Högskolans ledning, lärare och organisation

Proposition 1996/97:141

Regeringens proposition

1996/97:141

Högskolans ledning, lärare och organisation

Prop.

1996/97:141

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 maj 1997

Laila Freivalds

Carl Tham

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen lämnas förslag om högskolans ledning och lärarorga-
nisation, om nya principer för tilldelning av resurser för forskning och
forskarutbildning samt om fakultetsnämndsorganisationen.

I propositionen föreslås att ordföranden i en högskolas styrelse skall
ha sin huvudsakliga verksamhet utanför den högskola som uppdraget
gäller. Styrelseordföranden skall utses av regeringen.

I propositionen lämnas förslag till nya regler för anställning, rekryte-
ring och befordran av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-05-26 Bordläggning: 1997-05-27 Hänvisning: 1997-05-28 Motionstid slutar: 1997-06-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (12)
Följdmotioner (14)