Regeringens proposition 2016/17:2

Höständringsbudget för 2016

Regeringens proposition 2016/17:2

Höständringsbudget för 2016

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 september 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2016.

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ................................................................................................................... 6
1 Förslag till riksdagsbeslut ........................................................................................... 9
2 Inledning .................................................................................................................... 15
  2.1 Ändringar i statens budget ........................................................................ 15
  2.2 Konsekvenser för statens budget .............................................................. 15
3 Ändringar avseende statens utgifter ......................................................................... 19
  3.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse................................................................ 19
  3.2 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet ................................................................. 19
  3.3 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.......................... 20
  3.4 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd .................................................. 21
  3.5 Utgiftsområde 8 Migration ....................................................................... 22
  3.6 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg........................ 22

3.7Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

  funktionsnedsättning ................................................................................. 23
3.8 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ...................................... 24
3.9 Utgiftsområde 15 Studiestöd .................................................................... 24
3.10 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning........................ 24
3.11 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid...................... 26
3.12 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt ........................................................... 27
3.13 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ...................................... 28
3.14 Utgiftsområde 22 Kommunikationer ....................................................... 28
3.15 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel................. 29
3.16 Utgiftsområde 24 Näringsliv..................................................................... 30
3.17 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen ............................... 31

Bilagor

Bilaga Beställningsbemyndiganden

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 september 2016

5

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

Tabellförteckning    
Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya
  anslag 2016 .................................................................................................. 11

6

1

Förslag till riksdagsbeslut

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1.bemyndigar regeringen att fatta beslut om att anskaffa ytterligare 24 stycken haubits-

pjäser av artillerisystemet Archer
(avsnitt 3.3),    

2.bemyndigar regeringen att avyttra de pjäser enligt 1 som inte behövs utifrån de operativa kraven (avsnitt 3.3),

3.bemyndigar regeringen att disponera högst 450 000 000 kronor av inkomsterna från en försäljning enligt 2 (avsnitt 3.3),

4.bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 256 500 000 kronor 2017–2019 (avsnitt 3.7),

5.bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 400 000 000 kronor 2017−2023 (avsnitt 3.10),

6.bemyndigar regeringen att under 2016 besluta om medlemskap i Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (CECAM) och att under 2016–2018 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-

forskning besluta om medlemsavgift på högst 350 000 kronor per år (avsnitt 3.10),

7.bemyndigar regeringen att under 2016 besluta om medlemskap i The Guild of European Research-Intensive Universities och att under 2016–2018 för anslaget 2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om medlemsavgift på högst 450 000 kronor per år (avsnitt 3.10),

8.bemyndigar regeringen att under 2011– 2016 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE på högst 11 557 000 kronor (avsnitt 3.10),

9.bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 under utgiftsområde 19 Regional tillväxt ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 300 000 000 kronor 2017–2023 (avsnitt 3.12),

10.godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 1:1 Utveckling av statens infrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 3.14),

11.bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens

9

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 000 kronor 2017–2021(avsnitt 3.14),

12.godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 3.14),

13.bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 115 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.15),

14.bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kronor 2017−2019 (avsnitt 3.15),

15.godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

10

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag 2016

Tusental kronor

Utgiftsområde Anslags-   Beslutad ram/ Förändring av Ny ram/
  nummer   anvisat anslag ram/anslag Ny anslagsnivå
1   Rikets styrelse 12 788 344 0 12 788 344
  6:1 Allmänna val och demokrati 79 340 -2 000 77 340
           
  6:5 Valmyndigheten 19 285 2 000 21 285
           
4   Rättsväsendet 42 166 737 112 970 42 279 707
  1:1 Polismyndigheten 21 843 567 -4 530 21 839 037
           
  1:8 Rättsmedicinalverket 400 612 4 500 405 112
           
  1:12 Rättsliga biträden m.m. 2 638 657 70 000 2 708 657
  1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 39 981 43 000 82 981
           
6   Försvar och samhällets krisberedskap 48 777 432 351 000 49 128 432
           
  1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 1 124 715 -99 000 1 025 715
  1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 8 415 827 450 000 8 865 827
           
7   Internationellt bistånd 28 276 950 6 401 831 34 678 781
           
  1:1 Biståndsverksamhet 26 998 579 6 401 831 33 400 410
           
8   Migration 50 264 719 -6 401 831 43 862 888
  1:2 Ersättningar och bostadskostnader 41 276 000 -6 401 831 34 874 169
           
9   Hälsovård, sjukvård och social omsorg 71 082 106 61 000 71 143 106
  4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 266 995 61 000 327 995
           
10   Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 110 208 281 140 000 110 348 281
    funktionsnedsättning      
  1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 700 000 110 000 810 000
           
  2:1 Försäkringskassan 8 171 906 30 000 8 201 906
14   Arbetsmarknad och arbetsliv 78 847 475 130 000 78 977 475
  1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 830 571 130 000 7 960 571
           
15   Studiestöd 21 707 932 4 530 21 712 462
           
  1:2 Studiemedel 14 983 935 4 120 14 988 055
           
  1:3 Avsättning för kreditförluster 1 879 208 410 1 879 618
16   Utbildning och universitetsforskning 68 545 195 0 68 545 195
  2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och 1 981 236 14 195 1 995 431
    avancerad nivå      
           
  2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå 94 838 295 95 133
    och avancerad nivå      
  2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 606 386 -14 490 591 896
           
17   Kultur, medier, trossamfund och fritid 13 807 535 120 000 13 927 535
           
  13:1 Stöd till idrotten 1 902 811 20 000 1 922 811
  13:6 Insatser för den ideella sektorn 24 758 35 000 59 758
           
  14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 147 000 65 000 212 000
20   Allmän miljö- och naturvård 7 408 756 430 000 7 838 756
  1:8 Supermiljöbilspremie 309 000 180 000 489 000
           
  1:16 Skydd av värdefull natur 1 093 500 250 000 1 343 500
           
22   Kommunikationer 53 622 036 52 500 53 674 536
  1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 23 454 645 52 500 23 507 145
           

11

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

23   Areella näringar, landsbygd och livsmedel 18 925 653 0 18 925 653
           
1:12 Finansiella korrigeringar m.m. 75 472 75 000 150 472
           
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 3 969 866 -75 000 3 894 866
24   Näringsliv 5 892 273 0 5 892 273
           
2:3 Exportfrämjande verksamhet 366 889 -5 000 361 889
           
2:4 Investeringsfrämjande 57 266 5 000 62 266
27   Avgiften till Europeiska unionen 31 827 167 4 499 860 36 327 027
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 31 827 167 4 499 860 36 327 027
           
    Summa anslagsförändring på ändringsbudget   5 901 860  

12

2 Inledning

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

2 Inledning

2.1Ändringar i statens budget

Enligt 9 kap. 6 § riksdagsordningen får regeringen vid högst två tillfällen lämna en proposition med förslag till ändringar i statens budget för det löpande budgetåret. I en tilläggsbestämmelse anges att förslagen ska lämnas i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen. Om det finns särskilda skäl får dock förslag till ändringar i budgeten lämnas vid andra tillfällen.

Det finns ingen reglering av vilka förslag som får lämnas i en proposition om ändringar i budgeten. I förarbetena till riksdagsordningen framhålls dock att syftet med propositioner om ändringar i budgeten är att komplettera den av riksdagen beslutade budgeten med anledning av förändringar som vid beslutstillfället inte var möjliga att förutse. Reformer med varaktiga budgetära konsekvenser bör, med hänsyn till vikten av en samlad budgetbehandling, som huvudregel beslutas i samband med budgetpropositionen. I de undantagsfall ett förslag till ändringar i budgeten innehåller ny lagstiftning med varaktiga budgetära effekter bör regeringen motivera varför förslaget lämnas vid det aktuella tillfället samt redovisa en ny preliminär inkomstberäkning och nya preliminära utgiftsramar för de närmast följande två åren (prop. 2013/14:173 s. 33 f.).

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2016. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

2.2Konsekvenser för statens budget

De förslag som lämnas i denna proposition innebär att de anvisade medlen ökar med sammanlagt 5,9 miljarder kronor, varav anslagsökningarna uppgår till 12,5 miljarder kronor och anslagsminskningarna till 6,6 miljarder kronor.

Förslagen utgör kompletteringar till den av riksdagen beslutade budgeten med anledning av förändringar som vid beslutstillfället inte var möjliga att förutse. Av de sammanlagda anslagsförändringarna på 5,9 miljarder kronor summerar förändringar hänförliga till ändrade volymer eller makroekonomiska förutsättningar till -1,7 miljarder kronor. Resterande 7,6 miljarder kronor är därmed hänförliga till diskretionära beslut. Av dessa avser 6,4 miljarder kronor en ökning av anslaget för biståndsverksamhet till följd av minskad avräkning för asylmottagning, 0,5 miljarder kronor ett åtagande om anskaffning av försvarsmateriel och 0,3 miljarder kronor genomförande av tidigare planerade åtgärder för skydd av värdefull natur. I budgetpropositionen för 2017 presenteras i tabellform dels utgiftsförändringarna för 2016 till följd av förslagen i denna proposition, dels utgiftsförändringarna för 2017–2020 till följd av förslagen och aviseringarna i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 8.5 tabell 8.15).

Förslagen i denna proposition har samma effekter på den offentliga sektorns finanser, inklusive det finansiella sparandet, som på statens budget.

15

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

De förändringar av beställningsbemyndiganden som föreslås i denna proposition uppgår sammantaget till 5,1 miljarder kronor. En sammanställning av de förändrade bemyndigandena redovisas i bilagan.

De anslagsförändringar som föreslås i denna proposition beaktas i de prognoser som redovisas i budgetpropositionen för 2017.

16

3

Ändringar avseende statens utgifter

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

3 Ändringar avseende statens utgifter

I detta avsnitt lämnar regeringen förslag till ändringar avseende statens utgifter 2016. Det samlade förslaget till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag för 2016 finns i avsnitt 1 tabell 1.1. En sammanställning av förslagen till ändrade beställningsbemyndiganden redovisas i bilagan.

I budgetpropositionen för 2017 presenteras i tabellform dels utgiftsförändringarna för 2016 till följd av förslagen i denna proposition, dels utgiftsförändringarna för 2017–2020 till följd av förslagen och aviseringarna i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 8.5 tabell 8.15).

3.1Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5 Valmyndigheten

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 19 285 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 6:5 Valmyndigheten ökas med 2 000 000 kronor.

Anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati minskas med 2 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har under 2016 beslutat att Skatteverket ska vara värdmyndighet för Valmyndigheten och ha arbetsgivaransvaret för Valmyndighetens personal. Omorganisationen syftar till att

minska Valmyndighetens sårbarhet och möjliggöra för myndigheten att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Kortsiktigt har omorganisationen inneburit att Valmyndighetens kostnader för innevarande år blivit högre än vad som tidigare har beräknats. Regeringen anser därför att anslaget 6:5 Valmyndigheten bör ökas med 2 000 000 kronor.

Finansering sker genom att anslaget 6:1

Allmänna val och demokrati minskas med motsvarande belopp. Minskningen bedöms inte nämnvärt påverka den verksamhet som finansieras från anslaget.

3.2Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1 Polismyndigheten

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 843 567 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Polismyndigheten minskas med 4 530 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Antalet studerande som har antagits till polisutbildningen har ökat, vilket har medfört ökade utgifter för studiestöd. För att finansiera ökningen av anslagen 1:2 Studiemedel och 1:3

Avsättning för kreditförluster under utgiftsområde 15 Studiestöd minskas anslaget 1:1 Polismyndigheten med 4 530 000 kronor. Minskningen

19

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

bedöms inte nämnvärt påverka den verksamhet som finansieras från anslaget.

1:8 Rättsmedicinalverket

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 400 612 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:8 Rättsmedicinalverket ökas med 4 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar (Ju2016/03931/Å). För att inte riskera att myndighetens övriga verksamhet påverkas behöver myndigheten tillföras ytterligare medel. Regeringen anser därför att anslaget 1:8 Rättsmedicinalverket bör ökas med 4 500 000 kronor.

1:12 Rättsliga biträden m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 638 657 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. ökas med 70 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används i huvudsak för utgifter för offentliga försvarare, målsägandebiträden, rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt offentliga biträden enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde. Utgifterna för detta har ökat mer än beräknat, bl.a. till följd av att förhandlingstiden ökat för brottmål som avgjorts efter förhandling och att andelen stora och komplicerade mål med flera försvarare ökat. Regeringen anser därför att anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. bör ökas med 70 000 000 kronor.

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 39 981 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. ökas med 43 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter som uppkommer för staten i samband med vissa skaderegleringar. Utgifterna för statens skaderegleringsverksamhet har blivit högre än beräknat eftersom antalet skadeståndsärenden har ökat, främst ersättningar vid frihetsberövanden. Det finns även enskilda ärenden som föranlett att stora skadeståndsbelopp har utbetalats. Regeringen anser därför att anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. bör ökas med 43 000 000 kronor.

3.3Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 415 827 000 kronor.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att fatta beslut om att dels anskaffa ytterligare 24 stycken haubitspjäser av artillerisystemet Archer, dels avyttra de av dessa pjäser som inte behövs utifrån de operativa kraven.

Regeringen bemyndigas att disponera högst 450 000 000 kronor av inkomsterna från försäljningen av artillerisystemet Archer.

Anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar ökas med 450 000 000 kronor.

Anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt minskas med 99 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen bemyndigades i samband med propositionen Vårändringsbudget för 2015 att fullfölja anskaffandet av artillerisystemet Archer

20

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

(prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). Bakgrunden var att Norge hade aviserat att de avsåg avbryta samarbetet med Sverige rörande Archer. Regeringen meddelade samtidigt att den avsåg återkomma till riksdagen om en utebliven försäljning av den norska delen skulle resultera i ett ökat materiellt åtagande för staten. Norge har 2016 beslutat att avbryta samarbetet och Sveriges åtagande har därmed ökat. Regeringen bedömer att de 24 pjäser Norge valt att avstå från bör anskaffas och tills vidare placeras i Försvarsmaktens förbandsreserv, med påbörjad anskaffning 2016. I syfte att möjliggöra en förstärkning av artilleriförmågan bedömer regeringen att cirka hälften av pjäserna bör kvarvara i Försvarsmakten medan resterande del avyttras fram till 2020. Regeringen bör därför bemyndigas att avyttra de pjäser som inte behövs utifrån de operativa kraven.

För att finansiera anskaffningen föreslår regeringen att anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar ökas med 450 000 000 kronor. Resterande del av anskaffningskostnaden uppgår till 450 000 000 kronor och bör vid behov kortsiktigt hanteras genom att möjligheten till anslagskredit för 2018–2020 utnyttjas. Eventuella försäljningsinkomster bör användas för att täcka belastningen på anslaget. Regeringen bör därför bemyndigas att disponera högst 450 000 000 kronor av inkomsterna från försäljningen av artillerisystemet Archer. Om någon försäljning inte kommer till stånd avser regeringen att återkomma till riksdagen beträffande den långsiktiga finansieringen.

Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt minskas med 99 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2016 beslutade riksdagen att minska anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med 4 101 385 000 kronor för att delvis finansiera ökningen av anslaget 1:2

Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8 Migration (prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310). Antalet asylsökande har därefter minskat kraftigt, vilket innebär att utgifterna för asylmottagandet väntas bli väsentligt lägre än beräknat för 2016. Till följd av minskningen av antalet asylsökande minskar också utgifterna under utgiftsområde 8 Migration som klassificeras som bistånd. Medel bör därför överföras till biståndet.

Regeringen anser att de medel som överförs till anslaget delvis bör användas till sådan verksamhet som blev föremål för neddragningar med anledning av vårändringsbudgeten för 2016. Följaktligen bör medlen användas för Styrelsen för Internationellt utvecklingssamarbetes (Sida) arbete med att bidra till genomförandet av befintliga bilaterala, regionala och tematiska strategier för utvecklingssamarbetet. Medlen bör under 2016 också användas till multilaterala utvecklingsbanker för att genomföra uppskjutna betalningar till Globala miljöfaciliteten (GEF), Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken. Afrikanska utvecklingsbanken och Världsbanken är centrala aktörer för att främja tillväxt och arbetsskapande, omställning till miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling samt hållbart nyttjande av naturresurser i utvecklingsländer. Ökad betoning kan därigenom också läggas på bl.a. krishantering och jobbskapande i de förhandlingar som pågår om påfyllnad av Världsbankens och Afrikanska utvecklingsbankens fonder för låginkomstländer. Överföringen möjliggör även att tidigare planerat stöd till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria kan lämnas.

3.4Utgiftsområde 7 Internationellt Samtidigt som antalet asylsökande i Sverige

bistånd

1:1 Biståndsverksamhet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 26 998 579 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet ökas med 6 401 831 000 kronor.

har minskat kraftigt tvingas fortfarande många att fly från krig och konflikter. Cirka 65 miljoner människor är på flykt världen över. De humanitära behoven är alltjämt på historiskt höga nivåer. Stöden till bl.a. FN:s flyktingkommissarie (UNHCR), FN:s fond för katastrofbistånd (CERF) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) bör därför ökas. Därutöver bör stöd lämnas till FN:s barnfonds arbete (UNICEF) bl.a. för humanitära ändamål i länder som Syrien, Sydsudan och

21

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

Mali, där barnens behov är skriande. Även Sidas möjligheter att kunna svara upp mot internationella humanitära appeller bör stärkas.

Vid toppmötena om migration och flyktingar i New York den 19 och 20 september 2016 vill Sverige bidra till en bättre global ansvarsfördelning. Fler länder måste bidra med mer. Regeringen anser att internationella initiativ som kan bistå flyktingmottagarländer i behov av stöd bör stödjas. Globala och regionala plattformar måste få mer resurser för att kunna stötta både flyktingmottagande i konflikters närområde och vidarebosättning i engagerade länder.

Regeringens fokus på freds- och statsbyggande syftar till att komma åt grundorsaker till konflikt och sårbarhet. Stödet till FN:s arbete med förebyggande diplomati och det globala hållbarhetsmålet om fredliga och inkluderande samhällen bör därför ökas under 2016.

Situationen i Irak är fortsatt mycket allvarlig. I takt med att Daesh drivs tillbaka ökar behoven av stöd för internflyktingar och för stabiliserande insatser i befriade områden. Stödet till FN:s stabiliseringsfacilitet för Irak bör därför ökas under 2016.

Tillgång till vatten och sanitet genererar många positiva effekter för samhällsekonomin, människors hälsa och jämställdhet. Regeringen har åtagit sig att bidra till att 60 miljoner människor fram till 2030 ska få förbättrad tillgång till sanitet. Detta arbete bör intensifieras under 2016 genom ökade insatser för socialt hållbar utveckling. Regeringen avser även öka insatserna för jämställdhet, kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna samt för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Parisavtalet om klimat är en milstolpe i klimatarbetet och det finns stora behov av insatser varför ytterligare medel bör tillföras multilaterala miljö- och klimatfonder 2016 för att bidra till genomförandet av avtalet. Även stödet till särskilt sårbara länder, såsom de minst utvecklade länderna och små ö-stater, bör ökas under 2016.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet bör ökas med 6 401 831 000 kronor.

3.5Utgiftsområde 8 Migration

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 41 276 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader minskas med 6 401 831 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för stöd till asylsökande m.fl. och statsbidrag till kommuner och landsting.

Anslaget tillfördes 28 841 000 000 kronor efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2016 (prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310). Regeringen bedömer nu att betydligt färre personer än vad som tidigare beräknats kommer att söka asyl i Sverige under 2016 och att färre personer därmed kommer att vara inskrivna i Migrationsverkets mottagande. Det innebär att sådana kostnader för stöd, ersättningar och boende som klassificeras som bistånd kommer att minska väsentligt. Medel bör överföras till anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Regeringen anser därför att anslaget 1:2

Ersättningar och bostadskostnader bör minskas med 6 401 831 000 kronor.

3.6Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 266 995 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning ökas med 61 000 000 kronor.

22

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

Skälen för regeringens förslag: Efterfrågan på bilstöd beräknas överstiga anvisade medel för 2016. För att kunna bevilja bilstöd i den omfattning som efterfrågas behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen avser att under hösten 2016 lämna en proposition till riksdagen om förändrade regler i bilstödet i syfte att åstadkomma ett mer ändamålsenligt och effektivt bilstöd.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning bör ökas med 61 000 000 kronor.

bör vara tvåårig. Bemyndigandet behöver därför dels ökas med 1 556 500 000 kronor, dels förlängas med ett år. Regeringen avser också att ingå en ny överenskommelse om försäkringsmedicinska utredningar.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 256 500 000 kronor 2017–2019.

1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader

3.7Utgiftsområde 10 Ekonomisk I statens budget för innevarande år finns för

trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 907 000 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2016 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 700 000 000 kronor 2017 och 2018.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 256 500 000 kronor 2017–2019.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag och bidrag till berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen. Bemyndigandet avser bl.a. bidrag till hälso- och sjukvården för arbetet med sjukskrivningsprocessen och försäkringsmedicinska utredningar. Regeringens avsikt var att ingå en ettårig överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. För att kunna genomföra åtgärder som varaktigt minskar sjukfrånvaron bedömer regeringen dock att överenskommelsen

detta ändamål uppfört ett ramanslag på 700 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader ökas med 110 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får användas för utgifter för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön. Efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2016 ökades anslaget med 340 000 000 kronor (prop. 2015/16:100, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310). Utfallet för 2015 visar nu att arbetsgivare har varit berättigade till betydligt högre ersättning än vad som tidigare bedömts. Ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader bör ökas med 110 000 000 kronor.

2:1 Försäkringskassan

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 171 906 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 2:1 Försäkringskassan ökas med 30 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används i huvudsak för Försäkringskassans

23

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

förvaltningsutgifter. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 reformer inom bl.a. sjuk- och aktivitetsersättningen som kräver förberedelser under 2016 och därmed också medför ökade kostnader för Försäkringskassan. Samtidigt ökar volymerna inom flera socialförsäkringsförmåner till följd av det ökade antalet nyanlända personer. För att möta det ökade behovet behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 2:1 Försäkringskassan bör ökas med 30 000 000 kronor.

3.8Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 830 571 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader ökas med 130 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Antalet deltagare i etableringsuppdraget för vissa nyanlända väntas öka i förhållande till tidigare antaganden i budgetpropositionen för 2016. För att anpassa verksamheten efter detta och för att säkerställa kvaliteten i verksamheten behöver anslaget tillföras ytterligare medel. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader bör ökas med 130 000 000 kronor.

3.9Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:2 Studiemedel

1:3 Avsättning för kreditförluster

I statens budget för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 14 983 935 000 kronor respektive 1 879 208 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Studiemedel

ökas med 4 120 000 kronor.

Anslaget 1:3 Avsättning för kreditförluster ökas med 410 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Antalet studerande som har antagits till polisutbildningen 2016 har ökat. Det innebär att utgifterna avseende studiestöd blir högre än vad som tidigare beräknats. Med anledning av detta behöver anslagen tillföras ytterligare medel. Regeringen anser därför att anslagen 1:2 Studiemedel och 1:3 Avsättning för kreditförluster bör ökas med 4 120 000 kronor respektive 410 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:1 Polismyndigheten under utgiftsområde 4 Rättsväsendet minskas med motsvarande belopp.

3.10Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 032 460 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2016 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 200 000 000 kronor 2017−2021.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 400 000 000 kronor 2017−2023.

Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund av en förändrad prognos avseende beslut om utbildningar finns det behov av att ingå längre ekonomiska åtaganden än vad som tidigare bedömts som nödvändigt varför bemyndigandet behöver förlängas med två år.

24

Vidare medför den förändrade prognosen också

ett behov av att öka bemyndigandet med
200 000 000 kronor. Regeringen bör därför

bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 400 000 000 kronor 2017−2023.

2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2016 besluta om medlemskap i Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (CECAM) och att under 2016–2018 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om medlemsavgift på högst 350 000 kronor per år.

Regeringen bemyndigas att under 2016 besluta om medlemskap i The Guild of European Research-Intensive Universities och att under 2016–2018 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om medlemsavgift på högst 450 000 kronor per år.

Skälen för regeringens förslag: Uppsala universitet har ansökt om medlemskap i Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (CECAM). Varje deltagande part är skyldig att betala en årlig medlemsavgift. Regeringen bör därför bemyndigas att besluta om medlemskap i CECAM och att under 2016–2018 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om medlemsavgift på högst 350 000 kronor per år.

Uppsala universitet har vidare begärt att få ingå som grundare och medlem i ett nätverk benämnt The Guild of European Research- Intensive Universities (The Guild). Syftet med organisationen är att skapa ett nätverk av högt rankade europeiska lärosäten som aktivt kan delta i utvecklandet av Europeiska unionens forskningspolitik. Varje deltagande part är skyldig att betala en årlig medlemsavgift. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2016 besluta om medlemskap i The Guild och att under 2016–2018 för anslaget 2:4 Uppsala

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om medlemsavgift på högst 450 000 kronor per år.

2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

Riksdagen har bemyndigat regeringen att under

2011−2016 besluta om kapitaltillskott till KIC

InnoEnergy SE på högst 11 520 000 kronor.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2011–2016 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE på högst 11 557 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan har för den svenska statens räkning dels förvärvat en aktie vardera, dels bundit sig att tillskjuta visst kapital till kunskaps- och innovationsplattformen KIC InnoEnergy SE (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13, rskr. 2010/11:176). De åtaganden om kapitaltillskott som görs inom ramen för det svenska deltagandet i KIC InnoEnergy SE är i euro. På grund av den försvagade kronkursen behöver bemyndigandet om kapitaltillskott ökas med sammanlagt 37 000 kronor. De totala kapitaltillskotten under perioden 2011−2016 fördelar sig med 5 789 000 kronor på Uppsala universitet och 5 768 000 kronor på Kungl. Tekniska högskolan.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2011–2016 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE på högst 11 557 000 kronor.

25

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 981 236 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 14 195 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget har under 2015 belastats med utgifter som borde ha redovisats mot anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor. Regeringen anser därför att anslaget 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå bör ökas med 14 195 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor minskas med motsvarande belopp.

2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 94 838 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 295 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget har under 2015 belastats med utgifter som borde ha redovisats mot anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor. Regeringen anser därför att anslaget 2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå bör ökas med 295 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor minskas med motsvarande belopp.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 606 386 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor minskas med 14 490 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att finansiera ökningarna av anslagen 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskas anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor med 14 490 000 kronor. Minskningen bedöms inte nämnvärt påverka den verksamhet som finansieras från anslaget.

3.11Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:1 Stöd till idrotten

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 902 811 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 13:1 Stöd till
idrotten ökas med 20 000 000 kronor.  
   
Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att stödja idrottsrörelsen och dess verksamhet. Idrottsrörelsen har visat en god kapacitet att bistå i att erbjuda sysselsättning och sammanhang för personer som nyss kommit till Sverige. Regeringen bedömer att idrottsrörelsen är en viktig aktör för att ge asylsökande och nyanlända möjligheter till en meningsfull fritid och tillfälle att etablera kontakter i det svenska samhället. Det är därför angeläget att tillföra ytterligare medel till idrotten för att därigenom möjliggöra en snabb utveckling av insatser och verksamhet som är tillgängliga för asylsökande.

26

Regeringen anser därför att anslaget 13:1 Stöd till idrotten bör ökas med 20 000 000 kronor.

13:6 Insatser för den ideella sektorn

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 24 758 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn ökas med 35 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för genomförandet av politiken för det civila samhället. Det civila samhällets organisationer har visat en stor kapacitet med omfattande verksamheter för asylsökande och nyanlända. Det är därför angeläget att tillföra ytterligare medel till civilsamhällets organisationer, inklusive trossamfund, för att därigenom möjliggöra en snabb förstärkning av verksamheter riktade till asylsökande och för nyanländas etablering. Regeringen anser därför att anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn bör ökas med 35 000 000 kronor.

14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 147 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen ökas med 65 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för insatser för att stärka kunskaper i svenska, om samhället och främja deltagande i samhällslivet för asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i anläggningsboenden. Behovet av insatser som kan ge meningsfull sysselsättning för asylsökande och bidra till att påskynda deras framtida etablering i samhället om de beviljas uppehållstillstånd är fortsatt stort. Behovet av meningsfull sysselsättning är också fortsatt stort

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

för personer som fått uppehållstillstånd, men som fortfarande bor på anläggningsboende. Det är därför angeläget att tillföra ytterligare medel till folkbildningen för att därigenom möjliggöra en snabb förstärkning av verksamheter riktade till asylsökande och vissa nyanlända för att påskynda deras etablering. Regeringen anser därför att anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen bör ökas med 65 000 000 kronor.

3.12Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 362 220 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2016 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2017–2023.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 300 000 000 kronor 2017–2023.

Skälen för regeringens förslag: Verksamheten inom regionalfondsprogrammen omfattar bl.a. fleråriga projekt som medför utgifter för kommande budgetår. På grund av att uppstarten av verksamheten tagit längre tid än förväntat har utbetalningstakten inom programmen blivit lägre, vilket gör att bemyndigandet behöver ökas med 300 000 000 kronor för 2016. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 300 000 000 kronor 2017–2023.

27

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

3.13Utgiftsområde 20 Allmän miljö- att anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur bör

och naturvård ökas med 250 000 000 kronor.

1:8 Supermiljöbilspremie

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 309 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:8 Supermiljöbilspremie ökas med 180 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Försäljningen av supermiljöbilar har hittills under 2016 varit högre än prognostiserat. Årets anslag har också använts för att betala ut supermiljöbilspremier för bilar där ansökan inkom i slutet av 2015. För att kunna fortsätta betala ut premie till de som köper en supermiljöbil under 2016 behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:8 Supermiljöbilspremie bör ökas med 180 000 000 kronor.

1:16 Skydd av värdefull natur

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 093 500 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ökas med 250 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslog i propositionen Vårändringsbudget för 2016 att anslaget skulle minskas med 250 000 000 kronor för att bidra till finansieringen av ökade anslag i samma proposition (prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310). Regeringen anser att tidigare planerade åtgärder för skydd av värdefull natur, t.ex. skyddsvärda skogar, är angelägna att genomföra. Eftersom utgifterna på statens budget inte har ökat i den utsträckning som regeringen bedömde i vårändringsbudgeten kan dessa åtgärder genomföras som tidigare planerat. Mot den bakgrunden anser regeringen att de medel som riksdagen ursprungligen anvisade anslaget bör återföras. Regeringen anser därför

3.14Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 23 454 645 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ökas med 52 500 000 kronor.

Anslaget får även användas till utgifter för att ersätta transportörer för kostnader för identitetskontroller som utförs med stöd av lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har med stöd av lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet beslutat förordningarna (2015:1074) och (2016:723) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Förordningarna innehåller tidsbegränsade bestämmelser om identitetskontroller vid resor till Sverige från Danmark. Nuvarande bestämmelser gäller till den 4 november 2016. Identitetskontrollerna utförs av de transportörer som bedriver trafik över gränsen.

Regeringen anser att det är rimligt att transportörerna får kompensation för de ökade kostnader som följer av identitetskontrollerna. Ersättningen ska utformas i enlighet med EU:s statsstödsregler och lämnas för kostnader för att utföra identitetskontroller men inte för andra indirekta effekter av kontrollerna. Regeringen bedömer att totalt 139 000 000 kronor behöver avsättas för ändamålet. För att möjliggöra sådana ersättningar till transportörer behöver anslagets ändamål ändras och anslaget tillföras ytterligare medel.

28

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur bör ökas med 52 500 000 kronor och att anslaget även bör få användas till utgifter för att ersätta transportörer för kostnader för identitetskontroller som utförs med stöd av lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 20 473 147 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2016 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 22 200 000 000 kronor 2017–2021.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 000 kronor 2017–2021.

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 162 284 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur får även användas för utgifter för statsbidrag för drift och administration av Trollhätte kanal och slussar och Säffle kanal samt för byggnadsminnen och övrig kanalverksamhet.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får användas för utgifter för ersättning för att täcka underskott vid drift av Trollhätte kanal och slussar samt Säffle kanal. För att anslaget även ska kunna användas för utgifter för statsbidrag för drift och administration vid dessa kanaler samt för byggnadsminnen och övrig kanalverksamhet behöver anslagets ändamål vidgas. Regeringen anser därför att anslaget 1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur

även bör få användas för utgifter för statsbidrag för drift och administration vid Trollhätte kanal och slussar och Säffle kanal samt för byggnadsminnen och övrig kanalverksamhet.

Skälen för regeringens förslag: Trafikverket har i maj 2016 gjort en uppföljning av vilka kontrakt som myndigheten planerar att teckna under den resterande delen av 2016. Kontrakten avser framför allt dels förnyande av baskontrakt avseende drift och underhåll av järnväg, dels kontrakt avseende drift och underhåll av vägar. Uppföljningen visar att bemyndigandet behöver ökas med 2 800 000 000 kronor för att säkerställa ett effektivt underhåll av järnväg och vägar.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 000 kronor 2017–2021.

3.15Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 128 000 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2016 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 58 224 000 kronor 2017 och 42 776 000 kronor 2018.

29

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 115 000 000 kronor 2017 och 2018.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker som har fått ett flerårigt verksamhetsprogram godkänt. Mot bakgrund av att efterfrågan på stöd som innebär fleråriga åtaganden för staten har ökat bedömer regeringen att bemyndigandet behöver ökas med 14 000 000 kronor. Eftersom det är svårt att med säkerhet beräkna hur stor del av de beslutade bidragen som kommer att betalas ut de enskilda åren anser regeringen att åtagandena för de enskilda åren bör läggas samman till ett sammanhållet bemyndigande. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 115 000 000 kronor 2017 och 2018.

1:12 Finansiella korrigeringar m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 75 472 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:12 Finansiella korrigeringar m.m. ökas med 75 000 000 kronor.

Anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 75 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används främst för utgifter för eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som Europeiska kommissionen ålägger Sverige efter granskning av Sveriges utnyttjande av EU:s jordbruksfonder och EU:s fiskefond. För innevarande år beräknas kostnaderna överstiga anvisade medel, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Det ökade medelsbehovet beror på att flera större finansiella korrigeringar, som är ett resultat av revisionsbesök gjorda

under tidigare år, har fallit ut för betalning under 2016. Regeringen anser därför att anslaget 1:12

Finansiella korrigeringar m.m. bör ökas med 75 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med motsvarande belopp.

1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 113 060 000 kronor.

Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats för 2016.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kronor 2017−2019.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får bl.a. användas för utgifter för åtgärder för att stärka konkurrenskraften i livsmedelssektorn och för att främja exporten av svenska livsmedel och för utveckling av livsmedelsförädling. För att skapa goda förutsättningar för fleråriga projekt och ett effektivt genomförande av livsmedelsstrategin behöver ekonomiska åtaganden kunna ingås som medför utgifter under kommande år. Ett bemyndigande behöver därför knytas till anslaget som gör det möjligt att fatta beslut om stöd för kommande år. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kronor 2017–2019.

3.16Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:4 Investeringsfrämjande

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 57 266 000 kronor.

30

Regeringens förslag: Anslaget 2:4 Investeringsfrämjande ökas med 5 000 000 kronor.

Anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet minskas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag för det statliga uppdraget avseende investeringsfrämjande till Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden). Efter förslag i budgetpropositionen för 2016 beslutade riksdagen att öka anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet med 130 000 000 kronor 2016 för att genomföra satsningar inom regeringens exportoffensiv (prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:89). Bland satsningarna ingår insatser inom investeringsfrämjande. För genomförandet av dessa insatser behöver en omfördelning av medel göras mellan anslag. Regeringen anser därför att anslaget 2:4

Investeringsfrämjande bör ökas med 5 000 000 kronor och anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet minskas med motsvarande belopp.

3.17Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1:1 Avgiften till Europeiska unionen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 31 827 167 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen ökas med 4 499 860 000 kronor.

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för att betala Sveriges avgift till Europeiska unionens allmänna budget.

För närvarande fastställs medlemsstaternas avgifter enligt rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om system för gemenskapernas egna medel. Europeiska unionens råd fattade den 26 maj 2014 ett nytt beslut om avgiftsberäkning för perioden 2014–2020 (2014/335/EU). Innan det nya beslutet kan träda i kraft ska beslutet ratificeras av EU:s medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser. Därefter kan en ändringsbudget för unionen baserad på det nya beslutet om beräkning av medlemsavgifter antas. Beslutet kommer att ha retroaktiv verkan på medlemsstaternas avgifter fr.o.m. den 1 januari 2014. Sverige är en av de medlemsstater som kommer att få en reducerad medlemsavgift.

Utgångspunkten i budgetpropositionen för 2016 var att den retroaktiva effekten av bl.a. den reducerade avgiften för Sverige skulle avräknas från 2016 års EU-avgift. Rabatten inföll dock inte som planerat våren 2016. Det blev därför nödvändigt för regeringen att besluta om omfördelning av medel inom ramen för anslaget för att kunna fullgöra Sveriges betalningar till EU fram till senare delen av hösten 2016. Regeringen bedömer nu att den retroaktiva effekten till följd av EU:s interna processer uppstår först på 2017 års EU-avgift.

Trots att betalningen av delar av avgiften för 2016 gjordes redan 2015 förväntas EU-avgiften 2016 bli väsentligt högre än anvisade medel. Anslaget behöver med anledning av detta tillföras ytterligare medel. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen bör ökas med 4 499 860 000 kronor.

31

Bilaga

Beställningsbemyndiganden

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2 B i l a ga

Sammanfattande redovisning av ändrade beställningsbemyndiganden avseende 2016

Tusental kronor

      Beslutat Förändring av Nytt  
Utgifts- Anslags-   beställnings- beställnings- beställnings-  
område nummer   bemyndigande bemyndigande bemyndigande Tidsperiod
10 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 2 700 000 1 556 500 4 256 500 2017–2019
             
16 1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 4 200 000 200 000 4 400 000 2017−2023
19 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 4 000 000 300 000 4 300 000 2017–2023
    2014–2020        
22 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 22 200 000 2 800 000 25 000 000 2017–2021
             
23 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 101 000 14 000 115 000 2017–2018
             
23 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 0 210 000 210 000 2017–2019
    Summa förändring av beställningsbemyndigande på ändringsbudget 5 080 500    

Not: De ekonomiska åtagandena medger utgifter fr.o.m. 2017 t.o.m. angivet slutår.

3

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 september 2016

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Hultqvist, Andersson, Hellmark Knutsson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Bah Kuhnke, Strandhäll, Fridolin, Wikström, Eriksson, Skog, Ekström

Föredragande: statsråden Lövin, Y Johansson, M Johansson, Hultqvist, Andersson, Hellmark Knutsson, Ygeman, A Johansson, Bah Kuhnke, Strandhäll, Skog, Ekström

Regeringen beslutar proposition 2016/17:2

Höständringsbudget för 2016