17.8.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 216/1
         

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 737/2010 av den 10 augusti 2010

om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter (1), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)Förordning (EG) nr 1007/2009 tillåter saluförande av sälprodukter som härrör från den traditionella jakt som inuitsamhällena och andra ursprungsbefolkningar bedri­ ver och som bidrar till deras självhushållning. Den tillåter också saluförande av sälprodukter som härrör från jakt vars enda syfte är en hållbar förvaltning av marina resur­ ser och av sådana produkter som importerats om impor­ ten är av tillfällig art och uteslutande består av varor för resenärers eller deras familjers personliga bruk.

(2)Det är därför nödvändigt att fastställa närmare bestäm­ melser för import av och saluförande av dessa sälproduk­ ter på marknaden i unionen för att förordning (EG) nr 1007/2009 ska kunna tillämpas på ett enhetligt sätt.

(3)Saluförande av sälprodukter som härrör från den tradi­ tionella jakt som inuitsamhällen och andra ursprungs­ befolkningar bedriver, och som bidrar till deras självhus­ hållning, bör tillåtas när denna jakt utgör en viktig del av sådana samhällens kulturarv och när sälprodukterna åt­ minstone delvis används, förbrukas eller bearbetas inom samhället på traditionellt sätt.

(1) EUT L 286, 31.10.2009, s. 36.

(4)Villkoren för saluförande av sälprodukter som är base­ rade på biprodukter från jakt och vars enda syfte är en hållbar förvaltning av marina resurser bör fastställas lik­ som villkoren för import av sälprodukter för resenärers eller deras familjers personliga bruk.

(5)Inom ramen för dessa undantagsbestämmelser bör det inrättas en effektiv mekanism för att kontrollera att dessa bestämmelser efterlevs på ett korrekt sätt. Denna meka­ nism bör inte vara mer handelsbegränsande än nödvän­ digt.

(6)Andra möjligheter skulle inta vara tillräckliga för att uppnå dessa mål. Därför bör det finnas en mekanism som innebär att godkända organ utfärdar intyg som visar att sälprodukter uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1007/2009, såvida importen inte är avsedd för resenärers eller deras familjers personliga bruk.

(7)Det bör föreskrivas att organ som uppfyller vissa krav ska föras upp i en förteckning över organ som har be­ hörighet att utfärda sådana intyg.

(8)För att underlätta handläggningen och kontrollen av in­ tyg bör det fastställas mallar för originalintyg och kopior av intyg.

(9)Det bör fastställas förfaranden för kontroll av intyg. Dessa förfaranden bör vara så enkla och praktiska som möjligt och inte äventyra systemets trovärdighet och struktur.

(10)Användning av elektroniska system bör tillåtas för att underlätta informationsutbytet mellan de behöriga myn­ digheterna, kommissionen och de godkända organen.

L 216/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 17.8.2010
         

(11)Behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, framför allt behandling av personuppgifter i intyg, ska ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1) och Europaparlamentets och rådets förord­ ning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och ge­ menskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2).

(12)Eftersom denna förordning fastställer genomförande­

bestämmelser för artikel 3 i förordning (EG) nr 1007/2009 som ska tillämpas från och med den 20 augusti 2010 bör den träda i kraft skyndsamt.

(13)De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för­ enliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18.1 i rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs genomförandebestämmelser för sa­ luförande av sälprodukter i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1007/2009.

Artikel 2

I denna förordning gäller följande definitioner:

1)andra ursprungsbefolkningar: befolkningar i oberoende länder vilka betraktas som ursprungsbefolkning på grund av att de härstammar från befolkningar som bott i landet eller i ett geografiskt område som landet var en del av då det eröv­ rades eller kolonialiserades eller då de nuvarande statsgrän­ sernas upprättades och som oberoende av rättslig ställning har bevarat en del av eller alla sociala, ekonomiska, kul­ turella och politiska institutioner.

2)saluförande utan vinstsyfte: saluförande till samma, eller ett pris som är lägre än jägarens omkostnader med avdrag för eventuella bidrag som erhålls i samband med jakten.

Artikel 3

1. Sälprodukter som härrör från jakt som inuitsamhällena eller andra ursprungsbefolkningar bedriver får saluföras endast om det går att fastställa att de härrör från säljakt som uppfyller följande villkor:

(1) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. (2) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

a)Säljakt som bedrivs av inuitsamhällena eller andra ursprungs­ befolkningar vilka traditionellt bedriver säljakt i samhället eller i det geografiska området.

b)Säljakt som innebär att de produkter som härrör från jakten åtminstone delvis används, förbrukas eller bearbetas inom samhället på traditionellt sätt.

c)Säljakt som bidrar till samhällets självhushållning.

2.När en sälprodukt saluförs ska den åtföljas av ett sådant intyg som avses i artikel 7.1.

Artikel 4

Sälprodukter för resenärers eller deras familjers privata bruk får importeras endast om ett av följande krav uppfylls:

1)Sälprodukterna medförs av resenärer, antingen genom att resenärerna bär produkterna på sig eller i sitt handbagage eller genom att produkterna medförs i det personliga baga­ get.

2)Sälprodukterna ingår i personligt lösöre tillhörande en fysisk person som flyttar sin stadigvarande bosättning från ett tredjeland till unionen.

3)Sälprodukterna förvärvas av resenärer på plats i ett tredjeland och importeras av dessa resenärer vid en senare tidpunkt på villkor att dessa resenärer vid ankomsten till unionens terri­ torium visar upp följande dokument för tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten:

a)en skriftlig importanmälan,

b)ett dokument som visar att produkterna förvärvats i det berörda tredjelandet.

Den skriftliga anmälan och dokumentet ska för det ändamål som avses med punkt 3 påtecknas av tullmyndigheterna och återlämnas till resenären. Vid import ska anmälan och doku­ mentet visas upp för tullmyndigheterna tillsammans med tull­ deklarationen för de berörda produkterna.

Artikel 5

1. Sälprodukter som härrör från förvaltning av marina resur­ ser får saluföras endast om det kan fastställas att de härrör från säljakt som uppfyller följande villkor:

a)Säljakt som bedrivs enligt en nationell eller regional förvalt­ ningsplan för naturresurser enligt vetenskapliga populations­ modeller för marina resurser och en ekosystembaserad stra­ tegi.

17.8.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 216/3
         

b)Säljakt som inte överskrider den totala tillåtna fångstkvoten enligt den plan som avses i punkt a.

c)Biprodukter från säljakt som släpps ut på marknaden på ett osystematiskt sätt utan vinstsyfte.

2. När en sälprodukt saluförs ska den åtföljas av ett sådant intyg som avses i artikel 7.1.

Artikel 6

1. Ett organ kan föras upp i en förteckning över godkända organ endast om följande villkor uppfylls:

a)Organet är en juridisk person.

b)Organet kan garantera att kraven i artiklarna 3 och 5 upp­ fylls.

c)Organet kan utfärda och handlägga de intyg som avses i artikel 7.1 samt behandla och arkivera relevanta dokument.

d)Organet kan utföra sina uppgifter på ett sätt som gör att intressekonflikter undviks.

e)Organet kan övervaka att de krav som fastställs i artiklarna 3 och 5 efterlevs.

f)Organet kan återkalla de intyg som avses i artikel 7.1 eller tillfälligt upphäva deras giltighet om bestämmelserna i denna förordning inte efterlevs och kan vidta åtgärder för att infor­ mera de behöriga myndigheterna och tullmyndigheterna i medlemsstaterna om detta.

g)Organet är underkastat granskning av en oberoende tredje part.

h)Organet är verksamt på nationell eller regional nivå.

2.För att kunna föras upp i den förteckning som avses i punkt 1 ska ett organ skicka in en ansökan till kommissionen tillsammans med dokumentation som visar att organet uppfyller kraven i punkt 1.

3.Organet ska till kommissionen översända den kontrollrap­ port som upprättats av en oberoende tredje part som avses i punkt 1 g i slutet av varje rapporteringsperiod.

Artikel 7

1.Om de villkor för saluförande som fastställs i artiklarna 3.1 och 5.1 är uppfyllda ska ett godkänt organ på begäran utfärda ett intyg enligt mallarna i bilagan.

2.Det godkända organet ska skicka intyget till sökanden och bevara en kopia av intyget i tre år i dokumentationssyfte.

3.När en sälprodukt saluförs ska, om inte något annat följer av artikel 8.2, originalintyget åtfölja sälprodukten vid tidpunkten för saluförandet. Sökanden får behålla en kopia av intyget.

4.Intygsnumret ska anges på alla fakturor.

5.En sälprodukt som åtföljs av ett intyg som utfärdats i enlighet med punkt 1 ska anses uppfylla kraven i artiklarna 3.1 och 5.1.

6.För att en tulldeklaration för övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (1) avse­ ende en sälprodukt ska godtas ska ett intyg utfärdat i enlighet med punkt 1 i denna artikel uppvisas. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 77.2 i rådet förordning (EEG) nr 2913/92 ska tullmyndigheterna bevara en kopia av intyget i sina arkiv.

7.Om det råder tvivel om huruvida ett intyg som utfärdats i enlighet med punkt 1 är äkta eller korrekt eller om det krävs ytterligare rådgivning ska tullmyndigheterna eller andra hand­ läggande myndigheter kontakta de behöriga myndigheter som den berörda medlemsstaten utsett i enlighet med artikel 9. De behöriga myndigheterna ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.

Artikel 8

1.De intyg som avses i artikel 7.1 ska vara i pappersform eller elektronisk form.

2.Om intyget är i elektronisk form ska sälprodukten åtföljas av en utskrift av intyget när produkten saluförs.

3.Användningen av intyget ska inte påverka tillämpningen av andra förfaranden som gäller saluförandet.

4.De behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 9 får begära att intyget översätts till det officiella språket

iden medlemsstat där produkten kommer att saluföras.

Artikel 9

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera behöriga myn­ digheter som ska ansvara för följande uppgifter:

a)Kontroll av intyg för importerade sälprodukter på begäran av tullmyndigheterna enligt artikel 7.7.

(1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

L 216/4 SV Europeiska unionens officiella tidning 17.8.2010
         

b)Kontroll av utfärdandet av intyg genom godkända organ som är etablerade och verksamma i den medlemsstaten.

c)Bevarande av en kopia av intyg som utfärdats för sälproduk­ ter som härrör från säljakt i den medlemsstaten.

2.Medlemsstaterna ska meddela till kommissionen vilka be­ höriga myndigheter som utsetts i enlighet med punkt 1.

3.Kommissionen ska på sin webbplats göra förteckningen över de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med punkt

1tillgänglig. Förteckningen ska uppdateras regelbundet.

Artikel 10

2. Medlemsstaterna ska beakta att de elektroniska system som avses i punkt 1 kompletterar och är förenliga med va­ randra samt är sinsemellan kompatibla.

Artikel 11

Denna förordning påverkar inte skyddsnivån för enskilda per­ soner med avseende på behandling av personuppgifter enligt unionsrätten och nationell rätt, och ändrar särskilt inte de skyl­ digheter och rättigheter som anges i direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001. Skyddet för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ska säkerställas särskilt när det gäller utlämnande eller överföring av person­ uppgifter i ett intyg.

Artikel 12

1. De behöriga myndigheterna får använda elektroniska sy­ stem för utbyte och registrering av uppgifter i intygen.

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

17.8.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 216/5
         

BILAGA

L 216/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 17.8.2010
         
17.8.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 216/7
         
L 216/8 SV Europeiska unionens officiella tidning 17.8.2010
         
17.8.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 216/9
         
L 216/10   SV   Europeiska unionens officiella tidning 17.8.2010
             
          Anvisningar  
  Allmänt:      
  Ifylls med versaler.    
             
  Ruta 1 Utfärdande organ Namn på och adress till det godkända organ som utfärdar intyget.  
             
  Ruta 2 Reserverat för det utfärdande Denna ruta är reserverad för det utfärdande landet.  
        landet    
             
  Ruta 3 Intygsnummer Ange intygsnumret.  
             
  Ruta 4 Saluförande land Ange det land där sälprodukten planeras att saluföras i Europeiska  
          unionen för första gången.  
             
  Ruta 5 ISO-kod Ange landskoden på två bokstäver för det land som anges i ruta 4.  
             
  Ruta 6 Handelsbeteckning Ange sälproduktens/sälprodukternas handelsbeteckning. Beskrivningen  
          ska överensstämma med uppgifterna i ruta 8.  
             
  Ruta 7 Motivering Kryssa för den tillämpliga rutan.  
             
  Ruta 8 Vetenskapligt namn Ange de vetenskapliga namnen på de sälarter som används i produk­  
          ten. Om fler än art ingår i en sammansatt produkt ska varje sälart  
          anges på en separat rad.  
             
  Ruta 9 HS-nummer Ange den fyr- eller sexsiffriga varukoden enligt systemet för harmoni­  
          serad varubeskrivning och kodifiering.  
             
  Ruta 10 Fångstland Ange det land där de sälar som används i produkten tagits ur sin  
          naturliga miljö.  
             
  Ruta 11 ISO-kod Ange landskoden på två bokstäver för det land som anges i ruta 10.  
             
  Ruta 12 Nettovikt Ange totalvikt i kg. Denna definieras som sälprodukternas nettovikt  
          utan behållare eller emballage, bortsett från bärare, avståndsklossar,  
          etiketter osv.  
             
  Ruta 13 Antal enheter Ange antalet enheter.  
             
  Ruta 14 Särskilda kännetecken Ange eventuella särskilda kännetecken, t.ex. partinummer eller konos­  
          sementnummer.  
             
  Ruta 15 Unik identifiering Ange eventuell spårbarhetsidentifiering som finns på själva produkten.  
             
  Ruta 16 Underskrift och stämpel av det Detta fält ska undertecknas av den behöriga tjänstemannen med angi­  
        utfärdande organet vande av ort och datum och stämplas med det utfärdande organets  
          officiella stämpel.  
             
  Ruta 17 Tullmyndighetens påteckning Tullmyndigheten ska ange tulldeklarationsnumret och lägga till sin  
          underskrift och stämpel.