektive parts skattelag-  
have been made in their respective stiftning.            
taxation laws.                        
Article 2           Artikel 2            
Definitions           Definitioner          
1. For the purposes of this 1. Om inte sammanhanget föran-  
Agreement, unless the context leder annat, har vid tillämpningen  
otherwise requires:       av detta avtal följande uttryck  
(a) the term “Contracting Party” nedan angiven betydelse:    
a) ”avtalsslutande part” avser  
means the Kingdom of the Konungariket Nederländerna såvitt  
Netherlands, in respect of the avser Nederländska   Antillerna  
Netherlands Antilles, or the eller Konungariket   Sverige,  
Kingdom of Sweden as the context beroende på sammanhanget,    
requires;                          
(b) the term “Sweden” means b) ”Sverige” avser Konunga-  
the Kingdom of Sweden and, riket Sverige och innefattar, när  
when used in a geographical sense, det används i geografisk betydelse,  
includes the national territory, the Sveriges territorium,   Sveriges  
territorial sea of Sweden as well as territorialvatten och andra havs-  
other maritime areas over which områden över vilka Sverige, i  
Sweden in accordance with inter- överensstämmelse med folkrättens  
national law exercises sovereign regler, utövar suveräna rättigheter  
rights or jurisdiction;       eller jurisdiktion,        
(c) the term “the Netherlands c) ”Nederländska Antillerna”  
Antilles” means that part of the avser den del av Konungariket  
Kingdom of the Netherlands that Nederländerna som är belägen i  
is situated in the Caribbean Sea Karibiska havet och består av  
and consisting of the Island territorierna Bonaire,   Curaçao,  
Territories of Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius och St. Maarten  
Saba, St. Eustatius and St. Maarten (den del som tillhör Neder-  
(Dutch part) including the länderna) inbegripet tillhörande  
territorial waters thereof and the territorialvatten och den del av  
part of the seabed and its subsoil Karibiska havets havsbotten och  
under the Caribbean Sea over dess underlag över vilka Konunga-  
which the Kingdom of the riket Nederländerna utövar  
Netherlands has sovereign rights suveräna rättigheter i överens-  
in accordance with international stämmelse med folkrättens regler,  
law but excluding the part thereof med undantag för den del som  
relating to Aruba;       tillhör Aruba,          
(d) the term “company” means d) ”bolag” avser juridisk person  
any body corporate or any entity eller annan som vid beskattningen  
that is treated as a body corporate behandlas som en juridisk person,  
for tax purposes;                        
(e) the term “competent e) ”behörig myndighet” avser: 22
authority” means:                     Prop. 2009/10:25
(i) in the case of Sweden, the 1) i fråga om Sverige, finans-  
Minister of Finance, his authorized ministern, dennes befullmäktigade  
representative or the authority ombud eller den myndighet åt  
which is designated as a vilken uppdras att vara behörig  
competent authority for the myndighet vid tillämpningen av  
purposes of this Agreement;   detta avtal,            
(ii) in the case of the 2) i fråga om Nederländska  
Netherlands Antilles, the Minister Antillerna, finansministern   eller  
of Finance or his authorized dennes befullmäktigade ombud.  
representative.                        
2. As regards the application of 2. Då en avtalsslutande part  
the Agreement at any time by a tillämpar avtalet vid någon tid-  
Contracting Party, any term not punkt anses, såvida samman-  
defined therein shall, unless the hanget inte föranleder annat, varje  
context otherwise requires, have uttryck som inte definierats i  
the meaning that it has at that time avtalet ha den betydelse som  
under the law of that Party for the uttrycket har vid denna tidpunkt  
purposes of the taxes to which the enligt den partens lagstiftning i  
Agreement applies, any meaning fråga om sådana skatter på vilka  
under the applicable tax laws of avtalet tillämpas och den betydelse  
that Party prevailing over a som uttrycket har enligt tillämplig  
meaning given to the term under skattelagstiftning i denna part äger  
other laws of that Party.     företräde framför den betydelse  
              som uttrycket har enligt annan  
              lagstiftning i denna part.      
Article 3           Artikel 3              
Resident             Hemvist              
1. For the purposes of this 1. Vid tillämpningen av detta  
Agreement, the terms “company avtal avser uttrycken ”bolag med  
resident   in Sweden” and hemvist i Sverige” och ”bolag med  
“company resident in the hemvist i   Nederländska  
Netherlands Antilles” mean any Antillerna” varje bolag som enligt  
company, which under the laws of lagstiftningen i denna part är  
that Party, is liable to tax therein skattskyldigt där på grund av  
by reason of its domicile, domicil, hemvist, plats   för  
residence, place of management or företagsledning   eller annan  
any other criterion of a similar liknande omständighet. Uttrycken  
nature. The terms “company ”bolag med hemvist i Sverige” och  
resident   in Sweden” and ”bolag med   hemvist i  
“company resident in the Nederländska Antillerna”   inbe-  
Netherlands Antilles” do not griper inte bolag som är skatt-  
include any company which is skyldigt i denna part endast för  
liable to tax in that Party in respect inkomst från källa i denna part.  
only of income from sources in                
that Party.                          
2. Where by reason of the 2. Då ett bolag till följd av  
provisions of paragraph 1, a bestämmelserna i punkt 1 har 23
company is a resident of both hemvist i båda avtalsslutande Prop. 2009/10:25
Contracting Parties, the competent parterna, ska de avtalsslutande  
authorities of the Contracting parternas   behöriga myndigheter  
Parties shall endeavour to settle söka lösa frågan genom ömsesidig  
the question by mutual agreement. överenskommelse.            
Article 4             Artikel 4                  
Elimination of double taxation Undanröjande av dubbelbeskatt-  
              ning                    
1. Where a company resident in 1. Om ett bolag med hemvist i  
Sweden derives income attribut- Sverige förvärvar inkomst hänför-  
able to a permanent establishment lig till   fast driftställe   i  
in the Netherlands Antilles which Nederländska Antillerna som  
under the laws of the Netherlands enligt     lagstiftningen     i  
Antilles may be taxed in the Nederländska Antillerna får  
Netherlands Antilles, Sweden shall beskattas   i   Nederländska  
allow – subject to the provisions of Antillerna, ska Sverige – med  
the laws of Sweden concerning beaktande av bestämmelserna i  
credit for foreign tax (as it may be svensk lagstiftning beträffande  
amended from time to time avräkning av utländsk skatt (även i  
without changing the general den lydelse de framdeles kan få  
principle hereof) – as a deduction genom att ändras utan att den  
from the tax on such income, an allmänna princip som anges här  
amount equal to the Netherlands ändras) – från den svenska skatten  
Antilles tax paid in respect of such på inkomsten avräkna ett belopp  
income.   The   term “the motsvarande den skatt på inkom-  
Netherlands Antilles tax paid” sten som erlagts i Nederländska  
shall be deemed to include the Antillerna. Uttrycket ”den skatt  
Netherlands Antilles tax which som erlagts i Nederländska  
would have been paid, but for any Antillerna” inbegriper skatt i  
time-limited   reduction or Nederländska Antillerna som  
exemption of tax granted under skulle ha erlagts om inte tids-  
incentive provisions contained in begränsad nedsättning av eller  
the Netherlands Antilles laws befrielse   från skatt medgivits  
designed to promote economic enligt bestämmelser om skatte-  
development to the extent that lättnader   i lagstiftning   i  
such reduction or exemption is Nederländska Antillerna avsedd  
granted for income derived from att främja ekonomisk utveckling i  
activities mentioned in Article 5 den utsträckning som nedsätt-  
and provided that the activities ningen eller befrielsen givits  
have been carried out in the beträffande inkomst från någon av  
Netherlands Antilles.       de i artikel 5 angivna verksam-  
              heterna och under förutsättning att  
              verksamheterna har bedrivits i  
2. Where a company resident in Nederländska Antillerna.        
2. Om ett bolag med hemvist i  
Sweden directly holds shares Sverige direkt innehar aktier som  
representing 100 per cent of the motsvarar 100 procent av det  
voting power in a company sammanlagda röstvärdet i ett bolag 24
resident in the Netherlands med hemvist   i Nederländska Prop. 2009/10:25
Antilles, Sweden shall exempt Antillerna, ska utdelning från det  
from tax dividends distributed by sistnämnda bolaget undantas från  
the last-mentioned company to the beskattning i Sverige i den  
extent that the dividends would utsträckning   som utdelningen  
have been exempt under Swedish skulle ha varit undantagen från  
law if both companies had been beskattning enligt svensk lag om  
Swedish companies, and provided båda bolagen hade varit svenska,  
that the profits of the last- och under förutsättning   att  
mentioned company are derived vinsterna i detta sistnämnda bolag  
from activities listed in Article 5 härrör från någon av de i artikel 5  
and provided that the activities angivna verksamheterna och att  
have been carried out in the verksamheterna har bedrivits i  
Netherlands Antilles.       Nederländska Antillerna.        
3. The provisions of the second 3. Bestämmelserna i punkt 1  
sentence of paragraph 1 and of andra meningen och i punkt 2  
paragraph 2 shall only apply for tillämpas endast under de första tio  
the first ten years during which åren under vilka detta avtal  
this Agreement is effective. This tillämpas. Denna period kan för-  
period may be extended by mutual längas genom ömsesidig överens-  
agreement between the competent kommelse mellan de behöriga  
authorities.         myndigheterna.              
Article 5           Artikel 5                
Activities covered       Verksamheter som omfattas   av  
            avtalet                  
1. Article 4 applies to the 1. Artikel 4 tillämpas på följan-  
following activities (excluding de verksamheter (med undantag  
financial activities other than för annan finansiell verksamhet än  
financial activities   directly sådan som är direkt underordnad  
incidental and ancillary to the och utgör en integrerad del av de  
listed activities):         angivna verksamheterna):        
(a) industrial and manufacturing a) industri och tillverkning,      
activities;                              
(b) tourism (including restau- b) turism (inbegripet restaurang-  
rants and hotels);       och hotellverksamhet),        
(c) a building site or a construc- c) plats för byggnads-, anlägg-  
tion, assembly or installation nings-, monterings- eller installa-  
project;           tionsverksamhet,            
(d) oil and gas activities and d) olje- och gasverksamhet samt  
energy production;       energiproduktion,            
(e) mining;         e) gruvdrift,              
(f) agriculture; and       f) jordbruk, och          
(g) the installation, operation or g) installation, drift eller  
maintenance of fixed or mobile underhåll av   stationära eller  
telecommunication systems.   mobila   telekommunikations-  
            system.                
2. The right of any Swedish 2. Rätten för svenska bolag att i  
company to engage in the Nederländska Antillerna bedriva 25

Netherlands Antilles in the activities listed in the preceding paragraph remains subject to the domestic legislation in force in the Netherlands Antilles.

verksamheter som anges i Prop. 2009/10:25 föregående punkt avgörs även

fortsättningsvis enligt den interna lagstiftning som gäller i Nederländska Antillerna.

Article 6 Artikel 6

Mutual agreement procedure

1.Where a company considers that the actions of one or both of the Contracting Parties result or will result for it in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, it may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Parties, present its case to the competent authority of the Contracting Party of which it is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2.The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Parties.

3.The competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

Ömsesidig överenskommelse

1.Om ett bolag anser att en part eller båda avtalsslutande parterna vidtagit åtgärder som för bolaget medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan det, utan att det påverkar bolagets rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa avtalsslutande parters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part där bolaget har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då bolaget fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad, men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande parternas interna lagstiftning.

3.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av

avtalet. 26

4. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

4. De avtalsslutande parternas Prop. 2009/10:25 behöriga myndigheter kan träda i

direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

Article 7 Artikel 7
Entry into force Ikraftträdande

1.This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Contracting Parties has notified the other in writing, through diplomatic channels, that the internal procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which this Agreement enters into force.

2.This Agreement is supplementary to the Agreement between the Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles for the Exchange of Information with respect to Taxes. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement shall only have effect when the Agreement signed on 10 September 2009 for the Exchange of Information with respect to Taxes between the Contracting Parties shall have effect.

1.Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som båda avtalsslutande parterna på diplomatisk väg ska lämna när de nationella åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

2.Detta avtal utgör ett komplement till avtalet mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter. Utan hinder av punkt 1, ska avtalet endast tillämpas under

tid då avtalet undertecknat den 10 september 2009 om utbyte av upplysningar avseende skatter mellan de avtalsslutande parterna är tillämpligt.

Article 8

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months

Artikel 8          
Upphörande          
1. Detta avtal ska förbli i kraft  
till dess att det sägs upp av en  
avtalsslutande part. Vardera  
avtalsslutande parten kan  
diplomatisk väg skriftligen säga  
upp avtalet genom underrättelse  
minst sex månader före utgången 27
before the end of any calendar av något kalenderår. I sådant fall Prop. 2009/10:25
year. In such event, the Agreement ska avtalet upphöra att gälla ifråga
shall cease to have effect on taxes om skatt som tas ut för
chargeable for any tax year beskattningsår som börjar den
beginning on or after the first day 1 januari det år som följer närmast
of January of the year next efter utgången av sexmånaders-
following the end of the six month perioden eller senare.    
period.           2. Utan hinder av punkt 1, ska
2. Notwithstanding paragraph 1,
this Agreement shall, on receipt detta avtal upphöra att gälla den
through diplomatic channels of w dag då avtalet mellan Konunga-
ritten notice of termination of the riket Sverige och Konungariket
Agreement between the Kingdom Nederländerna   såvitt   avser
of Sweden and the Kingdom of the Nederländska Antillerna om
Netherlands, in respect of the utbyte av upplysningar avseende
Netherlands Antilles, for the skatter genom skriftlig under-
Exchange of Information with rättelse om uppsägning
respect to Taxes, terminate and diplomatisk väg upphör att gälla.
cease to be effective on the day the              
Agreement for the Exchange of              
Information with respect to Taxes              
between the Contracting Parties              
terminates.                    
In witness whereof the Till bekräftelse härav har under-
undersigned, being duly authorised tecknade, därtill vederbörligen
thereto,   have signed this bemyndigade, undertecknat detta
Agreement.       avtal.            
Done at Paris, this 10th day of Som skedde i   Paris
September 2009, in duplicate in den 10 september 2009 i två
the English language.   exemplar på engelska språket.
For the Kingdom of Sweden   För Konungariket Sverige  
Per Holmström     Per Holmström        
For the Kingdom of the För Konungariket Nederländerna
Netherlands, in respect of the såvitt   avser Nederländska
Netherlands Antilles   Antillerna          
Ersilia de Lannooy     Ersilia de Lannooy      

28

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2009/10:25

Förhandlingar om informationsutbytesavtal och avtal för att främja ekonomiska förbindelser med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna har i huvudsak förts under åren 2007 och 2008. Utkast till avtal färdigställdes i juni 2009. Utkasten var upprättade på engelska. Svenska översättningar har därefter upprättats. De engelska texterna och de svenska översättningarna har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalen undertecknades i Paris den 10 september 2009.

Inom Finansdepartementet har upprättats förslag till

-lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter, och

-lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser.

Lagrådet

Av 2 § i den föreslagna lagen om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser följer att avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på grund av beskaffenheten i övrigt av samtliga i propositionen presenterade lagförslag att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Avtalet mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget till avtal. Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte något informationsutbytesavtal med Nederländska Antillerna. Informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett informationsutbytesavtal med Nederländska

Antillerna.

29

4.1 Lagförslaget Prop. 2009/10:25

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Avtalet är upprättat på engelska. Den engelska texten och en svensk översättning framgår av bilagan till lagen.

Enligt artikel 12 i avtalet ska parterna underrätta varandra om när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt som avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4.2Informationsutbytesavtalets innehåll

Avtalet har utformats med OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) modellavtal för informationsutbyte i skatteärenden (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters, modellavtalet) som förebild. Modellavtalet har utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer.

I OECD:s rapport Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, anges avsaknad av effektivt informationsutbyte som ett huvudkriterium för s.k. skadliga skatteregimer. OECD:s Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information (arbetsgruppen) utarbetade på uppdrag av OECD:s Global Forum on Taxation ett modellavtal för att åstadkomma ett effektivt informationsutbyte. I arbetsgruppen ingick representanter från vissa OECD-länder och från Aruba, Bermuda, Bahrain, Caymanöarna, Cypern, Isle of Man, Malta, Mauritius, Nederländska Antillerna, Seychellerna och San Marino. Modellavtalet publicerades 2002. Modellavtalet syftar till att genom informationsutbyte främja internationellt samarbete i skatteärenden. Modellavtalet åtföljs av kommentarer till avtalets bestämmelser.

4.2.1Avtalets tillämpningsområde

I artikel 1 anges avtalets syfte och tillämpningsområde. Av punkt 1 följer att avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpning och verkställighet av de avtalsslutande parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av avtalet, däri inbegripet upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Vidare anges att de rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

I punkt 3 anges i förtydligande syfte att avtalet inte ska påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna om

ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

30

I artikel 2 finns en bestämmelse om jurisdiktion, i vilken anges att den Prop. 2009/10:25 part som anmodats att lämna upplysningar inte är skyldig att lämna

upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 3 anges de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 3.1 finns en uttömmande uppräkning av de skatter som omfattas av avtalet. Av artikel 3.2 framgår att avtalet ska tillämpas även på skatter av samma slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 3.1. Andra tillkommande skatter som inte är av samma slag, men som är av i huvudsak likartat slag kan också komma att omfattas av avtalet under förutsättning att de avtalsslutande parterna kommer överens om detta.

4.2.2Definitioner

Artikel 4 innehåller definitioner av ett antal uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer med motsvarande artikel i modellavtalet.

4.2.3Utbyte av upplysningar på begäran

Artikel 5 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran. I artikel 5.1 finns den allmänna bestämmelsen att behörig myndighet i den anmodade parten på begäran ska lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Bestämmelsen överensstämmer med motsvarande bestämmelse i modellavtalet.

Artikel 5.2 kompletterar artikel 5.1 och överensstämmer med modellavtalet. Av punkten framgår att den anmodade parten ska vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta de begärda upplysningarna. Det i bestämmelsen använda uttrycket ”åtgärder för att inhämta upplysningar” definieras i artikel 4.1 n).

Enligt artikel 5.3 ska behörig myndighet i en avtalsslutande part på begäran, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt partens interna lagstiftning, lämna upplysningar i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av handlingar. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 5.4 finns motsvarigheten till artikel 26.5 i OECD:s modellavtal för bilaterala skatteavtal (Model Tax Convention on Income and on Capital). I bestämmelsen anges att de behöriga myndigheterna, för de ändamål som anges i artikel 1, ska ha befogenhet att utbyta upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person, som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare. De behöriga myndigheterna ska vidare ha befogenhet att utbyta upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet upplysningar om alla sådana personer i en ägarkedja. I fråga om truster ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, förvaltare,

förmånstagare och ”protectors”. I fråga om stiftelser ska upplysningar

31

kunna lämnas om stiftare, styrelsemedlemmar och destinatärer. Bestäm- Prop. 2009/10:25 melsen överensstämmer i huvudsak med modellavtalet.

Artikel 5.5 innehåller en uppräkning av de uppgifter som en begäran om upplysningar ska innehålla. Bestämmelsen överensstämmer i materiellt hänseende med modellavtalet.

I artikel 5.6 anges att den behöriga myndigheten i den anmodade parten till den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska bekräfta mottagandet av begäran och ska bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten. Bestämmelsen överensstämmer i materiellt hänseende med modellavtalet.

4.2.4Utomlands utförda skatteutredningar

Artikel 6 innehåller bestämmelser om utomlands utförda skatteutredningar. Enligt artikel 6.1 får en avtalsslutande part tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och granska handlingar. Vidare anges att den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för det planerade mötet med de fysiska personerna i fråga. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

Enligt artikel 6.2 får den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part, på begäran av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten, medge att företrädare för den behöriga myndigheten i sistnämnda part närvarar vid skatteutredning i förstnämnda part. Av artikel 6.3 framgår att om en begäran enligt punkt 2 bifalls ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Den avtalsslutande part som utför utredningen ska därvid fatta alla beslut beträffande utförandet av utredningen. Bestämmelserna överensstämmer i materiellt hänseende med modellavtalet.

4.2.5Möjlighet att avslå en begäran

Bestämmelser om möjlighet för den anmodade parten att avslå en begäran om utbyte av information finns införda i artikel 7. Artikel 7.1 innehåller en bestämmelse, enligt vilken den anmodade parten inte har skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta för tillämpning eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet. I artikel 7.1 anges vidare att en begäran får avslås när den inte gjorts i överensstämmelse med avtalet. Även denna bestämmelse överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 7.2 anges att bestämmelserna i avtalet inte ska medföra

skyldighet att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-,

32

industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Upplysningar ska dock inte anses utgöra sådan hemlighet eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i artikel 5.4, dvs. att de innehas av finansiella institutioner eller utgör information om ägarförhållanden. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

Artikel 7.3 innebär begränsningar i skyldigheten att lämna ut upplysningar som röjer hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud i samband med juridisk rådgivning. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 7.4 anges att en begäran får avslås när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public). Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 7.5 anges att en begäran om upplysningar inte ska avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits av den skattskyldige. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

Syftet med artikel 7.6 är att förhindra att avtalet tillämpas på ett sätt som resulterar i diskriminering av medborgare i den anmodade parten i förhållande till medborgare i den anmodande parten. Enligt bestämmelsen får den anmodade parten avslå en begäran om upplysningarna begärs av den anmodande parten för att tillämpa eller verkställa en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

4.2.6Sekretess

Artikel 8 innehåller bestämmelser om sekretess. I artikeln anges att alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med stöd av avtalet ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part. Vidare anges att sådana upplysningar endast får yppas för personer eller myndigheter inom den avtalsslutande partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande avseende de skatter som omfattas av avtalet. Av artikeln framgår vidare att uppgifterna endast får användas för angivna ändamål och att uppgifterna får yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgörande. Av artikeln framgår också att upplysningarna får yppas för andra personer, institutioner, myndigheter eller jurisdiktioner än de angivna, men endast efter uttryckligt och skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Avtalet tar sikte på såväl den situationen att en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i motparten biträder den svenska myndigheten.

Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor, som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende, följas

Prop. 2009/10:25

33

av svenska myndigheter oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller Prop. 2009/10:25 annan författning.

I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den mån riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, i ärende där svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt utländsk myndighet, i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller mellanfolklig organisation gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i stället enligt 27 kap. 5 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, i den mån riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet som avses i 2–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om vissa begränsningar i sekretessen får inte tillämpas i strid med avtalet. Enligt 27 kap. 1 § femte stycket, 2 § femte stycket, 3 § fjärde stycket och 5 § fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretessen i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för detta avtal omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

4.2.7Kostnader

I artikel 9 regleras frågan om hur kostnader som uppkommer med anledning av en begäran om upplysningar ska fördelas mellan de berörda parterna. Bestämmelsen innebär att om de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter inte kommit överens om annat, ska den anmodade parten svara för sedvanliga kostnader för handräckning och den anmodande parten för kostnader som inte kan anses sedvanliga. Med kostnader som inte kan anses sedvanliga avses bl.a. kostnader för att anlita utomstående rådgivare i samband med process eller för annat ändamål. Vidare anges i bestämmelsen att de behöriga myndigheterna ska överlägga i fråga om artikeln och att särskilt den behöriga myndigheten i den anmodade parten i förväg ska överlägga med den behöriga myndigheten i den anmodande parten om kostnaderna för att lämna upplysningar med anledning av en viss begäran förväntas bli höga.

34

4.2.8 Ömsesidig överenskommelse Prop. 2009/10:25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 11.

4.2.9Slutbestämmelser

Artiklarna 12 och 13 innehåller bestämmelser om ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 12 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser som parterna ska lämna när de nationella åtgärder vidtagits som enligt respektive parts lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft har tagits emot och ska tillämpas från och med den dagen. Bestämmelserna i avtalet ska tillämpas på varje beskattningsperiod som fortfarande kan utredas enligt den anmodande partens lagstiftning vid tidpunkten för begäran om upplysningar.

5Avtalet mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget till avtal. Skälen för regeringens förslag: Avtalet för att främja ekonomiska förbindelser syftar till att bidra till en ökad diversifiering av Nederländska Antillernas ekonomi. Avtalet innehåller bestämmelser om avräkning av utländsk skatt under vissa förutsättningar till ett högre belopp än den skatt som faktiskt erlagts i Nederländska Antillerna, s.k. matching credit, och bestämmelser om skattefrihet för utdelning från ett helägt dotterbolag i Nederländska Antillerna till ett svenskt moderbolag.

5.1Lagförslaget

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Avtalet är upprättat på engelska. Den engelska texten och en svensk översättning framgår av bilagan till lagen.

Enligt artikel 7 i avtalet ska parterna underrätta varandra om när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser har lämnats. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt som avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

35

5.2 Avtalets innehåll Prop. 2009/10:25

5.2.1Skatter som omfattas av avtalet

I artikel 1 anges de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Enligt artikel 1.1 omfattas i Sverige den statliga inkomstskatten och i Nederländska Antillerna inkomstskatten (inkomstenbelasting), vinstskatten (winstbelasting) och tilläggsskatterna på inkomst och vinst (opcenten op de inkomsten en winstbelasting). Av artikel 1.2 framgår att avtalet ska tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i föregående punkt.

5.2.2Definitioner m.m.

Artikel 2 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet.

När det gäller tolkning av skatteavtal och då bl.a. den i artikel 2.2 införda bestämmelsen hänvisas till vad som anförts i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33, s. 42 f.). Här ska endast framhållas att tolkningsreglerna i Wienkonventionen om traktaträtten gäller vid tvist mellan de avtalsslutande parterna om avtalets innebörd. När det gäller förhållandet mellan skattskyldiga och det allmänna ska skatteavtalet i princip tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten.

Artikel 3 innehåller bestämmelser som avser att fastställa var ett bolag ska anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Av artikel 3.2 framgår att då ett bolag till följd av bestämmelserna i punkt 1 anses ha hemvist i båda avtalsslutande parterna ska de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Bestämmelserna om hemvist i avtalet har inte någon betydelse för var ett bolag ska anses ha sitt hemvist enligt intern skattelagstiftning utan reglerar endast frågan om hemvist vid tillämpningen av avtalet.

5.2.3 Undanröjande av dubbelbeskattning

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i artikel 4.  
Sverige tillämpar enligt artikel 4.1 avräkning av utländsk skatt (”credit of  
tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning.  
Avräkningsmetoden innebär att en person med hemvist i den ena  
parten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas  
i den andra parten. Den därvid beräknade skatten minskas därefter i  
princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra parten.  
Vid avräkning av utländsk skatt på inkomst i Sverige tillämpas  
bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.  
I likhet med flera avtal med länder som i ekonomiskt hänseende är  
mindre utvecklade än Sverige innehåller detta avtal bestämmelser om  
avräkning i vissa fall i Sverige av ett högre skattebelopp än den skatt som  
faktiskt erlagts i Nederländska Antillerna, s.k. matching credit (punkt 1 36
 

andra meningen). Denna utvidgade rätt till avräkning avser endast Prop. 2009/10:25 inkomst hänförlig till fast driftställe som härrör från någon av de i

artikel 5 uppräknade verksamheterna och som bedrivs i Nederländska Antillerna.

Artikel 4.2 innehåller bestämmelser om skattefrihet i Sverige för utdelning från helägt dotterbolag i Nederländska Antillerna till svenskt moderbolag. Bestämmelserna hänvisar till de interna svenska bestämmelserna om skattefrihet för utdelning från utlandet. En förutsättning för skattefrihet är att inkomsten i dotterbolaget i Nederländska Antillerna i dess helhet härrör från någon av de i artikel 5 uppräknade verksamheterna bedrivna i Nederländska Antillerna.

Enligt artikel 4.3 ska bestämmelserna i punkt 1 andra meningen och punkt 2 tillämpas under de första tio åren under vilka avtalet tillämpas. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna kan komma överens om att förlänga perioden.

5.2.4Verksamheter som omfattas

I artikel 5 finns en uttömmande uppräkning av de verksamheter som omfattas av avtalets bestämmelser om s.k. matching credit och skattefrihet för utdelning i artikel 4.1 och 4.2 (avsnitt 5.2.3). Verksamheterna har bestämts med beaktande av bestämmelsernas syfte att bidra till en diversifiering av Nederländska Antillernas ekonomi. I bestämmelsen görs ett utryckligt undantag för annan finansiell verksamhet än sådan som är direkt underordnad och utgör en integrerad del av de angivna verksamheterna.

5.2.5Ömsesidig överenskommelse

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 6.

5.2.6Slutbestämmelser

Artiklarna 7 och 8 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 7.1 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som de avtalsslutande parterna ska lämna när de nationella åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare. Avtalet är emellertid endast tillämpligt under tid då avtalet mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter undertecknat den 10 september 2009 är tillämpligt.

37

6 Konsekvenser för de offentliga finanserna Prop. 2009/10:25
  m.m.  

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Kostnaden för den skattelättnad som i vissa fall kommer att bli resultatet av tillämpningen av avtalet för att främja ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Nederländska Antillerna förväntas bli försumbara. Förslagen kan komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Nederländska Antillerna.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

38

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 oktober 2009

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Olofsson, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Malmström, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Krantz

Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth

Regeringen beslutar proposition 2009/10:25 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna.

Prop. 2009/10:25

39