Handel med sälprodukter

Proposition 2010/11:144

Regeringens proposition 2010/11:144

Handel med sälprodukter

Prop.

2010/11:144

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 maj 2011

Fredrik Reinfeldt

Eskil Erlandsson

(Landsbygdsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en särskild lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter.

Enligt lagen döms den till böter som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
EU-förordningen
genom att saluföra sälprodukter i strid mot förordningens artikel 3. Om gärningen är att anse som ringa ska inte dömas till ansvar.

Statens jordbruksverk ska utöva tillsyn över efterlevnaden av den aktuella
EU-förordningen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-05-23 Bordläggning: 2011-05-30 Hänvisning: 2011-05-31 Motionstid slutar: 2011-06-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)